loading
back to top

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 08 (1)

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-05-16 10:24:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 12   

75
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 08 (1)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 08 (1)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 08 (1)
Tóm tắt nội dung
GD&ĐT TUYÊN QUANGỞTR NG THPT ĐÔNG THƯỜ KỲ THI KI TRA CHÂT NG KỲ 2Ể ƯỢ ỌNĂM 20146-2017ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ề(50 câu tr nghi khách quan)ắ Mã 004ềCh câu tr thích nh t.ọ ấCâu Hàm ô4( sin 3F x= là nguyên hàm hàm nào sau đây?ô ôA. 3( 12 cos 3f x= B. 3( 12 cosf x= -C. 3( 12 cosf x= D. 3( 12 cos 3f x= +Câu Nguyên hàm hàm ô3 12xy-= là:A. 12 ln 2x- B. 12ln -. C. 123.ln 2x- D. 123 ln -.Câu Nguyên hàm hàm ô22osdxc xò là:A. cosx +C B. sinx 2tanx +C D. –2cotx CCâu Công th nào sau đây sai?ư A. 313x xe dx C= +ò B. 21tancosdx Cx= +ò C. 1lndx Cx= +ò D. 1sin cos 22xdx C=- +òCâu Bi ế()F là nguyên hàm hàm ô()+=+ +22 11xf xx và ()=2 3F Tính ()1F A. ()= -71 ln .3F B. ()= +71 ln .3F C. ()= -1 ln 2.F D. ()= +1 ln 2.FCâu Cho f(x) là hàm liên trên [a; b] F(x) là nguyên hàm f(x)ô utrên [a; b]. Kh ng nh nào sau đây là đúng :ẳ A. )baf dxò F(a) F(b) )baf dxò F(b) F(a). C. )baf dxò (a) (b). D. )baf dxò f(b) f(a).Câu 7. Tích phân ()212 lnI dx= -ò A. 12 ln 22I= B. 12I =. C. ln...
Nội dung tài liệu
GD&ĐT TUYÊN QUANGỞTR NG THPT ĐÔNG THƯỜ KỲ THI KI TRA CHÂT NG KỲ 2Ể ƯỢ ỌNĂM 20146-2017ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ề(50 câu tr nghi khách quan)ắ Mã 004ềCh câu tr thích nh t.ọ ấCâu Hàm ô4( sin 3F x= là nguyên hàm hàm nào sau đây?ô ôA. 3( 12 cos 3f x= B. 3( 12 cosf x= -C. 3( 12 cosf x= D. 3( 12 cos 3f x= +Câu Nguyên hàm hàm ô3 12xy-= là:A. 12 ln 2x- B. 12ln -. C. 123.ln 2x- D. 123 ln -.Câu Nguyên hàm hàm ô22osdxc xò là:A. cosx +C B. sinx 2tanx +C D. –2cotx CCâu Công th nào sau đây sai?ư A. 313x xe dx C= +ò B. 21tancosdx Cx= +ò C. 1lndx Cx= +ò D. 1sin cos 22xdx C=- +òCâu Bi ế()F là nguyên hàm hàm ô()+=+ +22 11xf xx và ()=2 3F Tính ()1F A. ()= -71 ln .3F B. ()= +71 ln .3F C. ()= -1 ln 2.F D. ()= +1 ln 2.FCâu Cho f(x) là hàm liên trên [a; b] F(x) là nguyên hàm f(x)ô utrên [a; b]. Kh ng nh nào sau đây là đúng :ẳ A. )baf dxò F(a) F(b) )baf dxò F(b) F(a). C. )baf dxò (a) (b). D. )baf dxò f(b) f(a).Câu 7. Tích phân ()212 lnI dx= -ò A. 12 ln 22I= B. 12I =. C. ln 2I= D. 12 ln 22I -.Câu 8. Tích phân 1201I dx= +ò A. 13I- -= B. 13I- += C. 13I+= D. 13I-= .Câu 9. Tính ()1201I dx= +ò .A. 7.12I= B. 5.6I= C. 11.6I= D. 1.12I=Câu 10. Bi ế1205( 2)4xcx dx+- =ò Giá tr là:A. e- B. 23 .e- D. 23 eCâu 11 Cho hàm ô()f có hàm trên đo ạ()é ùë û=20132 6; và ()=3 2017f Tính ()=ò32I ' dx A. 1.I= B. 1.I=- C. =4033.I D. =2017.ICâu 12. Tích phân 0cos .xe xdx bpp= +ò Khi đó ng ng?ổ A. 12S=- B. 1S=- C. 12S= D. 1S=Câu 13. nh nệ tí ch ình ng hị hà và x.A. 5. B. 7. C. 92 D. 112 .Câu 14. Tính di tích mi hình ph ng gi th hàm ô3 23y x= và tr cụhoành.A. 132S= B. 294S= C. 274S=- D. 274S=Câu 15. Di tích hình ph ng gi th hàm ô3y x= và th hàm ô4y x= là: A. 0. B. 2.C. 4.D 8.Câu 16 Di tích hình ph ng gi hai ng 6)ệ ườ 2, 6x là :A. 6. 9. C. 10. D. 12.Câu 17. Di tích hình ph ng gi th hàm ô312y x= và th hàm ô2y x= là:A. 93712 B. 9386 C. 93713 D. 93017 .Câu 18. Công th tính th tích kh tròn xoay ra khi quay hình thang cong, gi iư ượ ởđ th hàm f(x); tr Ox và hai ng th ng a, b), khi quay xung quanh tr Ox làồ ườ ụ:A 2( .baf dxò B. 2( .baf dxò C. .baf dxò D. .baf dxòCâu 19 Tính th tích kh tròn xoay do hình ph ng gi các ngu ườsin 0, 0,2xy xp= quay xung quanh tr Ox .A. 2Vp= B. 43Vp= 22Vp= D. 23Vp=Câu 20. Kí hi ệ1 ,V là th tích hình bán kính và th tích kh tròn xoayầ ượ ôsinh ra khi hình ph ng (H) gi các ng ườ= =-2, 0, 0, 12y xx xung quanhtr Ox nh nào đây đúng?ệ ướA. >1 2.V <1 2.V C. =1 2.V D. =1 22 .V VCâu 21. Th tích kh tròn xoay khi cho hình ph ng gi Parabol ở()2:P x= và ngườth ng ẳ(): 2d x= quay xung quanh tr ụOx ng:ằA. ()22202x dxp-ò B. ()2202x dxp-ò C. 22 40 04x dx dxp p+ò D. 22 40 04x dx dxp p-ò òCâu 22. Th tích kh tròn xoay thành khi quay hình ph ng gi các ngể ườ24 0y y= xung quanh tr Ox ngằ :A. 2.V= B. 28.3Vp= C. 71.82V= 512.15Vp=Câu 23 Nghi ph ng trìnhệ ươ (2 )(1 4x i+ là:A. 5x i= B. 513x i=- -. .513x i=- D. x= 5i.Câu 24 Cho ph ư1 3i2 2- ph zô ng:ằ A. 3i2 2- B. 3i C. D. 0Câu 25. ng iổ ng:ằ A. B. –i C. D. 0Câu 26. Cho ph th mãn ỏz1 iz1 i+ =- Tính modul :uA. 5. B. 2. C. 1. D. 10.Câu 27 Cho hai ph ư1 21 3z i= Mô đun ph ư1 .z z.A. 2. 10z z= B. 2. 10z z= C. 2. 5z z= D. 2. 5z z= .Câu 28 Cho ph ư2 32izi+=- Đi bi di ph là:ể ưA.1 8;5 5M-æ öç ÷è B. 1;5 5M-æ öç ÷è C. 1;5 5Mæ öç ÷è D. 8;5 5Mæ öç ÷è .Câu 29 Tìm ph th ph ư()20171 i+ .A. 1- B. 10082 C. 1. D. 2.Câu 30. th và ph ph 1+(1+ầ (1+ (1+ (1+ 20 là:A. Ph th 2ầ 10, ph 2ầ 10+1. Ph th 10, ph o: 2ầ 10+1.C. Ph th 2ầ 10, ph –(2ầ 10+1). D. Ph th -2ầ 10, ph o: -(2ầ 10+1). Câu 31. Bi ế1 ,z là hai nghi ph ng trình ươ23 0z z- Giá tr bi th cị ư1 2M z= là:A. 23M= 1M= C. 23M D. 23 3M i= +Câu 32. ọz1 và z2 là nượ hi ph gt h: z- =22 Giá tr ị1 2| |z z+ là: A. B. 10 C. D. 6Câu 33. Kí hi ệ1 zz là nghi ph ph ng trình ươ4 220 0z z+ Tính ngổ1 42 2T z= +.A. 4T B. 5T= C. 5T= D. 5T= +Câu 34. ọ1z và 2z là hai nghi ph ph ng trình ươ22 10 0.z z+ Giá tr bi uị ểth ư2 21 2A z= là:A. 10. B. 10 C. 20 D. 10 .Câu 35 Kí hi ệ1 4z là nghi ph ng trình ươ4 2z 4z 77 .+ Tính ngổ31 4S .z z= 11= B. 11= C. 7= D. 11= Câu 36 Trong không gian Oxyz cho 5a k= +r véc ơa là :A. (2;1;1)a=r B. (2; 1;1).a= -r (3; 5;1).a= -r D. 2;1; 1)a= -r Câu 37 Cho đi ể()1; 1;1A- ()3;1; 5B- ()1; 5; 3C- đi sao cho giác ưABCD làhình bình hành:A. ()1; 9; .D- ()1; 7; .D- C. ()1; 7; .D- D. ()1; 9; .D- -Câu 38 Trong không gian tr Oxyz ph ng (ă đi qua ba đi không th ng hàngể ẳ(2; 2; 0)M, (2; 0; 3), (0; 3; 3)N có ph ng trìnhươ :A. 30 0x z+ B. 0x z- C. 30 0x z- D. z- =Câu 39. Trong không gian Oxyz cho ba ph ng ẳ( 0x za+ 0x zb+ 0x yg- .M nh nào đây ướ sai ?A. ).a b^ B. ).g b^ C. ).a g^ ).a gCâu 40. Cho uă ầ2 2( 1) 2) 3) 9S z- và ph ng (Q): 3x 2y 2z ẳM ph ng (P) đi qua M(4;3;4), vuông góc ph ng (Q) và ti xúc (S) có ph ngă ươtrình là: A. 2y 2z B. 2x 2z 10 0C 2x 2z 19 D. 2x 2z 12 0Câu 41. là ph ng đi qua đi (3; 1; 5)M và vuông góc hai ph ngớ ẳ( za =, 0x zb- Ph ng trình ph ng ươ là:A 15 0.x z+ B. 15 0.x z+ =C. 16 0.x z+ D. 0.x z+ =Câu 42 Cho đi S(4;-4;1), A(2;2;2), B(0;4;1), C(8;8;2) và D(10;6;3) th tích hình chóp S.ABCD làể ểA. V= 30(đvdt) V= 24(đvdt) C. V= 18(đvdt) D. V= 12(đvdt).Câu 43 Trong không gian Oxyz, cho đi S(1; 2; 1) và tam giác ABC có di tích ngớ ằ6 trên ph ng (P)ằ x-2y+z+2=0. Th tích kh chóp S.ABC làể A. 6.. B. 263 C. D. 4. Câu 44 Kho ng cách đi ể(2 ;1M ng th ng ườ ẳ1 2:1 1x zd- -= là :A. 12.6 12 C.3 D. Câu 45 Trong không gian Oxyz cho ng th ng ườ ẳ12 14 1x z- -= và tăph ng (P): 3x 5y 0. nh nào đây đúng?ẳ ướA. và không vuông góc (P). B. vuông góc (P).ắ ớC. song song (P). D. trong (P).ằCâu 46 Trong không gian Oxyz cho ph ng (P): và ngớ ườth ng d: ẳ2 11 1x z- += =- là giao đi ph ng (P) ng th ng d. Đi Mọ ườ ểthu ph ng (P) có hoành ng sao cho IM vuông góc và IM ươ ớ4 14 có đọ ôlà:A. M= 5; 9; -11). B. -3; -7; 13). C. (5; 9; 11). D. 3; -7; 13).Câu 47 Trong không gian Oxyz cho ô()M 4;1;1 và ng th ng ườ ẳx 3td tz 2t=- +ìï= +íï= -î Xác nh hình chi vuông góc lên ng th ng d.ị ườ ẳA. ()H 3; 2; 1- ()H 2; 3; 1- C. ()H 4;1; 3- D. ()H 1; 2;1-Câu 48 Trong không gian ôOxyz, ph ng trình có tâm ươ ầ()4; 1; 3I- và bánkính 5R= là :A. ()()()2 24 5.- =x B. ()()()2 24 25.- =x zC. ()()()2 24 5.- =x D. ()()()2 24 5.+ =x Câu 49. Trong không gian ôOxyz, cho uă ầ2 2( 0S y+ =. tâm ôI và bán kính u()S là:A. (1; 2; 0), 2.- =I B. (1; 2;1), 2.- =I RC. (1; 2;1), 6.- =I D. (1; 2; 0), 6.- =I RCâu 50. Trong không gian ôOxyz, ph ng trình đi qua đi mươ ể()()()()6; 2; 0;1; 2; 0; 4;1; 0- -A là :A. 24 0.+ =x B. 22 0.+ =x zC. 24 0.+ =x D. 24 0.+ =x z................. ......................................................H t...............................................................................ế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến