loading
back to top

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 10

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-08-02 17:24:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 10   

30
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 10

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 10

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 10
Tóm tắt nội dung
Phần thứ nhấtHỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMA. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNGCH NG I: NGUYÊN NG TU HOÀNƯƠ ẦCÁC NGUYÊN HÓA VÀ NH LU TU HOÀNỐ Ầ1. Phát bi nào đây ướ không đúng? A. Nguyên là trung hoà đi n.ử ệB. Trong nguyên tron và proton có kh ng nhau.ử ượ ỉC. Trong nguyên bi proton có th suy ra tron.ộ ơD. Trong nguyên bi proton có th suy ra electron.ộ ố2. Phát bi nào đây ướ không đúng? Nguyên thành các là proton, tron và electron.ử ượ ơB. nhân nguyên thành các proton và tron.ạ ượ ơC. nguyên thành các electron.ỏ ượ ạD. Nguyên có trúc khít, nguyên và nhân nguyên .ử ử3. nhân nguyên iạ ởA. các electron và proton.ạB. các proton.ạC. các proton và tron.ạ ơD. các electron.ạ 4. Các ng nguyên hóa phân bi nào đây?ồ ượ ướA. tron.ố ơB. electron hoá tr .ố ịC. proton.ốD. electron.ố ớ5. Phát bi nào đây ướ không đúng? A. Kh ng nguyên vào kho ng 10ố ượ −26 kg.B. Kh ng proton ng kh ng tron.ố ượ ượ ơC. Kh ng nguyên trung ch nhân nguyên .ố ượ ửD. Trong nguyên kh ng electron ng kh ng proton.ử ượ ượ6. Trong nhiên, ng ph...
Nội dung tài liệu
Phần thứ nhấtHỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMA. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNGCH NG I: NGUYÊN NG TU HOÀNƯƠ ẦCÁC NGUYÊN HÓA VÀ NH LU TU HOÀNỐ Ầ1. Phát bi nào đây ướ không đúng? A. Nguyên là trung hoà đi n.ử ệB. Trong nguyên tron và proton có kh ng nhau.ử ượ ỉC. Trong nguyên bi proton có th suy ra tron.ộ ơD. Trong nguyên bi proton có th suy ra electron.ộ ố2. Phát bi nào đây ướ không đúng? Nguyên thành các là proton, tron và electron.ử ượ ơB. nhân nguyên thành các proton và tron.ạ ượ ơC. nguyên thành các electron.ỏ ượ ạD. Nguyên có trúc khít, nguyên và nhân nguyên .ử ử3. nhân nguyên iạ ởA. các electron và proton.ạB. các proton.ạC. các proton và tron.ạ ơD. các electron.ạ 4. Các ng nguyên hóa phân bi nào đây?ồ ượ ướA. tron.ố ơB. electron hoá tr .ố ịC. proton.ốD. electron.ố ớ5. Phát bi nào đây ướ không đúng? A. Kh ng nguyên vào kho ng 10ố ượ −26 kg.B. Kh ng proton ng kh ng tron.ố ượ ượ ơC. Kh ng nguyên trung ch nhân nguyên .ố ượ ửD. Trong nguyên kh ng electron ng kh ng proton.ử ượ ượ6. Trong nhiên, ng ph bi nh hiđro là ng nào đây? ướA. H01B. H21C H11 Trang 3D. H31 7. Phát bi nào đây là đúng?ể ướA Nh ng electron có năng ng th nh t.ữ ượ ấB. Nh ng electron nhân có năng ng cao nh t.ữ ượ ấC. Electron obitan 4p có năng ng th electron obitan 4s.ở ượ ởD. Các electron trong cùng có năng ng ng nhau.ộ ượ ằ8. phân electron vào các obitan và electron vàoự ựA. nguyên lí ng và nguyên lí Pauli. ềB. nguyên lí ng và quy Hun.ữ ắC. nguyên lí ng n, nguyên lí Pauli và quy Hun.ữ ắD nguyên lí Pauli và quy Hun.ắ9. hình electron ion nào đây gi ng khí hi m?ấ ướ ếA. Cu +B. Fe 2+C. D. Cr 3+Cho bi t: Cu (Z=29); Fe (Z=26), (Z=19); Cr (Z=24)ế10. Phát bi nào đây ướ không đúng? kh ng ho kh ng nhân nguyên tính ra uố ượ ử(đvC).B. kh là nguyên. ốC. kh ng ng proton và tron.ố ơD. kh kí hi là A.ố ệ11. Phát bi nào đây ướ không đúng? A. Các electron chuy ng xung quanh nhân theo qu tròn.ể ạB. Các electron trong cùng phân có năng ng ng nhau.ộ ượ ằC. Các electron chuy ng không tuân theo qu xác nh. ịD. Các electron trong cùng electron có năng ng ng nhau.ộ ượ ằ12. Phân 3d có electron đa làớ ốA. 6.B. 18.C. 10. D. 14.13. Cho hình electron nguyên các nguyên sau:ấ ốa) 1s 22s b) 1s 22s 22p c) 1s 22s 22p 63s 23p d) 1s 22s 22p 63s Trang 4e) 1s 22s 22p 63s 23p hình các nguyên phi kim làấ ốA. a, b. B. b, c. C. c, d.D. b, e. 14. Electron tìm ra vào năm 1897 nhà bác ng Anh Tom (J.J. Thomson).ượ ườ ơĐ đi nào đây ướ không ph electron?ả ủA. Có kh ng ng kho ng ượ ả11840 kh ng nguyên nh nh là H.ố ượ ấB. Có đi tích ng −1,6 .10ệ −19 C.C Dòng electron ch ng phía âm trong đi tr ng.ị ướ ườD. Dòng electron ch ng phía ng trong đi tr ng.ị ướ ươ ườ15. Ion có 18 electron và 16 proton mang đi tích làệA. 16+.B. 2−.C. 18−.D. 2+.16. Các ion và nguyên Ne, Naử +, có đi chungể làA. có cùng kh i.ố ốB. có cùng electron.ốC. có cùng proton.ố D. có cùng tron.ố ơ17.Có bao nhiêu electron trong ion 5224 Cr 3+?A. 21B. 27C. 24 D. 4918. Vi nào đây có proton nhi electron?ạ ướ ốA. Nguyên Na.ửB. Ion clorua Cl −.C. Nguyên S.ửD. Ion kali +.19. Trong nhiên oxi có ng n: ềO168 O178 O188 còn cacbon có ng nồ ềC126; C136 ng phân COố ượ ử2 thành các ng trên làạ ịA. 10.B. 12.C. 11. Trang 5D. 13. 20.Trong nhiên, ng có ng ịCu63 và Cu65 trong đó ng ịCu65 chi 27%ếv nguyên Ph trăm kh lề ng ủCu63 trong Cu2 là giá tr nào đây?ị ướA. 88,82% C. 63%B. 32,15% 64,29%21. Bi Avogađro ng 6,022.10ế 23. nguyên có trong 1,8 gam Hố ử2 làA. 0,3011.10 −23 nguyên .ửB. 1,2044. 10 23 nguyên .ửC. 6,022. 10 23 nguyên .ửD. 10,8396. 10 −23 nguyên .ử22. Nguyên nào đây có hình electron ướ là 1s 22s 22p 63s 23p 64s 1?A. CaB KC. BaD. Na23.Nguyên 3919 có ng proton, electron và tron lổ làượA. 19, 20, 39.C 19, 20, 19.B. 20, 19, 39.D. 19, 19, 20.24. ng p, n, trong nguyên ửF199 làA. 19. B. 28. C. 30. D. 32.25. ng (n, p, e) trong ion ạCl3517 làA. 52. B. 53. C. 35.D. 51.26. p, n, ion ủ35224Cr lầ làượA. 24, 28, 24. B. 24, 30, 21.C. 24, 28, 21. D. 24, 28, 27. Trang 627. Cation có hình electron ngoài cùng là 2sấ 22p 6. hình electron phânấ ủl ngoài cùng nguyên là ửA. 3s 1. B. 3s 2. C. 3p 1. D. 2p 5. 28. hình electron nào đây là nguyên nguyên (Z=24)?ấ ướ ốA. [Ar] 3d 54s B. [Ar] 3d 44s C. [Ar] 4s 24p D. [Ar] 4s 14p 529. hình electron nào đây vi ướ không đúng?A. 1s 22s 2p 3s 23p 64s 23d 6B. 1s 2s 22p 5C. 1s 2s 22p 63s D. 1s 22s 22p 63s 23p 530.C hình electron nào đây ướ không đúng?A 1s 22s 2p 3s 13p 3B. 1s 2s 22p 5C. 1s 2s 22p 63s D. 1s 22s 22p 63s 23p 531.Phát bi nào đây đúng khi nói nguyên oxi?ể ướ ửA Ch có nhân nguyên oxi có proton.ỉ ớB. Ch có nhân nguyên oxi có tron.ỉ ơC. Ch có nhân nguyên oxi có kh ng 16.ỉ ằD. Ch có nhân nguyên oxi có proton ng tron.ỉ ơ32. Nguyên nguyên có đi tích nhân ng 13, kh ng 27 thì sử ốelectron hoá tr làịA. 13.B. 5.C 3. D. 4.33. ng proton, tron và electron trong nguyên nguyên là 155, trong đó sổ ốh mang đi nhi không mang đi là 33 t. là nguyên nào iạ ướđây?A. CuB. Ag C. Fe D. Al34. Trong nguyên tửA. đi tích nhân ng tron.ệ Trang 7B. electron ng tron.ố ơC. ng electron và tron là khổ i.ốD. hi nguyên trùng đi tích nhân.ố ạ35.Nguyên ửR147 có electron thân là ộA. 0.B. 1.C. 2.D 3. 36. Ion nào đây có hình electron khí hi Ne?ướ ếA. Be 2+B. Cl C. Mg 2+ D. Ca 2+ 37.Phát bi nào đây đúng cho ion florua ướ ảF199 và nguyên neon ửNe2010 ?A. Chúng có cùng proton.ốB. Chúng có cùng electron.ốC. Chúng có cùng kh i.ố ốD. Chúng có tron khác nhau.ố ơ38. Ion nào đây có hình electron gi ng hình electron nguyên Ar? ướ ửA. Mg 2+ B. C. Na D. 2− 39. phân electron theo ng nào đây là đúng? ượ ướA.  B. C.  D.  40. Trong các hình electron đây, hình nào không tuân theo nguyên lí Pauli?ấ ướ ấA. 1s 22s B. 1s 22s 22p 5C. 1s 22s 22p 63s 1s 22s 22p 73s 241. phân electron vào các AO nguyên photpho nào đây là đúng?ự ướ Trang 8A.        B.       C.       D.       42.C hình electron nào đây là ion Feấ ướ 3+?A. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 5B. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 6C. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 4s 2D. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 34s 243. ch có công th Mợ ứ4 X3 Bi t:ế− ng trong phân là 214 t.ổ ạ− Ion 3+ có electron ng electron ion Xố −− ng proton, tron, electron nguyên nguyên nhi ngổ ổs nguyên nguyên trong là 106. là ch nào đây?ố ướA. Al4 Si3B. Fe4 Si3C. Al4 C3 D. Fe4 C344. nguyên hoá có th có nhi nguyên có kh ng khác nhau vì lí do nàoộ ượd đây?ướA. nhân có cùng tron nh ng khác nhau proton.ạ ốB. nhân có cùng proton nh ng khác nhau tron.ạ ơC. nhân có cùng tron nh ng khác nhau electron.ạ ốD. nhân có cùng proton và electron.ạ ố45. Nguyên nguyên nào đây luôn nh ng electron trong các ph ngử ướ ườ ứhoá c?ọA. Na B. Mg C. Al D. Si46.Cho ng 3, 1, ượ ử12sm=± hình electron nguyên nào đâyấ ướlà đúng?A. 1s 22s 22p 63s 23p 4s 23d B. 1s 22s 22p 63s 23p Trang 9C. 1s 22s 22p 63s 23p 4D. 1s 22s 22p 63s 23p 4s 247. Nguyên có ng các ng 60, trong đó tron ng proton. Xử ạlà nguyên nào đây?ử ướA. Ar4018B. K3919 C. Sc3721D. Ca402048. nguyên ng và trong nhiên nguyên là 27 23.ỉ ốTrong đó ng có 35 proton và 44 tron, ng có nhi ng là 2ồ ịn tron. Nguyên kh trung bình nguyên là giá tr nào đây?ơ ướA. 79,92B. 81,86C. 80,01D. 76,3549. Các ch các nguyên nào đây có tính ch hoá ng nhau?ơ ướ ươ ựA. As, Se, Cl, Fe. B. F, Cl, Br, I.C. Br, P, H, Sb .D. O, Se, Br, Te.50. Câu nào đây là đúngướ nh tấ ?A. các nguyên mà nguyên có electron ngoài cùng là kim lo iấ ạho ng nh.ạ ạB. Các nguyên mà nguyên có electron ngoài cùng th ng là phi kim.ố ườC. các nguyên mà nguyên có electron ngoài cùng là phi kim.ấ ềD. các nguyên mà nguyên có electron ngoài cùng là kimấ ềlo i.ạ51. hình electron nào đây là hình nguyên ướ ử11 X?A. 1s 22s 22p 43s 23p 1. B. 1s 22s 22p 6.C 1s 22s 22p 63s 1. D. 1s 22s 22p 53s 2.52. Nguyên các nguyên X, Y, có hình electron làử ấX 1s 22s 22p 63s 23p 4Y 1s 22s 22p 63s 23p 6Z 1s 22s 22p 63s 23p 64s 2Trong các nguyên X, Y, nguyên kim lo làố ạA. X. B. Y. Trang 10C. Z. D. và Y.53. Phát bi nào đây là đúng nguyên có hi nguyên là 9?ể ướ ửA. Đi tích nguyên là 9+ .ệ ủB. Đi tích nhân nguyên là 9+.ệ ửC. ng trong nguyên là 26.ổ ửD kh nguyên là 17.ố ử54. hình electron nào đây là nguyên N?ấ ướ ửA. 1s 22s 22p B. 1s 22s 22p 3C. 1s 22s 22p 63s 23p 3D. 1s 22s 22p 655. hình electron nào đây là nguyên (Z=8)?ấ ướ ửA. 1s 22s 22p 63s B. 1s 22s 22p 4C. 1s 22s 22p 63s D. 1s 22s 22p 63s 256.Kí hi nào đây ướ không đúng?A. C126 B. O178 C. Na2312 D. S321657. hình electron nào đây ướ không đúng?A. (Z 6): [He] 2s 22p 2B. Cr (Z 24): [Ar] 3d 4s 1C. 2− (Z 8): [He] 2s 22p 4D. Fe (Z 26): [Ar] 3d 64s 258. hình electron nào đây ướ không đúng?A. 1s 22s 22p 1x 2p 1y 2pzB. 1s 22s 22p 2x 2p 2y 2p 2z 3s 1C. 1s 22s 22p 2x 2py 2pzD. 1s 22s 22px 2py 2pz59. chia đôi liên ti viên bi thì ph nh nh mang tính ch cế ượg làọA. vi t.ạB. ion tắ C. nguyên t. Trang 11D. nguyên t.ố ắ60. tr ng thái n, nguyên có electron thân làỞ ộA. 1.B. 3.C 4.D. 6.61. hình electron bi di theo ng nào đây ượ ướ không đúng?A.   B.    C.  D.    62. Ion 2− không có cùng electron nguyên ho ion nào đây?ố ướA. B. Cl −C. Ne D. Mg 2+.63. Ion nào đây ướ không có hình electron khí hi m?ấ ếA. Na +B. Fe 2+C. Al 3+ D. Cl 64. Kh ng nguyên có proton, tron và electron làố ượ ơA. 12 B. 12 gam 14 D. 13 gam 65. kh nào đây là kh nguyên có ng ng 10?ố ướ ằA. B. C. D. 66. Trong nhiên Cu có hai ng ịCu6329 Cu6529 Kh ng nguyên trung bình aố ượ ủCu là 63,54. Thành ph kh ng ượ ủCu6329 trong CuCl2 là giá tr nào đây?ị ướBi MếCl =35,5.A. 73,00 Trang 12

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến