loading
back to top

Đề thi HSG môn lịch sử lớp 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-12-02 23:14:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi HSG môn lịch sử lớp 11   

53
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HSG môn lịch sử lớp 11

Đề thi HSG môn lịch sử lớp 11

Đề thi HSG môn lịch sử lớp 11
Tóm tắt nội dung
GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT YÊN 2ƯỜ KÌ THI KSCL TUY SINH GI KH IỘ Ố11Đ THI MÔN CH SỊ ỬNĂM 201Ọ 201 8Th gian làm bài 180 phút, không th iờ gian giao .ềĐ thi m: 01 rang.Câu (1,0 đi m):ểT sao nói: Cách ng tháng Nga đánh giá là ki ch vĩ iạ ườ ượ ạnh trong ch Nga và ch nhân lo th XX?ấ ướ ỷCâu (1,0 đi m):ểVì sao Nh ch nh hàng ng minh không đi ki ngày 15-8-1945?ậ ệCâu 3(1,0 đi m):ểNêu qu cách ng Tân i(1911). Vì sao cu cách ng này là cu cế ộcách ng không tri ?ạ ểCâu 4(1,0 đi m):ểGi thích vì sao trong khu Đông Nam Á, Xiêm là duy nh không tr thànhả ướ ởthu các ph ng Tây?ộ ướ ươCâu 5(1,0 đi m):ểVì sao cu kh ng ho ng kinh ra tiên Mĩ? Cu kh ng ho ng kinhộ ảt (1929-1933) Mĩ di ra nh th nào?ế ếCâu 6(1,0 đi m):ểChính sách ngo Mĩ cu th XIX th XX. nh ng chính sáchố ữđó hãy rút ra nh xét.ậCâu 7(1,0 đi m):ểHoàn nh ký và dung Hi 1862 mà tri đình Hu ký th dânả ướ ựPháp. nh ng Hi này tình hình Vi Nam cu th XIX.Ả ưở ướ ỷCâu 8(1,0 đi m):ểCăn vào đâu kh ng nh ng: Ch phong ki Vi Nam th kứ ỷXIX kh ng ho ng,...
Nội dung tài liệu
GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT YÊN 2ƯỜ KÌ THI KSCL TUY SINH GI KH IỘ Ố11Đ THI MÔN CH SỊ ỬNĂM 201Ọ 201 8Th gian làm bài 180 phút, không th iờ gian giao .ềĐ thi m: 01 rang.Câu (1,0 đi m):ểT sao nói: Cách ng tháng Nga đánh giá là ki ch vĩ iạ ườ ượ ạnh trong ch Nga và ch nhân lo th XX?ấ ướ ỷCâu (1,0 đi m):ểVì sao Nh ch nh hàng ng minh không đi ki ngày 15-8-1945?ậ ệCâu 3(1,0 đi m):ểNêu qu cách ng Tân i(1911). Vì sao cu cách ng này là cu cế ộcách ng không tri ?ạ ểCâu 4(1,0 đi m):ểGi thích vì sao trong khu Đông Nam Á, Xiêm là duy nh không tr thànhả ướ ởthu các ph ng Tây?ộ ướ ươCâu 5(1,0 đi m):ểVì sao cu kh ng ho ng kinh ra tiên Mĩ? Cu kh ng ho ng kinhộ ảt (1929-1933) Mĩ di ra nh th nào?ế ếCâu 6(1,0 đi m):ểChính sách ngo Mĩ cu th XIX th XX. nh ng chính sáchố ữđó hãy rút ra nh xét.ậCâu 7(1,0 đi m):ểHoàn nh ký và dung Hi 1862 mà tri đình Hu ký th dânả ướ ựPháp. nh ng Hi này tình hình Vi Nam cu th XIX.Ả ưở ướ ỷCâu 8(1,0 đi m):ểCăn vào đâu kh ng nh ng: Ch phong ki Vi Nam th kứ ỷXIX kh ng ho ng, suy tr tr ng.ủ ọCâu 9(1,0 đi m):ểDi bi tr Gi th hai (5-1883). Hãy cho bi qu và nghĩa aễ ủchi th ng đó.ế ắCâu 10(1,0 đi m):ểVì sao th ng Bôn-sê-vich (3-1921) quy nh chuy Chínhạ ểsách ng th chi (1918-1921) sang Chính sách Kinh (1921-1925)? Th ch tộ ấc Chính sách Kinh là gì.ủ ớ-------H t------ếH sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ọ ượ ảS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT YÊN 2ƯỜ KÌ THI KSCL TUY SINH GI KH IỘ Ố11ĐÁP ÁN MÔN CH SỊ ỬNĂM 201Ọ 201 8Th gian làm bài 180 phút, không th iờ gian giao .ềĐáp án m: 04 rang.I. CHUNG:Ư- Đây là nh ng dung nh mà khi làm bài sinh ph n. Bàiữ ếlàm dung, chính xác, trình bày logicủ có sáng oạ thì cho đi đa.ớ ốII. ĐÁP ÁN:Câu dung trình bàyộ Đi mể1 sao nói: Cách ng tháng Nga đánh giá là sạ ườ ượ ựki ch vĩ nh trong ch Nga và ch nhân lo iệ ướ ạth XX?ế 1,0Cách ng tháng Nga đánh giá là ki ch vĩạ ườ ượ ửđ nh trong ch Nga và ch nhân lo th XX vì:ạ ướ Cách ng tháng Nga thành công đã vi thành nhàạ ườ ận XHCN tiên trên th gi i, có nghĩa vô cùng to iướ ớn Nga nói riêng và th gi nói chung:ướ ớ- nh ng nh ti trình ch và di th gi i, làmẢ ưở ớcho ch nghĩa không còn là th ng duy nh trên th gi a.ủ 0,25- ra nhà XHCN đã nhân dân lên quy iự ướ ớm đích cao là xóa ch ng bóc ng i, gi phóng conụ ườ ườ ảng thoát kh xi ng xích làm ch và nh nh,ườ ướ ịxây ng xã do, nh phúc, công ng cho ng lao ng.ự ườ 0,25- vũ nh phong trào gi phóng dân các trên thổ ướ ếgi i, cũng nh phong trào cách ng giai công nhân qu chớ ỉra cho con ng đi th ng trong cu tranh ch ng chọ ườ ủnghĩa n.ư 0,25- ra nguyên i, làm thay nh và sở ướ ốph hàng tri ng Nga. tiên trong ch giai côngậ ườ ấnhân, nhân dân lao ng và các dân gi phóngộ ượ 0,252 Vì sao Nh ch nh hàng ng minh không đi ki nậ ệngày 15-8-1945? 1,0Nh ch nh hàng ng minh không đi ki ngày 15-ậ ệ8-1945 vì:- phát xít và I-ta-li-a châu Âu làm Nh chự ỗd a, Nh vào th tuy ng. Nh th trên cácự ạđ Thái Bình ng và thi ng không quân và quânả ươ ảtrong nh ng tr chi Mĩ. Mĩ chi Ô-ki-na-oa, aữ ượ ửngõ đi vào Nh n.ậ 0,25- Hai qu bom nguyên di hai thành ph Hi-rô-si-ma (06-08-1945)ả ốvà Na-ga-sa-ki(09-08-1945) gây tâm lý ho ng và làm suy tinh th nả ầgi quy Nh t.ớ 0,25- Liên Xô tham chi Vi Đông, tiêu di quân Nh Trung Qu c,ế ốđ Nh vào tình th th khó tránh kh i.ặ 0,25- nhi Đông Nam Á, phong trào ch ng Nh đang lên sôi cỞ ướ ụcùng ép phía nhân dân và áp "ch hàng" trong gi iớ ớc quy Nh t.ầ 0,253 Nêu qu cách ng Tân i(1911). Vì sao cu cáchế ộm ng này là cu cách ng không tri ?ạ 1,0K qu :ế ả- Đã tri đình phong ki Mãn Thanh, ch ch quân chậ ủchuyên ch lâu Trung Qu c.ế 0,25- ng cho ch nghĩa phát tri Trung Qu c.ở ườ 0,25 cu cách ng này là cu cách ng không tri vì:ọ ể- Cách ng ch tri Mãn Thanh, ch ch quân chạ ủchuyên ch phong ki lâu i, ng cho CNTB phát triên, có nhế ườ ảh ng nh nh cu tranh gi phóng dân sưở ốn châu Á.ướ 0,25- Song cách ng Tân đã không th tiêu th giai phongạ ấki n, không ng ch các qu xâm và không gi iế ướ ượ ảquy ru ng cho nông dân.ế 0,254 Gi thích vì sao trong khu Đông Nam Á, Xiêm là duy nh tả ướ ấkhông tr thành thu các ph ng Tây?ở ướ ươ 1,0Xiêm là duy nh trong khu Đông Nam không tr thànhướ ởthu các ph ng Tây vì:ộ ướ ươ- Năm 1892, Ra-ma đã ti hành hàng lo cách theo khuôn uế ẫc các ph ng Tây nh cách hành chính, tài chính, quân i,ủ ướ ươ ộtr ng ..., cho Xiêm theo ng phát tri nườ ướ ểTBCN. 0,25+ Xóa ch nô vì xóa ch ch nông dân iỏ ốv ch quý và nhà phong ki n, gi phóng đông ng iớ ướ ườlao ng. cách ch thu khóa, gi nh thu ru ngộ 0,25+ chính tr cách tài chính, quân i, tr ng theo ki uả ườ ểph ng Tâyươ 0,25- Ra-ma bi quan tâm ho ng ngo giao. Nh chính sáchặ ờngo giao o, Xiêm ng trí "đ m"ạ ướ ượ ướ ệgi hai th qu Anh Pháp, nh ng vùng tữ ượ ấph thu gi gìn ch quy c. Nh y, Xiêm không iụ ướ ơvào tình tr ng tr thành thu nh các trong khu c, giạ ướ ữđ p, dù ch thu chính tr kinh vào Anh vàượ ếPháp. 0,255 Vì sao cu kh ng ho ng kinh ra tiên Mĩ? Cu kh ngộ ủho ng kinh (1929-1933) Mĩ di ra nh th nào?ả 1,0Cu kh ng ho ng kinh ra tiên Mĩ vì:ộ ở- Ngay trong th kỳ ph th nh, kinh Mĩ đã nh ng nờ ạch Nhi ngành công nghi ch ng 60% 80% công su t, nế ạth nghi th ng xuyên ra, xu t, ch theo nhu n,ấ ườ ậphát tri không ng gi các ngành, cân gi cung và u.ể ầĐó chính là nguyên nhân kh ng ho ng kinh (1929-1933).ẫ 0,5Cu kh ng ho ng kinh (1929-1933) Mĩ:ộ ở+ Cu tháng 10-1929, Mĩ lâm vào cu kh ng ho ng kinh ch aố ướ ưt ng th y, cu kh ng ho ng trong lĩnh tài chính ngân hàngừ ựlàm cho hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghi và th ng pháệ ươ ịs n.ả 0,25+ năm 1932, xu công nghi Mĩ gi so nămế ớ1929, 75% dân tr phá n, hàng tri ng th nghi p, phong tràoạ ườ ệđ tranh các ng nhân dân lan ng ....ấ 0,256 Chính sách ngo Mĩ cu th XIX th XX. Tố ừnh ng chính sách đó hãy rút ra nh xét.ữ ậChính sách ngo i:ố 1,0- châu Mĩ, Mĩ mu chi khu Mĩ la tinh, bi đây thành sânỞ ếsau Mĩ: Lo nh ng các ph ng Tây khuủ ưở ướ ươ ớv này, ra thuy "châu Mĩ ng châu Mĩ". Năm 1889ự ườthành ch Liên Mĩ, gây chi tranh Tây Ban Nha ...; thậ ếk XX Mĩ áp ng chính sách "cái n" và "Ngo giao ng đô la"ỷ ồđ bi các qu gia tr tu Mĩ la tinh thành các thu cể ướ ộđ Mĩ.ị 0,25- châu Á, Mĩ tìm cách bành tr ng th ra khu châu TháiỞ ướ ựBình ng, Mĩ ra chính sách "m a" xâm nh vào Trungươ ậQu c; bu chính quy Ph (Nh n) ký đi bìnhố ướ ấđ ng; chi Philippin....ẳ 0,25Nh xét:ậ- Chính sách ngo Mĩ ph ánh tham ng bành tr ng xâmố ướl thu ch nghĩa qu nói chung và Mĩ nói riêng. Màượ ủtr ng tâm chính sách ngo Mĩ lúc này ch trung ởkhu Mĩ la tinh.ự 0,25- Chính sách ngo Mĩ có nh ng đi khác các qu cố ướ ốch nghĩa khác, đó là Mĩ không ch thu trên nh quân sủ ựmà còn dùng nh kinh tiêu bi các qu giaứ ượ ốđ (Mĩ la tinh) thu kinh thành thu chính trộ 0,257 Hoàn nh ký và dung Hi 1862 mà tri đìnhả ướ ềHu ký th dân Pháp. nh ng Hi này tìnhế ưở ướ ếhình Vi Nam cu th XIX.ệ 1,0Hoàn nh ký Hi 1862 mà tri đình Hu ký th dânả ướ ựPháp:- Pháp đang giành nh ng th ng quân quan tr ng (chi iượ ạđ Chí Hòa, Gia nh, nh ng, Biên Hòa và Vĩnh Long). bồ ườ ộtri đình ti phân hóa, phong trào kháng chi nhân dân gâyề ủcho Pháp nhi th (kh nghĩa Tr ng nh, Nguy Trungề ươ ễTr c, ...). Phe ch hòa là vua đã quy nh ký Pháp nự ảHi Nhâm Tu (5-6-1862)ệ ướ 0,25N dung Hi 1862 mà tri đình Hu ký th dânộ ướ ựPháp:- 12 đi kho n, trong đó nhà Nguy nh ng cho Pháp tìnhồ ườ ảmi Đông Nam Kỳ (Gia nh, nh ng, Biên Hòa) và Côn Lôn,ề ườ ảb th ng cho Pháp kho chi phí ng ng 280 ngồ ườ ươ ươ ạb c, bi (Đà ng, Ba t, Qu ng Yên) cho Pháp vào buônạ ảbán... 0,25nh ng Hi này tình hình Vi Nam cu iẢ ưở ướ ốth XIX:ế ỷ- Hi đánh nh và là ki kh cho hànhệ ướ ượ ầđ ng hàng tri đình. đi ki cho Pháp ng đánhộ ộchi Nam Kì. Chúng ta ph ch quy dân c.ế 0,25- Vi ký Hi làm cho nhân dân hoang mang, lòng tin vào tri uệ ướ ềđình. đây, tri đình ngày càng xa cu tranh nhân dân,ừ ủgây cho phong trào kháng chi nhân dân ta.ấ 0,258 Căn vào đâu kh ng nh ng: Ch phong ki Vi Namứ 1,0n th XIX kh ng ho ng, suy tr tr ng.ử ọCh phong ki Vi Nam th XIX kh ng ho ng vàế ảsuy nghiêm tr ng bi hi n:ế ệ- Chính tr Các vua tri Nguy ra khôi ph c, ng ch quânị ộch chuyên ch Quy trung trong tay vua. Ch nhà làủ ướgiai ch ng nho giáo cao. Tr phong ki nấ ưở ượ ếđ coi là di ch. ng th không cượ ưở ượ ướphát tri i.ể 0,25- Quân u, tinh th chi sa sút, chính sách ngo cóự ạnh ng sai m, nh là vi ''c o", "sát o" cho th dânữ ựPháp xâm ta.ượ ướ 0,25- Kinh Nông nghi u, sa sút, nông dân không có ru ng ho ítế ặru ng t, đai ph ch bao chi m, mùa, đói kém liênộ ấmiên, nhân dân tán...; Công th ng nghi đình n, chính sách cư ươ ộquy công th ng nhà ch phát tri xu t,ề ươ ướ ấth ng i; chính sách"B quan ng" khi cho ta cô p.ươ ướ 0,25- Xã i: Mâu thu gi các ng nhân dân tri đình Hu ngàyộ ếcàng gay t,.. 400 cu kh nghĩa ra trong su th kắ ỷXIX. 0,259 Di bi tr Gi th hai (5-1883). Hãy cho bi quễ ảvà nghĩa chi th ng đó.ủ 1,0Di bi tr Gi th hai (5-1883):ễ ứ- Tháng 5-1883, trên chi tr ng Gi quân dân ta aế ườ ữgiáng cho gi đòn ng Ngày 19-5-1883, Ri-vi-e huy ng 550ặ ộquân có bác tr cu hành quân đánh ra Hà theo ngạ ườHà đi Tây.ộ 0,25- gi c, quân dân ta cùng quân đen uắ ượ ưVĩnh Phúc ch ph kích Gi y. Quân Pháp i, nhi sĩổ ềquan, binh lính nh ch và th ng, Ri -vi-e cũng ph ng.ị ươ ạTàn quân Pháp tháo ch Hà i.ạ 0,25K qu và nghĩa:ế ả- Chi th ng Gi th làm lòng nhân dân c, iế ướ ồđ thêm chí quy tâm tiêu di gi nhân dân ta.ắ 0,25- Làm cho th dân Pháp hoang ng, dao ng và th cự ơthu nhân dân ta đánh đu quân gi c.ậ 0,2510 Vì sao th ng Bôn-sê-vich (3-1921) quy tạ ếđ nh chuy Chính sách ng th chi (1918-1921) sang Chínhị ếsách Kinh (1921-1925)? Th ch Chính sách Kinh tế ếm là gì.ớ 1,0Đ th ng Bôn-sê-vich (3-1921) quy nhạ ịchuy Chính sách ng th chi (1918-1921) sang Chính sáchể ếKinh (1921-1925) vì:ế ớ- Do chi tranh và chi kéo dài, kinh tàn phá nghiêm tr ng.ế 0,25- Trong hòa bình, Chính sách ng th chi không còn phù p:ộ ợqu chúng mãn, ph ng kích ng nhân dân gây lo nầ ạnhi i.ề 0,25- Nga lâm vào cu kh ng ho ng kinh chính tr nghiêm tr ng.ướ ọTr tình hình đó, th ng Bôn-sê-vich (3-1921),ướ ảquy nh chuy Chính sách ng th chi (1818-1921) sangế ếChính sách Kinh (1921-1925).ế 0,25Th ch Chính sách Kinh làự Là chuy kinh nhà quy sang kinh tể ướ ếhàng hóa có đi ti nhà công nh nhi uự ướ ềthành ph kinh ng n, kinh nghi trong vàầ ảngoài c...ướ 0,25-------H t------ế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến