loading
back to top

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình Let's Learn English 3

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-25 10:24:05 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 5   

339
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình Let's Learn English 3

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình Let\'s Learn English 3

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình Let's Learn English 3Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2015 2016Môn: Tiếng Anh Let’s Learn English Book (Lớp 5)Thời gian làm bài: 40 phút-----------------Họ và tên: ..................................................................... Lớp: ..................I. Circle the odd one out (Khoanh tròn một từ không cùng nhóm) :1. A. always B. usually C. yesterday D. often2. A. ball B. badminton C. tennis D. volleyball3 A. dance B. sing C. read D. exercise4. A. engineer B. shoes C. doctor D. farmer5. A. one B. second C. third D. fourthII. Complete the sentences (Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn):w here when play it favourite A: Do you want to (1)______chess?B: Yes, do. It’s my (2)_______sport.A: How often do you play (3)_____ ?B: Always.A: (4) ______do you play it?B: In Schoolyard.A: (5)______do you play it?B: Everyday.III. Select and circle the letter A, or C. (Khoanh tròn A, B, hoặc để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống trong các câu sau):1. am ………English exercises now. A. do B. did C. doing D....
Nội dung tài liệu
Doc24.vnĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2015 2016Môn: Tiếng Anh Let’s Learn English Book (Lớp 5)Thời gian làm bài: 40 phút-----------------Họ và tên: ..................................................................... Lớp: ..................I. Circle the odd one out (Khoanh tròn một từ không cùng nhóm) :1. A. always B. usually C. yesterday D. often2. A. ball B. badminton C. tennis D. volleyball3 A. dance B. sing C. read D. exercise4. A. engineer B. shoes C. doctor D. farmer5. A. one B. second C. third D. fourthII. Complete the sentences (Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn):w here when play it favourite A: Do you want to (1)______chess?B: Yes, do. It’s my (2)_______sport.A: How often do you play (3)_____ ?B: Always.A: (4) ______do you play it?B: In Schoolyard.A: (5)______do you play it?B: Everyday.III. Select and circle the letter A, or C. (Khoanh tròn A, B, hoặc để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống trong các câu sau):1. am ………English exercises now. A. do B. did C. doing D. does2. …………you want to play badminton A. Does B. Do C. Doing D. Can3. There …………a lot of students there yesterday. A. were B. are C. Was D. is4. What ………you do last weekend A. did B. do C. does D. are5. How …………do you play football A. usually B. sometimes C. often D. alwaysDoc24.vn6. What........... your mother do A. do B. does C. did D. isIV. Read and answer (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau): We had the Teacher’s Day last month. There were many teachers and students in theschoolyard. Flowers were everywhere. Many students sang and danced. Some playedfootball. Everyone enjoyed it very much.1. When did they have the Teacher’s Day?………………………………………………………….2. Where were the teachers and students?………………………………………………………….3. What did the students do?………………………………………………………….4. Does everyone like the festival?………………………………………………Doc24.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5Bài 1: Khoanh tròn một từ không cùng nhóm (2,5đ)1. C. yesterday2. A. ball3. D. exercise4. B. shoes5. A. one Bài 2: Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn (2,5đ)1. play2. favorite3. it4. where5. whenBài 3: Khoanh tròn A,B,C hoặc để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống (3đ)1. doing2. Do3. were4. did5. often6. does Bài 4: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau (2đ)1. They had the Teacher'sday last month.2. Teachers and students were in the schoolyard.3. Many students sang and danced.Some played football.4. Yes, they did.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến