loading
back to top

đề thi học sinh giỏi năng khiếu địa lí

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-08-09 11:12:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: mja trận đề thi địa lí 8   

53
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi học sinh giỏi năng khiếu địa lí

đề thi học sinh giỏi năng khiếu địa lí

đề thi học sinh giỏi năng khiếu địa lí
Tóm tắt nội dung
Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 I. ĐIA LÍ CHÂU ÁA. NHIÊN CHÂU ÁỰ1 TRÍ LÍỊ Ị- Tr dài vùng vùng xích ạ- Giáp ng Phía c: Băng ng, Phía nam: ng, Phía ươ ươ ươđông:TBD- Giáp châu c: Châu á, Châu phi ụ2. LÃNH TH :Ổ- Là ph á- âu, ngộ cách châu âu qua dãy U-ran, ớchâu Phi qua kênh đào Xuy- ê.- Kích th kh ng ng nh th gi i. Di tích ph li là 41 ướ ềtri kmệ 2, ca các thì ng 44,4 tri kmể Tr dài trên 76 vĩ tuy Chi ng lãnh th ng nh t: 8500kmả ấCâu i: trí, kích th châu có nh ng nh th nào khí ướ ưở ếh u?ậ trí và kích th lãnh th làm cho khí châu phân hoá đa ng vàị ướ ạmang tính cao.ụ trí: tr dài vùng vùng xích giúp châu có các ủđ khí trên trái t. xu ng nam là: và c.Ôn ượ ựđ i.C nhi .Nhi i. Xích oớ Kích th ng làm cho khí phân hoá theo chi Đông Tây, ướ ềt ra nhi ki khí u. Vd khí ôn phân hoá thành: ôn a, ịôn ng, ôn gió mùa.ớ ươ Vùng sâu trong li n, khí mang tính cao, khô n, ạmùa hè nóng, mùa đông nh.ấ 2. HÌNH CHÂU Á:Ị đi mồ ể- Châu có nhi th ng núi, nguyên cao, nhi ng ng ng ộb nh th gi iậ ớ- Núi ch theo ng...
Nội dung tài liệu
Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 I. ĐIA LÍ CHÂU ÁA. NHIÊN CHÂU ÁỰ1 TRÍ LÍỊ Ị- Tr dài vùng vùng xích ạ- Giáp ng Phía c: Băng ng, Phía nam: ng, Phía ươ ươ ươđông:TBD- Giáp châu c: Châu á, Châu phi ụ2. LÃNH TH :Ổ- Là ph á- âu, ngộ cách châu âu qua dãy U-ran, ớchâu Phi qua kênh đào Xuy- ê.- Kích th kh ng ng nh th gi i. Di tích ph li là 41 ướ ềtri kmệ 2, ca các thì ng 44,4 tri kmể Tr dài trên 76 vĩ tuy Chi ng lãnh th ng nh t: 8500kmả ấCâu i: trí, kích th châu có nh ng nh th nào khí ướ ưở ếh u?ậ trí và kích th lãnh th làm cho khí châu phân hoá đa ng vàị ướ ạmang tính cao.ụ trí: tr dài vùng vùng xích giúp châu có các ủđ khí trên trái t. xu ng nam là: và c.Ôn ượ ựđ i.C nhi .Nhi i. Xích oớ Kích th ng làm cho khí phân hoá theo chi Đông Tây, ướ ềt ra nhi ki khí u. Vd khí ôn phân hoá thành: ôn a, ịôn ng, ôn gió mùa.ớ ươ Vùng sâu trong li n, khí mang tính cao, khô n, ạmùa hè nóng, mùa đông nh.ấ 2. HÌNH CHÂU Á:Ị đi mồ ể- Châu có nhi th ng núi, nguyên cao, nhi ng ng ng ộb nh th gi iậ ớ- Núi ch theo ng chính: B-N ho B-N, Đ-T ho Đ-T làm cho ướ ầđ hình chia ph pị ạ- Các núi và nguyên cao trung vùng trung tâm, trên các núi cao có băng ởtuy bao ph quanh năm.ế ủCâu :ỏ1. hình Châu có nh ng nh th nào khí và sông ngòiị ưở ậ*Đ hình làm cho khí châu phân hoá đa ngị Núi, nguyên cao ngăn ch nh ng bi vào li n, làm choơ ưở ềkhí phân hoá theo chi đông tây, ra nhi ki khí u. Vd ôn phân ớhoá thành ôn a, ôn ng, ôn gió mùa.ớ ươ Ngoài ra, trên núi và nguyên cao khí còn phân hoá theo caoơ ộ*Đ hình có nh ng sông ngòi:ị ưở Các dãy núi ch theo ng chính, hình chia ph nên ướ ạsông ngòi châu có ng khá phát tri n.ạ ướ ểGV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 1Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 -Đ hình nhi núi, nguyên cao, sông có nên có giá tr thu ỷđi và mùa lũ gây thi n.ệ ớ3. ĐI KHÍ UẶ ẬG đi chính:ồ ể- Khí châu phân hoá đa ng: Phân thành nhi (....)ậ Phân thành nhi ki (vd …)ề ể- Ph bi là các ki khí gió mùa và các ki khí a:ổ ị+ Nhi gió mùa: Đông nam á, nam áệ ớ+ Ôn gió mùa và nhi gió mùa: Đông áớ Các ki khí a: Tây nam á, Trung áể ịCâu i:ỏCâu 1. Trình bày đi và phân các mi khí châu á. Gi ảthích vì sao châu có nhi lo khí u?ề ậ- Mi khí nh: phía c): toàn mi xibia Nga. ềmùa đông nh, nhi trung bình -2 -50ấ 0c Mi khí gió mùa m:( Đông á, Đông Nam á, Nam á). Mùa đông gió ởt th ra, nh, khô. Mùa hè có gió ng th vào, nóng mừ ươ ẩ- Mi khí a:( trong vùng a): mùa đông nh, khô. Mùa ạnóng khô.- Mi khí nhi trung i:( phía tây): mùa đông nhi u, ềmùa nóng khô.ạGi thích: ả- Châu có kích th kh ng .ướ ồ- trí tr dài vùng vùng xích o.ị ạ- hình nhi th ng núi, nguyên cao ngăn chăn nh ng ưở ủbi vào li và làm cho khí phân hoá theo chi cao.ể ềCâu Vì sao nói châu có khí phân hoá đa ng? Hãy gi thíchả .GV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 2C và ậc cựĐ ớkhí uậNhi iệ ớXích oạKhí hu châu ÁậÔn iớ aGió ịmùaH ảd ngĐ trung ươ ịh iGió mùaL ụđ aNúi ịcaoKhôGió mùaC nhi iậ ớGiáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 Khí châu phân hoá thành nhi xu ng nam. và ực c, ôn i, nhi t, nhi i, xích o. Vì lãnh th châu tr dài ừvùng vùng xích oự ạ- Phân thành nhi ki theo chi đông tây (vd:Đ nhi có: nhi gió ệmùa, nhi Trung i, nhi đia). Nguyên nhân do kích th ướlãnh th ng n, các núi nguyên cao ngăn ch nh ng bi n.ổ ưở ể- Ngoài ra vùng núi, nguyên cao khí hâu còn phân hoá theo cao.ở ộCâu Khí gió mùa Đông á, nam á, đông nam có đi chung ểgì?- Mùa gió ng th vào mang theo nhi c, làm cho th ti ươ ướ ếnóng m, nhi uẩ ề- Mùa đông: gió th ra, th ti khô và nhừ ạCâu Châu có lo khí ph bi n, nêu đi và vùng phân ốc chúng?ủ- Có lo khí ph bi n|ạ Khí gió mùa: Ôn gió mùa và nh gió mùa Đông á, nhi ệđ gió mùa Đông Nam á, Nam á.ớ đi m: Mùa gió ng th vào mang theo nhi ươ ơn c, làm cho th ti nóng m, nhi u.Mùa đông: gió th ra, oướ ạth ti khô và nhờ Khí a: nhi a, ôn a, nhi khô. ớPhân Tây Nam á, Vùng aộ đi m: mùa nóng khô, mùa đông nh khô. ng ch kho ngặ ượ ả200- 500mm, ng nên không khí th p.ượ ấCâu Gió mùa là gì? Ngu hình thành gió mùa châu á? Trình bày ựđ ng gió theo mùa Châu á.ổ ướ ở- Gió mùa là gió th theo ng mùa, có cùng ph ng nh ng ng ng và tínhổ ươ ượ ướch trái ng nhau.ấ ượ- Ngu hình thành: chênh ch khí áp theo mùa gi Châu 2ồ ớđ ng và Thái Bình ng và ng, làm phát sinh gió th th ng ươ ươ ươ ườxuyên và ng theo mùa.ổ ướ- ng gió theo mùa Châu á: ướ Mùa đông: Gió áp cao xibia th áp xích và nam TBD, tính ch từ ấl nh khô. Mùa gió áp cao nam AĐD, nam TBD áp Iran, tính ch ấnóng nhi uẩ ềCâu 6. Nêu đi gió mùa Đông Nam á, Nam á. Vì sao chúng có ặđi khác nhau nh y?ể ậ- đi m: Mùa gió áp cao Nam AĐD áp Iran: nóng m, ưnhi u, mùa đông gió áp cao Xibia áp XĐ: nh khô.ề ạ- Ng nhân: Mùa gió xu phát ng th vào mang theo nhi ươ ơn cướ Mùa đông gió xu phát nh phía th vấ ềCâu vào bi nhi ng ượ I-an-gun.:GV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 3Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 a) Nêu nh xét nhi ng a. Cho bi bi thu ki khí ượ ểh nào?ậb) Gi thích vì sao I-an-gun nhi vào mùa ?ả ạHD: a, nh xétậ :- Nhi cao quanh năm. nhi tháng th nh kho ng 25 0c(tháng 1). Nhi cao nh kho ng 32ệ 0c (tháng 4, 5). Có nhi (tháng 4,5 ạvà tháng 10,11).- a: ng n, phân theo mùa, mùa nhi (tháng 5-ư ượ ề10). Mùa đông ít.ưThu ki khí nhi gió mùa.ộ ớb. Gi thích:ả Do mùa có gió ng th vào mang nhi c.ạ ươ ướE- ri- at: Nhi chênh ch nhi (biên nhi năm n). Tháng có nhi ộcao nh kho ng 38ấ 0C (tháng 7). Tháng có nhi th nh kho ng 13ệ 0C (tháng1).- ng a: ít, ch xu hi vào các tháng mùa đông, tháng ượ ưcao nh cũng ch kho ng 200 mm (tháng 2). tháng không có (tháng ư7,8,9).=> lu n: Đây là khu có khí nhi khô.ế ớU- lan-ba-to:- Nhi chênh ch nhi chênh ch trong năm. Tháng có nhi ộcao nh kho ng 24ấ 0C (tháng 6). Tháng có nhi th nh kho ng 12ệ 0C (tháng 1). ng a: ít. trung vào các tháng mùa Tháng nhi ượ ềnh kho ng 500 mm (tháng 6). tháng nh không có (tháng ư10,11,12)=> lu n: ôn a.ế ịCâu 8: Dựa vào bảng Nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng tại Thượng Hải (Trung Quốc) ThángY uếTố 10 11 12Nhi ệđ (ộ 0C)L ng ượm ư(mm) 3,259 4,159 8,083 13,593 18,893 23,176 27,1145 27,0142 22,8127 17,471 11,352 5,837Hãy bi nhi ng và xác nh đi này thu ki khí ượ ểh nào?ậ4. SÔNG NGÒI CHÂU Á: đi chínhặ ểGV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 4Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 Sông ngòi châu khá phát tri và có nhi th ng sông n. vd sông Tig phrat, n, ng, Mê Công, Hoàng Hà, Tr ng ườGiang. Các sông châu phân không và có ch khá ph p.ở ướ ạ- Các sông có giá tr ch giao thông và thu đi n, còn sông các ởkhu khác có giá tr cung cho sx và ng, thu ướ ỷđi n, giao thông, du ch, đánh nuôi tr ng thu n.ệ đi mặ ểKhu cự ng sôngạ ướ ngướch yả Ch cế ướB ÁẮ Có ng iạ ướsông ngòi dày cặv nhi sông n:ớ ớsông bi, sông I-nê-nit-xây, sông LêNa… Nam lênB cắ Mùa đông: sông bịđóng băng kéo dài.+ Mùa xuân: sôngướlên nhanh (do băngtuy tan gây ra lũếbăng n.ớĐÔNG NAM ÁNAM ÁĐÔNG Có ng iạ ướsông ngòi dày cặv nhi sông n:ớ ớsông A-mua, sôngHoàng Hà, sôngTr ng Giang,ườsông Mê Kông,sông ng….ằ Đông -Tây Namắ Ch phế ướ ụthu ch a.ộ ư+ Mùa a: sông cóưn n.ướ ớ+ Mùa khô: sôngước n.ạTÂY NAM ÁTRUNG Sông ngòi kémphát tri nể Đông -ầTây Mùa khô: sôngước ho ki t.ạ ệ+ Mùa a: cư ướkhông (do a,ớ ưtuy và băng tan cácế ừnúi cao).Câu i:ỏCâu Vì sao nói sông ngòi châu phân không và có ch kháố ướph p?ứ ạ- Sông á: Khá phát tri n.ắ Ch theo ng Nam lên cả ướ Mùa đông sông đóng băng, lũ vào mùa xuânớ Ngu cung p: Băng tuy tanồ ế- Sông Đông á, Đông Nam á, Nam á: phát tri nấ ể+ lũ cu thu, vào cu đông xuânố Ngu cung p: ph thu vào ch ưmùa Sông Tây Nam á, Trrung á: Kém phát tri nểGV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 5Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 ng càng càng gi m, có sông ượ ướ ố“ch t” ếgi hoang cữ Ngu cung p: Băng tuy tanồ ếCâu Cho bi giá tr và nh ng sông ngòi châu á?ế ủ- Các sông có giá tr ch giao thông và thu đi n, còn sông ởcác khu khác có giá tr cung cho sx và ng, thu đi n, giao ướ ệthông, du ch, đánh nuôi tr ng thu n.ị ả- i: Lũ gây thi ng và aấ ườ ủ5. NH NG THU I, KHÓ KHĂN THIÊN NHIÊN CHÂU Á:Ữ Ủ- Thu i:ậ ợ+ Nhi khoáng có tr ng Than, khí t, t, thi c...)ề ượ ế+ Các tài nguyên t, c, khí u, ng, bi đa ng, các ngu năng ướ ồl ng nhi t, tr i, gió, c) dào. Tíh đa ng tài nguyên là ượ ướ ủc ra tính đa ng ph m.ơ ẩ- Khó khăn:+ Các vùng núi cao hi tr các hoang khô n, các vùng nh giá chi ếdi tích gây tr ng cho giao thông, ng di tích tr ng tr t, chăn nuôi ọc các dân củ ộ+ Các thiên tai ng t, núi a, bão, lũ...) gây thi ng và aộ ườ ủB. LÍ KINH XÃ CHÂU ÁỊ Ộ1. CHÂU LÀ CHÂU ĐÔNG DÂNỘ Gi thích vì sao Châu có dân đông nh th gi i?ả Dân châu chi trên 60% dân th gi năm 2002)ố dân châu âu, 117 dân châu ng, ươ ầchâu mĩ và châu phi Có các đông dân nh t, nhì th gi là Trung Qu và Đướ ộ* Nguyên nhân Châu đông dân:- ĐK nhiên: thu cho sinh ng và xu t:ự Khí nóng nhi chi di tích nậ Nhi ng ng ng n, màu mề Ngu dàoồ ướ Tài nguyên ng, bi n, khoáng phong phúừ ả- ĐK kinh xh: quán tr ng lúa nhi lao ngậ ướ ộ+ ch khai thác lãnh th lâu i, là cái nôi nhi văn ềminh các có kinh đang phát tri n, nhi lao ướ ềđ ng Quan ni con trai con gái còn ng nệ ềGV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 6Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 2, Dân thu nhi ch ng cư Môngôlôit, rôpêôit, Ôxtralôit, ng laiƠ ườ3, ra các tôn giáo nơ :-An giáo: ra th u, thiên niên th nh tr công nguyên. Độ ướ ộ- Ph giáo: thé 6, tr CN Đậ ộ- Kitô giáo: CN Palestinầ ạ- giáo: Th sau CN, arâpxêutồ ạ* nghĩa tôn giáo ng, xã Châu á;ủ ộ- ra đa ng, đáo trong văn hoá, ki trúc, phong quán, ậ- Các giáo lí góp ph giáo con ng òi ng thi nố ướ ệ- Tuy nhiên ăn kiêng, các giáo lí kh khe, đa ng tôn giáo gây khó ẽkhăn cho sx, ra mâu thu tranh ch nhauễ ẫ4. PHÂN DÂN ƯTrình bày và gi thích phân dân châu áả ưKhông ng uồ ề- trung đông đúc ng ng, ven bi thu Đông á, Đông Nam á, Nam á. ộ(M dân trên 100ng/ kmộ nh phía đông Trung Qu c, ng ồb ng ven bi Vi Nam, án ..... )Do đây hình ng ph ng, giao thông ẳthu i, đai màu khí nóng nhi u.ậ ề- Th th t: vùng núi, cao nguyên thu Tây Nam á, vùng trung tâm (vd ịphía tây Trung Qu c,Irac,Arâpxêut.. ch 1ng/kmố 2) Vùng nh giá phía c. ắDo đây đi khó khăn, khí khô n, nh giá.ở 5. ĐI PHÁT TRI KINH XÃ CHÂU Á:Ặ ỘCác Châu có quá trình phát tri và tr qua nhi giai đo nướ Th trung đờ kinh xh châu phát tri trình cao so thế ếgi i:ớ+ Có nhi văn minh ti ng, nhi dân trình phát tri cao ủth gi iế ớ+ Ng dân bi khai thác, ch bi khoáng n, ngh th công, tr ng tr t, chănườ ọnuôi, ngh ng. ừ+ đã ra nhi hàng ti ng, ph ng Tây chu ng (nh ượ ươ ưG m,s ,t TQ, thu tinh, trang vàng, Ân Th len, ảđ da, vũ khí Tây Nam á, ...) và nh đó th ng nghi phát tri n, đã xu ươ ấhi con ng TQ sang các ph ng Tây, các con ng trên ườ ướ ươ ườbi n, cũng nh vi tìm ng sang buôn bán mà Côlômbô đã tìm ra ườ ộChâu Mĩ Th 16-19:ế các châu th dân xâm chi và phong ki kìm hãm, ướ ềkinh vào tình tr ng ch phát tri kéo dài, so th gi i.ế ớ+ Riêng Nh nh cách Minh Tr nên phát tri nhanh chóng.ậ Sau chi tranh TG th nay:ế ếGV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 7Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 Sau chi tranh th gi th 2, các ki qu ng dân ướ ườ ựkhổ+ Nh ng cu th XX nay, kinh các châu lên như ướ ươ ạm nh ng phát tri không u.ẽ ềCâu i:ỏCâu 1. Vì sao nói sau chi tranh th gi 2, kinh các châu ướ ươlên nh nh ng phát tri không ng u? BT nhà)ề Sau th chi II, kinh các châu vào ki qu ,, ng dân vô ướ ườcùng kh cu th XX, kinh châu lên ng nh ngự ươ ưphát tri không u, có th chia ra các nhóm nh sau:ể ướ ư- phát tri n: Nh n. Kinh xã phát tri toàn di n, là ng ướ ườqu công nghi ng th TGố ứ- Các và lãnh th công nghi (NICS): Có trình công nghi ướ ệhoá cao và nhanh. Nh Xingapo, Đài loan, Hàn Qu c, ng Kôngư ồ- Các Công nông nghi p: Công nghi phát tri nhanh nh ng nôngướ ưnghi còn đóng vai trò quan tr ng. (Trung qu c, Thái Lan, Malaixia, Vi ệnam)- Các Nông nghi p: Mianma, lào, Campuchiaướ ệ- Các giàu lên nh nh ng kinh xã phát tri ch cao ướ ưnh Brunây, arâpxêut, Côoetư- Hi nay, châu á, Các có thu nh th p, sông ng dân nghèo ướ ườkh còn chi cao.ổ ệ6. TÌNH HÌNH PHÁT TRI KINH CHÂU Á:Ể Ếa, Nông nghiêp* Thành uc nông nghi châu á?ự ệ- Chi 93% ng lúa o, 39% ng lúa mì th gi iế ượ ượ ớ- Trung Qu c, là hai đông dân nh th gi đã cung ng ướ ươth cho ng dân và còn th xkự ườ ể- Thái Lan, Vi Nam ch là ph nh kh ng th c, thì nay xu ướ ươ ấkh ng nh nhì th gi iẩ ớ- Các nuôi đa ng: Vùng kh gió mùa nuôi trâu bò, n, gà, t. Vùng kh ịkhô nuôi dê, bò, ng u. Vùng kh nh nuôi tu cạ ộ- Châu ng các lo cây công nghi nh bông, chè, cao su cà phê, ưd a, u...ừ ầ* Nh nh ng đk nào giúp châu sx lúa nhi nh th gi i?ờ ớ- Đk nhiên:ự+ Nhi ng ng ng n, màu ng, Đb ng hà, đb sông ưỡ ửlong...)+ Khí nóng m, nhi bi là vùng kh gió mùa thu đông á, nam ộá, đông nam á. thích đi sinh thái cây lúa cợ ướ+ Sông ngòi phát tri n, ngu dào phù sa màu ướ ừcung cho tiêu.ấ ướ ướ- Đk Kinh xh:ếGV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 8Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 Lao ng dào, nhi kinh nghi tr ng lúa cộ ướ+ Dân đông th tr ng tiêu th ng n, ườ ớ+ Ng dân có quán ăn nhi ng th c, bi trong ăn không th ườ ươ ểthi mế b, Công nghi pệ* Vì sao nói công nghi châu đa ng nh ng phát tri ch u?ệ ề- CN châu đa ng m: CN khai khoáng, CN luy kim, khí ơch o, Đi sx hàng tiêu dùng...ế CN khai khoáng phát triên các cở ướ- CN luy kim, khí ch o, đi phát tri các có trình KHKTệ ướ ộnh Nh Trung Qu c, Hàn Qu c, Đài Loan ố- CN sx hàng tiêu dùng: phát tri các cể ướ* Vì sao các châu phát tri nh các ngành công nghi nh ?ướ ẹ- Các ngành công nghi nh (công nghi sx hàng tiêu dung), phát tri ầh các châu á. nhi ngành khác nhau nh may, giày da, ch ướ ếbi ng th tp ...ế ươ ự- dĩ các châu tiên phát tri nhóm ngành này vì:ở ướ ể+ Có ngu lao ng dào, thu phát tri các ngành công ểnghi nh là các ngành nhi lao ng, phát tri sx ượnhi vi làm cho ng dânề ườ+ Châu có ngu nguyên li tr ng tr t, chăn nuôi, ng, bi ấd dào thu cho cn ch bi lttpồ ế+ Ph các Châu trình đang phát tri n, ít quay ướ ầvòng nhanh, trình KHKT ch cao nên ch cho CN nh .ố ẹ----------------------------------------------------------------------------------II. LÍ CÁC KHU CHÂU ÁỊ ỰA TÂY NAM ÁCâu iỏ1. đi trí lí Tây Nam á? nghĩa phát tri kt-xh? ể- trí: gi các tuy n: kho ng 12ị 0B 42 0BGiáp nhi bi n, nh bi n: nh pec-xich, bi Arap, bi đen, bi bi ểCaxpi, Trung i. Giáp Nam á, Trung á, ngăn cách châu Phi qua kênh đào ớxuy- ê.- nghĩa: trí chi quan tr ng. trên ng giao thông hàng ượ ườ ảqu ng châu Âu- á- Phi. trên túi th gi (65% tr ửl ng TG). thu phát tri công nghi hoá u, giao ượ ưkinh th gi nh ng cũng là bàn nh m, ra tranh ch p.ế ấ2. phân các mi hình Tây nam á?ự ủ- hình tây nam ch là núi và nguyên, ng ng nh ven bi n.ị ể- phía Đông có các dãy núi cao, ch Trung i, An-pi ớh hi-ma-lay-a, bao quanh nguyên Th Nhĩ Kì và nguyên I-ran.ệ ơ- Phía tây nam là nguyên A-rap ng nơ ớGV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 9Giáo án ng sinh gi li ưỡ ị8 gi là ng ng ng hàở ưỡ3. Khí uậ :Tây Nam trong khí nhi và nhi t, các ki nhi iằ ớkhô, nhi a, nhi Trung i. Khí khô n, ít,ậ ấđ n, không khí th vì nh quan đây ch là ếhoang c, bán hoang c.ạ ạ4. Sông ngòi kém phát tri n, sông nh khu là Ti-g -r và phrat. Ch ếđ sông ngòi ph thu vào ch do băng tuy tan ướ ướ ừcác nh núi cao.ỉ5. Tài nguyên :Giàu tài nguyên nh th gi i, đây chi 65% tr ng ượ ầm 25% tr ng khí th gi i. và khí trung ch ượ ởkhu ng ng ng Hà, ven nh Pec-xich. Các giàu nh ưỡ ướ ưCô-oét, A-r p-xê-út, I-r c.ậ ắ6. Dân .ư- Đi ki nhiên khó khăn nên Tây Nam là khu ít dân châu á, dân sóề ủkho ng 286 tri ng i.ả ườ- Dân trung ch vùng ven bi n, ng ng,vùng có nhi là ưnh ng có th đào gi ng ng cho sinh ho và sx.ữ ướ ạ- Ph ng dân theo iầ ườ ồ7. Kinh tế .Trình phát tri kinh chênh ch gi các trong khu c. Nh ng ướ ữn giàu là nh ng có thu nh cao. vào đi ki ướ ướ ựnhiên, tr đây ng dân ch làm nông nghi p, tr ng lùa mì, chà là, chăn ướ ườ ồnuôi du và th m. Ngày nay,nhi đã phát tri công nghi va ướ ệth ng nghi p, bi là ng khi khai thác và ch bi khí. năm ươ ỗkhai thác 1,1 u, ng 1/3 ng ng năm th ượ ượ ếgi i. Các có ng là A-r p-xê-ut, Cô-oet, I-r c.ớ ướ ượ ắ8. Chính trịTây Nam có trí chi quan tr ng, ng châu Au-á-Phi, ượ ằtrên ng giao thông hàng qu có kênh đào Xuy-ê ch qua bi ườ ểĐ Trung Hái và bi thông Tây ng và Ân ng. có ươ ươ ạngu tài nguyên giàu có nên đây là bàn th ng xuyên ra các ườ ảcu tranh ch p, xung gi các c, đân c, trong và ngoài khu c. Tình ựhình chính tr xã hôi nh.ị *. Gi thích vì sao Tây Nam có nhi bi bao quanh nh ng khí khô ạh n, nh quan hoang và bán hoang ph bi n?ạ ế- trên ng chí tuy nam, là vùng áp cao ng c, nóng và khôằ ườ ự- hình nhi núi và nguyên cao ngăn ch nh ng bi nị ưở ể- Th ng xuyên ch nh ng gió ch trung tâm á-âu th ườ ưở ổra.GV :Phùng Dáng My Tr ng THCS Văn ườMi uế 10

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến