loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2015

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-12 09:30:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 9   

296
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2015

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2015

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2015
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHANH HOÁĐ CHÍNH TH CỀ THI CH SINH GI NHỲ ỈNăm 2014 2015ọMôn thi: LÍẬL THCSớNgày thi: 25 tháng 03 năm 2015Th gian: 150 phút (không th gian giao đ)ể ềĐ này có 06 câu, 01 trangề ồCâu 1(4,0 đi m)ểLúc gi 20 phút Minh ch Trang đi ng xe đp, sau khi đi đc 10 phút ượ ạMinh ch nh mình quên sách nhà nên Trang xu ng xe đi còn mình quay sách ấvà đu theo Trang. Bi đi xe đp Minh là ạ1v =12 km/h đi ạTrang là 2v =6 km/h và hai đn tr ng cùng lúc. qua th gian lên xu ng xe, quay xe và ườ ấsách Minh.ủ ạa) Hai đn tr ng lúc gi và tr gi vào bao nhiêu? ườ Bi gi vào là gi .ế ờb) Tính quãng đng nhà đn tr ng?ườ ườc) đn tr ng đúng gi vào c, Minh ph quay và đu theo Trang ng xe đp ườ ớv ố3v ng bao nhiêu? Khi đó hai nhau lúc gi nhau cách tr ng bao xa? ườBi ng, sau khi nhau Minh ti ch Trang đn tr ng ườ ố3v .Câu (4,0 đi m)ểM bình nhi ng ban đu ch nhi tộ ượ ướ ộ0 20 C. Ng ta th vào ườ ượ ảbình này nh ng qu gi ng nhau đã đc đt nóng đn 100ữ ượ oC. Sau khi th qu th nh thì ấnhi trong bình khi...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHANH HOÁĐ CHÍNH TH CỀ THI CH SINH GI NHỲ ỈNăm 2014 2015ọMôn thi: LÍẬL THCSớNgày thi: 25 tháng 03 năm 2015Th gian: 150 phút (không th gian giao đ)ể ềĐ này có 06 câu, 01 trangề ồCâu 1(4,0 đi m)ểLúc gi 20 phút Minh ch Trang đi ng xe đp, sau khi đi đc 10 phút ượ ạMinh ch nh mình quên sách nhà nên Trang xu ng xe đi còn mình quay sách ấvà đu theo Trang. Bi đi xe đp Minh là ạ1v =12 km/h đi ạTrang là 2v =6 km/h và hai đn tr ng cùng lúc. qua th gian lên xu ng xe, quay xe và ườ ấsách Minh.ủ ạa) Hai đn tr ng lúc gi và tr gi vào bao nhiêu? ườ Bi gi vào là gi .ế ờb) Tính quãng đng nhà đn tr ng?ườ ườc) đn tr ng đúng gi vào c, Minh ph quay và đu theo Trang ng xe đp ườ ớv ố3v ng bao nhiêu? Khi đó hai nhau lúc gi nhau cách tr ng bao xa? ườBi ng, sau khi nhau Minh ti ch Trang đn tr ng ườ ố3v .Câu (4,0 đi m)ểM bình nhi ng ban đu ch nhi tộ ượ ướ ộ0 20 C. Ng ta th vào ườ ượ ảbình này nh ng qu gi ng nhau đã đc đt nóng đn 100ữ ượ oC. Sau khi th qu th nh thì ấnhi trong bình khi cân ng nhi là tệ ướ ệ1 40 C. Bi nhi dung riêng là ướ4200J/kg.đ. qua trao đi nhi môi tr ng và bình nhi ng Gi thi không bộ ườ ượ ướ ịtràn ra ngoài.a) Nhi trong bình khi cân ng nhi là bao nhiêu ta th ti qu th hai, th ướ ứba? b) ph th bao nhiêu qu nhi trong bìnhầ ướkhi cân ng nhi là 90ằ C.Câu (2,0 đi m)ểCho ch đi nh hình 1. Bi hi đi th gi hai đuạ ầm ch và là 18V và luôn không đi, Rạ ổ1 R2 R3 RΩx là tộbi tr Đi ch nh Rế ỉx sao cho công su tiêu th trên Rấ ụx đt cạ ựđi. Tìm Rạx và công su đi đó. qua đi tr dây iấ ốCâu 4. (3,0 đi m)ểCho ch đi nhạ hình 2. Hi đi th gi hai đu ch Aệ ạvà là 20V luôn không đi. Bi Rổ ế1 3 R2 R4 R5 2 R3 1 mpe kế và dây có điện trở không đáng kể Tính :a) Đi tr tệ ươ ng ươ ng ch AB.ủ ạb) ch ampe .ố ếCâu 5. (4,0 đi m)ểHai ng ph ng Gươ ẳ1 G2 quay ph vào nhau và iặ ớnhau góc 60ộ 0. đi trong kho ng hai ng.ộ ươa) Hãy hình và nêu cách đng đi tia sáng phát ra Sẽ ườ ừph qua ng Gả ượ ươ1 G2 quay tr S.ồ ạb) Tính góc tia phát và tia ph đi quaạ S.Câu 6(3,0 đi m)ểĐ xác đnh giá tr đi tr Rể ởx ng ta tườ ộm ch đi nh hình 3. Bi ngu đi có hi đi th luôn khôngạ ế1S báo danhố...................RxRbR0K1 ­UA BK2A bAA Hình 31R2R 3RA BMN RxHình 1A R3R2R1R5Hình R4A BDoc24.vnđi U. Các khóa, aổ mpe kế và dây có điện trở không đáng điện trở Rẫ0 15 ột biến trở con chạy Rb .Nêu các ti hành thí nghi xác đnh đc giá tr đi tr Rướ ượ ởx---------------------------------- HÕT-------------------------------------Giám th coi thi không gi thích gì thêm ảS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHANH HÓA­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ĐÁP ÁN CHÍNH TH CỨ(Đáp án trang)ồ KÌ THI CH SINH GI NHỌ ỈNăm 2014­2015ọMôn thi: lí. 9.THCSậ ớTh gian: 150 phút không th gian giao thi)ể ềCÂU HD GI CHI TI TẢ ĐI MỂCâu 14,0 đ1.a1,5đ a. (1,5 đi m)ể Quãng đng Minh và Trang cùng đi trong 10 ph (t 1/6h) là AB:ườ Ta có: AB v1 /6 2km 0,25­ Khi Minh đi xe đn nhà (m 10 ph) thì Trang đi đã đn D. Ta có BD v2 /6 6/6 1km 0,25­ Kho ng cách gi Minh và Trang khi Minh đi xe đu đu theo là AD:ả Ta có: AD AB+BD 3km 0,25­ Th gian lúc Minh đi xe đu theo đn lúc Trang tr ng là: ườ AD/(v1 ­v2 3/6 1/2h 30ph 0,25­ ng th gian đi c: 30ph 2.10ph 50ph ọ0,25­ hai đn tr ng lúc 7h10ph ườ Hai tr 10 ph.ạ 0,251.b b. Quãng đng nhà đn tr ng: AC t. vườ ườ1 1/2.12 6km 0,51.c2,0đ c. Ta có: Quãng đng xe đp ph đi: AB+AC 8km ườ 0,25­ Th gian còn đn tr ng đúng gi là: ườ 7h (6h20ph 10ph) 30ph 0,5h0,25­ đn đúng gi Minh ph đi xe đp là:ậ v3 S/T 8/0,5 16km/h0,25­ Th gian Minh đi xe quay đn nhà là: t1 AB/v3 2/16 0,125h 7,5ph. 0,25khi đó Trang đi đã đn Dạ ế1 cách là: AD1 AB+ v2 .0,125=2,75km. 0,25­ Th gian Minh đi xe đu Trang đi là:ờ t2 AD1 /(v3 ­v2 0,275h 16,5ph 0,25Th đi hai nhau: 6h20ph 10ph 7,5ph 16,5ph 6h 54ph ặv trí nhau cách A: vị ặ3 t2 16.0,275 4,4km 0,25 cách tr ng là: ườ 4,4 1,6 km. 0,25Câu 24,0đ2.a a. kh ng là m, kh ng và nhi dung riêng qu là mọ ượ ướ ượ ầ1 và c1 Nhi khi cân ng nhi là tệ ệcb và qu th vào là Nố ướTa có: Nhi ng ra các qu là: Qệ ượ ầt aỏ Nm1 c1 (100 tcb ). 0,5 đ* Nhi ng thu vào là: Qệ ượ ướthu 4200m(tcb 20)0,5 đ* Đi ki cân ng: Qề ằt aỏ Qthu Nm1 c1 (100 tcb 4200m(tcb 20) (1)0,5 đ2Doc24.vn3,0đ Khi th qu th nh t: 1; tả ấcb 40 C, ta có:1.m1 c1 (100 40) 4200m(40 20) m1 c1 1400m (2)Thay (2) và (1) ta đc: N.1400m(100 tượcb 4200m(tcb 20) 100N Ntcb 3tcb 60 (*) 0,5 đ* Khi th thêm qu th hai: 2, ph ng trình (*) ta đc:ả ươ ượ200 2tcb 3tcb 60 tcb 52 C. Vây khi th thêm qu th hai thì nhi cân ng là 52ả ướ C. 0,5 đ* hi th thêm qu th ba: 3, ph ng trình (*) ta đc:ả ươ ượ300 3tcb 3tcb 60 tcb 60 C. Vây khi th thêm qu th ba thì nhi cân ộb ng là 60ằ ướ C. 0,5 đ2.b1,0đ b. Khi tcb 90 C, ph ng trình (*) ta đc:ừ ươ ượ100N 90N 270 60 21. th 21 qu nhi ướtrong bình khi cân ng là 90ằ C. 1,0 đCâu 32,0đ Đi tr ng đng chệ ươ ươ ạRtđ R123 Rx Rx .C ng dòng đi trong ch chính: ườ ạ18I =R 2x 0,5 đ* Công su tiêu th trên ch: ạ324R2xP =x2(R 2)x 0,5 đ* Bi đi ta đc: ượ2PR +(4P­324)R +4P=0x Ta có: 2Δ= (4P 4P Vì 2Δ= (4P 324) ­16P ­2592P 1049760 40, 5 WV công su đi là 40,5 W.ậ 0,5 đ* Công su đi đt đc khi: ượxb 324 4.40.5R 2Ω2a 2.40.5 0,5 đCâu 43,0đ4.a2,0đ4.b1,0đ Ta có ch nh sau: {(Rơ ư1 nt R3 )// (R2 nt R4 }nt R5 Đi tr Rệ ở13 R13 R1 R3 1=4( .....................................................................................Đi tr Rệ ở24 R24 R2 R4 2= 4( )....................................................................................Đi tr Rệ ở1234 13 2413 24. 42( )4 4R RR R  ..................................................................Đi tr ng đng ch: Rệ ươ ươ ạAB R5 R1234 2= 4( ............................b) ng dòng đi qua đo ch AB:ườ 205( )4ABUAR Vì R5 nt R1234 nên I5 I1234 5A .................................................................................Hi đi th đo ch song song :ệ U1234 I1234 R1234 2 10(V) .......................................................................Vì R13 // R24 nên U23 U24 U1234 10V.........................................................................C ng dòng đi qua Rườ ệ24 I24 2424102, 5( )4UAR S ch ampe Iố ếA I24 2,5A ......................................................................... 0,50,50,50,50,250,250,250,25Câu hình:ẽ3RxRbR0K1 ­UA BK2A AADoc24.vn4,0đ+ Cách ……………………………………..ẽ­ Sấ1 đi ng qua Gố ớ1­ Sấ2 đi ng qua Gố ớ2 Số1 và S2 Gắ1 Gạ ắ2 S, I, J, ta đc tia sáng ượ pháp tuy và nhau ạTrong giác IKJO có góc vuông là:ứI và J có góc:O 60 Do đó góc còn IKJ 120ạ Suy ra: Trong JKI có: 1I +1J 60 ……………………………………………..Mà các góc và góc ph ạ1I 2I 1J =2J …………………………. 1I 2I +1J +2J 120 …………………………………………………Xét SJI có ng góc:ổ I +J 120 0……………………………………………..Do yậ ISR 120 (Do bù ISJ) ………………………………………….ề 1,00,50,50,50,50,50,5Câu 63,0đ Các ti hành thí nghi tính giá tr Rướ ủx 1: Ng Kướ ắ2 đóng K1 (m ch có Rạx ntR0 đc giá tr ampe: Iọ ị1 Ta có: 0( )xU R (1) 0,5 2: Ng Kướ ắ1 đóng K2 ch có (Rạx ntRb đi ch nh con ch bi tr sao cho ởampe cũng ch giá tr Iế ị1 => Rb R0 0,5­ 3: Gi nguyên trí con ch y; đóng Kướ ạ1 và K2 ch có Rạx nt(R0 //Rb đc giá ọtr ampe Iị ế20,5Ta có: xbxRRRRRIU002. <=> 02( )2xRU R (2) 0,5 Giải hệ phương trình (1) và (2) ta tìm được: 02 1(2 )2( )xI RRI I 1,04Doc24.vn­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H T­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ẾChú ý: sinh làm cách khác, đúng cho đi đa.ọ ố5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến