loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-10-10 10:59:23 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 11   

908
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015
Tóm tắt nội dung
TRlfONG THPTNGUYEN HU~TO TOA.N KYTHI HOC KY1-NAM HQC2014-2015MON THI: TOA.N 11-ThO; gian: 90phut********** **************************************Cau 1:Giai cacphirong trinhsau:11 cos2x -cos (x ~) =021 2sin23x+3sin3x -2 031 2sinx.cosx +.J3 (cos2x -1) =041 2(l-sinx)+ tan x= --'------'-1+cos2xCau 2:11Tim s6hang khong chiraxtrong khaitrien (2X2 +~ r21 V6i t~pE= {O, 1,2,3,4, 5}c6th@ l~pdiroc baonhieu s6gorn 3chfr s6:aI phan bietvachia h~tcho 10.bl phan bietvaluon luonc6mat chirs61.31 Mot hopc6chira 3vien bido duoc danhs6nr 1d~n 3va 5vien bixanh duoc danhs6tir 1d~n 5aI C6 bao nhieu eachchon ngaunhien 2vien bituy ytrong h(>p?bl Tinh xacsu~t cuabien c6A:"ch9n duoc2vien bikhac rnauvahai chir s6tren 2vien bikhac nhau "Cau 3:Cho hinh ch6p S.ABCD ,day ABCD lahinh binhhanh c6tam 0va M,N ,P ,Q l~n hrot latrung diemcuaSB,SC ,CD, AB.11 Tim giaotuyen cuamp(SAC) voimp(SBD) vatim giao diem Kcua SOvoi mp(AD ).21 Chung minh: MNIIAD vabadiem M,K ,D thang hang.31 GQi Ela giao di~m cuaQM...
Nội dung tài liệu
TRlfONG THPTNGUYEN HU~TO TOA.N KYTHI HOC KY1-NAM HQC2014-2015MON THI: TOA.N 11-ThO; gian: 90phut********** **************************************Cau 1:Giai cacphirong trinhsau:11 cos2x -cos (x ~) =021 2sin23x+3sin3x -2 031 2sinx.cosx +.J3 (cos2x -1) =041 2(l-sinx)+ tan x= --'------'-1+cos2xCau 2:11Tim s6hang khong chiraxtrong khaitrien (2X2 +~ r21 V6i t~pE= {O, 1,2,3,4, 5}c6th@ l~pdiroc baonhieu s6gorn 3chfr s6:aI phan bietvachia h~tcho 10.bl phan bietvaluon luonc6mat chirs61.31 Mot hopc6chira 3vien bido duoc danhs6nr 1d~n 3va 5vien bixanh duoc danhs6tir 1d~n 5aI C6 bao nhieu eachchon ngaunhien 2vien bituy ytrong h(>p?bl Tinh xacsu~t cuabien c6A:"ch9n duoc2vien bikhac rnauvahai chir s6tren 2vien bikhac nhau "Cau 3:Cho hinh ch6p S.ABCD ,day ABCD lahinh binhhanh c6tam 0va M,N ,P ,Q l~n hrot latrung diemcuaSB,SC ,CD, AB.11 Tim giaotuyen cuamp(SAC) voimp(SBD) vatim giao diem Kcua SOvoi mp(AD ).21 Chung minh: MNIIAD vabadiem M,K ,D thang hang.31 GQi Ela giao di~m cuaQM vaPN .Chung minh: SEIIABII CDvaOE IImp(SAD) ......BApAMON ToANHQCKY1-KHOI 11-NAM HQC2014-201511Biii 1ldiernPt~ cos2x =cos (x ~) 0,254di~m •...[ n2x=x+-+k27r~ 0,252x =-x -~ +k27r[ nx=-+k27r0,25~ 63x =-~ +k'Ir: ,V~y ptco nghiern Iii: [x=~ +k/Zn7r 27r 0,25x=--+k- 18 32/l diern[Sin3X=-2(VN)Pt 0,5sin3x =-2[n3x=-+k27r. .7r 60,25~sln3x=sln- ~6 '> 7rk2.)x =7r -- 7r6[x =~+k 2nV~y phuong trinhconghiern 1830,25x= 57r+k27r.1833/Idiem Pt<=> sin2x +.J3 cos2x=/31 .J3 .J3·27r2·7r.J30,25~ -sln2x +-cos2x=-~Sin x.cos- +cos X.SIn -=-2 22 '>32.). (2 7r) .7r 0,25~ Sin X+ =Sin 3[ nn2x+-=-+k27r0,25~ 33I7r7r2x +- =rr:-- +k27r3 3[X=knVay phirong trinhconghiern :x= ~+kst 0,253diSm 41l diem11l diem f)i~ukien:cosx «° <=> X:;:.7r +kst2Pt (1) <=>cosx +sinx =2(1-sinx)cosx 2cos2x<=>sinx[sinx-cosx-l]=O <=>lS~X.=°7r-v2sm(x--)-I= °4+ sin x= °<=> x= ktt+ J2 sin(x -7r) -1=°<=> sin(x _7r) =sin 7r<=> lx=; +k/Ir:4 44x= 7r +k/ZnSo sanh voidi~u kien phuong trinhconghiern :x= kr:S6 hang thtrk+Icua khai tren(2X' +~) 12la:T =Ck (22)'2-k (~)kk+l '2X .X= Ck 2'2-k.X24-3k'2Tk+l khong chirax~ 24-3k =° k= 8V~y s6hang khong chiraxla :T =C8 24=79209 '2 0,25~O,250,250,250,250,250,250,252/IdiSm a/G9i x=Q,Q2Q3 las6 co 3chir s6khac nhau I~ytirt~p Echia h~tcho 10+ Co xchia h~tcho 10nen a,=°+ Q,Q2 co~=20 each chonVay co20 s6xchia h~tcho 10,thoa yeudubaitoan .bl G9i y=b,b2b3 las6 co 3chir s6khac nhau I~ytirt~p Eva luon cochir s61+ THl: al=1,ta co b2b3 coA;=20 each chon ,TH1 co20 s6y+ TH2 :a2 =1,ta co 4each chon alva 4each chon a3,TH2 co4.4 =16 s6y+ TH3 :a, 1,,ta co 4each chon a,va 4each chon a2,TH3 co4.4 =16 s6yVay co20+16 +16 =52 s6ythoa yeudubaitoan 0,50,53/l diern a/S6 each chon 2vien bituy yla :ci =28 0,5bl +G9i nlakhong gianm~ucuaphep thirngAu nhien chon2bi trong 8vien biTa co: Inl=ci =28+ bien c6A:"2bi diroc chonkhacmauvahai chir s6tren 2bi khac nhau ".* chon bido truce vaco3each chon bido .* chon bixanh khacs6voi bid6 ,co 4each chon .Nen co3.4 =12each chon 2bi khac mauvakhac s6 025,Do do InAI =12Vay xacsu~t cuabien c6Ala: P(A)=InAI =g=~Inl 287 0,25Bai3I~ -,,-__--,S3diSm<" " ,':' K" '. "' II" : ,,' 1, A~~-------~~;------~ ----" ... ," ,' DI ,II •••II,' ,,'-Q ...I••.. --- -- -- --- --- -::. -;.").~: --- ---- -- -- -- -" """a<." " .,,~-- .B ~------------------------4IIl diern +OEAC vaOEBD=:>OE(SAC) vaOE(SBD)V~y :SO =(SAC) II(SBD)+ G9i Klagiao diSm cuaAN vasoKESOKEAN c(ADN) =:>KE(ADN)Vay Klagiao diem cuaSOva(ADN) 0,50,250,2521l diem+C6 MN IIBC viMN ladirong trungbinhcuatam giac SBCMa BCIIAD (viABCD lahinh binhhanh ).V~y NMIIAD+ C6 Klatrong tam6SAC viAN vaSO la2trung tuyen .Nen SK=2KOTrang 6SBD coKESO ,SO trung tuyen vaSK =2KONen Klatrong tamcua 6SBD .Vay D,K,Mthang hang (vi DM latrung tuyen cua6SBD) 0,250,250,250,2531l diern r{E EAM c(SAB) {EE(SAB)+ Co =:>E EDN c(SCD) EE(SBD)Nen SE=(SAB) II(SCD)Ma ABc(SAB); CDc(SCD); ABIICDDo do SEIIAB IICDND NC+ Suy ra- =- =1=:> NE =NDNE NSNen Nlatrung diSmPE.DodoPDSE lahbhSuy ra: SE=PD vaSE IIPD+ G9i 1la trung diemAD, lucdo01IIPD va01 =PDNen SEII01 vaSE =01. DodoSEOl lahinh binhhanhSuy raOEIIS1Ma S1c(SAD)V~ OEIIm (SAD) 0,250,250,250,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến