loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Phùng Hưng, Hưng Yên năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-05 15:49:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 8   

233
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Phùng Hưng, Hưng Yên năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Phùng Hưng, Hưng Yên năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Phùng Hưng, Hưng Yên năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂUTR NG THCS PHÙNG NGƯỜ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: LÝ 8Ậ ỚTh gian làm bài: 45 phútờPh I: Tr nghi (3 ,0 đi mể (Khoanh tròn ch cái đng tr ph ng án tr đúng)ữ ướ ươ ờCâu 1: đc coi là đng yên so khi:ộ ượ ốA. đó không chuy đng.ậ ộB. đó không ch chuy theo th gian.ậ ờC. đó không thay đi trí theo th gian so c.ậ ốD. Kho ng cách đó đn không thay đi.ả ổCâu 2: Khi xe đang ch mà đt ng ng i, hành khách ng trên xe có xu ng bạ ướ ịngã phía tr c. Cách gi thích nào sau đây là đúng?ề ướ ảA. Do hành khách ng không ng. ữB. Do có các cân ng nhau tác ng lên ng i. ườC. Do ng có kh ng n.ườ ượ ớD. Do quán tính. Câu 3: Tr ng thái thay đi nh th nào khi ch tác đng cânạ ựb ngằA. đang đng yên chuy đngậ ộB. đng chuy đng ti tuc chuy đng th ng đuậ ềC. đng chuy đng chuy đng ch iậ ạD. đng chuy đng chuy đng nhanh lênậ ộCâu 4: Trong các tr ng sau, tr ng nào tăng ma sát?ườ ườ ầA. ng tr và nh quá. ẵB. Khi qu diêm.ẹ C. Khi phanh xe ng i.ầ D. các tr ng trên đu tăng ma sát.ấ ườ ầDoc24.vnCâu 5: đy...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂUTR NG THCS PHÙNG NGƯỜ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: LÝ 8Ậ ỚTh gian làm bài: 45 phútờPh I: Tr nghi (3 ,0 đi mể (Khoanh tròn ch cái đng tr ph ng án tr đúng)ữ ướ ươ ờCâu 1: đc coi là đng yên so khi:ộ ượ ốA. đó không chuy đng.ậ ộB. đó không ch chuy theo th gian.ậ ờC. đó không thay đi trí theo th gian so c.ậ ốD. Kho ng cách đó đn không thay đi.ả ổCâu 2: Khi xe đang ch mà đt ng ng i, hành khách ng trên xe có xu ng bạ ướ ịngã phía tr c. Cách gi thích nào sau đây là đúng?ề ướ ảA. Do hành khách ng không ng. ữB. Do có các cân ng nhau tác ng lên ng i. ườC. Do ng có kh ng n.ườ ượ ớD. Do quán tính. Câu 3: Tr ng thái thay đi nh th nào khi ch tác đng cânạ ựb ngằA. đang đng yên chuy đngậ ộB. đng chuy đng ti tuc chuy đng th ng đuậ ềC. đng chuy đng chuy đng ch iậ ạD. đng chuy đng chuy đng nhanh lênậ ộCâu 4: Trong các tr ng sau, tr ng nào tăng ma sát?ườ ườ ầA. ng tr và nh quá. ẵB. Khi qu diêm.ẹ C. Khi phanh xe ng i.ầ D. các tr ng trên đu tăng ma sát.ấ ườ ầDoc24.vnCâu 5: đy Ác­si­mét ph thu vào nh ng nào sau đây?ự ốA. Tr ng ng riêng ch ng và th tích ph ch ng chi ch .ọ ượ ỗB. Tr ng ng riêng ch ng và th tích ch ng.ọ ượ ỏC. Tr ng ng riêng ch ng và ch làm t.ọ ượ ậD. Tr ng ng riêng ch làm và th tích t.ọ ượ ậCâu 6: Hi ng nào sau đây do áp su khí quy gây ra?ệ ượ ểA. Qu bóng bàn th vào nóng ph ng lên nh cũ. ướ ưB. Săm xe đp căng ngoài ng có th .ạ ổC. Dùng ng nh nh có th hút vào mi ng. ướ ướ ệD. Th vào qu bóng bay, qu bóng bay ph ng lên. ồCâu 7: Trong các tr ng sau đây, tr ng nào không thay đi?ườ ườ ổA. Khi có tác ng vào t.ộ B. Khi có hai tác ng vào t.ự ậC. Khi các tác ng vào cân ng nhau. ằD. Khi các tác ng vào không cân ng nhau ằC Đi nào sau đây là đúng khi nói áp c?ề ựA. Áp là ép lên giá đ. ỡB. Áp là ép có ph ng vuông góc ép.ự ươ ịC. Áp luôn ng tr ng ng riêng t. ượ ậD. Áp là ép có ph ng ngang.ự ươ ằCâu 9: chuy đng th ng đu 5m/s. Th gian chuy nộ ểđng quãng đng 200m làộ ườA. 50s B. 25s C. 10s D. 40sCâu 10: đang chuy đng th ng đu ch tác ng hai cân ng, thìộ ằv nh th nào?ậ ếA. Không thay đi. C. Ch có th tăng.ổ ểB. Ch có th gi m. D. Có th tăng ho gi n.ỉ ầDoc24.vnCâu 11: Cách làm nào sau đây làm gi ma sát?ả ựA. Tăng nhám ti xúc C. Tăng nh ti xúc ếB. Tăng ép lên ti xúcự D. Tăng di tích ti xúc ếCâu 12: Vì sao hành khách ng trên xe tô đang chuy đng ng th mình bồ ịnghiêng sang trái?A. Vì tô đt ng gi c. C. Vì tô đt ng sang trái. ẽB. Vì tô đt ng tăng c.ộ D. Vì tô đt ng sang ph i.ộ ảPh II. Lu (7 ,0 đi mể Câu (3 ,0 đi m)ểM xe máy ch xu ng cái dài 37,5m 3s. Khi c, xe ch ti tộ ộquãng đng ngang dài 75m trong 10s.ườ ằa) Tính trung bình xe máy trên đo đng th nh t? ườ (1,0 mể )b) Tính trung bình xe máy trên đo đng th hai? (1,0ậ ườ mể )c) Tính trung bình xe máy trên hai đo đng? (1,0ậ ườ mể )Câu (3 ,0 đi m)ểM cái thùng hình tr cao 1,2m ch đy c. Bi tr ng ng riêng ướ ượ ướlà 10000 N/m a) Tính áp su tác ng lên đáy thùng (1,0ấ ướ mể )b) Tính áp su tác ng lên đi cách thoáng 0,2m? (1,0ấ ướ mể )c) th mi ng có th tích là 2dmế vào thùng thì đy Ác­si­mét tác ngự ụlên mi ng khi nhúng chìm nó hoàn toàn trong là bao nhiêu? (1,0ế ướ mể )Câu (1 ,0 đi m): ểĐ tính đc sâu tàu ng thì ng ta dùng áp (áp su t). Khi áp chượ ườ ỉ824000N/m thì tàu đang sâu là bao nhiêu? Bi tr ng ng riêng làở ượ ướ10300 N/m 3.Doc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN LÝ 8Ề ỚPh I: Tr Nghi (3 ,0 đi mể 10 11 12C D0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Ph II. Lu (7 ,0 đi mể Câu1 (3 ,0 đi m): ểa) trung bình xe máy trên đo đng th nh là:ậ ườ ấ35,37111tSVtb 12,5 (m/s) (1 ,0 mể )b) trung bình xe máy trên đo đng th hai là:ậ ườ ứ1075222tSVtb= 7,5 (m/s) (1 ,0 mể )c) trung bình xe máy trên hai đo đng là: ườ65,8103755,372121ttSStSVtb(m/s) (1 ,0 mể )Câu (3 ,0 đi m)ểa) Áp su tác ng lên đáy thùng là:ấ ướ ụp d.h 10000. 1,2 12000 (Pa) (1 ,0 mể )b) Áp su tác ng lên đi cách thoáng 0,2m?ấ ướ ặp’ d.h’ 10000.0,2 2000 (Pa) (1 ,0 mể )c) đy Ác­si­mét tác ng lên mi ng tự ắDoc24.vnFA d.V 10000.0,002 20 (N) (1 ,0 mể )Câu (1 ,0 đi m)ểTheo công th c: d.h => 824000 10300 80 Tàu đang sâu là: 80 mậ Đáp 80 ốTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến