loading
back to top

đề thi học kì 2 môn hóa lớp 9

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-09 07:39:40 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 9   

195
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi học kì 2 môn hóa lớp 9

đề thi học kì 2 môn hóa lớp 9

đề thi học kì 2 môn hóa lớp 9
Tóm tắt nội dung

Trường: THCS TRỪ VĂN THỐ Người thực hiện: Phạm Thị Hồng Liên MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012_2013 MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)Nộidungkiếnthức Mức độ nhận thứcTổng điểmNhận iết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ởmức độ cao hơnTN TL TN TL TN TL TN TL1. Phi kim -bảng HTTHcác NTHH. Biết cÊu t¹onguyªn tö cña métsè nguyªn tè ®iÓnh×nh thuéc 20nguyªn tè ®Çutiªn) suy ra vÞ trÝcủa nguyên tố. Sựbiến đổi tính chấtcủa các nguyên tốtrong bảng tuầnhoàn. Hiểu đượcchu trình củacacbon trongtự nhiên .Số câu hỏi 3Số điểm 0, 757,5 %2. Hiđrocacbon. Biết đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ tính chất hóa học. BiÕt îc: Kh¸i niÖm vÒ nhiªn liÖu, c¸c d¹ng nhiªn liÖu phæ biÕn (r¾n, láng khÝ.). Phương pháphóa học táchriêng khímetan ra khỏihỗn hợp khímetan và khíetilen. Vận dụngthành phầnphân tử củahidrocacbon đểgiải bài tập.Số câu hỏi 6Số điểm ,0 0, 0,25 1,515 %3. Dẫn xuất hiđrocacbon. Biết đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ tính chất hóa học. Hiểu phươngpháp hânbiệt...

Nội dung tài liệu

Trường: THCS TRỪ VĂN THỐ Người thực hiện: Phạm Thị Hồng Liên MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012_2013 MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)Nộidungkiếnthức Mức độ nhận thứcTổng điểmNhận iết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ởmức độ cao hơnTN TL TN TL TN TL TN TL1. Phi kim -bảng HTTHcác NTHH. Biết cÊu t¹onguyªn tö cña métsè nguyªn tè ®iÓnh×nh thuéc 20nguyªn tè ®Çutiªn) suy ra vÞ trÝcủa nguyên tố. Sựbiến đổi tính chấtcủa các nguyên tốtrong bảng tuầnhoàn. Hiểu đượcchu trình củacacbon trongtự nhiên .Số câu hỏi 3Số điểm 0, 757,5 %2. Hiđrocacbon. Biết đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ tính chất hóa học. BiÕt îc: Kh¸i niÖm vÒ nhiªn liÖu, c¸c d¹ng nhiªn liÖu phæ biÕn (r¾n, láng khÝ.). Phương pháphóa học táchriêng khímetan ra khỏihỗn hợp khímetan và khíetilen. Vận dụngthành phầnphân tử củahidrocacbon đểgiải bài tập.Số câu hỏi 6Số điểm ,0 0, 0,25 1,515 %3. Dẫn xuất hiđrocacbon. Biết đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ tính chất hóa học. Hiểu phươngpháp hânbiệt dung dịchglucozơ vớirượu etylic vàaxit axetic. Vận dụngthành phầnphân tử củadẫn xuấthidrocacbon đểgiải bài tập .Số câu hỏi 3Số điểm 0,25 0, 0, 0,757,5 %4. Thí nghiệm (Hiện tượng hoá học). Vận dụng tínhchất hóa họccủa axit axeticđể giải thíchđược hiệntượng xảy ratrong thực tế.Số câu hỏi 1Số điểm ,5 1, 51 %5. Tínhtoán hoá học. ính khối lượng các chất trong hỗn hợp. ính khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.Số câu hỏi 0,5 (ýb) 0,5 (ý a) 1Số điểm ,03 %6. Tổng hợp HiÓu îc mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chÊt tinh bột, glucozơ, rượu etylic, axit axetic etyl axetat. Viết PTHH minh họa .Số câu hỏi 1Số điểm ,5 2, 52 %Tổng số câu Tổng số điểm 71,7517,5 30 57, 5% 12, 52 20,55% 1,52, 52 0,52,020% 510,0100%ĐỀ: I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: Nguyên tố có 11 electron được xếp thành lớp, lớp ngoài cùng có 1electron. Vị trí của trong bảng tuần hoàn là A. số 3, chu kì 2, nhóm I. B. số 11, chu kì 3, nhóm I. C. số 1, chu kì 3, nhóm I. D. số 11, chu kì 2, nhóm II.Câu Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứngnhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do A. quá trình nung vôi. B. nạn phá rừng. C. sự đốt nhiên liệu. D. sự quang hợp của cây xanh. Câu 3: Trong các nhóm hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặctrưng là phản ứng cộng A. C2 H4 C2 H2 B. C2 H4 CH4 C. C2 H4 C6 H6 D. C2 H2 C6 H6 .Câu 4: Mạch cacbon chia làm mấy loại? A. loại. B. loại. C. loại. D. loại.Câu 5: Có một hỗn hợp gồm hai khí C2 H4 và khí CH4 Để thu được khí CH4 tinhkhiết cần dẫn hỗn hợp khí qua: A. Dung dịch H2 SO4 đặc. B. Dung dịch Ca(OH)2 C. Dung dịch brom dư. D. Dung dịch HCl loãng.Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất hữu cơ thu được 4,4 gamcacbonic và 2,7 gam nước. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất gồm: A. Cacbon và hiđro B. Cacbon, hiđro và oxi C. Hiđro và oxi D. Cacbon, hiđro và nitơ.Câu 7: Trong các chất sau đây chất nào không phải là nhiên liệu? A. Than, củi. B. Oxi. C. Dầu hỏa. D. Khí etilen.Câu 8: Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic vàglucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được chất đựng trong mỗilọ? A. Quì tím và phản ứng tráng gương. B. Kẽm và quì tím C. Nước và quì tím. D. Nước và phản ứng tráng gương.Câu 9: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảmdần: A. Na, Mg, Al, B. K, Na, Mg, Al C. Al, K, Na, Mg D. Mg, K, Al, Na.Câu 10: Có những hidrocacbon sau: C2 H6 C2 H4 C2 H2 C6 H6 A. C2 H6 C2 H4 B. C2 H2 C6 H6 C. C2 H4 C2 H2 D. Cả bốn hidrocacbon.Câu 11: Cho 12 lit hỗn hợp khí metan và axetilen (đktc) vào dung dịch brom thấydung dịch bị mất màu, thu được 173 gam C2 H2 Br4 Tính thể tích khí axetilen tronghỗn hợp là A. 1,12lit B. 5,6 lit C. 11,2 lit D. 0,8 litCâu 12: Đặc điểm cấu tạo của axit axetic khác với rượu etylic là A. có nhóm –CH3 .B. có nhóm –OH.C. có nhóm –OH kết hợp với nhóm tạo thành nhóm –COOH. D. có hai nguyên tử oxi.II/ TỰ LUẬN (7điểm):Câu 13: Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điềukiện nếu có).(2,5điểm Tinh bột  glucozơ  rượu etylic  axit axetic  etylaxetat  axit axeticCâu 4: Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra? Em hãynêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hoá học? (1,5 điểm)Câu 5: Có hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic. Cho 21,2 gam phản ứng vớinatri (vừa đủ) thì thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). (3 điểm)a. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. b. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan.( Cho 12; 1; 16; Na 23 )--------------------- Hết ----------------ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm): Mỗi câu học sinh khoanh đúng 0,25 điểm Câu 10 11 12Đ án II/ TỰ LUẬN (7điểm): Câu Đáp án ĐiểmCâu C6 H10 O5 )n H2 toAxit, C6 H12 O6 C6 H12 O6 030 32MenruouC- C2 H5 OH 2CO2 C2 H5 OH+ O2 025 30MengiamC- CH3 COOH H2 C2 H5 OH CH3 COOH 02 4,H SO dac t¬  CH3 COOC2 H5 H2 CH3 COOC2 H5 HOH toAxit, CH3 COOH C2 H5 OH 0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểmCâu Khi giấm ăn bị đổ lên nền lát đá tự nhiên có hiện tượng sủi bọtkhí là do trong giấm ăn có axit axetic đã tác dụng với CaCO3 cótrong đá tự nhiên sinh ra khí CO2 gây nên hiện tượng sủi bọt khí.PTHH 2CH3 COOH CaCO3  (CH3 COO)2 Ca H2 CO2 0,75điểm0,75điểmCâu PTHH 2CH3 CH2 OH 2Na  2CH3 CH2 ONa H2 (1) 2CH3 COOH 2Na  2CH3 COONa H2 (2) a. Tính số mol khí hiđro 24, 4822, 22, 4HVn= 0,2 (mol)Gọi số mol của rượu là (x 0) 5C OH= 46x (g)Gọi số mol của axit axetic là (y 0) m3CH COOH 60 y(g)Theo đầu bài ta có phương trình(*) 46x 60y 21,2 (g) Theo phương trình hoá học( 1) n2H= 5C OH= 0,5x (mol)Theo phương trình hoá học( 2) 2H= 3CH COOH 0,5y (mol) Theo đầu bài ta có phương trình(**) 0,5x+ 0,5y 0,2 Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình 46x 60y 21,2 0,5x+ 0,5y 0,2Giải hệ phương trình ta được 0,2 0,2Khối lượng của C2 H5 OH và CH3 COOH trong hỗn hợp là 5C OH n. 0,2. 46 9,2 (g) m3CH COOH 0,2. 60 12 (g) 0,5 điểm 0,5 điểm0, 5điểm0, 5điểmTính thành trăm của C2 H5 OH và CH3 COOH trong hỗn hợp: C2 H5 OH 100% 43,39 (%)% CH3 COOH 100% 43,39 56.61 (%)b. Theo phương trình hoá học( 1) n2 5C ONa 5C OH= 0,2 mol Khối lượng của C2 H5 ONa thu được là m2 5C ONa 0,2 68 13,6 (g) Theo phương trình hoá học( 2) 3CH COONa 3CH COOH 0,2 mol Khối lượng của CH3 COONa thu được là m3CH COONa= 0,2 82 16,4 (g) Vậy khối lượng muối khan thu được là hỗn hợp 13,6 16,4 30 (g) 0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm Trừ Văn Thố, ngày 11 tháng năm 2013TỒ TRƯỞNG GVBMLÊ THỊ MỪNG PHẠM THỊ HỒNG LIÊNTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến