loading
back to top

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-08-10 08:48:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hsg sinh 9   

138
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
HÒNG GD&ĐT CAM LỘ TH SINH GI 9Ề ỚNăm 2015-2016ọKhoá ngày: 15/10/2015MÔN THI: SINH CỌ(Th gian: 120 phút)ờĐ chính th cề ứCâu 1: (2.0 đi m)ểB nhi th ng ng i, ru gi ng bao nhiêu? Em hi th nào là ưỡ ườ ếb nhi th ng i, i?ộ ưỡ ộCâu 2: (2,5 đi m)ểPhân tích đi ng thích nghi ch năng chúng?ặ ủCâu 3: (2.0 đi m)ểH loài có NST ng 2n=8, kí hi AaBbDdXX. Hãy vi kí hi ưỡ ệc NST khi tr qua các kì sau quá trình nguyên phân: Kì u, kì cu i? ốQuá trình gi phân: Kì gi I, kì cu I?ả ốCâu 4: (5.0 đi m)ểa) So sánh ng ch và tĩnh ch ng và ch năng?ộ ườ ứb) Em hi ch ng ng ch là gì? Nêu nguyên nhân và qu lo nh ệnày?Câu 5: (2.5 đi m)ểM loài có NST ng 2n 6. Xét bào vùng sinh n, tr qua nguyên ưỡ ảphân liên ti 10 sinh ra bào con. bào con phát tri thành tinh ểnguyên bào tham gia vào quá trình gi phân. Xác nh:ề ịa) giao hình thành?ố ượb) NST ch trong các tinh trùng?ố ứCâu 6: (6.0 đi m)ể Hà Lan, các tính tr ng vàng, tr là tr hoàn toàn so các tính tr ng ng ương xanh, nhăn. Cho bi các gen di truy phân li p.ứ ậa) Cho cây ch...
Nội dung tài liệu
HÒNG GD&ĐT CAM LỘ TH SINH GI 9Ề ỚNăm 2015-2016ọKhoá ngày: 15/10/2015MÔN THI: SINH CỌ(Th gian: 120 phút)ờĐ chính th cề ứCâu 1: (2.0 đi m)ểB nhi th ng ng i, ru gi ng bao nhiêu? Em hi th nào là ưỡ ườ ếb nhi th ng i, i?ộ ưỡ ộCâu 2: (2,5 đi m)ểPhân tích đi ng thích nghi ch năng chúng?ặ ủCâu 3: (2.0 đi m)ểH loài có NST ng 2n=8, kí hi AaBbDdXX. Hãy vi kí hi ưỡ ệc NST khi tr qua các kì sau quá trình nguyên phân: Kì u, kì cu i? ốQuá trình gi phân: Kì gi I, kì cu I?ả ốCâu 4: (5.0 đi m)ểa) So sánh ng ch và tĩnh ch ng và ch năng?ộ ườ ứb) Em hi ch ng ng ch là gì? Nêu nguyên nhân và qu lo nh ệnày?Câu 5: (2.5 đi m)ểM loài có NST ng 2n 6. Xét bào vùng sinh n, tr qua nguyên ưỡ ảphân liên ti 10 sinh ra bào con. bào con phát tri thành tinh ểnguyên bào tham gia vào quá trình gi phân. Xác nh:ề ịa) giao hình thành?ố ượb) NST ch trong các tinh trùng?ố ứCâu 6: (6.0 đi m)ể Hà Lan, các tính tr ng vàng, tr là tr hoàn toàn so các tính tr ng ng ương xanh, nhăn. Cho bi các gen di truy phân li p.ứ ậa) Cho cây ch bi ki gen lai nhau th lai phân li theo 37,5% ượ ệcây vàng, tr n; 37,5% cây vàng, nhăn; 12,5% cây xanh, tr n; 12,5% cây ạxanh, nhăn. Hãy bi lu và vi lai.ệ ồb) Tìm ki gen và ki hình ngay F1 có phân li tính tr ng là: 1: 1ể ạDOC24.VN 1Đáp án thi HSG môn Sinh 9ề ớCâu 1:B NST ng ng 2n 46 (0,5đ)ộ ưỡ ườB NST ng ru gi 2n (0,5đ)ộ ưỡ ấB NST ng (2n) là NST ch các NST ng ng (0,5đ)ộ ưỡ ươ ồB NST (n) là NST ch NST ng ng (0,5đ)ộ ươ ồCâu 2:Ch năng ng u: chuy Oứ ể2 ph bào, chuy COừ ể2 bào ếđ ph th ra ngoài (0,5đ)ế ảC phù ch năng:ấ ứ ng không có nhân: bào có th ti ki năng ng khi ho ng ượ ộ(0,5đ) ng có ng hình đĩa, lõm t: Tăng di tích ti xúc ng u, có ầth ti xúc Oể ớ2 CO2 nhi n.ề (0,5đ) ng có ch Hb (hêmôglobin): Là lo huy có kh năng liên ảk ng Oế ớ2 CO2 tham gia vào ch năng chuy khí, trao khí trong ổm ch.ạ (0,5đ) ng ng trong máu nhi u: chuy nhi khí Oố ượ ượ ề2 CO2 đápng nhu bào và thứ (0,5đ)Câu 3:Nguyên phân: (0,5đ) Kì u: AAaaBBbbDDddXXXXầ Kì cu i: AaBbDdXX; AaBbDdXXốGi phânảKì gi I: AAaaBBbbDDddXXXX (0,5đ)ữ(X thành hàng ng nhiên trên ph ng xích thoi phân bào)ế ủKì cu I: AABBDDXX; aabbddXX (1,0đ)ốho AABBddXX; aabbDDXXặho AAbbDDXX; aaBBddXXặho AAbbddXX; aaBBDDXXặĐi gi ng nhau gi ng ch và tĩnh ch:ể ạ p: Bi bì, tr n, mô liên (0,5đ)ấ ế Tham gia chuy máu (0,5đ)ậ ểCâu 4:a) Đi khác nhau gi ng ch và tĩnh ch:ể ạĐ ng chộ Tĩnh chạLòng tĩnh ch (0,5đ)ẹ Lòng ng ng chộ ạC thành dày, nhi đàn ậchuy máu nhanh, áp ớ(0,5đ) thành ng, ít đàn i, ít ợc chuy máu ch m, áp ựnhỏKhông có (0,5đ) Có van chi nh ng máu ch ảng chi tr ng cượ ựV chuy máu tim các quan ơ(0,5đ) chuy máu các quan timậ ềDOC24.VN 2b) Ch ng ng ch: (0,5đ)ứ ạCh ng ng ch th ng ng tu ít ng p, ch ăn ườ ườ ộnhi côlesterôn (th t, tr ng, a...), có nhi nguy nh ng ch.ề ạNguyên nhân: Côlesterôn ng vào thành ch kèm theo ng các ion canxi làm cho ấm ch i, không còn nh nh tr gây a. (0,5đ)ạ ướ ữH qu :ậ ả ng ch làm cho chuy máu trong ch khó khăn, ti dộ ễb và hình thành máu đông gây ch. (0,5đ)ị ạ nh ng ch gây nh ng khá nghiêm tr ng cu ng ưở ủng nh, đi hình nh đó là nó gây ra hi ngườ ượ cao huy áp, qu nh ồmáu tim... và ng có th vong. (0,5đ)ơ ửCâu 5:a) giao hình thành: (1,5đ)ố ượ bào con sinh ra qua nguyên phân: 210 1024 bàoố ế tinh nguyên bào: 1024 512 tinh nguyên bàoố tinh trùng ra qua quá trình gi phân: 512 2048 tinh trùngố ảb) NST ch trong các tinh trùng: (1,0đ)ố ứ Tinh trùng mang NST i: NSTộ ộ NST ch trong các tinh trùng: 2048 6144 NSTố ứCâu 6:a) Bi lu và vi lai.ệ ồQuy ki gen: (0,5đ)ướ ểA: vàng, a: xanh, B: tr b: nhănạ ạXét di truy ng tính tr ngự Màu t: Vàng Xanh (37,5% 37,5%) (12,5% 12,5%) 1. Đây là qu ảc quy lu phân li. (0,5đ)ủ ậKi gen là: Aa Aaể ủHình ng t: Tr n: Nhăn (37,5% 12,5%) (37,5% 12,5%) 1. Đây là qu ảphép lai phân tích. (0,5đ)Ki gen là: Bb bbể ủXét di truy ng th tính tr ng ta có ki gen và ki hình ph là:ự ảAaBb (Vàng tr n) Aabb (Vàng, nhăn) (0,5đ)ơS lai:ơ ồP: AaBb (Vàng, tr n) Aabb (Vàng, nhăn) (0,5đ)ơGp: AB, Ab, aB, ab Ab, ab (0,5đ)F1: khung lai cho qu nh sau: (0,5đ)T ki gen: 3A-Bb 3A-bb 1aaBb 1aabbỉ (0,5đ)T ki hình: vàng, tr vàng, nhăn xanh, tr xanh, nhănỉ (0,5đ)b) Tìm ki gen và ki hình Pể ủT (1 1)(1 1) là hai tính tr ng là qu phép lai phân ủtích ki gen làể ượ (0,5đ)Màu t: Aa aa Hình ng t: Bb bbắ ạXét di truy ng th tính tr ng ta có ki gen và ki hình có ủtr ng p:ườ ợ TH1: AaBb (Vàng, tr n) aabb (Xanh, nhăn)ơ (0,5đ)Gp: AB, Ab, aB, ab abF1: KG: AaBb 1Aabb 1aaBb 1aabbỉ ệT KH: vàng, tr vàng, nhăn xanh, tr xanh, nhănỉ ơ TH2: Aabb (Vàng tr n) aaBb (Xanh, nhăn)ơDOC24.VN 3Gp: Ab, ab aB, ab (0,5đ)F1: KG: AaBb 1Aabb 1aaBb 1aabbỉ ệT KH: vàng, tr vàng, nhăn xanh, tr xanh, nhănỉ ơDOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến