loading
back to top

Đề thi HK 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012 - TH Ngọc Sơn

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-29 21:49:08 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 5   

127
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HK 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012 - TH Ngọc Sơn

Đề thi HK 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012 - TH Ngọc Sơn

Đề thi HK 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012 - TH Ngọc SơnLoading...

Tóm tắt nội dung

ĐỀ ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM 2012MÔN: TIẾNG ANH LỚP 5Trường: TH Ngọc SơnI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4pts)1. Circle the odd one out (2pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A,B,C hoặc D. 1. A. summer B. winter C. autumn D. seasons 2. A. train B. bus C. plane D. book 3. A. tomorrow B. next week C. yesterday D. next Sunday 4. A. turn right B. turn left C. museum D. go straight ahead 5. A. singer B. player C. sister D. farmer2. Match the questions in column to their suitable answers in column (2pts): (Nối câu hỏi cột với các câu trả lời thích hợp cột bằng cách viết vào phần đápán Answers)A Answers1. What are you going to do tonight? a. have headache. 2. What did you do last weekend? b. usually go skiing. 3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. 4. Where is the museum? d. went to the zoo. 5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. -II. PHẦN TỰ LUẬN: (6pts)3. Reorder the words to make the sentences (2 pts) Sắp xếp các từ sau thành câu đúng 1. wrote last...

Nội dung tài liệu

ĐỀ ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM 2012MÔN: TIẾNG ANH LỚP 5Trường: TH Ngọc SơnI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4pts)1. Circle the odd one out (2pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A,B,C hoặc D. 1. A. summer B. winter C. autumn D. seasons 2. A. train B. bus C. plane D. book 3. A. tomorrow B. next week C. yesterday D. next Sunday 4. A. turn right B. turn left C. museum D. go straight ahead 5. A. singer B. player C. sister D. farmer2. Match the questions in column to their suitable answers in column (2pts): (Nối câu hỏi cột với các câu trả lời thích hợp cột bằng cách viết vào phần đápán Answers)A Answers1. What are you going to do tonight? a. have headache. 2. What did you do last weekend? b. usually go skiing. 3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. 4. Where is the museum? d. went to the zoo. 5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. -II. PHẦN TỰ LUẬN: (6pts)3. Reorder the words to make the sentences (2 pts) Sắp xếp các từ sau thành câu đúng 1. wrote last weekend letter.→ ………………………………………………………………………………..… 2. doctor should You see→……………………………………………………………………………..….. 3. going to tomorrow are what you do?→……………………………………………………………………………….…..? 4. is Where zoo the ?→……………………………………..…………………………………………...? 5. like weather in summer What’s the ?→……………………………………..…………………………………………...?4. Complete the dialogue with suitable word (2points Điền từ thích hợp vào chỗ trống .A: What are you going to do __________ weekend ?B: We are going ____________ visit Ha Long Bay.A: How __________ is it from here ?B: It's about 90 kilometres.A: How are you going there ?B: ______________ bus .5. Read and tick True or False (2points Đọc và viết: True (đúng ), False (sai). My name is Peter. I’m from England. It’s very cold in my country. In winter, often go skiing with my friends. It is usually hot in summer. sometimes go swimming in summer. like travelling. often travel to America. go there by plane.1. Peter comes from Singapore. __________2. It’s very hot in his country. __________3. He often goes skiing in winter. __________4. He likes reading books __________5. He often travels to America by plane. ___________THE ENDTRƯỜNG TH NGỌC SƠN ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II *** ****** NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Tiếng Anh Lớp Giáo viên ra đề và biểu điểm: Phạm Văn Đảm I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4pts)1. Circle the odd one out Khoanh tròn từ khác loại 2pts)Mỗi câu đúng 0.4 điểm1. 2. 3. 4. 5. C2. Match the questions in column to their suitable answers in column (2pts): Mỗi câu đúng 0.4 điểmA Answers1 What are you going to do a. have headache. e. tonight?2. What did you do last weekend? b. usually go skiing. d3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. a4. Where is the museum? d. went to the zoo. c5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. II. PHẦN TỰ LUẬN: (6pts)1. Reorder the words to make the sentences (2 pts) Sắp xếp các từ thành câu đúng .Mỗi câu đúng 0.4 điểm1. wrote letter last weekend.2. You should see doctor.3. What are you going to do tomorrow?4. Where is the zoo?5. What’s the weather like in winter?4. Complete the dialogue with suitable word (2points Điền từ thích hợp vào chỗ trống .Mỗi từ điền đúng 0.5 điểm1. next 2. to3. far 4. By5. Read and tick True or False (2points Đọc và viết: True (đúng ), False (sai).Mỗi câu đúng 0.4 điểm1. False2. False3. True4. False5. TrueTHE ENDTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến