loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 - Đề số 2

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-10-30 13:25:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 4   

1384
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 - Đề số 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 - Đề số 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 - Đề số 2
Tóm tắt nội dung
KI TRA ĐNH KÌ GI KI IỂ và tên sinh:…………………… Năm c: 2017 2018ọ ọL p: 4..... Môn: ToánTr ng: TH ................................ Ngày….. tháng …. năm 2017ườ Th gian: 40 phút (ờ không th gian phát để )Đi mể Nh xét giáo viênậ ủĐ raềPH Tr nghi Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ Câu 1: (M1) 45 317 đc là:ố ọA. năm nghìn ba trăm yố ươ ườ ảB. lăm nghìn ba trăm yố ườ ảC. lăm nghìn ba trăm yố ươ ườ ảD. năm nghìn ba trăm yố ườ Câu 2: (M1 góc tên nó PDoc24.vn Góc nh nọGóc tẹGóc tùGóc vuôngCâu 3: (M2) 8kg =…kgạA. 28 B. 208 C. 280 D. 2880Câu 4: (M3) Hình bên có ….. A. góc t, góc tù, năm góc vuông và góc nh ọB. góc t, góc tù, góc vuông và hai góc nh ọC. góc t, năm góc vuông và hai góc nh ọD. góc t, góc tù, năm góc vuông và hai góc nh nộ ọCâu 5: (M2) Cho 2m 7cm ..................... cm. thích đi vào ch ch là:ố A. 27 B. 207 C. 2007 D. 270Câu 6: (M3) Trung bình ng ba là 45. ng ba là ốA. 180 B. 155 C. 135 D. 160PH II :Ầ lu ậBài 1: M1) các sau theo th bé đn n: 5678; 8765; 7568; 6587. ớX là:...
Nội dung tài liệu
KI TRA ĐNH KÌ GI KI IỂ và tên sinh:…………………… Năm c: 2017 2018ọ ọL p: 4..... Môn: ToánTr ng: TH ................................ Ngày….. tháng …. năm 2017ườ Th gian: 40 phút (ờ không th gian phát để )Đi mể Nh xét giáo viênậ ủĐ raềPH Tr nghi Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ Câu 1: (M1) 45 317 đc là:ố ọA. năm nghìn ba trăm yố ươ ườ ảB. lăm nghìn ba trăm yố ườ ảC. lăm nghìn ba trăm yố ươ ườ ảD. năm nghìn ba trăm yố ườ Câu 2: (M1 góc tên nó PDoc24.vn Góc nh nọGóc tẹGóc tùGóc vuôngCâu 3: (M2) 8kg =…kgạA. 28 B. 208 C. 280 D. 2880Câu 4: (M3) Hình bên có ….. A. góc t, góc tù, năm góc vuông và góc nh ọB. góc t, góc tù, góc vuông và hai góc nh ọC. góc t, năm góc vuông và hai góc nh ọD. góc t, góc tù, năm góc vuông và hai góc nh nộ ọCâu 5: (M2) Cho 2m 7cm ..................... cm. thích đi vào ch ch là:ố A. 27 B. 207 C. 2007 D. 270Câu 6: (M3) Trung bình ng ba là 45. ng ba là ốA. 180 B. 155 C. 135 D. 160PH II :Ầ lu ậBài 1: M1) các sau theo th bé đn n: 5678; 8765; 7568; 6587. ớX là: …………….;………………;…………… ;…………….ếBài (M2) Đt tính tính: a, 465 218 342 905 b, 89 084 46 937 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài (M3) nh đt hình ch nh có chi ng 25m, chi dài nộ ầchi ng. Tính chu vi nh đt hình ch nh đó ?ề Bài gi iả ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Doc24.vn ................................................................................................................................................................................................................................Bài (M4) Trung bình ng hai nhiên là 78, bi bé ng 24. Tìm ốl n.ớ Bài gi iả..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H NG CH ĐI KI TRA GI KÌ IƯỚ Môn: Toán Năm 2017 2018ọ PH Tr nghi mẦ đi m)ểCâu 1: C. lăm nghìn ba trăm yố ươ ườ đi m)ểCâu 2: (1 đi m)ể PCâu 3: B. 208 (1 đi m)ểCâu 4: D. góc t, góc tù, năm góc vuông và hai góc nh (1 đi m)ểCâu 5: B. 207 (1 đi m)ểDoc24.vn Góc nh nọ Góc tẹ Góc tù Góc vuôngCâu 6: C. 135 (1 đi m)ểPH II lu nẦ đi m)ểBài (1 đ): các sau theo th bé đn n: 5678; 8765; 7568; 6587. là: 5678, 6587; 7568; 8765ếBài (1 đ): Đt tính và tính đúng câu (0,5 đi m)ặ ểa, 465 218 342 905 b, 89 084 46 937 465 218 89 084 342 905 46 937 808 123 42 147 Bài (1đ) Bài gi iả Chi dài nh đt hình ch nh là (0, 25đ)ề 25 100 (0, 25đ) Chu vi nh đt hình ch nh là :ả (0, 25đ) (100 25) 250 (m) (0, 25đ) Đáp :ố 250 Bài (1 đ) Bài gi iả ng hai đó là:ổ 78 156 (0,5 đi m)ể là:ố (156 24) 90 (0,25 đi m)ể Đáp 90 (0,25 đi m)ố ểDoc24.vn (HS có th tính các phép tính ho làm cách khác)ể ặ________________________________Doc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến