loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 chuyên Thái Nguyên

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2017-01-07 22:29:41 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10    Đề thi HSG địa lớp 10    Đề thi học sinh giỏi môn địa lý   

276
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 chuyên Thái Nguyên

Đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 chuyên Thái Nguyên

Đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 chuyên Thái Nguyên
Tóm tắt nội dung

Đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 chuyên Thái Nguyên

Nội dung tài liệu

doc24.vn1Đ CHÍNH TH CỀ Ứdoc24.vnCâu 1. (4 đi m)ể1. Gi thích hi ng đa lí đc đn trong câu ca dao Vi Namả ượ ượ ệsau"Đêm tháng năm ch đã sángư ằNgày tháng ch đã i"ườ ườ ố2. Tác đng sinh có gì khác tác đng đá và khí trongộ ậs hình thành đt?ự ấCâu 2. (3 đi m)ể1. Trình bày phân ng trên Trái Đt theo vĩ đ. Vì sao cùng bự ượ ờđông đa nh ng vùng chí tuy nhi vùng ôn đi?ủ ớ2. Cho bi tên th các kh khí sau: Ac, Tm. Vì sao tính ch aế ủcác kh khí th ng không đnh?ố ườ ịCâu 3. (4 đi m)ể1. Trình bày quy lu ho đng dòng bi trên Trái Đt. Vì sao sông Von­ậ ấga có mùa lũ không trùng mùa a?ớ ư2. Nêu gi và thành ph đa lí. sao vi ng phá yớ ủs nh ng đn các thành ph nhiên khác?ẽ ưở ựCâu 4. (5 đi m)ể1. Vì sao dân trên th gi phân không đu? Đô th hóa có nh ngư ưởnh th nào đn quá trình sinh, và hôn nhân khu thành th ị2. Ngu trong và ngu ngoài khác nhau nh th nào?ồ ướ ướ ếPhân tích nh ng dân đn phát tri và phân ngành ch .ả ưở ụCâu 5. (4 đi m)ể1. Th gi ph làm gì gi quy nhi môi tr ng hi nế ườ ệnay?2. Cho ng li u:ả ệ2doc24.vnDÂN VÀ NG NG TH TH GI TH KÌ 2000 2013Ố ƯỢ ƯƠ ỜNăm 2000 2003 2007 2013Dân (tri ng i)ố ườ 6240 6317 6625 7137S ng ng th (tri n)ả ượ ươ 2060 2021 2120 2478a. bi th hi tình hình dân và ng ng th thẽ ượ ươ ếgi th kì 2000 2013.ớ ờb. bi đã rút ra nh xét và gi thích.ừ ả------------------- Hết --------------------Câu dungộ Đi mể1 Gi thích hi ng trong câu ca dao.ả ượ 2,0 3doc24.vnCâu dungộ Đi mể(4 đ) Hi ng đc đn trong câu ca dao: ngày đêm dàiệ ượ ượ ếng theo mùa. Tháng ngày dài đêm, tháng 10 đêm dài nắ ơngày.­ Nguyên nhân: Do tr Trái Đt luôn nghiêng và không điụ ổph ng trong su quá trình chuy đng quanh Tr nênươ ờđng phân chia sáng không trùng tr Trái Đt màườ ấth ng xuyên thay đi trí trong năm.ườ ị­ th ta thu vùng chí tuy BBC:ụ ướ ế+ Vào tháng (n trong kho ng th gian 21/3 23/9), BBC ngằ ảv phía Tr i, đng phân chia sáng sau c,ề ườ ắtr Nam nên các đa đi BBC có di tích đc chi uướ ượ ếsáng di tích khu trong bóng là có ngày dài nớ ơđêm “ch đã sáng”.ư ằ+ Vào tháng 10 (n trong kho ng th gian 23/9 21/3), BBCằ ờch ch xa Tr i, đng phân chia sáng tr cế ườ ướ ựB c, sau Nam nên các đa đi BBC có di tích đcắ ượchi sáng nh di tích khu trong bóng là có đêmế ứdài ngày “ch đã i”.ơ ườ 0,50,50,50,52Tác đng sinh có gì khác tác đng đá vàộ ẹkhí trong hình thành đt?ậ 2,0 Đt là th nhiên đc đáo đc hình thành do tác đngấ ượ ộđng th các nhân nhân đá sinh t, khí uồ ậtác đng khác nhau:ộ Đá là ngu cung ch vô cho đt, quy đnhẹ ịthành ph khoáng t, thành ph gi và nh ng tr ti pầ ưở ếđn tính ch lí, hóa đt.ế Khí uậ Tác đng tr ti thông qua nhi và (di gi i).ộ Tác đng gián ti thông qua ph th (di gi i).ễ ả­ Sinh t: đóng vai trò ch đo trong hình thành đt.ậ Th (di gi i).ự Vi sinh (di gi i).ậ Đng (di gi i).ộ 0,250,250,250,250,250,250,250,252(3 đ) Trình bày phân ng trên Trái Đt theo vĩ đ. Vìự ượ ộsao cùng đông đa nh ng vùng chí tuy aở ưnhi vùng ôn đi?ề 2,0 4doc24.vnCâu dungộ Đi mể* ng trên Trái Đt có phân không đu theo vĩ đượ ộ­ nhi nh vùng xích đo.ư ạ­ ng đi ít hai vùng chí tuy và Nam.ư ươ ắ­ nhi hai vùng ôn đi bán và bán Nam.ư ầ­ càng ít khi càng hai và Nam.ư ắ*Gi thíchả­ đông đa vùng chí tuy nhi vì: Ch nh ng dòng bi nóng ven .ị ưở Vĩ th p, nhi cao, ng n, nhi u.ộ ượ ề­ đông đa vùng ôn đi ít vì:ờ Ch nh ng dòng bi nh ven .ị ưở Vĩ trung bình, nhi th p, ng nh n, aộ ượ ưít. 0,250,250,250,250,250,250,250,252 Cho bi tên th các kh khí sau: Ac, Tm. Vì saoế ốtính ch các kh khí th ng không đnh?ấ ườ 1,0 Tên kh khí:ố­ Ac: đa đa (khô).ị ị­ Tm: chí tuy ng m).ế ươ ẩ* Tính ch các kh khí không đnh vì:ấ ị­ Các kh khí không đng yên mà luôn ch chuy theo chuy nố ểđng bi ki Tr i. Trong quá trình ch chuy n, nó ma sátộ ểv đm và bi tính.ớ ế­ Các kh khí ho đng đy và tranh ch nhau, trong quá trìnhố ấđó có trao đi nhi nhau làm bi đi tính ch aự ủchúng. 0,250,250,250,253 (4 đ) Trình bày quy lu ho đng dòng bi trên Trái Đt. Vì ấsao sông Von­ga có mùa lũ không trùng mùa a?ớ 2,0 5doc24.vnCâu dungộ Đi mể* Trình bày­ Các dòng bi nóng th ng phát sinh hai bên xích đo ch vể ườ ềh ng tây, khi đa thì chuy ng ch phía c.ướ ướ ự­ Các dòng nh th ng xu phát kho ng 30­40ạ ườ thu khu bộ ờđông các đi ng ch xích đo.ủ ươ ạ­ Dòng nóng và dòng nh thành th ng hoàn trên các điạ ạd ng: BBC ng ch thu chi kim đng NBC ng cươ ướ ượl i.ạ­ BCB còn có nh ng dòng bi nh xu phát vùng ch yỞ ảmen theo tây các đi ng xích đo.ờ ươ ạ­ Vùng gió mùa có các dòng bi đi chi theo mùa.ể ề­ Các dòng nóng và nh ch đi ng nhau hai các điạ ạd ng.ươ 0,250,250,250,250,250,25* Gi thích sông Von­ga:ả­ Sông ch trong vùng ôn đi nh nên có ngu cung cả ướch là băng tuy tan. Mùa lũ vào mùa xuân do băng tuy tan. ế­ Mùa vào mùa hè nh ng do nhi cao, lênư ướ ơm nh nên sông không cao. ướ 0,250,252 Nêu gi và thành ph đa lí. sao nói vi cớ ệr ng phá nh ng đn các thành ph nhiênừ ưở ựkhác? 2,0 Gi và thành ph đa líớ ị­ Gi n:ớ ạ+ Gi trên: gi ôdôn (đ cao 22­25km).ớ ướ ộ+ Gi i: đáy th đi ng ho xu ng vớ ướ ươ ỏphong hóa đa.ở ị­ Thành ph n: th ch quy n, khí quy n, th quy n, sinh quy n, ểth nh ng quy xâm nh và tác đng nhau.ổ ưỡ 0,50,256doc24.vnCâu dungộ Đi mể* Gi thíchả­ Vi phá ng đn: khí bi đi; dòng ch yệ ảkhông đnh gia tăng lũ và hán; đt đai thoái hóa, xóiổ ịmòn; đa hình xâm th nh.ị ạ­ Nguyên nhân: +Do các các thành ph nhiên đu đng th ch tácấ ịđng tr ti ho gián ti và ngo c. ự+Vì th chúng không và phát tri cách cô mà luônế ậxâm nh vào nhau, trao đi ch và năng ng cho nhau. ượ+N thành ph thay đi bi đi cácế ủthành ph còn và toàn lãnh th .ầ 0,50,250,250,254 (5 đ) Vì sao dân trên th gi phân không đu? Đô th hóa cóư ịnh ng nh th nào đn quá trình sinh, và hôn nhân ưở ởkhu thành th ?ự 2,0 Gi thích:ả Do phân dân ch tác đng ng hàng lo nhânự ạt (k tên). Các nhân trên lãnh th không gi ng nhau.ố ố­ Nh ng khu đông dân th ng là nh ng có: đi ki tữ ườ ựnhiên thu (đa hình ng ph ng, đt đai màu tài nguyênậ ỡthiên nhiên dào..); Trình phát tri kinh xã cao; nồ ềkinh ch vào công nghi và ch ho nôngế ặnghi thâm canh lúa c; ch khai thác lãnh th lâu đi... ướ ờ­ Nh ng khu th dân th ng là nh ng thi đng bữ ườ ộc các nhân trên: đi ki nhiên kh nghi t, trình phátủ ộtri th p, kinh nông nghi u, ch khai thác lãnh thể ổmu n...ộ 0,250,50,5* nh ng:Ả ưở+ Gi sinh do phát tri đô th th ng trình đả ườ ộphát tri kinh xã đc nâng cao, tâm lí xã thay đi...ể ượ ổ+ vong: Đô th hóa không xu phát công nghi pứ ệhóa đn nhi hi ng tiêu trong đi ng kinh ­ẽ ượ ếxã nh xã i, nhi môi tr ng, tai n, nh tộ ườ ậlàm gia tăng vong và ng i.ứ ượ ạ+ Quá trình hôn nhân: tu hôn cao n, li hôn nhi n.ổ 0,250,250,252 Ngu trong và ngu ngoài khác nhau ướ ướnh th nào? Phân tích nh ng dân đn phát ưở ựtri và phân ngành ch .ể 3,0 7doc24.vnCâu dungộ Đi mể* khác nhau: ự­ ph vi lãnh th và thành ph n.ề ầ+ Ngu trong (n c): có trí đa lí, ngu cồ ướ ựt nhiên, ngu KT­XH trong c.ự ướ+ Ngu ngoài (ngo c): bao n, th tr ng,ồ ướ ườkhoa và công ngh kinh nghi qu lí xu kinh doanhọ ất ngoài.ừ ướ­ Vai trò khác nhau+ Ngu trong gi vai trò quy đnh trong vi phátồ ướ ệtri kinh qu gia.ể ố+ Ngu ngoài đóng vai trò quan tr ng, đc bi iồ ướ ớnhi qu gia đang phát tri nh ng gia đo ch thề ểnh ng không quy đnh.ư 0,250,250,250,25* Phân tích nh ng dân đn ch vả ưở ụ­ dân, tu i, gi tính, gia tăng dân nh ng đn ưở ếquy mô, và nh tăng tr ng ngành ch (d ưở ẫch ng).ứ­ Phân dân và ng qu nh ng đn ng ướ ưở ạl ch (d ch ng).ướ ứ­ ng và thu nh th nh ng đn nhu và ưở ứmua ngành ch (d ch ng).ị ứ­ Truy th ng văn hóa, phong quán có nh ng không ưởnh ch ch (d ch ng).ỏ 0,50,50,50,55 (4 đ) Th gi ph làm gì gi quy nhi môi ễtr ng hi nay?ườ 1,0 có ph p, chung các qu gia, ngầ ầl xã i.ớ ộ­ Ch ch đua vũ trang, chi tranh, xóa đói gi nghèo.ấ ả­ Th hi các công qu môi tr ng và lu môiự ướ ườ ậtr ng.ườ­ Áp ng ti khoa kĩ thu ki soát môi tr ng.ụ ườ­ Bi pháp khác: tuyên truy nâng cao tinh th giác vệ ệmôi tr ng.ườ(HS nêu đc 4/5 cho đi đa)ượ ố2. bi đ, nh xét và gi thíchẽ 3,0 8doc24.vnCâu dungộ Đi mểa. bi đẽ ồ­ Bi thích nh t: Bi đng p.ể ườ ợ­ Yêu chính xác, đúng kho ng cách năm, th mĩ, đy đầ ủtên bi đ, chú gi i, li u.ể ệ­ Thi ho sai tr 0,25 đ/y .ế 1,5b. Nh xét và gi thíchậ ả1,5* Nh xét: ậNhìn chung dân và ng ng th th gi đu tăngố ượ ươ ềnh ng tăng khác nhau:ư ộ+ Quy mô dân th gi tăng nhanh và liên (d ch ng).ố ứ+ ng ng th th gi tăng ch và bi đng (d nả ượ ươ ẫch ng).ứ* Gi thích:ả­ Dân th gi tăng do quy mô dân n, gia tăng dân số ốcòn cao, đc bi là các đang phát tri n.ặ ướ ể­ ng ng th c:ả ượ ươ ự+ Tăng do ng di tích canh tác, đy nh áp ng ti bở ộkhoa thu t, nhu ng th con ng i...ọ ươ ườ+ Năm 2003 ng gi do tác đng thiên tai, ch nh,ả ượ ệ… 0,250,250,250,250,250,25T ng đi toàn bài là 20 đi m.ổ ể9Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến