loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2017-01-07 06:44:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử lớp 12   

469
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ THI CH HSG 12 THPT NỲ 2015­2016ỌĐ THI MÔN: CH THPTỀ ỬTh gian: 180 phút, không th gian giao ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu (2,0 m)ểNêu nh ng nét chính trong các giai đo phát tri cu kh nghĩa ng Khêữ ươ(1885 1896). sao nói: cu kh nghĩa ng Khê là cu kh nghĩa tiêu bi nh tạ ươ ấtrong phong trào ng cu th XIX?ầ ươ ỷCâu (2,0 đi m)ểPhân tích hoàn nh ch phong trào yêu Vi Nam đu th XX. Nêuả ướ ỷnh ng nét phong trào đó các t: lãnh đo, ng tham gia, tiêu đuữ ượ ấtranh, quy mô?Câu (2,0 m)ểTrình bày đích, nguyên ho đng ch Liên Qu c. Hi nay,ụ ệVi Nam đã ng nguyên ho đng ch Liên Qu trong vi gi iệ ảquy tranh ch lãnh th Trung Qu nh th nào?ế ếCâu (2,0 đi m)ểNêu nh ng bi đi to khu Đông Nam sau chi tranh th gi th haiữ ứ(1939 1945). Trong các năm 1945, 1967, 1976 có nh ng ki nào tác đng đn phátữ ựtri các qu gia Đông Nam Á? nghĩa các ki đó?ể ệCâu (2,0 đi m)ểNh ng ki nào ch ng xu th hòa hoãn Đông Tây xu hi đu nh ngữ ữnăm 70 th XX? Xu th đó đã ra cho th gi nh ng thu gì? Theo em, sủ ựki ngày 11...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ THI CH HSG 12 THPT NỲ 2015­2016ỌĐ THI MÔN: CH THPTỀ ỬTh gian: 180 phút, không th gian giao ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu (2,0 m)ểNêu nh ng nét chính trong các giai đo phát tri cu kh nghĩa ng Khêữ ươ(1885 1896). sao nói: cu kh nghĩa ng Khê là cu kh nghĩa tiêu bi nh tạ ươ ấtrong phong trào ng cu th XIX?ầ ươ ỷCâu (2,0 đi m)ểPhân tích hoàn nh ch phong trào yêu Vi Nam đu th XX. Nêuả ướ ỷnh ng nét phong trào đó các t: lãnh đo, ng tham gia, tiêu đuữ ượ ấtranh, quy mô?Câu (2,0 m)ểTrình bày đích, nguyên ho đng ch Liên Qu c. Hi nay,ụ ệVi Nam đã ng nguyên ho đng ch Liên Qu trong vi gi iệ ảquy tranh ch lãnh th Trung Qu nh th nào?ế ếCâu (2,0 đi m)ểNêu nh ng bi đi to khu Đông Nam sau chi tranh th gi th haiữ ứ(1939 1945). Trong các năm 1945, 1967, 1976 có nh ng ki nào tác đng đn phátữ ựtri các qu gia Đông Nam Á? nghĩa các ki đó?ể ệCâu (2,0 đi m)ểNh ng ki nào ch ng xu th hòa hoãn Đông Tây xu hi đu nh ngữ ữnăm 70 th XX? Xu th đó đã ra cho th gi nh ng thu gì? Theo em, sủ ựki ngày 11 2001 đã nh ng tình hình th gi nh th nào?ệ ướ ưở ế­­­­­­­­­­­­­­­ tế ­­­­­­­­­­­­­­­­Thí sinh không đc ng tài li u.ượ ệCán coi thi không gi thích gì thêmộ ảDoc24.vnH và tên thí sinh……………………………….. báo danh……………………ọ ốS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ THI CH HSG 12 THPT NỲ 2015­2016ỌH NG CH MÔN: CH THPTƯỚ ỬG có 04 trangồCâu1 dungộ mểNêu nh ng nét chính trong các giai đo phát tri cu kh iữ ởnghĩa ng Khê (1885 1896). sao nói: cu kh nghĩa ngươ ươKhê là cu kh nghĩa tiêu bi nh trong phong trào ngộ ươcu th XIX?ố 2,01. Nh ng nét chính các giai đo phát tri cu kh nghĩa ng Khê:ữ ươ­ 1885 đn 1888: là giai đo chu ng, do Cao Th ng tr ti pừ ượ ếph trách, nghĩa quân xây ng căn hu luy n, xu vũ khí.ụ 0,5­ 1888 đn 1896: là giai đo chi đu quy li t. ệ+ Di ra nhi tr đánh nh tr đn Tr ng (5 1890), tr pễ ườ ậkích th xã Hà Tĩnh (8 1892), tr núi Quang (10 1894)…ị 0,25+ Sau 1894, quân Pháp công ác li t, Phan Đình Phùng hy sinh tháng 12 ­ấ ệ1895, cu kh nghĩa thúc th vào đu năm 1896.ộ 0,252. Gi thích:ả­ Th gian di ra dài nh (t năm 1885 đn 1896) trong phong trào nờ ầV ng ch ng Pháp.ươ ố­ Đa bàn kh nghĩa ng n: nh Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh,ị ệQu ng Bình.ả 0,25­ Lãnh đo kh nghĩa: Phan Đình Phùng, đi hình cho gi văn thân sĩ phuạ ớyêu cu th XIX, là quan trong tri Nguy n.ướ ễNgoài ra, còn có Cao Th ng, ng gi xu thân nông dân.ắ ướ 0,25­ ch ng: ch ch nghĩa quân chia thành 15 quân th trongổ ượ ởnhân dân…t ch đc vũ khí, chu chu đáo ch t, căn cự ượ ứkh nghĩa ….ở 0,25­ Có nhi cách đánh gi đc đáo: ch đc nhi tr đánh n, côngề ượ ấđn Pháp, ph kích đch, tinh th chi đu dũng m, gây cho Pháp nhi uồ ềt th ng .ổ 0,25Phân tích hoàn nh ch phong trào yêu Vi Nam đuả ướ ầth XX. Nêu nh ng nét phong trào đó các t: lãnhế ặđo, ng tham gia, tiêu đu tranh, quy mô.ạ ượ 2,0123 1. Hoàn nh ch ử­ Đu th XX, ch nghĩa đã chuy sang giai đo qu chầ ủnghĩa, tác đng đn phong trào gi phóng dân trên th gi i. 0,25­ Nh ng lu ng ng bên ngoài nh ng đn con đng cữ ưở ưở ườ ướVi Nam, nh cu Duy Tân Minh Tr Nh năm 1868, cu đngệ ộDuy Tân Trung Qu năm 1898…ở 0,25­ Ch ng trình khai thác thu đa th nh Th dân Pháp (1897 ­ươ ự1914) tác đng đn kinh xã Vi Nam, làm xu hi nh ng giai vàộ ất ng nh công nhân, n, ti n….ầ 0,252. Nh ng nét trong phong trào yêu Vi Nam đu th XX:ữ ướ ỷ­ Lãnh đo phong trào: là các văn thân sĩ phu yêu ti ch nh ngạ ướ ưởc khuynh ng dân ch nh Phan Châu, Phan Châu Trinh,ủ ướ ộHu nh Thúc Kháng…ỳ 0,5­ ng tham gia: nhi giai p, ng nh công nhân, ti tự ượ ưs n, dân c…ả 0,25­ tiêu đu tranh: không ch là giành đc dân c, mà còn ch ng phongụ ốki n, đòi cách, canh tân đt c, phát tri xã i…ế ướ 0,25­ Quy mô ng n, trong và ngoài c. ướ ướ 0,25Trình bày đích, nguyên ho đng ch Liên Qu c.ụ ốHi nay, Vi Nam đã ng nguyên ho đng ch Liênệ ứH Qu trong vi gi quy tranh ch lãnh th Trung Qu nhợ ưth nào?ế 2,01. đích, nguyên ho đng:ụ ộ­ đích ch Liên Qu c: Duy trì hòa bình và an ninh th gi i, phát tri các quan ngh gi aế ữcác dân và ti hành tác qu gi các trên tôn tr ngộ ướ ọnguyên bình đng và quy quy các dân c.ắ 0,25­ Nguyên ho đng:ắ ộ+ Bình đng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c.ẳ 0,25+ Tôn tr ng toàn lãnh th và đc chính tr các c.ọ ướ 0,25+ Không can thi vào công vi nào.ệ ướ 0,25+ Gi quy các tranh ch ng bi pháp hòa bình.ả 0,25+ Chung ng hòa bình và nh trí gi (Liên Xô, Mĩ, Anh, Phápố ướ ớvà Trung Qu c).ố 0,252. Vi Nam ng nguyên c…ệ ắ­ Hi nay, Vi Nam và Trung Qu đang có tranh ch lãnh th vùngệ ởBi Đông trên qu đo Tr ng Sa và Hoàng Sa. Trên th hai qu đoể ườ ảnày là Vi Nam, có nh ng ch ng ch không th ch cãi. 0,2524 Vi Nam đã kiên trì th hi các nguyên ho đng Liên Qu c,ệ ốnh là nguyên th và th năm: gi quy tranh ch qu ng bi nấ ệpháp hòa bình và chung ng hòa bình. Vi Nam đã kiên trì đi tho i, tránhố ạxung đt vũ trang Trung Qu tìm con đng gi quy đúng đn nh t.ộ ườ 0,25Nêu nh ng bi đi to khu Đông Nam sau chi tranh thữ ếgi th hai (1939 1945). Trong các năm 1945, 1967, 1976 có nh ng sớ ựki nào tác đng đn phát tri các qu gia Đông Nam Á? Ýệ ốnghĩa các ki đó?ủ 2,01. Nh ng bi đi to ĐNA sau chi tranh th gi th hai:ữ ứ­ chính tr tr chi tranh th gi th hai, các Đông Namề ướ ướÁ (tr Thái Lan) đu là thu đa các th dân ph ng Tây. Trongừ ướ ươchi tranh th gi th hai, các này là thu đa Nh n. Sauế ướ ảchi tranh, các Đông Nam đu giành đc đc p.ế ướ ượ 0,5­ kinh sau khi giành đc p, các Đông Nam vào th kề ướ ướ ỳxây ng đt theo các mô hình kinh xã khác nhau và đt đcự ướ ượnhi thành n, đi hình nh Xingapo, Malaixia, Thái Lan…ề 0,25­ đi ngo i: cùng quá trình phát tri n, các Đông Nam đã th cề ướ ựhi quá trình liên khu tác phát tri và tr thành ch liênệ ứk thành công nh các đang phát tri n. ướ 0,252. Trong các năm 1945, 1967, 1976 có nh ng ki tác đng… nghĩa ộ­ Năm 1945: lo các giành đc nh Indonexia, Vi Nam, Lào đãộ ướ ệthúc đy phong trào gi phóng dân Đông Nam phát tri nh 0,25­ Năm 1967: thành ASEAN đã ra ng phát tri cho khuự ướ ớv c, cho quá trình tác khu c…ự 0,5­ Năm 1976: vi ký Hi Bali, quan gi các Đông ngớ ướ ướ ươv ASEAN đc thi n. Hi Bali thúc đy phát tri tác, oớ ượ ướ ạra th phát tri cho Đông Nam Á.ờ 0,25Nh ng ki nào ch ng xu th hòa hoãn Đông Tây xu hi đuữ ầnh ng năm 70 th XX. Xu th đó đã ra cho th gi nh ngữ ữthu gì? Theo em, ki ngày 11 2001 đã nhậ ướ ảh ng tình hình th gi nh th nào?ưở 2,01. Nh ng ki ch ng xu th hòa hoãn Đông Tây xu hi vào đuữ ầnh ng năm 70 th XX :ữ Tháng 11 1972, hai Đc (CHDC Đc và CHLB Đc) đã ký Bonướ ạHi đnh nh ng quan gi Đông Đc và Tây Đc. 0,253­ Năm 1972, hai Liên Xô và đã th thu vi ch vũ khíướ ếchi và kí Hi ch th ng phòng th ch ng tên aế ượ ướ ử(ABM)… 0,25­ Thang 1975, 33 châu Âu cùng và Canada ký Đnh cướ ướHenxinxky, kh ng đnh nh ng nguyên trong quan gi các qu gia….ẳ 0,252. Xu th hòa hoãn Đông Tây đã ra cho th gi nh ng thu i:ế ợ­ Xu th hòa hoãn Đông Tây đi ki tr ti hai siêu ng là Liên ườXô và đi đn ch chi tranh nh vào năm 1989.ỹ 0,25­ Xu th đó ra kh năng tác, cùng i, cùng phát tri hai hế ệth ng TBCN và XHCN.ố 0,253. Tác đng ki 11 2001 th gi i:ộ ướ ớ­ Ngày 11 2001, công kh ng hàng ngàn ng ch t,ướ ườ ếthi ch lên ch đô la. 0,25­ ki này nh ng nghiêm tr ng th gi i: khoét sâu mâu thu gi aự ưở ữm trên th gi i, đng th đt toàn th gi tr thách th cộ ướ ướ ứm i, đó là ch nghĩa kh ng 0,5(Trên đây là nh ng dung nh mà khi làm bài sinh ph đn.ữ ếBài vi dung, chính xác, logic thì cho đi đa)ế ố4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến