loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-12 09:27:08 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 9   

348
Lượt xem
12
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY HO NG HÓAỆ THI SINH GI 9Ề ỚNĂM C: 2015 ­2016Ọ Môn thi: Đa lýị Ngày thi: 14/10/2015Th gian làm bài: 150 phút (ờ không th gian giaoể ờđ)ềĐ thi có 06 câu, 01 trangề ồCâu (2.0 đi m)ểT sao Trái Đt chuy đng quanh Tr sinh ra hai th kì nóng và nhạ ạluân phiên nhau hai trong năm?ở ộCâu (2.0 đi m) ểTính ch đa ng, th th ng khí ta th hi nh th nào? Gi iấ ườ ướ ảthích vì sao khí ta có tính ch trên.ậ ướ ấCâu (4.0 đi m)ểa. Trình bày đc đi ng lao đng ta.ặ ướb. Ph ng ng gi quy vi làm ta hi nay.ươ ướ ướ ệCâu (3.0 đi m)ểD vào Át lát Đa lí Vi Nam và ki th đã c, em hãy:ự ọa. tên các nhà máy nhi đi và thu đi đã xây ng ta. ướb. Cho bi tài nguyên thiên nhiên ta có nh ng thu gì phát tri nế ướ ểngành công nghi đi c.ệ ựCâu (3.0 đi m)ểNêu nh ng thành đt đc kinh trong th đi ta. Trongữ ượ ướnh ng thành đó dung nào là nét đc tr ng quá trình đi i? Trình bày iữ ộdung đó. Câu (6.0 đi m)ểCho ng ng li sau :ả Di tích và ng lúa ta giai đo 1990­2003 ượ ướ ạNăm Di tích lúaệc nămả (nghìn...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY HO NG HÓAỆ THI SINH GI 9Ề ỚNĂM C: 2015 ­2016Ọ Môn thi: Đa lýị Ngày thi: 14/10/2015Th gian làm bài: 150 phút (ờ không th gian giaoể ờđ)ềĐ thi có 06 câu, 01 trangề ồCâu (2.0 đi m)ểT sao Trái Đt chuy đng quanh Tr sinh ra hai th kì nóng và nhạ ạluân phiên nhau hai trong năm?ở ộCâu (2.0 đi m) ểTính ch đa ng, th th ng khí ta th hi nh th nào? Gi iấ ườ ướ ảthích vì sao khí ta có tính ch trên.ậ ướ ấCâu (4.0 đi m)ểa. Trình bày đc đi ng lao đng ta.ặ ướb. Ph ng ng gi quy vi làm ta hi nay.ươ ướ ướ ệCâu (3.0 đi m)ểD vào Át lát Đa lí Vi Nam và ki th đã c, em hãy:ự ọa. tên các nhà máy nhi đi và thu đi đã xây ng ta. ướb. Cho bi tài nguyên thiên nhiên ta có nh ng thu gì phát tri nế ướ ểngành công nghi đi c.ệ ựCâu (3.0 đi m)ểNêu nh ng thành đt đc kinh trong th đi ta. Trongữ ượ ướnh ng thành đó dung nào là nét đc tr ng quá trình đi i? Trình bày iữ ộdung đó. Câu (6.0 đi m)ểCho ng ng li sau :ả Di tích và ng lúa ta giai đo 1990­2003 ượ ướ ạNăm Di tích lúaệc nămả (nghìn ha) ng lúa (nghìn n)ả ượ ấC nămả Chia raV đôngụxuân hè thuụ mùaụ1990 6042,8 19225,1 7865,6 4090,5 7269,01995 6765,6 24963,7 10736,6 6500,8 7726,32000 7666,3 32529,5 15571,2 8625,0 8333,32003 7449,3 34518,6 16822,9 9390,0 8305,7Doc24.vna, bi thích nh th hi tình hình xu lúa ta trong th iẽ ướ ờgian trên.b, ng li và bi đã hãy rút ra nh ng nh xét thi và gi iừ ảthích.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếH tên thí sinh :…………………… ọS báo danh …………………… ố Giám th không gi thích gì thêm.ị ảPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY HO NG HOÁỆ NG CH THI CH HSG 9ƯỚ NĂM 2015­2016Ọ MÔN: Đa lýị ng ch này 03 trangướ ồI. Yêu chung: ầ­ Ch theo thang đi 20 (câu 1: đi m; câu 2: đi m; câu 3: đi câu 4:3ấ ểđi m; câu 5: đi m; câu 6: đi m), cho đi đn 0,25.ể ếII. Yêu thầ ểCâu dung đtộ Thangđi mểCâu 12.0đi mể T¹i sao Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng quanh MÆt Trêi isinh ra hai thêi k× nãng vµ l¹nh lu©n phiªn nhau ëhai nöa cÇu trong mét n¨m? Khi chuyÓn ®éng trªn quü ®¹o, trôc cña Tr¸i §Êt baogiê còng cã ®é nghiªng kh«ng ®æi vµ íng vÒ mét phÝanªn hai nöa cÇu B¾c vµ Nam lu©n phiªn nhau ng¶ vàầch ch xaế MÆt Trêi sinh ra hai thêi k× nãng vµ l¹nh lu©nphiªn nhau hai nöa cÇu trong mét n¨m. Nöa cÇu nµo ng¶ vÒ phÝa MÆt Trêi th× cã gãc chiÕulín, nhËn îc nhiÒu ¸nh s¸ng vµ nhiÖt. Lóc Êy lµ mïa nãngcña nöa cÇu ®ã. Nöa cÇu nµo kh«ng ng¶ vÒ phÝa MÆt Trêi th× cã gãcchiÕu nhá, nhËn îc Ýt ¸nh s¸ng vµ nhiÖt. Lóc Êy lµ mïal¹nh cña nöa cÇu ®ã. 2.0 1.00,50,5* Tính ch đa ng khí taấ ướ :­ Khí nhi đi gió mùa ta không thu nh trên toànậ ướ ấqu mà phân hoá nh theo th gian và không gian hình thànhố ờnên các mi và các khu khí khác nhau rõ :ề ệ+ Mi khí phía c, dãy ch Mã (vĩ tuy 16ề B) tr raở 2.00,25Doc24.vnCâu 22.0đi mể Mi khí phía nam dãy ch Mã tr vàoề ở+ Khu đông Tr ng bao ph lãnh th trung bự ườ ộphía đông dãy Tr ng n, Hoành đn Mũi Dinhườ ế+ Khí bi Đông Vi Namậ ệ* Tính ch th th ng khí taấ ườ ướ :­ Khí Vi Nam th th ng, bi đng nh: năm rétậ ườ ạs m, năm rét mu n, năm nhi u, năm hán, năm nhi bão, nămơ ềít bão...* Gi thíchả :­ Do trí đa lý và lãnh th (n đông nam châu và kéo dàiị ởtheo vĩ tuy n)ế Đa hình đa ng (đ cao và ng các dãy núi n), gióị ướ ớmùa. 0,250,250,250,250,250,250,25Câu 34.0đi mể a. §Æc ®iÓm sö dông lao ®éng íc ta- Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ –x· héicña®Êt íc sè lao ®éng cã viÖc lµm ngµy cµng t¨ng. Tronggiai ®o¹n 1991-2003 sè lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnhkinh tÕ t¨ng tõ 30,1 triÖu ng êi lªn 41,3 triÖu ng i- C¬ cÊu sö dông lao ®éng íc ta ph©n theo ngµnhkinh tÕ ®ang thay ®æi theo íng tÝch cùc.+ TØ lÖ lao ®éng trong ngµnh n«ng, l©m, ng nghiÖpgi¶m (dÉn chøng)Tuy nhiªn, lao ®éng trong khu vùc nµyvÉn cßn chiÕm tØ lÖ cao TØ lÖ lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp-x©ydùng t¨ng (dÉn chøng) TØ lÖ lao ®éng ngµnh dÞch vô t¨ng (dÉn chøng) => chuyển dịch trên phù quá trình công nghi hóa­ợ ệhi đi hóa đt c. Tuy nhiên chuy ch trên còn ch m.ệ ướ ậb. Ph ng ng gi quy vi làm ta hi nayươ ướ ướ ệ­ Phân dân và ngu lao đng gi các vùng và th cố ựhi chính sách dân ho ch hóa gia đình. ạ­ Th hi đa ng hóa các ho đng xu nông thônự ở(ngh truy th ng, th công nghi p...), phát tri công nghi p­xâyề ệd ng và ch thành th .ự ị­ Tăng ng tác liên thu hút đu ngoài,ườ ướm ng xu hàng xu kh u.ở ẩ­ ng đa ng các lo hình đào ng nghi yở ướ ạngh Có chính sách xu kh lao đng lý.ấ 2.00,50,250,250,250,250,52.0 0,5 0,50,50,250,25a. KÓ tªn c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ thuû2.0Doc24.vnCâu 43.0đi mể ®iÖn ®· x©y dùng íc ta. C¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn: Ph¶ L¹i, U«ng BÝ, NinhB×nh, Thñ §øc, Phó Mü, Bµ RÞa, Trµ Nãc, Cµ Mau C¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn ®· x©y dùng íc ta: Th¸cBµ, Hoµ B×nh, Y-a –Ly, §a Nhim, TrÞ An, Th¸c M¬, CÇn§¬n... ý: HS đc nhà máy th đi và nhiêt đi tr ượ ởlên cho đi đaể )b. Tµi nguyªn thiªn nhiªn íc ta cã nh÷ng thuËnlîi ®Ó ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iªn lùc( nhiÖt ®iÖn vµ thuû ®iÖn)* Nguån nhiªn liÖu dåi dµo thuËn lîi cho viÖc ph¸ttriÓn nhiÖt ®iÖn Than: Than antraxit cã tr÷ îng lín, nhiÖt îng cao ëQu¶ng Ninh, than n©u §ång b»ng s«ng Hång, than bïn ë§ång b»ng s«ng Cöu Long. DÇu khÝ: Tr÷ îng lín, tËp trung c¸c bÓ trÇm tÝcht¹i thÒm lôc ®Þa vµ ®ång b»ng ch©u thæ.* TiÒm n¨ng thuû ®iÖn rÊt lín:- íc ta cã m¹ng íi s«ng ngßi dµy ®Æc, ph©n bèréng kh¾p c¶ íc, c¸c s«ng cã îng íc dåi dµo, ®é dèc línthuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn thuû ®iÖn. C¸c vïng cã tiÒmn¨ng thuû ®iÖn lín nhÊt íc trung ch th ng sôngậ ốH ng và th ng sông Đng Naiồ ồ* C¸c nguån n¨ng îng kh¸c: MÆt trêi, søc giã... 1.01.02.00,250,50,50,50,25Câu 53.0đi mể Nh ng thành đt đc kinh trong th đi iữ ượ Kinh tăng tr ng ng đi ng ch c, tăng tr ngế ưở ươ ưởkhá cao và khá đnh.ổ ị­ kinh đang chuy ch theo ng công nghi hoá,ơ ướ ệhi đi hoá.ệ ạ­ phát tri kinh hàng hoá nhi thành ph đang thúcự ầđy ho đng ngo th ng và thu hút đu ngoài.ẩ ươ ướ­ ng nh vào kinh khu và toàn u.ừ ướ ầ* dung đc coi là nét đc tr ng quá trình đi i:ộ ượ ớ­ Là chuy ch kinh .ự ế* Chuy ch kinh đc th hi ch :ể ượ ế­ Chuy ch ngành: Gi tr ng khu nông­ể ựlâm ng nghi p, tăng tr ng khu công nghi xây ng khuư ựv ch chi tr ng cao nh ng còn nhi bi đng.ự 1.00,50,5Doc24.vn­ Chuy ch lãnh th hình thành các vùng chuyên canhể ổtrong nông nghi p, các lãnh th trung công nghi p, ch nênệ ạcác vùng kinh năng đng (d/c các vùng chuyên canh nông nghi p, cácế ệvùng kinh tr ng đi m).ế ể­ Chuy ch thành ph kinh kinh chể ủy là khu nhà và th sang kinh nhi thànhế ướ ềph n.ầ 0,50,5Câu 66.0đi mể bi đẽ :­ Bi đng (di tích) và ch ng (s ng).ể ườ ượCác ng bi khác không cho đi m.ạ ể­ Bi ph đm tính chính xác, tr quan (chia kho ngể ảcách năm), có ký hi u, có chú thích, tên bi đ.ệ ồ* ýư thi trong các yêu trên thì tr đi mế ể(0,25đ)* Nh xét và gi thíchậ :­ Di tích và ng lúa ta th 1990­2003 có xuệ ượ ướ ỳh ng tăng:ướDi tích lúa tăng nh ng không đnh:ệ ị+T năm 1990 đn năm 2000 tăng (d/c) vì khai hoang ph hoá,ừ ụm ng di tích đt canh tác và do tăng (ch đng ngở ằsông Long)ử+ năm 2000 đn năm 2003 gi (d/c) vì ph đt nôngừ ấnghi chuy sang đt chuyên dùng, th (Đb sông ng )ệ ồ­ ngả ượ Liên tăng (d/c) ch do thâm canh tăng ,ụ ụáp ng ti khoa thu vào xu t.ụ ấ­ Vê mùa vụ :+ đông xuân đóng vai trò ch đo, liên tăng. Do năngụ ụxu cao nh và tr thành chính.ấ ụ+ hè thu liên tăng và đc đa vào tr ng đi trà.ụ ượ mùa: Có năng xu lúa th so trên.ụ 3.03.00,50,50,50,5 0,50,250,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến