loading
back to top

đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-20 16:02:51 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi sinh học lớp 9   

1656
Lượt xem
24
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9

đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9

đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9
Tóm tắt nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀOTẠOHUYỆN SÔNG LÔTRƯỜNG THCS ĐỒNG QUẾ _______________________ ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9MÔN: SINH HỌCNăm học: 2013-2014Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)__________________________________Câu 1: a. Bằng phương pháp nghiên cứu nào Menđen đã phát minh ra quy luật di truyền? Tại sao Men Denlại chọn các cặp tính trạng tương phản khi lai? b. Hình thức sinh sản nào có thể tạo ra biến dị tổ hợp? Nêu nghĩa của biến dị tổ hợp?Câu 2: Cho c¬ thÓ cña mét loµi cã kiÓu gen lµ AaBbDDXY. Khi gi¶m ph©n b×nh th êng, kh«ng cã hiÖn îngtrao ®æi ®o¹n th× c¬ thÓ ®ã cã thÓ t¹o ra nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu lo¹i giao tö? ViÕt ký hi ệu c¸c lo¹i giao tö®ã.Câu 3: a. Tại sao Mooc Gan lại chọn Ruồi giấm làm đối tượng để nghiên cứu? Hiện tượng di truyền liên kếtđã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Men Den như thế nào? b. Liên kết gen đem lại lợi ích và gây những bất lợi gì cho loài?Câu 4: a. Giải thích vì sao phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ? b....

Nội dung tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀOTẠOHUYỆN SÔNG LÔTRƯỜNG THCS ĐỒNG QUẾ _______________________ ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9MÔN: SINH HỌCNăm học: 2013-2014Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)__________________________________Câu 1: a. Bằng phương pháp nghiên cứu nào Menđen đã phát minh ra quy luật di truyền? Tại sao Men Denlại chọn các cặp tính trạng tương phản khi lai? b. Hình thức sinh sản nào có thể tạo ra biến dị tổ hợp? Nêu nghĩa của biến dị tổ hợp?Câu 2: Cho c¬ thÓ cña mét loµi cã kiÓu gen lµ AaBbDDXY. Khi gi¶m ph©n b×nh th êng, kh«ng cã hiÖn îngtrao ®æi ®o¹n th× c¬ thÓ ®ã cã thÓ t¹o ra nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu lo¹i giao tö? ViÕt ký hi ệu c¸c lo¹i giao tö®ã.Câu 3: a. Tại sao Mooc Gan lại chọn Ruồi giấm làm đối tượng để nghiên cứu? Hiện tượng di truyền liên kếtđã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Men Den như thế nào? b. Liên kết gen đem lại lợi ích và gây những bất lợi gì cho loài?Câu 4: a. Giải thích vì sao phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ? b. So sánh cấu tạo của phân tử ADN với phân tử ARN?Câu a. Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa thể dị bội và thể đa bội? b. Quá trình phát sinh giao tử của một loài động vật lưỡng bội (2n): giới cái, một số tế bào sinhtrứng có cặp nhiễm sắc thể số không phân li trong giảm phân I; giới đực giảm phân diễn ra bìnhthường. Sự kết hợp tự do giữa các loại giao tử có thể tạo ra các loại hợp tử có bộ nhiễm sắc thể như thếnào?Câu đậu Hà lan thân cao, thân thấp, quả đỏ, quả vàng, các gen nằm trên các NST khác nhauvà tính trạng trội trội hoàn toàn. Xác định kiểu gen của và viết sơ đồ lai từ đến F1 .trong các trường hợpsau:- Đậu Hà lan thuần chủng thân cao-quả vàng đậu thuần chủng thân thấp-quả đỏ.- Đậu thân cao quả đỏ thân thấp-quả vàng- phép lai 1: Xác định số giao tử F1, số tổ hợp F2 và tỉ lệ phân li kiểu hình F2 nếu cho F1 tiếptục tạp giao không cần lập sơ đồ lai )Câu 7:Một gen có tổng số Nu là 1600. Tổng số Ri bô nu của phân tử mARN được tổng hợp từ gen này gấp lầnsố của gen.- Tính số lượng ri bô nu của một phân tử ARN ?- Tính chiều dài của gen?- Gen đó sao mã mấy lần?-------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh......................................Phòng thi.............SBD....................................................PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀOTẠOHUYỆN SÔNG LÔTRƯỜNG THCS ĐỒNG QUẾ _______________________ HƯỚNG DẪN CHẤMKÌ THI CHỌN HSG LỚP 9MÔN: SINH HỌC_______________________________Câu Nội dung Điểm11,75 a.* Phương pháp nghiên cứu: Lai các cơ thể bố mẹ khác nhau về hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản..……... Dùng toán thống kê để phân tích csca số liệu thu được.................* MenDen chọn các cặp tính trạng tương phản khi lai để thuận tiện cho việc theo giõi sựdi truyền của từng cặp bố mẹ trên các thế hệ con cháub.* Biến dị tổ hợp được phát sinh thông qua hình thức sinh sản hữu tính………………......* nghĩa của biến dị tổ hợp: Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống………... 0,50,50,250,250,2521,0 C¬ thÓ cã kiÓu gen AaBbDDXY sÏ cho ra nhiÒu nhÊt lµ lo¹i giao tö: ABDX, ABDY, AbDX, AbDY, aBDX, aBDY, abDX, abDY.( NÕu viÕt thiÕu hoÆc sai giao tö kh«ng cho ®iÓm) 0,50,531,75 a. Mooc Gan chọn Ruồi giấm vì: Rễ nuôi trong ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời ngắn, cónhiều biến dị dễ quan sát, số lượng NST ít.- DTLK bổ sung cho DTĐL: DT ĐL: Mỗi cặp NTDT tồn tại trên từng cặp NST DTLK: Khẳng định trên NST ttoonf tại nhiều gen, các gen này tạo thành nhóm genliên kết.b.- Lợi ích: Giúp duy trì các tổ hợp gen thích nghi đặc trưng cho loài...................................- Bất lợi: Khi có những gen đột biến bất lợi di truyền liên kết với những gen có lợi kháclàm giảm giá trị thích nghi của cá thể. Mặt khác tính có lợi hay có hại của một gen nào đóđặc biệt là các gen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen, phụ thuộc vào điều kiện môitrường, trong tổ hợp gen này nó có thể có hại nhưng trong tổ hợp gen đó nó có thể có hại.=> Liên kết gen có thể làm giảm khả năng thích nghi của sinh vật khi điều kiện môitrường thay đổi. .................................................................................................................... 0,50,250,250,250,542,25 a. Hai phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ vì quá trìnhtự sao diễn ra:- Theo nguyên tắc bổ sung, nghĩa là các Nucleotit trên mạch khuôn kết hợp với cácnucleotit tự do: liên kết với hay ngược lại, liên kết với hay ngược lại...................- Theo nguyên tắc giữ lại một nửa: mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ, mạch cònlại được tổng hợp mới...........................................................................................................b.* Gièng nhau:- CÊu t¹o theo nguyªn t¾c ®a ph©n có kích thước và khối lượng lớn.- Được cấ tạo từ các nguyên tố hóa học là: C, H, O2 N, P.- §¬n ph©n là các Nucleotit, có trong loại Nu giống nhau là: A, G, X. C¸c ®¬n ph©n liên kết với nhau b»ng liªn kÕt hãa trÞ- Cã cÊu trúc xo¾n- §Æc tr ng bëi thµnh phÇn sè îng trình tù ph©n bè các ®¬n ph©n* Kh¸c nhau AND mARN- §¹i ph©n tö kÝch th íc lín- CÊu tróc m¹ch kÐp- X©y dùng tõ lo¹i nu A,G,T,X.- liên kết Hidro theo NTBS- Mỗi nucleotit có phân tử đườngđềrôxyribôza C5 H10 O4- Liªn kÕt hãa trÞ giữa C5 H10 O4 víiH3 PO4 t¹o chuçi polynucleotit. Nhá- M¹ch ®¬n- loai ribonu A,U,G,X- Không có liên kết Hidro- êng riboza C5 H10 O5- Liªn kÕt hãa trÞ gi C5 H10 O5 víiH3 PO4 t¹o chuçi Poly ribonucleotit 0,250,250,250,250,250,250,250,250,2551,5 a. Khác biệt cơ bản giữa thể dị bội và thể đa bội là :- Thể dị bội: có sự thay đổi số lượng NST( tăng hoặc giảm) xảy ra hoặc số cặp NST.- Thể đa bội: Có sự thay đổi số lượng NST chỉ có tăng) xảy ra tất cả các cặp NST……b.- Giới cái có thể tạo ra các loại giao tử (n, 1, 1), giới đực cho giao tử (n)………….- Các loại hợp tử: 2n, 2n 1, 2n 1……………………………………………………….. 0,250,250,50,561,75 P: Aabb aaBB F1 AaBb( cao-đỏ)- Cây cao- đỏ có các kiểu gen: AABB, AABb, AaBB, AaBb nên có trường hợp……. TH1 AABB aabb F1 AaBb( cao-đỏ) TH2 AABb aabb F1 AaBb( cao-đỏ), Aabb( cao -vàng TH3 AaBB aabb F1 AaBb( cao-đỏ), aaBb( thấp -đỏ) TH4 AaBb aabb F1 AaBb( cao-đỏ), Aabb( cao -vàng ), aaBb( thấp -đỏ), aabb thấp vàng)- Số giao tử: 4; Số hợp tử: 16; Tỉ lệ phân li kiểu hình: 9:3:3:1 0,250,250,250,250,250,250,25…………………………………………………Hết………………………………………………….Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến