loading
back to top

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-06 06:46:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng việt lớp 5   

657
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk năm 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Th năm ngày 05 tháng 01 năm 2017.ứTR NG T.H TR NG ĐOƯỜ P: 5Ớ ………….TÊN HS ………………………………… BÀI KI TRA ĐNH KÌ CU KÌ ỌNĂM 2016 2017ỌMÔN: TI NG VI 5Ế Ớ( Th gian 90 phút­ Không th gian giao đờ )ĐI MỂ NH XÉT GIÁO VIÊNẬ KI PH HUYNHẾ Ụ…………..………………………………………..……………………………………..………………………………………..……………………………………..…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………I/ KI TRA ĐC:Ể 5Đ)1. Đc thành ti ng:ọ (1.5đ)­ dung ki tra: Giáo viên cho sinh thăm đc đo văn kho ng 100 ảch thu ch đã tu 11 đn tu 17.ữ ầ­ Hình th ki tra: Giáo viên ghi tên bài, trang trong SGK TV5 vào phi u, cho ếHS thăm và đc đo văn do giáo viên yêu u.ố ầ2. Đc th và tr câu i:ọ (3,5đ)* Đc th bài:ọ Th thu nh hi nầ ”( SGK/TV5­ trang 153)ậ Câu (1đ) Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúngữ ướ a. (0,25đ) Th thu trong bài có tên th là gì?ầ A. Th ng Lãn Ông. ượ B. Th ng Lãn Ông. ượ C. Lê Trác. D. Ng Yữ b. (0,25đ) Nh ng chi ti nói lên lòng nhân ái Lãn Ông trong vi ông ệch nh cho con ng thuy chài là:ữ ườ A. Lãn Ông bi tin bèn đn...
Nội dung tài liệu
Th năm ngày 05 tháng 01 năm 2017.ứTR NG T.H TR NG ĐOƯỜ P: 5Ớ ………….TÊN HS ………………………………… BÀI KI TRA ĐNH KÌ CU KÌ ỌNĂM 2016 2017ỌMÔN: TI NG VI 5Ế Ớ( Th gian 90 phút­ Không th gian giao đờ )ĐI MỂ NH XÉT GIÁO VIÊNẬ KI PH HUYNHẾ Ụ…………..………………………………………..……………………………………..………………………………………..……………………………………..…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………I/ KI TRA ĐC:Ể 5Đ)1. Đc thành ti ng:ọ (1.5đ)­ dung ki tra: Giáo viên cho sinh thăm đc đo văn kho ng 100 ảch thu ch đã tu 11 đn tu 17.ữ ầ­ Hình th ki tra: Giáo viên ghi tên bài, trang trong SGK TV5 vào phi u, cho ếHS thăm và đc đo văn do giáo viên yêu u.ố ầ2. Đc th và tr câu i:ọ (3,5đ)* Đc th bài:ọ Th thu nh hi nầ ”( SGK/TV5­ trang 153)ậ Câu (1đ) Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúngữ ướ a. (0,25đ) Th thu trong bài có tên th là gì?ầ A. Th ng Lãn Ông. ượ B. Th ng Lãn Ông. ượ C. Lê Trác. D. Ng Yữ b. (0,25đ) Nh ng chi ti nói lên lòng nhân ái Lãn Ông trong vi ông ệch nh cho con ng thuy chài là:ữ ườ A. Lãn Ông bi tin bèn đn thăm.ế B. Gi mùa hè nóng c, cháu bé trong chi thuy nh p, ng đy ườ ụm mùi hôi tanh lên ng c.ủ C. Lãn Ông tìm đn thăm. Ông chăm sóc ng nh su tháng tr i, ườ ờkhông ng kh ng n. Ông không nh ng không ti mà còn cho thêm o, ạc i. D. các trên.ấ c. (0,25đ) Lòng nhân ái Lãn Ông đc th hi trong vi ông ch nhủ ượ ệcho ng ph là:ườ A. Ông bu mình cái ch ng nh không ph do ông gây ra.ự ườ B. Ông ch cho thu n, không cho th hai.ỉ C. hai ph ng án và B.ả ươDoc24.vn d. (0,25đ) Trong các sau đây, nào có in đm là đng âm?ụ A. tạ áo tạ cây y. B. Chân tr chân núi. C. Đngườ đi đngườ dây đi n. D. tím cây mía tím Câu (0,5đ) ch chân ng trong câu: Th ng Lãn Ông là th ượ ầthu giàu lòng nhân ái, không màng danh i.” Câu (0,5đ) Tìm đng nghĩa và trái nghĩa thông minhừ a/ đng nghĩa thông minh là: ......................................................................ừ b/ trái nghĩa thông minh là: .........................................................................ừ Câu :(0,5đ) Tìm các miêu hình dáng ng i:ừ ườa/ Miêu làn da: ....................................................................................................................ảb/ Miêu vóc ảng i: ..............................................................................................................ườ Câu (1,0đ) Đt câu có “tay” là nhi nghĩa. (Đt ho hai câu).ặ …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….B/ KI TRA VI TỂ (5 đi )ể 1. Chính :ả (2đ) (nghe vi t), bài: “ế Ng th rènườ Sách TV 1(trang ậ123) Vi đo đu: (t Này đây, anh y…….gi đng than ngắ .)Doc24.vn 2. làm vănậ (3đ) Ch trong hai sau:ọ ềĐ 1: Em hãy hình dáng và nh ng trong em đc nhi ng iả ượ ườquý n.ếĐ 2: Em hãy ng thân trong gia đình em (ông,bà, cha, ,anh, ch em,…)ả ườ ịDoc24.vnĐÁP ÁNMÔN: TI NG VI TẾ ỆI/ KI TRA ĐC:Ể 5Đ)1. Đc thành ti ng:ọ (1,5đ)­ Đc đúng ti ng, đúng (0,75 ). Đc sai đn ti ng: (0,25 ). Đc sai quá ọ4 ti ng: (0 đ).ế­ Ng ngh đúng các câu, các rõ nghĩa: (0,25 đ)ắ ừ­ Gi ng đc có bi m: (0,25 đ)ọ ả­ đc đt yêu (không quá 1,5 phút): (0,25 đ) .ố ầ2. Đc th và tr câu i:ọ (3,5đ)* Đc th bài:ọ Th thu nh hi nầ ”( SGK/TV5­ trang 153)ậ Câu (1đ) Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúngữ ướ a. (0,25đ) Th thu trong bài có tên th là gì? C. Lê Trác. b. (0,25đ) Nh ng chi ti nói lên lòng nhân ái Lãn Ông trong vi ông ch ữb nh cho con ng thuy chài là:ệ ườ ềC. Lãn Ông tìm đn thăm. Ông chăm sóc ng nh su tháng tr i, ườ ờkhông ng kh ng n. Ông không nh ng không ti mà còn cho thêm o, ạc i. c. (0,25đ) Lòng nhân ái Lãn Ông đc th hi trong vi ông ch nh choủ ượ ệng ph là:ườ A. Ông bu mình cái ch ng nh không ph do ông gây ra.ự ườ d. (0,25đ) Trong các sau đây, nào có in đm là đng âm?ụ A. tạ áo tạ cây y. Câu (0,5đ) ch chân ng trong câu: “H Th ng Lãn Ông ượ là th ầthu giàu lòng nhân ái, không màng danh iố .” Câu (0,5đ) Tìm đng nghĩa và trái nghĩa thông minhừ a/ đng nghĩa thông minh là: Sáng tài gi i, thông thái,...ạ b/ trái nghĩa thông minh là: ch hi u, ngu t, ...ố Câu :(0,5đ) Tìm các miêu hình dáng ng i:ừ ườa/ Miêu làn da: Tr ng ng n, trăng tr ng, ngăm đen, tr ng nh tr ng gà bóc, ...ắ ứDoc24.vnb/ Miêu vóc ng i: ườ Cao n, p, dong ng, th tha, th sinh, ...ớ ướ Câu (1 đ) Đt câu có “tay” là nhi nghĩa. (Đt ho hai câu).ặ ặNam áo tay tay chân bé sâu nh ng cái ng n.ắ ấII/ KI TRA VI TỂ (5 đi )ể 1­ Chính tả đi mể ): Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng đo văn: 2ế ạđi m.ể­ chính sai ph âm đu; thanh; không vi hoa đúng qui đnh trỗ ừ0,2 đi m.ể­ ýư ch vi hoa không rõ ràng, sai cao, kho ng cách, ki ch trìnhế ữbày không ch đp tr 0,5 đi toàn bài.ạ 2. làm vănậ (3đ ): Vi bài văn ng có ph n, đúng yêu đã c, dài bài vi tế ườ ừ15 câu tr lên.ở­ Vi đúng ng pháp, dùng đúng, không chính .ế ả­ Ch vi rõ ràng, trình bày bài vi ch, đp.ữ ẹ­ Tùy theo sai sót ý, di đt và ch vi có th cho các đi m: ể2,5 2; 1,5 0,5.B NG THI MA TR KI TRA TI NG VI KÌ IẢ ỆM ch ki th c,ạ ứkĩ năng câu vàốs đi mố 1ứ 2ứ 3ứ ngổTNKQ TL HTkhác TNKQ TL HTkhác TNKQ TL HTkhác TNKQ TL HTkhác 1. Ki th ti ng ếVi t, văn cệ câuố 4S đi mố 0,75 0,25 1,0 1,5 1,0 2,52. Đcọ a) Đc ọthành ti ngế câuố 1S đi mố 1,5 1,5b) Đc ọhi uể(K trong đc th Ki th văn Ti ng Vi t)ế ệ3. Vi tế a) Chính tả câuố 1S đi mố 2,0 2,0b) Đo n, ạbài câuố 1S đi mố 3,0 3,0Doc24.vn4. Nghe nói (k trong đc và vi chính )ế ảT ngổ câuố 2S đi mố 0,75 2,0 0,25 1,0 1,5 4,5 1,0 5,5 3,5Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến