loading
back to top

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 05 (1)

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-05-16 10:20:18 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 12    đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 12   

71
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 05 (1)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 05 (1)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 05 (1)
Tóm tắt nội dung
GD&ĐT TUYÊN QUANGỞTR NG THPT ĐÔNG THƯỜ KỲ THI KI TRA CHÂT NG KỲ 2Ể ƯỢ ỌNĂM 20146-2017ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ề(50 câu tr nghi khách quan)ắ Mã 001ềCh câu tr thích nh t.ọ ấCâu 3dxx-ò ng:ằA. ()212 3Cx+- B.()232 3Cx- +- C. 1ln 33x C- D. 1ln 23x C- +Câu Nguyên hàm 21xdxx+ò là:A. 23.13xCx x++ B. ()21ln .2x C+ C. ()22 ln .x C+ D. ()2ln .x C+ +Câu Bi F(x) là nguyên hàm hàm 1(x)2fx=+ và F(-3) Giá tr F(1) làị A. B. 5(1)3F= C. (1) ln 2F= D. 1(1)2F=Câu Tìm nguyên hàm hàm ố3( )xf e-= .A. 31( C3xf dx e-=-ò B. 31( C3xf dx e=-òC.31( +3xf dx C=ò D. 31( C3xf dx e-=òCâu ế5( lnf dx C= +ò thì )f ng A. 4ln5x B. 45 lnxx C.1lnx D. 251x+Câu Cho hàm f(x) có hàm trên đo ạ[] 1; bi f(1)=2 và f(3) =5 thì ế31( )I x¢=ò có qu là: A.-3. B. 3. C. D. 72 .Câu 7. Cho 1012( )dxf x=ò thì 10( 2( )f xdxf x-ò là: A. 2. B.3. C. 129 D. 3-.Câu 8. Giá tr ủ21(2 1) lnK xdx= -ò là:A. 12K= 12 ln 22K= C. 2ln2. D. 12 ln 22K= +Câu 9. Tích phân ()212 lnI dx= -ò A. 12 ln 22I= B. 12I =. C. ln 2I= D. 12...
Nội dung tài liệu
GD&ĐT TUYÊN QUANGỞTR NG THPT ĐÔNG THƯỜ KỲ THI KI TRA CHÂT NG KỲ 2Ể ƯỢ ỌNĂM 20146-2017ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ề(50 câu tr nghi khách quan)ắ Mã 001ềCh câu tr thích nh t.ọ ấCâu 3dxx-ò ng:ằA. ()212 3Cx+- B.()232 3Cx- +- C. 1ln 33x C- D. 1ln 23x C- +Câu Nguyên hàm 21xdxx+ò là:A. 23.13xCx x++ B. ()21ln .2x C+ C. ()22 ln .x C+ D. ()2ln .x C+ +Câu Bi F(x) là nguyên hàm hàm 1(x)2fx=+ và F(-3) Giá tr F(1) làị A. B. 5(1)3F= C. (1) ln 2F= D. 1(1)2F=Câu Tìm nguyên hàm hàm ố3( )xf e-= .A. 31( C3xf dx e-=-ò B. 31( C3xf dx e=-òC.31( +3xf dx C=ò D. 31( C3xf dx e-=òCâu ế5( lnf dx C= +ò thì )f ng A. 4ln5x B. 45 lnxx C.1lnx D. 251x+Câu Cho hàm f(x) có hàm trên đo ạ[] 1; bi f(1)=2 và f(3) =5 thì ế31( )I x¢=ò có qu là: A.-3. B. 3. C. D. 72 .Câu 7. Cho 1012( )dxf x=ò thì 10( 2( )f xdxf x-ò là: A. 2. B.3. C. 129 D. 3-.Câu 8. Giá tr ủ21(2 1) lnK xdx= -ò là:A. 12K= 12 ln 22K= C. 2ln2. D. 12 ln 22K= +Câu 9. Tích phân ()212 lnI dx= -ò A. 12 ln 22I= B. 12I =. C. ln 2I= D. 12 ln 22I -.Câu 10. Bi ế1205( 2)4xcx dx+- =ò Giá tr là:A. e- B. 23 .e- D. 23 eCâu 11 Tính ()1201I dx= +ò .A. 1.12I= B. 5.6I= C. 11.6I= D. 7.12I=Câu 12. Cho 1201ln ln 35 6dx bx x= +- +ò thì ng:ằ A. 1. B. 79 C. -1. D. 2.Câ 13. Di tích hình ph ng gi th các hàm ố22y x= là: A.29 B. 92 C. 8110 p. D. 92 p. Câu 14. Di tích hình ph ng gi hai ng 6)ệ ườ 2, 6x là A. 6. 9. C. 10. D. 12.Câu 15. nh nệ tí ch ình ng hị hà và x.A. 5. B. 7. C.. 112 D. 92 .Câu 16 Kí hi Sệ1 ,S2 là di tích hình ch nh có chi ng ng 2, chi dài ngầ ượ ằ4 và di tích hình ph ng gi các ng xệ ườ 2, 0, 3. ta có sỉ ố21SS ng:ằA. 21815SS= B. 21158SS= C. 21 0SS D. 21 5SS =Câu 17. Di tích hình ph ng gi hai ng th ng ườ ẳ0,x xp= và th hàm sồ ốs in osxy c= là :A. .2 2+ B. C. 2Câu 18. Công th tính th tích kh tròn xoay ra khi quay hình thang cong, gi iứ ượ ởđ th hàm f(x); tr Ox và hai ng th ng a, b), khi quay xung quanh tr Ox làồ ườ ụ:A 2( .baf dxò B. 2( .baf dxò C. .baf dxò D. .baf dxòCâu 19 Th tích tròn xoay khi quay hình ph ng (H) xác nh các ngể ườ, 0, 1xy xe x= quanh tr Ox là:ụA. 214 ep-. B.2( 1)4ep- C.21( )4ep- D. 21( )4ep+ .Câu 20. Cho hình ph ng (H) gi ở3 21y x3= và Ox. Th tích kh xoay sinh ra khi quayể rụ(H) quanh Ox ngằ :A 8135p B. p53.6 C. 8135 D. p21.5Câu 21. (H là ngẳ gi đồ và 0. Th tích tể ậth tròn xoay sinh ra hình ph ng đó khi nó quay quanh tr Ox là:ể ượ ụA. pB. 71.82 512.15p D. 28.3pCâu 22. Th tích tròn xoay khi quay hình ph ng (H) xác nh các ngể ườ, 0, 1xy xe x= quanh tr Ox là:ụA. 214 ep-. B.2( 1)4ep- C.21( )4ep- D. 21( )4ep+ .Câu 23 Cho ph 3i. Tìm ph th và ph ph ứz A. Ph th ng và Ph ng –3.ầ B. Ph th ng –5 và Ph ng 3.ầ C. Ph th ng và Ph ng -3ầ D. Ph th ng và Ph ng 3.ầ ằCâu 24 ph liên ủ()()11 23z ii= ++ là A. 13 9.10 10w i= B. 35 .10w i= C. 53 9.10 10w i= D. 53 9.10 10w i= +Câu 25. Cho ph th mãn ng th (1 i)ố ứz 2i Môđun là:ủA. 10 B. C. 22 D. 5.Câu 26. ph ngh ch 3+4i là:ố 4.25 25i+ 4.5 5i+ 4.25 25i- 4.5 5i-Câu 27 Cho ph th ỏ3(1 3)1izi-=- Môđun ph ứz iz+ ngằ 2. B. 2. C. 2. D. 2.Câu 28 ph th mãn iz có ph th ng A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.Câu 29 Mô đun ph ứ3(4 )z i= là:A 17. B.3 C.15 D.5 Câu 30. ọ1zlà hi ph ph âm ph ng tươ ình 22 0z z+ đọ ộđi bi di ph ứ1z là:A. 1; 2)M- B. 1; 2)M- C. 1; )M- D. 1; )M i- Câu 31 ọ1 2,z là hai nghi ph ph ng trình ươ22 10 0z z+ Giá tr bi th cị ứ2 21 2| |z z+ ngằ A. 5. B. 10. 20. D. 40.Câu 32. nghi ph ng trình ươ 31z (z CÎ là: A. {} 31; .2 2i iì üï ï- +í ýï ïî C. 31; .2 2i iì üï ï+ +í ýï ïî D. 21; .2 2i iì üï ï+ +í ýï ïî þCâu 33. Trên ph c, ph ng trình ươ22 0z z- có hai nghi ph là ứ1 zz.Khi đó giá tr ị20 201 2+ zA z= ng:ằA.112 .A= .112 .A=- C.102 .A= D.102 .A=-Câu 34. Kí hi zệ0 là nghi ph có ph âm ph ng trình zệ ươ =0. Trên tặph ng đi nào đây là đi bi di ph -i zẳ ướ ứ0 ?A 1;2 2Mæ ö= -ç ÷ç ÷è B. 1;2 2Mæ ö=ç ÷ç ÷è C. 1;2 2Mæ ö= -ç ÷ç ÷è D. 1;2 2Mæ ö= -ç ÷ç ÷è .Câu 35 Kí hi ệ1 4z là nghi ph ng trình ươ4 2z 4z 77 .+ Tính ngổ31 4S .z z= 11= B. 11= C. 7= D. 11= Câu 36 Trong không gian Oxyz, cho đi A(2; 1; 4), B(–2; 2; –6), C(6; 0; –1). Tích vô ểh ng ướ.AB ACuuur uuur ng:ằA. –67. B. 65. C. 67. D. 33. Câu 37 Trong không gian Oxyz, cho đi A( -1; 2; 5) và B( 3; 4; 1) trung đi ủđo th ng AB là:ạ ẳA.( 2; 6; 6). B. 1; 3; ). C. (4; 2; -4). D. (2; 1; -2).Câ 38 Trong không gian Oxyz, cho (P):ớ ộ2 0x z+ và đi ể()2;1; 3M- Kho ng cách ừM (P) làế :A. 107 B. 2014 C. 1014 D. 57 .Câu 39. Trong không gian Oxyz, cho đi ể()1; 2; 3A và ng th ng d:ườ ẳ2 32 1x z- -= =-. Ph ng trình ph ng (P) đi qua và vuông góc ng th ng làươ ườ :A. 0x y- B.2 0x z+ C. 0x z- D.2 0x z+ .Câu 40. Trong không gian Oxyz, cho đi ể(1; 2; 3)A- (0; 3;1)B ,(2; 5; 4)C- và 3; 2;1)D- Th ểtích kh di ABCD là:ố ệA.72. 12. C.36 D.9 .Câu 41. Trong không gian Oxyz cho ph ng (P) đi qua và vuông góc ộv hai ph ng ẳ()()Q 2x 3z 0, 2y 0- Ph ng trình ph ng (P) làươ ẳA. 7x 5z 0+ 7x 5z 0- C. 7x 5z 0+ D. 7x 5z 0- =Câu 42 Trong không gian Oxyz, cho ph ngớ ẳ()()()P 2z 0, 0, 0+ =. Trong các nh sau nh nào sai?ệ ềA. ()()Q R^ B. ()()P Q^ ()()P D. ()()P R^Câu 43 Cho phăng (P) có ph ng trình: 9x+3y-10z+26=0 và ng th ng d: ươ ườ ẳ1 34 3x z+ -= =. nh nào sau đây đúng:ệ A. d//(P) B. (P) ch C. (P) vuông góc (P)ớCâu 44 Cho ng th ng d: ườ ẳ12 2x ty tz t= +ìï=- -íï=î và đi M(2;-6;3). Tìm hình chi đi lênể ểđ ng th ng d:ườ ẳA.(1;-2;0) B.(-8;4;-3) C.(1;2;1) (3;-6;2)Câu 45 Trong không gian vuông góc Oxyz, cho ph ngớ ẳ(P) 2y và ng th ng ườ ẳ1 2: .2 3x zd+ += Ph ng trình ng th ng ươ ườ ằtrong ph ng (P), ng th và vuông góc ng th ng là: ườ ẳA. 14x ty tz t= +ìï=-íï= -î B.14x ty tz t=- +ìï=íï= -î .14x ty tz t=- +ìï=-íï= -î D. 14x ty tz t= +ìï=íï= +îCho điểm A(0;-1;3) và đường thẳng 221x tyz= +ìï=íï=-î .Khoảng cách từ đến bằngA. B.3 C.14 D.6Câu 46 .Câu 47 Trong không gian Oxyz, cho hai ng th ng ườ ẳ11 2:2 1x zd- += =- 21 2: 13x td tz=- +ìï= +íï=î ,( 0P z+ =Đ ng th ng vuông góc (P) và hai ng th ng ườ ườ ẳ1 2,d là :A. 12311 6zx y+-= =- B. 12311 6zx y--= =- .C. 12311 6zx y+-= D. 12311 6zx y++= .Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho (S) có ph ng trình:ớ ươ()()2 222 4x =. tâm và bán kính (S) làọ ủA. ()2; 3; 2I R= B. ()2; 3; 4I R- =C. ()2; 3; 2I R- D. ()2; 3; 4I R- Câu 49. Trong không gian Oxyz, ph ng trình (S) tâm ươ ầ( 2; 0;1)I- và ti xúc iế ớm ph ng ẳ( 0x za- là:A .2 2( 2) 1) 4x z+ B.2 2( 2) 1) 4x z- .C.2 2( 2) 1) 2x z+ D.2 2( 2) 1) 2x z- .Câu 50. Trong không gian Oxyz cho đi mố ể()()1;1;1 1;2;1 (1;1;2), (2;2;1)A D. tâm ngo ti di ABCD là:A. ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø3 3; .2 ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø3 3; .2 C. (3; 3; 3). D. -(3; 3; 3)........................................................................H t.................................................................ế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến