loading
back to top

Đề thi học kì 2 - địa lí 12 - đề số 10

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-12-06 11:05:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi địa lí 12   

36
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 2 - địa lí 12 - đề số 10

Đề thi học kì 2 - địa lí 12 - đề số 10

Đề thi học kì 2 - địa lí 12 - đề số 10
Tóm tắt nội dung
I. PH TR NGHI MẦ ỆCâu 1: tư ung ng đúc ngồ ng ng ng kồ ng A. lợ ho úB. ung ng ng pC. ng úa ngộD. ng yCâu 2: ng hu ong khu aủ ngồ ng ng ngồ àA. ngọ nh ng ng ngọ ng nh ôi yủ nB. ng nọ nh ngổ ng ng nọ nh ng nọ nh yủ nC. ng ng nọ nh ngồ ng nọ nh yủ nD. ng tỉ ng nọ nh ng ng nọ nh ôi yủ nCâu 3: ng rư ng hu nh ốn ?A. nh ng nh Nẵ ng. B. nh Nẵ ng nh ng .C. nh nh òa nh Nẵ D. nh phố Nẵ ng nh nh .Câu 4: ngồ ng ng ng 06 ng iờ )A. 1223 B. 1225. C. 1522. D. 1252.Câu 5: ng nh xa bờ iố nh sủ àA. vệ ng iB. úp ng nồ yủ nC. ng cụ aD. vệ ng nCâu 6: Nư kh ng đả nh A. 4000. B. 1000. C. 3000. D. 2000Câu 7: ôx ung ởA. B. C. D. .Câu 8: ng ng du ung ộA. ng iồ úi pB. tỉ nh ong ng nC. ng bi ngộ lớ ôngD. ng ng ng ng nCâu 9: hế nh ng ung du úi A. ng ng ng nh ho ng iB. ôi râ bò, nC. kh ng yủ nD. nh du chCâu 10: nh cộ ng A. òa B. .C. D. òa .Câu 11: ng ung nA. ng nh Thu ngB. ng nh Thu mC. ông nh Thu ngồ iD. ng nh Thu iCâu 12: đề ng ng Đồ ng ng ng ngồ àA. ng B. Đấ ng nghi mC. nghi D. ngu ng u.Câu 13: ho ng mồ ng pộ...
Nội dung tài liệu
I. PH TR NGHI MẦ ỆCâu 1: tư ung ng đúc ngồ ng ng ng kồ ng A. lợ ho úB. ung ng ng pC. ng úa ngộD. ng yCâu 2: ng hu ong khu aủ ngồ ng ng ngồ àA. ngọ nh ng ng ngọ ng nh ôi yủ nB. ng nọ nh ngổ ng ng nọ nh ng nọ nh yủ nC. ng ng nọ nh ngồ ng nọ nh yủ nD. ng tỉ ng nọ nh ng ng nọ nh ôi yủ nCâu 3: ng rư ng hu nh ốn ?A. nh ng nh Nẵ ng. B. nh Nẵ ng nh ng .C. nh nh òa nh Nẵ D. nh phố Nẵ ng nh nh .Câu 4: ngồ ng ng ng 06 ng iờ )A. 1223 B. 1225. C. 1522. D. 1252.Câu 5: ng nh xa bờ iố nh sủ àA. vệ ng iB. úp ng nồ yủ nC. ng cụ aD. vệ ng nCâu 6: Nư kh ng đả nh A. 4000. B. 1000. C. 3000. D. 2000Câu 7: ôx ung ởA. B. C. D. .Câu 8: ng ng du ung ộA. ng iồ úi pB. tỉ nh ong ng nC. ng bi ngộ lớ ôngD. ng ng ng ng nCâu 9: hế nh ng ung du úi A. ng ng ng nh ho ng iB. ôi râ bò, nC. kh ng yủ nD. nh du chCâu 10: nh cộ ng A. òa B. .C. D. òa .Câu 11: ng ung nA. ng nh Thu ngB. ng nh Thu mC. ông nh Thu ngồ iD. ng nh Thu iCâu 12: đề ng ng Đồ ng ng ng ngồ àA. ng B. Đấ ng nghi mC. nghi D. ngu ng u.Câu 13: ho ng mồ ng pộ o?A. hu nh nh nh ếB. hu nh ti nh nh aC. hu nh nh qu nh aD. hu cụ cụ aCâu 14: cộ ng ung ?A. B. Đả ôC. ý. D. Hả cạ Long .Câu 15: nhi ưA. Hả .B. iồ .ưC. sòư hu yế .D. sòư hu t.Câu 16: ng ng A. ý, c.B. cạ Long ý, .C. nồ Qu .D. Bầ c.Câu 17: tí tự ngD ung 2006) àA. 4,5% 21,6 B. 15,6% 12,7 C. 30,5% 14,2 D. 13,4% 10,5 .Câu 18: ng ng ngu nh àh o? A. rá nh ng nồ ờB. Hạ hế nh xa bờ để rá nh do aC. ngụ ng nh nh ngu nồ i.D. rá nh ng nh nh oCâu 19: gu ch ho ngu ng ung du úi ộbị uy làA. ng B. cộ nh nC. ng aư ng sú D. Nạ du du ưCâu 20: ong ng ng nh ngồ ng ng nồ nh giữ ìh ng nhA. B. ôi ngồ yủ nC. ng ng D. ngồ ng nghi .Câu 21: tự ng ngồ ng ng ng ong ng ntí nh 2006 :A. 15,6% 12,7 B. 30,5% 14,2 C. 4,5% 21,6 D. 13,4% 10,5 .Câu 22: ng nh ung du úi Bắ bộ làA. ng khố cB. ho nC. óa nh về ng ung úi ngồ ngD. ng uồ ho ng ho cCâu 23: ong kh ng ung du úi cB làA. ng rả rá cB. Đò ng ng oC. nh ng nD. ngCâu 24: nh du hu du ác ong qu cố làA. c. B. o.C. nh ng n. D. g.Câu 25: ng ng nh ngu av ng du ung ?ộA. ti ng nh ôi ngồ yủ n.B. nh hổ ngồ ng nh hỏ p.C. kh ng n.D. vũng p.Câu 26: ng tộ ng ngọ A. rư ng ng rư ng aB. rư ng nh Th nh Th nC. rư ng ngD. rư ng ng nhCâu 27: iổ ?A. on nh ra ngB. Đạ nh ng on ỳnhC. ỳnh ui nh ra ngD. ra ng nh ỳnhCâu 28: lợ du lị àA. ng qu cố rê .B. sông ũng lợ ho ng ng.C. nộ phong nh t.D. cọ bờ ngụ lợ ho ng ng .Câu 29: ng ng nh ngồ ng ng ng nm ung nh doA. hu cộ ng cB. Đấ hu ng đấ hổ ng mC. tí nh nD. nh ng ngố nh cCâu 30: gu bả ng ngu ng :A. ngu bị uy ng ngọB. Môi ng dễ bị tC. Môi ng ng nh pD. ngu bi đa ngC âu 31: ng ung du úi mồ nh? 13. 14. 15. 16C âu 32. ng ng ung ung du úi nồ ôx it tC âu 33. nh ng cộ ng ngồ ng ng nồ nh Phúc ngư nh .C âu 34. tự ng ngồ ng ng ng khồ ng ng 12 13. 14. 15C âu 35. rê đá ung ng c. ung ông .C âu 36. rắ ngu hủ ung ot hu nh nh ng nh nh Th nh Th nh ng .II. PH LU NẦ ẬHãy tên các huy ta?ể ướ---------------------------------------------------------- ----------Ế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến