loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-04 21:05:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi học sinh giỏi môn vật lý 12   

53
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn vật lý 12

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý 12

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý 12
Tóm tắt nội dung
h(I)H(II) mHình 1300S GD&ĐT NGH ANỞ KỲ THI CH SINH GI NH 11 THPTỌ ẤNĂM 2016 2017ỌMôn thi: TẬ LÍ NG AẢTh gian: 150 phút không th gian giao )ể ềCâu đi mể ). Hai cái nêm cùng có kh ng ượM, hình ng khác nhau trên tạ ặbàn ngang nh dài nh hình 1. ưCác nêm nh n, các nêm có chi ềcao ng ng là và H. Ban u, ng ươ ườta gi nh có kh ng ượMm2= nh nêm (I), sau đó th nh Gia tr ng tr ng là g.ở ườ1. Nêm (I) gi ch t. Xác nh m.ượ ậ2. Các nêm th do, cho ng lúc đi lên nêm ượ ặ(II) không mát năng.ị ơa) Xác nh cao hị ạmax mà trên nêm (II), uạ ượ ếm không qua chi cao nêm (II).ượ ượ ủb) ếhH3= thì cao mà sau khi tr lên nêmộ ượ ượ(II) là bao nhiêu?Câu II đi mể ). 1. thanh nh nh cách đi n, có chi dài ềl 50= cm, hai thanh nầ ắv hai qu nh có cùng kh ng ượm 50= g, tích đi ệ71 2q 10 C-=- =. Thanh trên bàn ngang nh cách đi n.ặ ệa) Xác nh vec ng đi tr ng trung đi thanh.ị ườ ườ ủb) Ng ta thi đi tr ng mà véc ng đi ườ ườ ườ ệtr ng ườEr ngang và vuông góc thanh, ng đi tr ng ng 4.10ằ ườ ườ 4V/m. Tính qu u.ố chính th cề...
Nội dung tài liệu
h(I)H(II) mHình 1300S GD&ĐT NGH ANỞ KỲ THI CH SINH GI NH 11 THPTỌ ẤNĂM 2016 2017ỌMôn thi: TẬ LÍ NG AẢTh gian: 150 phút không th gian giao )ể ềCâu đi mể ). Hai cái nêm cùng có kh ng ượM, hình ng khác nhau trên tạ ặbàn ngang nh dài nh hình 1. ưCác nêm nh n, các nêm có chi ềcao ng ng là và H. Ban u, ng ươ ườta gi nh có kh ng ượMm2= nh nêm (I), sau đó th nh Gia tr ng tr ng là g.ở ườ1. Nêm (I) gi ch t. Xác nh m.ượ ậ2. Các nêm th do, cho ng lúc đi lên nêm ượ ặ(II) không mát năng.ị ơa) Xác nh cao hị ạmax mà trên nêm (II), uạ ượ ếm không qua chi cao nêm (II).ượ ượ ủb) ếhH3= thì cao mà sau khi tr lên nêmộ ượ ượ(II) là bao nhiêu?Câu II đi mể ). 1. thanh nh nh cách đi n, có chi dài ềl 50= cm, hai thanh nầ ắv hai qu nh có cùng kh ng ượm 50= g, tích đi ệ71 2q 10 C-=- =. Thanh trên bàn ngang nh cách đi n.ặ ệa) Xác nh vec ng đi tr ng trung đi thanh.ị ườ ườ ủb) Ng ta thi đi tr ng mà véc ng đi ườ ườ ườ ệtr ng ườEr ngang và vuông góc thanh, ng đi tr ng ng 4.10ằ ườ ườ 4V/m. Tính qu u.ố chính th cề ứaHình 2ErK E1; r1E2; r2 R1R2R3 R0 CHình 3abE,rM NCĐ Hình 2. đo dây nh cộ ượu thành bông hoa ph ng nhố ưhình 2. Các cánh hoa gi ng tố ệnhau mà cánh hoa iỗ ượ ởđo dây có chi dài 1,5ạ nhuỵhoa là vòng tròn bán kính ,bông hoa ngang trên tằ ặph ng ngang nh nẳ cách đi nệ Trênvòng tròn nhu hoa có đo hỵ ởr nh có chi dài a. Đi tíchỏ ệc bông hoa là q,ủ coi đi tíchệphân bố trên bông hoa. Bôngề ảhoa có tr cụ quay nhố th ngẳđ ngứ đi qua tâm vòng tròn. Ban uầbông hoa ng yên, ng ta tứ ườ hi đi tr ng có véc ườ ơEr ngangằ vàvuông góc ng tâm đi qua trung đi khe nh a. Tính ườ ngộnăng cự aạ bông hoa này .Câu III đi m)ể .Cho ch đi nh hình 3: Các ngu đi có su đi ng và đi trạ ởtrong là ượ1 2E 15V; 9V; .= Các đi tr có giá trệ ị1 3R 0, .= ụđi có đi dung ệC F.= Ban khoá ầK ng t. qua đi tr dây và aắ ủkhóa K.1. Tính ng dòng đi ch qua ườ ạm ngu và đi tích đi n.ỗ 2. Tính hi đi th Uệ ếba 3. Đóng khoá K, tính đi ng chuy qua Rệ ượ ể0 .Câu IV 4,5 đi m)ể .Cho ch đi nh hình 4: Ngu đi có su đi ng là 1ạ V, đi tr trong Ω; điệ tr toàn ph bi tr MN là RMN Ω; đèn ghi V-1 W. qua đi tr dây i. ốCoi đi tr đèn không i. ổ1. on ch trí mà đi tr đo ạMC là RMC ính đi năng tiêu th ục đènủ sau gi 30 phútờ .2. Xác nh trí con ch đèn sị ng bình th ng.ườ3. Khi ch chuy con ch Mị thì sáng đèn thayế ủđ nh th nào? ếCâu 1,5 đi mể ). Trong bài thí nghi th hành “Xác nh su đi ng và đi tr trongệ ởc pin đi hoá”ủ 11 THPT:ớ 1. Khi ch đi ng ta ph dùng đi tr Rắ ườ ệ0 Ch năng aứ ủR0 là gì và R0 cượ nh th nào ngu n?ắ 2. đo ng dòng đi trong ch ng ng đa năng hi DT-ể ườ ố830B, em ph xoay núm đi ch nh thang đo nào? ề------H t------ếH và tên thí sinhọ :.......................................... báo danhố :............ĐÁP ÁN:Câu DUNGỘI (5 đ) 1. năng toàn ượ nh lu toàn năng: 2maxmaxmvmgh 2gh .2= ……………………. 0,50,52.a. Nêm th do:ượ nh lu toàn ng ng ……đ lúc nêm (I):ị ượ ờ00 1vmv 2m.v v2+ =- (1)……… toàn năng lúc nêm (I):ả 220 01mv 2mv vmgh gh v2 2= (2)…………… (1) và (2)suy ra 04ghv3= (3) ………………… cao trên nêm (II) thì và nêm (II) có ặcùng theo ph ng ngang……………………………..ậ ươ toàn ng ng cho và nêm (II) lúc hả ượ ạmax 00 2vmv (m 2m)v v3= (4) ……………….. toàn năng cho và nêm (II) lúc hả ạmax 20 2max maxmv 3mv 3vmgh gh2 2= (5)……. (3) (4) (5) => cao trên nêm (II): max4hh .9= …………………………………… 0,250,50,50,250,250,50,52.b Chi cao nêm (II) ềmaxH h< nên qua chi cao ượ ềnêm(II). nêm (II) lúc nó nêm ờ(II) là u, nêm (II) lúc đó là v.ậ toàn ng ng và (II) lúc lên ượ ầm nêm (II) lúc (II):ặ 03 3mv m(u. v) 2m.v (v )2 2= (6)………… toàn năng và nêm (II):ả 22 202 20mvm(u v) 2mv mgh2 33 2ghv 2uv. 2v2 3+= +® +r (7)…………………. (6) (3) (7) gi ta c: ượ28ghu27= ……………… Sau khi nêm (II) thì chuy ng ném xiên lên, ậđ cao so nh nêm khi theo ph ng ươth ng ng tri tiêu: ệmy yv (u 0= (vì nêm có ật ngang), ta có: ằ2 2maxu sin 30 8gh hh .2g 8g 27 27D cao là ượmaxh 10h h.3 27 27= 0,250,250,250,250,25II(4đ) 1.a. 71 229.10 .10E 144000, 25-= V/m 1E 2E 28800= =r V/m 0,50,51.b thanh quay quanh tr th ng ng đi qua kh tâmẽ Thanh quay góc 90ộ vtcb và nh tẽ 2maxmax max2.mvqElA qEl 0, 22 m= m/s 0,5 0,5 0,52 Quay do tác ng lên ph ng ph đi tr ng ườF q.E=D ớq.aq .6.1, 5b bD =+ …………..dmax max maxq qaEW q.E.b .a.E.b .6.1, 5b 2- =D =+ 0,5 0,5 0,5E1; r1E2; r2 R1R2R3 R0 CKA BM NabE1; r1E2; r2 R1R2R3 R0 CKA BM NI1I2 III(5đ) Khi ng t:ắ Dòng đi qua ngu Eệ ồ1 ng 0.ằ đi không cho dòng đi nụ ệch quaạ 21 2E9I 2AR 4, 5= =+ .. Hi đi th gi hai đi n: MN 3U I(R 2.2, 5V=- =- =- Đi tích đi là 60 MNq CU 2.10 .( 5) 10 C-= =- 0,5 0,5 0,5 0,5 Vì không có dòng qua E2 nên UaB =E1 =15 V. Hi đi th ếba BaU I(R 21V.=- =- 0,5 0,53 Khóa đóng: AB 1AB 2AB 31 3U .r 15U (R .1, 9U (R .(1 2)I I=- =- +ìï= -ïí= +ïï= +î……………………………. Gi trên ta Iả ượ2 A; I3 =1,5 A………………………. Hi đi th gi hai MN MNU .R .R 1, 5V C.U C=- =- =- ……. Đi ng ch chuy qua Rệ ượ ể0 sau khi đóng khóa là Mq C.D …………………………………. 1,0 0,5 0,25 0,251. Đi tr đèn: ủ2dm0dmUR 3P= …… 0,25 0,25IV (4,5đ) dmdmdmPI 2A.U= MC 0N CNMC 0R .RR 6, 5R R= W+ Dòng đi qua ngu nệ NEI 2A.R r= =+ Vì RMC R0 nên ng dòng đi qua là ườ ệdII 1A2= ….. Do đó trong th gian 1h 30 phút 2d 0A .t 16200= J. 0,5 0,5 0,25 0,25 RặMC ớ0 8£ Nx.3R xx 3= -+ Dòng đi qua ngu n: 2NE 15(3 x)I3xR 9x 279 x3 x+= =+ ++ -+ đèn sáng bình th ng: ườ dm2I.x 15xI 2A 2x 9x 27= =+ Gi ượMCR .= 0,5 0,5 0,25 0,25 3. Dòng đi qua đèn d2I.x 15x 15I27x 9x 279 xx= =+ ++ và tăng thì thì Id tăng, sáng đèn tăng nộ 0,5 0,5 V(1,5 đ) 1. Tránh ra đo ch, nh ngu Ph đi tr ti ngu n….ả 0,5 0,52. núm xoay thang đo DCA…ặ 0,25Ph ch gi đo giá tr đo ng ườ ộdòng đi n… 0,25

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến