loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi huyện môn văn lớp 8

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-25 13:20:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi học sinh giỏi huyện môn văn lớp 8   

104
Lượt xem
2
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi huyện môn văn lớp 8

Đề thi học sinh giỏi huyện môn văn lớp 8

Đề thi học sinh giỏi huyện môn văn lớp 8




Tóm tắt nội dung

UBND huyện ng hµPhßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Đề thi học sinh giỏi huyện môn văn lớp 8  häc 2011 2012M«n: ng÷ v¨n 8Thêi gian lµm bµi: 120 phót Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)C©u (6,0 ®iÓm)Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ ¤ng ®å cña Vò §×nh Liªn: Mçi n¨m hoa ®µo në L¹i thÊy «ng ®å giµ Bµy mùc tµu giÊy ®á Bªn phè ®«ng ng êi qua. Bao nhiªu ng êi thuª viÕt TÊm t¾c ngîi khen tµi Hoa tay th¶o nh÷ng nÐt Nh ph îng móa rång bay” Nh ng mçi n¨m mçi v¾ng Ng êi thuª viÕt nay ®©u GiÊy ®á buån kh«ng th¾m; Mùc ®äng trong nghiªn sÇu… ¤ng ®å vÉn ngåi ®Êy, Qua êng kh«ng ai hay, L¸ vµng r¬i trªn giÊy; Ngoµi giêi bôi bay. N¨m nay ®µo l¹i në, Kh«ng thÊy «ng ®å a. Nh÷ng ng êi mu«n n¨m cò Hån ®©u b©y giê ?” (DÉn theo Ng÷ v¨n 8, tËp hai, NXB Gi¸o dôc ViÖt Nam)C©u (14,0 ®iÓm)Danh häa Van Gèc ng êi Hµ Lan nhËn xÐt: " Kh«ng cã g× nghÖ thuËt h¬n b¶nth©n lßng yªu quý con ng êi ". §äc c¸c s¸ng t¸c nghÖ thuËt trong trµo v¨n häc hiÖnthùc ViÖt Nam 1930 1945, ta cµng thÊm thÝa h¬n vÎ ®Ñp cña t×nh yªu con ng...

Nội dung tài liệu

UBND HuyÖn ng hµPhßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò kiÓm tra chÊt îng häc sinh giái huyÖnn¨m häc 2011 2012M«n: ng÷ v¨n 8Thêi gian lµm bµi: 120 phót Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)C©u (6,0 ®iÓm)Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ ¤ng ®å cña Vò §×nh Liªn: Mçi n¨m hoa ®µo në L¹i thÊy «ng ®å giµ Bµy mùc tµu giÊy ®á Bªn phè ®«ng ng êi qua. Bao nhiªu ng êi thuª viÕt TÊm t¾c ngîi khen tµi Hoa tay th¶o nh÷ng nÐt Nh ph îng móa rång bay” Nh ng mçi n¨m mçi v¾ng Ng êi thuª viÕt nay ®©u GiÊy ®á buån kh«ng th¾m; Mùc ®äng trong nghiªn sÇu… ¤ng ®å vÉn ngåi ®Êy, Qua êng kh«ng ai hay, L¸ vµng r¬i trªn giÊy; Ngoµi giêi bôi bay. N¨m nay ®µo l¹i në, Kh«ng thÊy «ng ®å a. Nh÷ng ng êi mu«n n¨m cò Hån ®©u b©y giê ?” (DÉn theo Ng÷ v¨n 8, tËp hai, NXB Gi¸o dôc ViÖt Nam)C©u (14,0 ®iÓm)Danh häa Van Gèc ng êi Hµ Lan nhËn xÐt: " Kh«ng cã g× nghÖ thuËt h¬n b¶nth©n lßng yªu quý con ng êi ". §äc c¸c s¸ng t¸c nghÖ thuËt trong trµo v¨n häc hiÖnthùc ViÖt Nam 1930 1945, ta cµng thÊm thÝa h¬n vÎ ®Ñp cña t×nh yªu con ng êitrong cuéc sèng. Dùa vµo mét sè t¸c phÈm v¨n häc hiÖn thùc trong ch ¬ng tr×nh Ng÷v¨n 8, em h·y lµm s¸ng tá kiÕn trªn.--- HÕt --- Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh…………………………… ……………… UBND HuyÖn ng hµ Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o íng dÉn chÊm ®Ò kiÓm tra chÊt îng häc sinh giái huyÖnN¨m häc 2011 2012M«n Ng÷ V¨n (Gåm 03 trang)C©u 1: (6 ®iÓm)A. Yªu cÇu: 1. VÒ kü n¨ng: Bµi viÕt cã bè côc ba phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt bµi. DiÔn ®¹t l«gic,trong s¸ng, giµu c¶m xóc. Ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng sai chÝnh t¶.2. VÒ néi dung: Häc sinh cã thÓ tr×nh bµy c¶m nhËn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, íi®©y lµ mét íng c¶m thô:a. C¶m nhËn chung vÒ bµi th¬.b. C¶m nhËn cô thÓ:b1. C¶m nhËn c¸i hay vÒ néi dung:- C¶m nhËn vÒ h×nh ¶nh «ng ®å: Mçi khi tÕt ®Õn xu©n vÒ, «ng ®å lµm nªn mét nÐt ®Ñp cña bøc tranh xu©n truyÒnthèng. Mµu ®á cña giÊy, mµu mùc tµu, nhÊt lµ nÐt ch÷ nh ph îng móa rång bay cña«ng dÖt thµnh nh÷ng bøc tranh th ph¸p ®Ñp nh gÊm hoa khiÕn bao ng êi mª say, ng -ìng mé. ¤ng ®å ®· trë thµnh nh©n vËt trung t©m cña chî tÕt, mét ®iÓm nhÊn cñabøc tranh xu©n. Thêi thÕ ®æi thay, thÞ hiÕu ®æi thay; nÐt ®Ñp cò v× thÕ ph«i pha. ¤ng®å ngåi ®Êy nh ng kh«ng ai hay. ¤ng l¹c lâng c« ®¬n, v« nghÜa gi÷a dßng ch¶y hèih¶ cña cuéc sèng. Sèng trong mïa xu©n, trong ngµy TÕt mµ nh sèng n¬i hoangm¹c. Thiªn nhiªn mïa xu©n v× thÕ còng ¶m ®¹m, t¸i tª nh câi lßng «ng vËy.- C¶m nhËn vÒ tÊm lßng cña nhµ th¬: Nh©n vËt tr÷ t×nh lu«n dâi theo, ®ång c¶m víi«ng ®å b»ng tÊt c¶ niÒm th ¬ng c¶m ch©n thµnh. T×nh c¶m Êy khi béc lé kÝn ®¸o, khitrùc tiÕp gi·i bµy. Nhµ th¬ nh vui cïng «ng qua nh÷ng lêi th¬ rén rµng, n¸o nøc lóc«ng thêi vµng son Nhµ th¬ xãt xa khi «ng ®å bÞ ng… êi ®êi quªn l·ng. Nçi buånth ¬ng thÊm vµo c¶nh vËt. Cuèi cïng nhµ th¬ bËt lªn tiÕng than kh¾c kho¶i, tiÕng nÊcnghÑn ngµo nuèi tiÕc cho «ng ®å, cho nh÷ng ng êi mu«n n¨m cò.b2. C¶m nhËn c¸i ®Ñp vÒ nghÖ thuËt.- Bµi th¬ ¤ng ®å îc c¸c nhµ phª b×nh ®¸nh gi¸ lµ mét trong n¨m bµi th¬ míi ngòng«n hay nhÊt. ThÓ th¬ n¨m tiÕng giµu tÝnh tù sù kÕt hîp víi giäng ®iÖu trÇm l¾ng,buån th ¬ng t¹o ®é s©u cho c¶m xóc. Bµi th¬ cã kÕt cÊu ®Ñp, tù nhiªn mµ chÆt chÏ, theo thêi gian. KÕt cÊu ®Çu cuèi ¬ngøng t¹o sù ¸m ¶nh vÒ sè phËn con ng êi Thiªn nhiªn tµn phai råi l¹i phôc sinh; ®êing êi tµn phai lµ chÊm hÕt .” (Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n) Ng«n ng÷ th¬ gi¶n dÞ, trong s¸ng, hµm sóc, biÓu c¶m, îc th¨ng hoa b»ng nh÷ngphÐp tu tõ nh nh©n ho¸, c©u hái tu tõ …- Bµi th¬ lµ th íc phim ghi l¹i h×nh ¶nh «ng ®å ng êi nghÖ sÜ sinh kh«ng gÆp thêi -di tÝch ®¸ng th ¬ng cña mét thêi tµn bµi th¬ ®¸nh thøc mçi chóng ta niÒm c¶m th -¬ng, sù tr©n träng víi líp ng êi nh «ng ®å, nuèi tiÕc nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng ®angph«i pha. Lµ mét trÝ thøc T©y häc trÎ, sèng trong giai ®o¹n ¢u ho¸ m¹nh mÏ, d÷ déinh ng Vò §×nh Liªn l¹i cã îc mét c¸i nh×n míi, mét t×nh c¶m nh©n v¨n ®¸ng quý -®ã còng lµ bµi häc cho ng êi cÇm bót vµ ng êi th ëng thøc t¸c phÈm nghÖ thuËt suyngÉm.B. BiÓu ®iÓm:- §iÓm 6: HS c¶m nhËn ®Çy ®ñ, s©u s¾c vµ tinh tÕ c¸c yªu cÇu trªn, diÔn®¹t trong s¸ng, giµu chÊt v¨n, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng sai chÝnh t¶.- §iÓm 4: Ph¸t hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ, diÔn ®¹t kh¸ lo¸t.- §iÓm 2: C¶m nhËn, ph¸t hiÖn îc mét vµi chi tiÕt ®óng, cßn m¾c mét sèlçi diÔn ®¹t; ®«i chç nhÇm sang diÔn xu«i…- §iÓm 0: Bµi ®Ó giÊy tr¾ng.C©u 2: 14 ®iÓmA. Yªu cÇu:I. VÒ ph ¬ng ph¸p:- N¾m îc ph ¬ng ph¸p lµm bµi v¨n chøng minh.- Bµi viÕt cã bè côc ba phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt bµi.- DiÔn ®¹t l«gic, trong s¸ng, cã chÊt v¨n.- Ch÷ viÕt ®Ñp, ®óng chuÈn chÝnh t¶.II. VÒ néi dung:Bµi viÕt bè côc theo nhiÒu c¸ch. íi ®©y lµ mét c¸ch lËp dµn ý1. Më bµi: Cã thÓ nªu môc ®Ých cña v¨n ch ¬ng. Giíi thiÖu vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn, trÝch dÉn nhËn ®Þnh.2. Th©n bµi:2.1 Gi¶i thÝch ng¾n: +Lµ lêi ®Ò cao vµ kh¼ng ®Þnh nghÜa cña t×nh ng êi, lßng yªu th ¬ng con ng êi.Nã gãp phÇn lµm cho nghÖ thuËt thªm ®Ñp, thªm gi¸ trÞ.+ T×nh ng êi lµ mét chñ ®Ò xuyªn suèt trong c¸c s¸ng t¸c v¨n häc mäi thêi,gãp phÇn lµm nªn gi¸ trÞ s©u s¾c cña c¸c t¸c phÈm.+ V¨n häc hiÖn thùc phª ph¸n ViÖt Nam giai ®o¹n 1930- 1945, bªn c¹nhchøc n¨ng ph¶n ¸nh hiÖn thùc x· héi víi nhiÒu bÊt c«ng, ngang tr¸i, khæ ®au víinh÷ng bi kÞch cña con ng êi; c¸c s¸ng t¸c thêi kú nµy cßn tËp trung khai th¸c vµ lµmnæi bËt vÎ ®Ñp cña t×nh yªu th ¬ng gi÷a con ng êi víi con ng êi. T×nh c¶m ®ã îc thÓhiÖn trong nhiÒu mèi quan hÖ: t×nh c¶m gia ®×nh, t×nh lµng nghÜa xãm, t×nh c¶m cñac¸c nhµ v¨n dµnh cho con ng êi víi th¸i ®é ngîi ca, tr©n träng.2.2 Chøng minh:2.2.1 Trong c¸c s¸ng t¸c v¨n häc hiÖn thùc, c¸c nhµ v¨n ®· ngîi ca vÎ ®Ñpcña t×nh c¶m gia ®×nh.+ T×nh c¶m cha mÑ vµ con c¸i: T×nh phô tö s©u nÆng cña l·o H¹c dµnh cho con trai. L·o H¹c Nam Cao)- Ng êi mÑ ©u yÕm con ®Õn tr êng T«i ®i häc Thanh TÞnh)- Con trai L·o H¹c th ¬ng cha L·o H¹c Nam Cao); T×nh mÉu tö thiªngliªng s©u nÆng cña mÑ con bÐ Hång Trong lßng mÑ Nguyªn Hång)+ T×nh c¶m vî chång: ChÞ DËu ©n cÇn ch¨m sãc chång chu ®¸o, quªn m×nhb¶o vÖ chång Tøc íc vì bê Ng« TÊt Tè)=> §ã lµ nh÷ng t×nh c¶m mang tÝnh truyÒn thèng khiÕn nh÷ng trang v¨n hiÖnthùc s¸ng lªn vÎ ®Ñp t×nh ng êi xua ®i bãng tèi buån cña sù ®ãi nghÌo.2.2.2 T×nh lµng nghÜa xãm:+ ¤ng gi¸o víi L·o H¹c: Tin ëng tr©n träng ®èi víi con ng êi thÊy râ îcnh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp cña ng êi n«ng d©n "Chao «i... ta th ¬ng". C¶m th«ng s©us¾c, yªu th ¬ng quý träng, s½n sµng gióp ®ì nh÷ng ng êi nghÌo khæ: Tõ c¸i nh×n ®óng®¾n mµ dÉn tíi yªu th ¬ng. ¤ng s½n sµng gióp ®ì l·o H¹c vÒ vËt chÊt. H¬n thÕ n÷a«ng cßn chia sÎ víi l·o H¹c mäi buån vui cña cuéc ®êi. ¤ng ch×m trong c©u chuyÖncña l·o H¹c, th ¬ng l·o H¹c vµ th ¬ng chÝnh c¶ th©n m×nh. Tin ëng nhËn lêi di chóccña l·o H¹c, xãt xa khi chøng kiÕn c¶nh l·o H¹c nhÞn ¨n ®Ó dµnh tiÒn lµm ma.Chøng kiÕn c¸i chÕt d÷ déi, ®au ®ín cña l·o H¹c, «ng gi¸o kh«ng khãc îc mµ ícm¾t nh ch¶y ng îc vµo trong; ®au th ¬ng ®· biÕn thµnh lêi kÕt nguyÖn víi vong linhl·o H¹c khi «ng gi¸o h×nh dung ®øa con l·o trë vÒ.+ Bµ l·o hµng xãm víi chÞ DËu Tøc íc vì bê Ng« TÊt Tè): Hä lµ chç dùatinh thÇn cña nhau, tèi löa t¾t ®Ìn cã nhau.T×nh lµng nghÜa xãm ®· th¾p lªn ¸nhs¸ng cña t×nh ng êi.2.2.3 T×nh c¶m cña c¸c nhµ v¨n ®èi víi con ng êi:+ Nguyªn Hång víi nh÷ng trang v¨n th¾m thiÕt t×nh ng êi, lµ nhµ v¨n cña phôn÷ vµ nhi ®ång.+ Ng« TÊt Tè lu«n tin ëng vµo phÈm gi¸, søc sèng tiÒm tµng, tinh thÇn ph¶nkh¸ng m·nh liÖt cña ng êi lao ®éng víi nh÷ng trang v¨n h¶ hª nh “xui ng êi n«ngd©n næi lo¹n”.+ Nhµ v¨n Nam Cao víi c¸ch nh×n ®êi, nh×n ng êi ch©n thùc, ®óng ®¾n, s©us¾c, tiÕn bé giµu lßng nh©n hËu, bao dung.2.3 N©ng cao: Yªu th ¬ng con ng êi lµ ngän löa thiªng Êm ¸p t×nh ®êi, t×nh ng êi mµ c¸cnhµ v¨n tµi n¨ng vµ t©m huyÕt Êy ®· th¾p lªn gi÷a cuéc ®êi.+ C¸c s¸ng t¸c hiÖn thùc trong ch ¬ng tr×nh Ng÷ v¨n ®Òu cã gi¸ trÞ nh©n ®¹os©u s¾c. T×nh yªu th ¬ng con ng êi ®· gãp phÇn båi ®¾p t©m hån, t×nh c¶m cña mçichóng ta… T×nh yªu th ¬ng con ng êi lµ chÊt th¬ cña cuéc sèng, cña nghÖ thuËt, lµ cÇunèi, lµ ®iÓm tùa cho c¸c t×nh c¶m nh©n v¨n kh¸c.III. BiÓu ®iÓm:* §iÓm 13-14:- NhËn thøc ®Ò tèt, ®¸p øng îc c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ ph ¬ng ph¸p.* §iÓm 10-12 ®iÓm:- HiÓu ®Ò, ®¸p øng îc phÇn lín c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ ph ¬ng ph¸p.- Hµnh v¨n tr«i ch¶y, cã m¾c mét sè lçi diÔn ®¹t.* §iÓm tõ 7- 9:- HiÓu ®Ò, ®¸p øng îc kho¶ng trªn mét nöa c¸c yªu cÇu- Hµnh v¨n nh×n chung tr«i ch¶y, kh«ng m¾c nhiÒu lçi diÔn ®¹t.* §iÓm 6: Tá ra hiÓu ®Ò nh ng néi dung cßn s¬ sµi. PhÇn chøng minh ®«i chç dµntr¶i ch râ luËn ®iÓm; mét sè luËn cø ch thuyÕt phôc. DiÔn ®¹t cßn m¾c nhiÒu lçi.* §iÓm 1-3: HiÓu ®Ò l¬ m¬, bè côc kh«ng râ rµng, néi dung qu¸ s¬ sµi, ph ¬ng ph¸p,kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn yÕu, m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶ vµ diÔn ®¹t.* §iÓm 0: Bµi ®Ó giÊy tr¾ng hoÆc viÕt nh÷ng ®iÒu kh«ng liªn quan ®Õn yªu cÇu cña®Ò bµi.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Tài liệu cùng chủ đề



Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến