loading
back to top

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Thanh Thủy, Phú Thọ năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-08-10 08:46:39 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hsg sinh 9   

100
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Thanh Thủy, Phú Thọ năm 2012 - 2013

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Thanh Thủy, Phú Thọ năm 2012 - 2013

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Thanh Thủy, Phú Thọ năm 2012 - 2013
Tóm tắt nội dung
PHÒNG GIÁO ĐÀO THANH THUỤ ỶĐ THI CH SINH GI THCSỀ ỚNĂM C: 2012 2013ỌMôn: Sinh cọTh gian: 150 phút, không th gian giao đờ ềĐ thi có 01 trangềĐ chính th cề ứCâu 1: (3 đi m)ểa. So sánh vòng tu hoàn nh và vòng tu hoàn n.ầ ớb. Hãy trình bày quá trình tiêu hoá Prôtêin trong ng tiêu hoá ng i.ố ườCâu 2: (2 đi m)ểa. dung ph ng pháp phân tích th lai Menđen là gì?ộ ươ ủb. Trình bày dung và nghĩa quy lu phân li.ộ ậCâu 3: (3 đi m)ểVai trò nhi th th 23 trong vi xác nh gi tính ng i?ủ ườCâu 4: (3 đi m)ểGen là gì? Phân mARN ng trên khuôn gen nh th nào?ử ượ ếCâu 5: (3 đi m)ểTh nào là bi n? th nào là th ng bi n? bi và th ng bi khác nhau nh ườ ườ ưth nào?ếCâu 6: (1 đi m)ểCó bào sinh ng Th cùng nguyên phân ba ng nhau và đã ra ưỡ ạcác bào con có ch ng 2112 nhi th Hãy xác nh bào sinh ban ụđ và bào con đã ra sau quá trình nguyên phân. Bi Th có nhi ượ ễs th ng 2n 44.ắ ưỡ ộCâu 7: (2 đi m)ểHai gen có liên hiđro ng nhau là 2760.ề ằGen có 840 ađenin,Gen II có 480 ađenin.Cho bi gen nào dài n? Xác nh chênh ch...
Nội dung tài liệu
PHÒNG GIÁO ĐÀO THANH THUỤ ỶĐ THI CH SINH GI THCSỀ ỚNĂM C: 2012 2013ỌMôn: Sinh cọTh gian: 150 phút, không th gian giao đờ ềĐ thi có 01 trangềĐ chính th cề ứCâu 1: (3 đi m)ểa. So sánh vòng tu hoàn nh và vòng tu hoàn n.ầ ớb. Hãy trình bày quá trình tiêu hoá Prôtêin trong ng tiêu hoá ng i.ố ườCâu 2: (2 đi m)ểa. dung ph ng pháp phân tích th lai Menđen là gì?ộ ươ ủb. Trình bày dung và nghĩa quy lu phân li.ộ ậCâu 3: (3 đi m)ểVai trò nhi th th 23 trong vi xác nh gi tính ng i?ủ ườCâu 4: (3 đi m)ểGen là gì? Phân mARN ng trên khuôn gen nh th nào?ử ượ ếCâu 5: (3 đi m)ểTh nào là bi n? th nào là th ng bi n? bi và th ng bi khác nhau nh ườ ườ ưth nào?ếCâu 6: (1 đi m)ểCó bào sinh ng Th cùng nguyên phân ba ng nhau và đã ra ưỡ ạcác bào con có ch ng 2112 nhi th Hãy xác nh bào sinh ban ụđ và bào con đã ra sau quá trình nguyên phân. Bi Th có nhi ượ ễs th ng 2n 44.ắ ưỡ ộCâu 7: (2 đi m)ểHai gen có liên hiđro ng nhau là 2760.ề ằGen có 840 ađenin,Gen II có 480 ađenin.Cho bi gen nào dài n? Xác nh chênh ch chi dài đó là bao nhiêu.ế ềCâu 8: (3 đi m)ể u, gen quy nh tính tr ng hoa xanh, hoa Gen quy nh tính tr ng đài ng bỞ ảđài cu n. Cho hoa xanh, đài ng lai hoa đài cu n. Fố ố1 thu 400 cây ượhoa xanh đài ng 399 cây hoa đài cu n. Hãy bi lu và xác nh ki gen ếF1 .DOC24.VN 1Đáp án thi HSG môn Sinh 9ề ớCâu 1:1. So sánh vòng tu hoàn nh và vòng tu hoàn nầ ớa. Đi gi ng nhau:ể ố là quá trình chuy máu trong ch mang tính ch chu kì (0,25đ)ề ấ ra quá trình trao khí trong tu hoàn máuả (0,25đ)b. Khác nhauVòng tu hoàn nầ Vòng tu hoàn nhầ ỏ- Xu phát tâm th tráiấ ấ- Máu tim là máu iờ ươ (giàu oxi) theo ng ch ch đi các ếc quanơ- trao khí ra gi máu vàự ữt bàoế- Sau trao khí máu tr nên nghèo ởoxi và tr tim tâm nhĩ ph iở ả- Vai trò cung oxi cho bào và ếmang khí cacbonic kh bàoỏ Xu phát tâm th ph (0,1đ)ấ ả- Máu tim là máu th (nghèo oxi) theo ẫđ ng ch ph đi ph (0,15đ)ộ ổ- trao khí ra gi máu và ph ếnang (0,25đ)- Sau trao khí máu tr nên giàu oxi và tr ềtim tâm nhĩ tráiở (0,25đ)- Vai trò khí cacbonic máu qua ph nang đư ểth ra ngoài môi tr ng và nh khí oxi cho ườ ậmáu (0,25đ)2. Quá trình tiêu hoá PrôtêinTiêu hoá khoang mi ng: Ch tiêu hoá lí do tác ng răng, i, ưỡ ướb t, th ăn protein nghi nát, và xu ng dàyọ ượ ướ (0,25đ)Tiêu hoá dày: tác ng co bóp dày, th ăn th ch ướ ượ ớđi ki pH axit men pepsin trong ch bi ph protein trong th ăn ứthành protein gi nơ (0,25đ)Tiêu hoá ru non: dày co bóp th ăn (protein) xu ng ru non. ch tở ượ ậđã đi ki cho các men tiêu hoá ch tu (Tripsin) và ch ru (Erepsin) ộho ngạ ru non:ở (0,5đ) Prôtêin gi bi thành axit aminơ ổ Prôtêin (nguyên trong th ăn) bi thành axit aminứ ổ Prôtêin nguyên trong th ăn (ho gi n) bi thành axit aminứ ổK qu quá trình tiêu hoá th ăn trong ng tiêu hoá:ế (0,5đ)Các lo protein ph trong th ăn bi thành các axit amin th vào ượ ụmáu máu bào và ng thành protein tr ng th ng i. ượ ườPrôtêin tham gia vào các bào th và ph ra năng ng ATP.ấ ượCâu 2: 1. dung ph ng pháp phân tích th lai Menđen là:ộ ươ ủ Ch ng nghiên (0,25đ)ọ ượ ứ th đem lai ph thu ch ng tính tr ng nghiên uơ (0,25đ) Nghiên tách riêng di truy ng tính tr ng, sau đó nghiên ựdi truy hai ho nhi tính tr ngề (0,25đ) Dùng toán th ng kê, th ng kê phân tích li thu và rút ra quy lu ượ ậdi truy nề (0,25đ)2. dung và nghĩa quy lu phân liộ ậDOC24.VN 2a. dung quy lu phân li: Trong quá trình phát sinh giao nhân di truy trongộ ềc nhân di truy phân li giao và gi nguyên ch nh th thu ầch ng Pủ (0,5đ)b. nghĩa quy lu phân li:ủ ậXác nh các tính tr ng tr và trung nhi gen tr quý vào ki gen ượ ểt gi ng có nghĩa kinh tạ (0,25đ)Trong xu tránh phân li tính tr ng di ra trong đó xu hi tính tr ng ấnh ng ph ch và năng xu nuôi, cây tr ng, ng ta ph ki tra ưở ườ ểđ thu ch ng gi ng.ộ (0,25đ)Câu 3:* Vai trò nhi th (NST) th 23 trong vi xác nh gi tính ng là:ủ ườ ng coá 23 NST, trong đó có các đánh 22 là NST ườ ượ ặth ng. th 23 là NST gi tính đàn ông là XY, đàn bà là XX) (0,5đ)ườ đàn bà khi gi phân ch ra lo tr ng mang NST X. đàn ông khi ượ Ởgi phân cho hai lo tinh trùng; Tinh trùng mang NST và tinh trùng mang NST có tả ỉl ng ng nhauệ ươ ươ (0,5đ)Khi th tinh, tr ng tinh trùng mang NST thì có NST gi tính là ớXX, phát tri thành con gái. tr ng mang NST tinh trùng mang NST thì hìnhể ặthành có NST gi tính XY, phát tri thành con trai.ợ (0,5đ)Vì ng hai lo tinh trùng mang NST và tinh trùng mang NST chi ng ượ ươđ ng nhau nên con trai và con gái ng nhau. phân li và ươ ặNST gi tính (c 23) là bào hình thành gi tính ng i:ớ ườ (0,5đ)P (44A XX) (44A XY) (0,5đ)Gp 22A (22A X); 22A Y)F1 44A XX) 44A XY)N trên ch NST xác nh gi tính thì vi hình thành con trai hay con gái ởng là do ng quy nhườ ườ (0,25đ)NST gi tính còn xác nh thêm tính tr ng sinh ph ng i.ớ ườ (0,25đ)Câu 4:1. Gen là đo phân axit đêoxiribonucleotit (ADN) mang thông tin di truy ềm phân protein nào đó ho gi ch năng đi hoà (1,0đ)ộ ề2. Phân mARN ng trên khuôn gen.ử ượ ủD tác ng enzim ARN polimeraza) (1,0đ)ướ ủ Hai ch gen tháo xo và tách nhauạ ượ ờ nuclêôtit trên ch mang mã ribônuclêôtit trong môi tr ng ườn bào theo nguyên sungộ ổ(NTBS)o trên ch liên Uạ ớo trên ch liên Xạ ớo trên ch liên Aạ ớo trên ch liên Gạ qu gen sau sao mã nên phân mARN (0,5đ)ế ửPhân mARN sau khi ng xong nhân ra bào tham gia vào quá trình ượ ểgi mã, ng phân prôtêin ng ngả ươ (0,5đ)Câu 5:DOC24.VN 31. bi là nh ng bi các li di truy nh ADN, NST do đó đã ưđ bi trúc và ng gen và NST. Khi nh ng bi đó bi ượ ểhi thành ki hình là th bi (1,0đ)ệ ượ ế2. Th ng bi là nh ng bi ki hình phát sinh trong ng cá th nh ườ ướ ảh ng tr ti môi tr ng. (0,75đ)ưở ườ3. khác nhau gi bi và th ng bi n:ự ườ ếĐ bi nộ Th ng bi nườ ế- Do các tác nhân gây bi nộ ế- Làm bi ki genế ể- Bi cá th không nh ịh ngướ- Di truy cề ượ- Là nguyên li cho ch ọgi ngố Do môi tr ng thay (0,25đ)ườ ổ- Không làm bi ki genế (0,25đ)- Bi ng lo t, có nh ịh ngướ (0,25đ)- Không di truy cề ượ (0,25đ)- Có nghĩa thích nghi (0,25đ)Câu 6:G là bào sinh ng ban u. Áp ng công th tính NST có trong các ưỡ ếbào con ta có: (0,25đ) 2n 2112 (0,25đ)suy ra 2112 (2 44) (t bào)ế (0,25đ)S bào con đã ra sau quá trình nguyên phân là:ố ượ (0,25đ) 48 (t bào)ế (0,25đ)Câu 7:* Xét gen I: Ta có 2A 3G 2760 (0,25đ) (2 840) 3G 2760Suy ra 2760 840) 360 nuclêôtit) (0,25đ)S ng nuclêôtit ch gen là:ố ượ 840 360 1200 nuclêôtit) (0,25đ)Chi dài gen là:ề (N 2) 3,4 1200 3,4A 4080A (0,25đ)* Xét gen II: Ta có 2A 3G 2760 (2 480) 3G 2760DOC24.VN 4Suy ra 2760 480) 600 nuclêôtit) (0,25đ)S ng nuclêôtit ch gen là:ố ượ 480 600 1080 nuclêôtit) (0,25đ)Chi dài gen là:ề (N 2) 3,4 1080 3,4A 3672A (0,25đ)* gen dài gen II và chênh ch đó là:ậ 4080A 3672A 408A (0,25đ)Câu 8:* Xét tính tr ng màu hoaạHoa xanh hoa 400 399 (0,25đ)ỏT là qu phép lai phân tích, do đó ki gen tính tr ng màu hoa là: Aa ạ(xanh) aa (đ )ỏ (0,25đ) Xét tính tr ng đài hoaặ ạĐài ng đài cu 400 399 1: 1ả (0,25đ)T cũng là két qu phép lai phân tích, do đó ki gen tính tr ng đài hoa là:ỉ ạBb (ng bb (cu n)ả (0,25đ)* Xét chung hai tính tr ngả ạXanh, ng cu 400 399 1ả (0,25đ)Đây cũng là qu phép lai phân tích (m bên hai gen, bên ngế ồh hai gen)ợ ặN phân li ph là 1ế (0,25đ)Nh ng qu bài ch cho là 1, nh gen trên liên hoàn toàn trên ếm NST.ộ (0,25đ) F1 xu hi ki hình hoa đài cu nh hai bên ph cho giaoỞ ảtử ab .T đó suy ra ki gen cây hoa xanh, đài ng là AB/ab (0,25đ) cây hoa đài cu là ab/abỏ ốT ng ta có laiổ ồDOC24.VN 5DOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến