loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-10-10 11:00:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

312
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015
Tóm tắt nội dung
TruengTHPTNglly~n Hll~TB toan DETHI HQC KYIMon: Toan-KhBi 10-Nam hoc2014-2015Thai gian: 90phutCall 1(1.5diim) Giaicacphuong trinhsau:1. 12x +31 =Ix-21 ;2. -V'X2 +1= x2 -1(HD: d~tfinphu).Cau2(1.5diim) Chophuong trinhsau:x2 -3x +2m -1= 0(1)1. Tim t~tcacac giatricua tham s6mdS phuong trinh(1)co nghiem.2. Tim t~tcacac giatricua tham s6mdS plnrong trinh(1), l' 1.~ 1A 2+ 22dco rainguem XlIXZ saoc10 =X1 Xl-Xl' Xz atgia tri16n nh~t.Call 3(1.5diim) Giaihephuong trinhsau:fX+ y-xy =1tx2 +,2+5(x +Y) =6Call 4(1diem) Choh~plnrong trinhsau:{. mx +4y =2+ Inx +my =2 ..Tim t~tcacac giatricua tham s6mdS h~phuong trinhcovo s6nghiem.Call 5(2didm) Trongm~tphang toad9Oxy choA(-1;2), B(4;3)1. Tim toad9diSm Mthoa h~thirc 3AM -2Bf,l =0.2. Tim trentrueOxdiem Nsao cho tam giac NAB vucng taiN.Call 6(2didm) Chotamgiac ABC coA= 1200, AB=7 vaAC=4.G9i Ila Him dirong tronn9itiep cua tamgiac ABC.1. Tinh tichvohuong AB.AC;2. Tinh d9dai canh BCvaban kinh duong tronngoai ti~ptam giac IBC.Call 7(O.5didm)...
Nội dung tài liệu
TruengTHPTNglly~n Hll~TB toan DETHI HQC KYIMon: Toan-KhBi 10-Nam hoc2014-2015Thai gian: 90phutCall 1(1.5diim) Giaicacphuong trinhsau:1. 12x +31 =Ix-21 ;2. -V'X2 +1= x2 -1(HD: d~tfinphu).Cau2(1.5diim) Chophuong trinhsau:x2 -3x +2m -1= 0(1)1. Tim t~tcacac giatricua tham s6mdS phuong trinh(1)co nghiem.2. Tim t~tcacac giatricua tham s6mdS plnrong trinh(1), l' 1.~ 1A 2+ 22dco rainguem XlIXZ saoc10 =X1 Xl-Xl' Xz atgia tri16n nh~t.Call 3(1.5diim) Giaihephuong trinhsau:fX+ y-xy =1tx2 +,2+5(x +Y) =6Call 4(1diem) Choh~plnrong trinhsau:{. mx +4y =2+ Inx +my =2 ..Tim t~tcacac giatricua tham s6mdS h~phuong trinhcovo s6nghiem.Call 5(2didm) Trongm~tphang toad9Oxy choA(-1;2), B(4;3)1. Tim toad9diSm Mthoa h~thirc 3AM -2Bf,l =0.2. Tim trentrueOxdiem Nsao cho tam giac NAB vucng taiN.Call 6(2didm) Chotamgiac ABC coA= 1200, AB=7 vaAC=4.G9i Ila Him dirong tronn9itiep cua tamgiac ABC.1. Tinh tichvohuong AB.AC;2. Tinh d9dai canh BCvaban kinh duong tronngoai ti~ptam giac IBC.Call 7(O.5didm) Chox,y»Ovax+y=3. Chirngminh:X.y2 <4. IICall iLoigiai1)12x+31= Ix_21~[2X+3=X-2 ~.[X=-5.. 2x +3= -x +2 .x -1/3Can •V~yPTcohai nghi~m [;~=~/31 2).Jx2 +1= x2 -1¢::> ••./£1. +1= x2 +1- 2. B~t t=../x1.+1, BK t~01.5i1 PTdacho c0 dang: e·.,t-2=0~ [t_-1 (lo'iti)t-2 .V6i t= 2¢=} ..,/x2 +1=2~ x2=3¢:::> x= ±-/3. V~yPTcohai nghiem x=±-/3x2 -3x +2m-l =0(1)1) Phuong trinh(1)conghiem ¢::}ts> 0~ :13 -8m >0¢::} m~13/8Can 52i1Can21.5i1Can 31.5i1Can 4Iii 0.750.251 0.52) Dk Phuong trinh(1)conghiem: 1'n<13:/8A=x~ +X~-xrx~ =(Xl +x2? -2X1X2 -x;'x;=-4m2 +10Vi A~10 nenAIan nhat khim=O (thoa dk).fX +y- xy =1. fx -xy =1.(xl +:v2 +sex +y) =6¢:::> l(x +y)2 -2xy +5(x +y} =6B-tS +'P H"tr'th'nhfS-P=1. {P=S-1~ =x yva =xy. v(J l52_2P +5S =6 ~S2_3S -4 0+ V6i S=IvaP=O: x,yIa hai nghiem cuaPTX2-X =0 ¢::} ~~~(x =0 (x=:1Do dobr=1ho~c 1y=0+ V6i S=-4 vaP=-5: x,yla hai nghiem cuaPTX2+4X -5= 0~ f'X :=-5. X=lDo dof.x -15hoac fx 1.--(y .ty =-::.. Vay hecocnghiem CO;1),(1;O}.(-S;1),(1~-5).(Neilthiiu kitluiin -0,25)r: +4Y. =2+ mx+m:y=2+ =m2 -4' =m -2' =m2 T'2m -8'ill:. ':Y+ H~ covo s6nghiem khiD=DX' =o; =0¢:? m=2A( -1; 2),B( 4;3)• ------;t-'){3(X+1) -2(x -4) =0 fx=-111) G01 M(x;y): 3AM-2BM =0¢::> 3(y _2) _2(y- 3)=0¢:} ly =0 .V~y M(-II ;0). 0.250.250.50.50.50.50.512) GOi N(x;O)E Ox.NA=(-1 -x; 2); NB=(4 -x; 3)0.5!J.NABvllong taiNkhi NA.NB =0¢:} (-1- x)(4-x) +6= 0¢:> x2 -3x +2= 0~ x= 1Vx 2A 1200 AB=7 vaAC=4,Can 1)"AlrifC =AB.AC.cosA =4.7.( -D=-14 0.51ea2)*Tinh dQdai canh BC: BC2=AB2 +AC2 -:-2AB_AC .cosA'=93.V~y BC=-J93 .1-:. i;!!,,*Tinhban kinhduong tronngoai !i~p}am giacIlst,"', '; Trong MBC :fj C= 60° =?!!. +£=30° .J ' '/j!i,:·lr.· .Trong !1lBC:f= 1800 _.~+2;) 21500C DoIIa tam dirong tronnQiti€p,~! i,: ';"":" ,: MBC)~:' 17.' ';. Khid62RfBC= ~c~::::} R!Be =4'93sm.1Can 7O.5d Chox,y>Ova x+y=S. Clnrngminh:X.y2 ~41 ~XY'lTa c6: 3= x+ y= x+ -y +-y .-"-. 22 .4-x-y2 .¢::} <1¢:::} XJ12 <4 0.50.25' 0.250.5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến