loading
back to top

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (7)

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-05-15 21:13:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11   

89
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (7)

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (7)

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (7)
Tóm tắt nội dung
TRUNG TÂM LUY THI BAN MAITh NGUY QUANG ĐOÀNầ KI TRA KÌ II NĂM 2017-Ề Ọ2018MÔN: HÓA 11ỌTh gian làm bài: 45 phút; Mã thi 1101ềH và tên:..........................................................................S báo danh: ...........ọ ố(Cho bi kh ng nguyên các nguyên 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al =ế ượ ố27; S=32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Br 80;I=127; Ag 108; Ba 137)Câu 1: Ankan là nh ng hiđrocacbon no, ch có công th chung làữ ứA. Cn H2n+2 (n ≥1). B. Cn H2n (n ≥2). C. Cn H2n-2 (n ≥2). D. Cn H2n-6 (n ≥6).Câu 2: ch có công th thu nh là: ấS liên C-H trong phân là:ố ửA. 10. B. 16. C. 14. D. 12.Câu 3: Cho các ankan sau: (a) CH3 CH2 CH3 CH4 CH3 C(CH3 )2 CH3 CH3 CH3 (e) CH3 CH(CH3 )CH3 ankan khi tác ng Clố ớ2 (ánh sáng) theo mol (1 1) cho ph mỉ ẩth duy nh t?ế ấA. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 4: ch nào có th là ankin?ợ ểA. C6 H6 B. C4 H4 C. C2 H2 D. C8 H8 .Câu 5: ng ng phân ch ng công th phân Cố ượ ử4 H6 là:A. 2. B. C. D. 5.Câu 6: Cho các ch t: CHấ2 =CH-CH=CH2 CH3 -CH2 -CH=C(CH3...
Nội dung tài liệu
TRUNG TÂM LUY THI BAN MAITh NGUY QUANG ĐOÀNầ KI TRA KÌ II NĂM 2017-Ề Ọ2018MÔN: HÓA 11ỌTh gian làm bài: 45 phút; Mã thi 1101ềH và tên:..........................................................................S báo danh: ...........ọ ố(Cho bi kh ng nguyên các nguyên 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al =ế ượ ố27; S=32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Br 80;I=127; Ag 108; Ba 137)Câu 1: Ankan là nh ng hiđrocacbon no, ch có công th chung làữ ứA. Cn H2n+2 (n ≥1). B. Cn H2n (n ≥2). C. Cn H2n-2 (n ≥2). D. Cn H2n-6 (n ≥6).Câu 2: ch có công th thu nh là: ấS liên C-H trong phân là:ố ửA. 10. B. 16. C. 14. D. 12.Câu 3: Cho các ankan sau: (a) CH3 CH2 CH3 CH4 CH3 C(CH3 )2 CH3 CH3 CH3 (e) CH3 CH(CH3 )CH3 ankan khi tác ng Clố ớ2 (ánh sáng) theo mol (1 1) cho ph mỉ ẩth duy nh t?ế ấA. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 4: ch nào có th là ankin?ợ ểA. C6 H6 B. C4 H4 C. C2 H2 D. C8 H8 .Câu 5: ng ng phân ch ng công th phân Cố ượ ử4 H6 là:A. 2. B. C. D. 5.Câu 6: Cho các ch t: CHấ2 =CH-CH=CH2 CH3 -CH2 -CH=C(CH3 )2 CH3 -CH=CH-CH=CH2 CH3 CH =CH2 CH3 -CH=CH-CH3 ch có ng phân hình là: ọA. 1. B. 3. C. 4. D. 2.Câu 7: Ph ng pháp đi ch etilen trong phòng thí nghi là:ươ ệA. Crackinh ankan B. Cho C2 H2 tác ng Hụ ớ2 xúc tác Pd/PbCO3 .C. Tách H2 etanừ D. Đun C2 H5 OH Hớ2 SO4 170ặ oC .Câu 8: propin và ankin có mol 1. 0,3 mol tác ng dung chỗ ịAgNO3 /NH3 thu 46,2 gam a. Tên ượ làA. Axetilen B. But-2-in C. Pent-1-in D. But-1-in.Câu 9: khí Hỗ ồ2 và C2 H4 có kh so Hidro là 7,5. qua Ni nung nóng, thuỉ ẫđ khí có kh so Hidro là 10. Hi su ph ng hiđro hoá là: ượ ứA. 20%. B. 25%. C. 50%. D. 40%.Câu 10: Cố6 H5 -CH2 và Cố6 H5 có tên ượ là:A. phenyl và benzyl B. vinyl và anlyl C. anlyl và Vinyl D. benzyl và phenyl .Câu 11: phân bi các hiđrocacbon th m: benzen, toluen và stiren ch ng thu th thì nên ửch thu th nào đây?ọ ướA. dung ch KMnOị4 B. dung ch Brị2 C. dung ch HClị D. dung ch NaOHị .Câu 12: Phát bi nào không đúng stirenềA. Stiren làm màu dung ch thu tím.ấ ốB. ph trùng stiren có tên là PS.ả ắC Tên khác stiren là vinylbenzen.ọ ủD Các nguyên trong phân stiren không trên ph ng.ử ẳCâu 13: ng phân hiđrocacbon th ng công th phân Cố ử8 H10 là: A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.Câu 14: Cho 13 gam benzen và stiren làm màu dung ch ch gam brom. ứT mol benzen và stiren trong ban là:ỉ ầA. 1: B. 1: C. 2: D. 2: .Câu 15: Cho các ch :ấ(1) C6 H5 –CH2 -NH2 C6 H5 –OH; (3) C6 H5 CH2 OH; (4) C6 H5 CH2 CH2 OH; (6) Trang Mã thi 1101ềĐ THAM KH OỀ ẢS ch thu lo phenol là:ố ạA. 7. B. 6. C. 5. D. 4.Câu 16: ancol isobutylic làậ ủA. I.ậ B. IV.ậ C. III.ậ D. II.ậCâu 17: ancol có công th phân Cố ử3 H8 Ox không hoà tan Cu(OH)ượ2 là:A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 18: Tr ng nào sau đây ườ không ra ph ng hóa c?ả ọA. C2 H5 OH HBr¾¾® B. C2 H5 OH NaOH ¾¾® .C. C2 H5 OH Na ¾¾® D. C2 H5 OH CuO ¾¾® .Câu 19: Cho gam etanol và phenol tác ng Na 8,4 lit Hồ ượ2 (đkc). uếcho gam trên tác ng brom ta 49,65 gam a. Ph trăm kh ng etanolụ ượ ượtrong là:A. 33,8%. B. 79,7%. C. 20,3%. D. 66,2%.Câu 20: cháy hoàn toàn gam ba ancol cùng dãy ng ng, thu 18,816 lítồ ượkhí CO2 (đktc) và 24,48 gam H2 O. Giá tr là:A. 21,92 B. 18,88. C. 21,12 D. 29,44.Câu 21: ancol metylic, ancol etylic và glixerol. cháy hoàn toàn gam X, thu cỗ ượ62,72 lít khí CO2 (đktc) và 72 gam H2 O. khác, 140 gam hòa tan đa 51,45 gam Cu(OH)ặ ượ ố2 .Ph tr ăm kh ng ancol etylic trong làầ ượ ủA. 46%. B. 16%. C. 23%. D. 8%.Câu 22: Tên nào sau đây không đúng công th o:ớ ạA. CH3 -CH2 -COOH axit propionic B. CH2 =CH-COOH axit acrylicC. C6 H5 -COOH axit benzoic. D. CH3 -COOH axit metanoic .Câu 23: Cho ch t: (Cấ2 H5 OH); (CH3 CHO); (HCOOH); (CH3 COOH). Nhi sôi đệ pợ ắx theo th tăng là:ế ầA. X< Z< B. X< G< C. Y< Z< D. Y< X< .Câu 24: Dãy các ch đi ch tr ti (b ng ph ng) ra anđehit axetic là:ồ ạA. CH3 COOH, C2 H2 C2 H4 B. C2 H5 OH, C2 H4 C2 H2 .C. C2 H5 OH, C2 H2 CH3 COOC2 H5 D. HCOOC2 H3 C2 H2 CH3 COOHCâu 25: Tr đây ngướ ta hay ng ch này bánh ph tr ng và dai n, tuy nhiên nó cờ ộv th nên hi nay đã ng. Ch đó làớ :A. Axeton B. Axetanđehit C. Băng phi nế D. Fomon .Câu 26: Cho các ch t: HCHO, CHấ3 CHO, HCOOH, C2 H2 ch có ph ng tráng làố ạA. 1. B. C. 2. D. 4.Câu 27: 45 gam it axetic ph ngả iớ ga ancol etylic (xúc tác H2 SO4 đặ c), đun nó g, thuđ 41,25 gaượ axetat. Hi uệ suấ ph ng este hoá làủ ứA. 31,25%. B. 62,50%. C. 40,00%. D. 50,00%.Câu 28: Oxi hóa 16,8 gam anđehit fomic thành axit fomic ng oxi có chằ xúc tác thích p,ấ thuđ X. Cho tác ng ng dung ch AgNOượ ượ ị3 trong NH3 thu 151,2ượgam Ag. Hi su ph ng oxi hóa anđehit fomic thành axit fomic làệ ứA. 60%. B. 80%. C. 75%. D. 37,5%.Câu 29: Cho 13,8 gam axit fomic và etanol ph ng Na thu lít khiỗ ượH2 (đktc). Giá tr làị ủA. 6,72. B. 4,48. C. 3,36 D. 7,84.Câu 30: Cho các phát bi sau: ể(a) Anđehit có tính oxi hoá có tính kh ử(b) Phenol tham gia ph ng th brom khó benzen. ơ(c) Anđehit tác ng Hụ ớ2 (d có xúc tác Ni đun nóng, thu ancol t. ượ ộ(d) Dung ch axit axetic tác ng Cu(OH)ị ượ ớ2 (e) Dung ch phenol trong làm quỳ tím hoá ướ ỏ(g) Trong công nghi p, axeton xu cumen. ượ ừS phát bi đúng làố ểA. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Trang Mã thi 1101ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến