loading
back to top

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (1)

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-05-15 21:12:21 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11   

88
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (1)

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (1)

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (1)
Tóm tắt nội dung
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MA TRẬNĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018Môn: HÓA HỌC 11Thời gian làm bài: 45 phút LÝ THUY TẾ BÀI PẬ dungộ Biết Hiểu VD VDC nổg Biết Hiểu VD VDC nổg ngổH pợankan 0,5 0,5 1Hidrocacbon không no 0,5 2,5Hidrocacbon th mơ 1ancol-phenol 0,5 1,5andehit-xeton 1axitcacboxylic 1T ng pổ 2T ngổ 10SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018Môn: HÓA HỌC 11Thời gian làm bài: 45 phútH tên thí sinh:ọ .................................................................................................S báo danh:ố ......................................................................................................C ho bi nguyên kh các nguyên theo (đvc) nh sau: H=1; Li=7; Be=9; C=12; N=14;ế ưO=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; S=32; Cl=35,5; Ca=40;Fe=56;Cu=64;Zn=65;Br=80;Rb=85;Sr=88; Ag=108; I=127; Ba=137;Au 197; Pb 207.PH I: TR NGHI (3,0 đi m).ểCâu 1: An kan là hidrocac bon mà phân ch có liên t:ử ếA n.ơ B. Đôi. C....
Nội dung tài liệu
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MA TRẬNĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018Môn: HÓA HỌC 11Thời gian làm bài: 45 phút LÝ THUY TẾ BÀI PẬ dungộ Biết Hiểu VD VDC nổg Biết Hiểu VD VDC nổg ngổH pợankan 0,5 0,5 1Hidrocacbon không no 0,5 2,5Hidrocacbon th mơ 1ancol-phenol 0,5 1,5andehit-xeton 1axitcacboxylic 1T ng pổ 2T ngổ 10SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018Môn: HÓA HỌC 11Thời gian làm bài: 45 phútH tên thí sinh:ọ .................................................................................................S báo danh:ố ......................................................................................................C ho bi nguyên kh các nguyên theo (đvc) nh sau: H=1; Li=7; Be=9; C=12; N=14;ế ưO=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; S=32; Cl=35,5; Ca=40;Fe=56;Cu=64;Zn=65;Br=80;Rb=85;Sr=88; Ag=108; I=127; Ba=137;Au 197; Pb 207.PH I: TR NGHI (3,0 đi m).ểCâu 1: An kan là hidrocac bon mà phân ch có liên t:ử ếA n.ơ B. Đôi. C. Ba. D. Cho nh n.ậCâu 2: Cho khí propan tác ng Clo có ánh sáng mol 1:1 thì thu ph mụ ượ ẩh có cácbon là:ữ ơA 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 3: Ch nào sau đây có kh năng tham gia ph ng trùng p:ấ ợA Ankan. B. Xicloankan. C. Benzen. D. Anken.Câu 4: Cho Toluen tác ng Brom theo mol 1:1 có Fe làm xúc tác thì thu ph mụ ượ ẩd ng:ạA ortho. B. meta. C. meta và para. D. ortho và para.Câu 5: cháy hoàn toàn benzen thu c:ố ượA CO2 và H2 O. B. Ch COỉ2 C. Cacbon. D. Mu than.ộCâu 6: Ch nào sau đây ph ng Brom đi ki th ng:ấ ườA Benzen. B. Toluen. C. phenol. D. ankan.PH II: LU NẦ (7,0 đi m)ểCâu 1: (3 đi m).ể a. ph ng trình ion, ion thu cho ph ng:ế ươ ứCH3 COOH KHCO3 CH3 COOK H2 CO2 .b. các ph ng trình ph ng ra khi cho Propen tác ng HCl trong dung ch.ế ươ ịc. các ph ng trình ph ng ra khi cho Buta-1,3-đien tác ng dung ch Brom ươ ởđi ki khác nhau.ề ệCâu 2: (1 đi m). ể- ho 5,2 gam anhdehit fomic và andehit axetic tác ng dung ch AgNOỗ ị3 trongNH3 th ra đa 54 gam Ag. Tính kh ng andehit có trong ban u.ư ượ ầCâu 3: (1 đi m). ể- dùng hóa ch duy nh hãy nh bi các ch ng ng trong các khác nhau sau:ỉ ọbenzen, toluen, stirenCâu 4: (1 đi m). ể- ho gam ancol ch tác ng hoàn toàn Na thu 2,24 lít khí Hộ ươ ượ2 đktc. ở- cũng cho gam ancol nói trên ti hành ete hóa hi xu 100% thì thu 10,2 gamế ượete.- ác nh CTCT và tên thay th có th có X.ị ủCâu 5: (1 đi m). ể- Cộ ồ2 H2 C3 H6 CH4 cháy hoàn toàn 13,44 lít khí đktc thu cố ượ23,4 gam H2 O. cho 31,6 gam qua ng dung ch AgNOế ượ ị3 trong NH3 thu cượ48 gam a. Tính kh ng ch trong 31,6 gam X.ế ượ (Thí sinh ch ng ng HTTH các nguyên hóa c)ỉ ượ ọ----------- ----------ẾSỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐÁP ÁNĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018Môn: HÓA HỌC 11PH I: TR NGHI (0,5 ĐI /CÂU ĐI M).Ầ ỂÁc ng dung ch ịCâu 6Đáp án CPH II: LU (7,0 ĐI M)Ầ .N dungộ Đi mểCâu 1: (3 đi m).ể a. ph ng trình ion, ion thu cho ph ng:ế ươ ứCH3 COOH KHCO3 CH3 COOK H2 CO2 .b. các ph ng trình ph ng ra khi cho Propen tác ng HCl trong dungế ươ ớd ch.ịc. các ph ng trình ph ng ra khi cho Buta-1,3-đien tác ng dung chế ươ ịBrom đi ki khác nhau.ở ệa.+ +3 2-3 2OOH OO KOOH OOCH HCO CH COCH HCO CH CO--+ +® +b.3 33 2CH CH CH HCl CH CHCl CHCH CH CH HCl CH CH CH Cl- -- -c.00802 2402 2CCCH CH CH CH Br CH Br CHBr CH CHCH CH CH CH Br CH Br CH CH CH Br-= ¾¾ ¾® == ¾¾ ¾® 0,50,50,50,50.50,5Câu 2: (1 đi m). ể- ho 5,2 gam anhdehit fomic và andehit axetic tác ng dung chỗ ịAgNO3 trong NH3 th ra đa 54 gam Ag. Tính kh ng andehit cóư ượ ỗtrong ban u.ỗ ầ54 108 0, 5Agn mol= 33 3//34422AgNO NHAgNO NHHCHO Aga aCH CHO Agb b++¾¾ ¾®¾¾ ¾®Ta có30 44 5, 0,14 0, 0, 05a mola mol+ =ì ìÞí í+ =î îV ậ30,1.30 3, 00, 05.44 2, 2HCHOCH CHOm gamm gam= == 0,250,250,250,25Câu 3: (1 đi m). ể- dùng hóa ch duy nh hãy nh bi các ch ng ng trong các khácỉ ọnhau sau: benzen, toluen, stiren- ch ít ra làm th đánh th n.ấ 0,25- Ch dùng dung ch KMnOỉ ị4 nh bi ch ng trên.ể ỏ- Stiren làm, màu dung ch thu tím ngay đi ki th ng.ấ ườpt- Toluen làm màu brom khi đun nóng.ấpt- Còn là benzenạ 0,250,5Câu 4: (1 đi m). ể- ho gam ancol ch tác ng hoàn toàn Na thu 2,24 lítộ ươ ượkhí H2 đktc. ở- cũng cho gam ancol nói trên ti hành ete hóa hi xu 100% thì thu cế ượ10,2 gam ete.- ác nh CTCT và tên thay th có th có X.ị ủ22, 24 22, 0,1Hn mol= =V ậ20, 2ROHROH Na RONa Hn mol+ +Þ =2 40214020, 0,1 0,1H SOCROH ROR O¾¾ ¾® +ta có: OR10, 0,1 10243RRM molM= ==V là Cậ3 H7 Vì có ancol th mãn: ỏ2 22 12CH CH CH OH ancol propan olCH CH CH ancol propan olO H- -- 0,250,250,250,25Câu 5: (1 đi m). ể- Cộ ồ2 H2 C3 H6 CH4 cháy hoàn toàn 13,44 lít khí ởđktc thu 23,4 gam Hượ2 O. cho 31,6 gam qua ng dung chế ượ ịAgNO3 trong NH3 thu 48 gam a. Tính kh ng ch trong 13,44ượ ượ ấlít khí X.ỗ ợ222 213, 44 22, 0, 623, 18 1, 348 240 0, 2hH OC Agn moln moln mol= == == =G a, b, là mol Cọ ượ ủ2 H2 C3 H6 CH4 có trong 0,6 mol X.Theo bài ta có: 0,6 mol (1) 3b 2c 1,3 mol (2)V ka, kb, kcậ là mol Cầ ượ ủ2 H2 C3 H6 CH4 có trong 31,6 gam X.Theo bài ta có: 26ka 42kb 16kc 31,6 mol 3) ka 0,2 mol (4)Gi ph ng trình (1), (2), (3), (4) ta a=0,1, b=0,2, c=0,3, k=2.ả ươ ượV ậ2 23 640,1.26 2, 60, 2.42 8, 40, 3.16 4, 8C HC HCHm gamm gamm gam= == == 0,250,250,250,25HS làm bài ng cách khác đúng cho đi đa.ậ ố-----------H T------------Ế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến