loading
back to top

Đề thi HSG trường môn tin học 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-10-18 07:52:13 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi HSG trường môn tin học 11   

92
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HSG trường môn tin học 11

Đề thi HSG trường môn tin học 11

Đề thi HSG trường môn tin học 11
Tóm tắt nội dung
SĐNh A, B, CậA BKQ AA CKQ BĐ ra giá tr KQư ịĐ ĐS GD ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜ KỲ THI CH HSG TR NG ƯỜNĂM 2017 2018ỌMôn: TIN 10Ọ ỚTh gian làm bài: 150 phútBài (3 đi m): ểTính trung bình trang sách có 300 trung bình ch ch cáiỗ ữ(kí ch cái chi Byte dung ng nh đĩa CD dungự ượ ộl ng 700 MB có th chi bao nhiêu trang sách?ượ ượBài (4 đi m): ểCho dãy nguyên a1 ,…,aN .a. Hãy mô thu toán tìm các không âm dãy (b ng cách li kêả ệho kh i).ặ ốb. Mô ph ng vi th hi thu toán dãy :ỏ ố2, -5, 0, -10, 4, 2, 0, 7, 10, 23, -3, -1.Bài (4 đi m):ểCho thu toán ng kh nh sau:ậ ưHãy cho bi t:ếa. Thu toán đã cho th hi công vi gì?ậ ệb. Xác nh Input (b Test) có giá tr th áp ng thu toán đã choị ậđ ra Output ng ng.ể ươ ức. Em hãy xây ng thu toán i, th hi công vi thu tự ậtoán trên. KQ CS SBài (4 đi m):ểM có sinh, cu kỳ giáo viên môn Tin cho bi đi trungộ ểbình môn (Tbm) ng sinh. trung bình môn Tin là sủ ốgi ng đi Tbm và ng sinh. Xây ng thu toán (b ngữ ằcách li kê các ho kh i) tìm sinh có Tbm trungệ ướ ướ ứbình môn...
Nội dung tài liệu
SĐNh A, B, CậA BKQ AA CKQ BĐ ra giá tr KQư ịĐ ĐS GD ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜ KỲ THI CH HSG TR NG ƯỜNĂM 2017 2018ỌMôn: TIN 10Ọ ỚTh gian làm bài: 150 phútBài (3 đi m): ểTính trung bình trang sách có 300 trung bình ch ch cáiỗ ữ(kí ch cái chi Byte dung ng nh đĩa CD dungự ượ ộl ng 700 MB có th chi bao nhiêu trang sách?ượ ượBài (4 đi m): ểCho dãy nguyên a1 ,…,aN .a. Hãy mô thu toán tìm các không âm dãy (b ng cách li kêả ệho kh i).ặ ốb. Mô ph ng vi th hi thu toán dãy :ỏ ố2, -5, 0, -10, 4, 2, 0, 7, 10, 23, -3, -1.Bài (4 đi m):ểCho thu toán ng kh nh sau:ậ ưHãy cho bi t:ếa. Thu toán đã cho th hi công vi gì?ậ ệb. Xác nh Input (b Test) có giá tr th áp ng thu toán đã choị ậđ ra Output ng ng.ể ươ ức. Em hãy xây ng thu toán i, th hi công vi thu tự ậtoán trên. KQ CS SBài (4 đi m):ểM có sinh, cu kỳ giáo viên môn Tin cho bi đi trungộ ểbình môn (Tbm) ng sinh. trung bình môn Tin là sủ ốgi ng đi Tbm và ng sinh. Xây ng thu toán (b ngữ ằcách li kê các ho kh i) tìm sinh có Tbm trungệ ướ ướ ứbình môn Tin p.ủ ớBài (3 đi m):ểTrong toán khi tính toán nguyên, có phép chia ph làọ ưMOD và phép chia ph nguyên là DIV.ấ ầVí :ụ MOD 17 DIV 2D vào các hi bi em, em hãy xây ng thu toán (b ng cách li tự ệkê các ho kh i) tìm ng nguyên kỳ.ướ ượ ấVí :ụ 2013 có ng là 3102ố ượ- 1980 có ng là 891ố ượBài (2 đi m):ểT hàng th trang, nhân 08/03, hàng ng cho kháchạ ỗhàng phi th ng khi mua hàng. Khách hàng sau khi có phi dộ ưở ựth ng đi tên và mã th ng vào hòm phi dưở ưở ựth ng. Mã th ng là nguyên 100 khách hàng ýưở ưở ượ ựđi vào.ềC hàng tìm trao th ng cho khách hàng may iử ưở ỗngày. là có ít ng ghi vào phi th ng nh (s xu hi nố ườ ưở ệít nh trong các phi th ng). Trong tr ng có nhi khácấ ưở ườ ắnhau thì ch nh nh nh t.ấ ấEm hãy vi thu toán tìm ra giúp ch hàng trên. ủVí :ụ Có khách hàng th ng sau: 17, 20, 20, 95, 95, 25ớ ưởThì ch nh là: 17 (s 17, và 25 xu hi 1ố ượ ệl n. Nh ng 17 nh 25)ầ ố--------------------------- ------------------------------Ế(Giám th không gi thích gì thêm)ị ảS GD ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜ NG CH SINH GI ƯỚ ỎC TR NG KH 10 NĂM 2017-2018Ấ ƯỜ ỌMôn Tin cọ(Th gian làm bài 150 phút)ờCâu (T đa đi m, đi m, ch chính xác tr 0,5đi m)ố ể- trang sách chi m: 300 (5+1) 1800Byte (m có ký nh ng gi aỗ ữcác có cách)ừ ấ- Ta có 700MB 700 1024 1024 734.003.200Byte- đĩa CD dung ng 700MB có th cậ ượ ượ734.003.200/1800 407.780 trangTrong tr ng sinh không tính cách thì không cho đi đa.ườ ốCâu (4 đi m: a, đi m)ể ểa. Thu toánậ- Input: nguyên ng và dãy nguyên aố ươ ố1 ,…,aN .- Ouput ng các không âm dãy .ổ ố- Mô thu toán ng cách li kê:ả ệB 1: Nh nguyên ng và ướ ươ dãy nguyên aố1 ,…,aN .B 2: <- 1; Dem <- 0;ướB 3: thì ra giá tr dem thúc.ướ ếB 4: Aướ ếi thì Dem <- dem 1B 5: <- quay 3.ướ ướb. Mô ph ng vi th hi thu toán:ỏ ậDãy số -5 -10 10 23 -3 -1i 10 11 12 13Dem 8Câu (4 đi m: a, 1,5 đi m, đi m)ể ểa. Thu toán tìm và ra giá tr nh A, B, C.ậ ốb. ví Input và Output có giá tr th cho thu toán đã choấ ậInput: 9, 7, 3Output: 9Input: 5, 12, 8Output: 12Input: 6, 3, 15Output: 15Đ bài này sinh Input ng ng tr ngố ượ ươ ườh A, B, là các giá tr nh t. ượ ấc. Thu toán khácậB1: Nh A,B,C;ậ ốB2: Max A;B3: Max thì Max B;B4: Max thì Max C;B5: Thông báo giá tr nh là Max, thúc.ị ếCâu (4 đi m)ể- Input: nguyên ng và dãy th Aố ươ ự1 ,AN (đi Tbm cể ọsinh);- Ouput ng sinh có đi Tbm trung bình môn Tin p.ổ ướ ớThu toánậB 1: Nh nguyên ng và dãy th Aướ ươ ự1 ,…,AN .B 2: ướ 1; 0B 3: thì chuy 6.ướ ướB 4: ướ AiB 5: ướ quay 3.ồ ướB 6: TbmLop ướ S/NB 7: ướ 1; Dem 0B 8: thì ra thông báo ng tìm là Dem thúc.ướ ượ ếB 9: Aướ ếi TbmLop thì Dem Dem 1B 10: ướ quay 8.ồ ướCâu (3 đi m):ể- Input: nguyên N;ố- Output: ng nguyên N.ố ượ ốThu toánậB1: Nh nguyên N;ậ ốB2: N1 0;B3: N=0 thì thông báo ng là N1, thúc;ế ượ ếB4: Du Mod 10;B5: N1 N1*10 Du;B6: Div 10;B7: Quay B3.ạCâu (2 đi m):ể-Input: nguyên và dãy Aố1 A2 AN-Output: Aối nh nh xu hi ít nh t.ỏ ấThu toánậB1: Nh và dãy Aậ1 A2 ANB2: 1;B3: i>N thì chuy qua B6;ế ểB4: BAi BAi 1; (D xu hi Aẫ ủi )B5: 1, quay B3;ồ ạB6: 1; CSMin A1 ;B7: i>100 thì thông báo là CSMin, thúc.ế ếB8: Bếi =BCSMin và Bi >0 và i

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến