loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-10-10 10:55:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 12   

124
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015
Tóm tắt nội dung

DEKIEM TRAHQC KYIMfm Toan Lop12Tho'i gian: 90phut (Khong k~thoi gian phat d~)Bai 1:(3 di~m)Ch h' J. 2x+1 'd~ hi(C)o am soy= -- co0t !x +I1. Khao satvaved6thi (C) cua ham s62. Vi~t phuong trinhti~ptuyen voi(C), biettiep tuyen diqua diem A(-l; 3).Bai 2:(1di~m)Giai phuong trinhsau:4-" +2-" -6=0B~li 3:(1di~m)Giai phuong trinhsau:210g2 x+ 10gJ2 x+ log ~x 92Bai 4:(3 di~m)Cho hlnh chop S.ABCD coday lahinh vuong canha,SA vuong gocvoimat day,SC =2a.a/ Tfnh th~tich kh6i chop S.ABCDb/ Xac dinh tamvaban kfnh matdungoai tiepkhoi chop S.ABCDc/ Tfnh khoang eachtirCd@n mat phang (SBD).Bai 5:(1 di~m)Tim giatriIOn nhat vagia trinho nhat cuaham s6y=.Jx2 -2x +3 trendoan [0;3].Bai 6:(1 di~m)Tim md§ phuong trinhsin3x-5sin x+ 1- m=0 co nghiern trendean[;;n]DA.PA.NBAI NQIDUNG DIEMBai 111(2 diem)+ Tap xacdinh: D=R{-I}+ lim +y -00; limy= +00 =>Tiem candung lax= -Ix-+( -1) x-+(-1)-lim y= 2; lim y= 2=> Tiern c?nngang lay=2X-+-

Nội dung tài liệu

DEKIEM TRAHQC KYIMfm Toan Lop12Tho'i gian: 90phut (Khong k~thoi gian phat d~)Bai 1:(3 di~m)Ch h' J. 2x+1 'd~ hi(C)o am soy= -- co0t !x +I1. Khao satvaved6thi (C) cua ham s62. Vi~t phuong trinhti~ptuyen voi(C), biettiep tuyen diqua diem A(-l; 3).Bai 2:(1di~m)Giai phuong trinhsau:4-" +2-" -6=0B~li 3:(1di~m)Giai phuong trinhsau:210g2 x+ 10gJ2 x+ log ~x 92Bai 4:(3 di~m)Cho hlnh chop S.ABCD coday lahinh vuong canha,SA vuong gocvoimat day,SC =2a.a/ Tfnh th~tich kh6i chop S.ABCDb/ Xac dinh tamvaban kfnh matdungoai tiepkhoi chop S.ABCDc/ Tfnh khoang eachtirCd@n mat phang (SBD).Bai 5:(1 di~m)Tim giatriIOn nhat vagia trinho nhat cuaham s6y=.Jx2 -2x +3 trendoan [0;3].Bai 6:(1 di~m)Tim md§ phuong trinhsin3x-5sin x+ 1- m=0 co nghiern trendean[;;n]DA.PA.NBAI NQIDUNG DIEMBai 111(2 diem)+ Tap xacdinh: D=R{-I}+ lim +y -00; limy= +00 =>Tiem candung lax= -Ix-+( -1) x-+(-1)-lim y= 2; lim y= 2=> Tiern c?nngang lay=2X-+-0(X+I)2+ Bang bi~nthien:Ham s5tang tren(-00 ;-1);(-1;+ (0)+ Giao diem cuad6th] voi haitrue toa09: (0;1), (-112;0)+ D6 thiyIf(x)=(2'x+I)/(x+l) 0,250,250,25 0,5x-8 -6 -4-2682 4-5D6 th]nhan I(-1 ;-2) lamtam d5ixung21 Phuong trinhtieptuyen: y= k(x +1) +3Hoanh 09ti~p di~m langhiem cuaM:2x +1= k(x 1) +3x +I =>x=-31 =k(x+I)2, 113Phuong tnnhtt:y=-(x+ 1)+3=-x+-4 44 0,250,250,250,25•jBai 2£)~t t= 2x (t>O)1 Phuong trinhtrothanh: t2+t- 6= 0<=> [t=-3(1)t= 2V oi t= <=> Y=2<=> x= 1Bai 3DK: x>°Ld pt<=> 21og2 x+Zlog,x-Iog2 X= 9<=> 31og2 X= 9<=> log, X= 3<=>x=8S0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25D 0,25Bai411(1 diem).6.SAC vuongt?iASA =JSC2 -AC2 =aJ2dt(ABCD)= a2a3J2V= -- (dvtt)3 t " IA "~----~-------------I....... ." _-_ ., '~,,' __O.: l.:= ., ...-- ...B ,,~~~~~ ",C2/ Ta coBCLAB 0,25BC~SA 0~5=> BC~(SAB) =>BC1SBTuong tvCD~SDVi A,B,Dcung nhindoan SCduoi m9tgeevuong nenmat dungoai 0,25tiep hinh chop cotam latrung di~mIcua doan SCvaban kfnhR =~SC =a 0,2523/ GQi 0lagiao diem cuaAC vaBDSB =JSA2 +AB2 =JSA2 +AD2 =SD =>.6.SBD cantaiS 0,25=> so Iiduang caocua.6.SBDSO =.JSA2 +A02 =~2a2 +2a2 =aM4 2dt(.6.SBD)=~SO.BD =~ aM .aJ2=a2J5 0,252 22 21 a3J2VSBCD =-SA.dt (.6.BCD) =-- °253 ,0,25.1 a3Ji"'j,VSBCD =VCSBD =3d(C,(SBD)).dt(MBD) =-6-.a3Ji3- tr:=> d(C,(SBD))= .6 _~a215 52Chit v:co th~ !!bii theo each khacBai 50,252x-2y'=--;====~X2 -2x+3y'=O<=>x=l'/(0) =J3 ;/(1) =Ji ;/(3) =16vay maxf(x) =.J6khi x= 3xE[O;3]min/I-l =J2 khi x=1xE[O;3] 0,25, 0,250,25Bai6 Pt<=>-4sin3x-2sinx+l=mf)~t t= sinxVi xErJr. Jr1 => tE [0'1]L 2' 'Xet ham s6/(t) =-4t3 -2t+ 1/'(t)=-12t2-2<0 vif(1)= -5;f(O)=1V~y ptda: cho conghiem tren[~;Jr ]khi -5~m ~1 0,250,250,25, 0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến