loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-11-11 10:13:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 12   

152
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
Trang Môn Toán 12 Mã 176 Hä, tªn thÝ sinh :. ................................................................. Sè b¸o danh ............................. C©u Tìm hàm 23 1y mx ng bi trong kho ng  0; A. 3m B. 1m C. 1m D. 3m C©u Cho tam giác vuông có ng nh góc vuông và nh huy ng 9. Di tích nh tam giác vuông đó ng A. 32 B. 92 C. 32 D. 35 C©u Ti tuy đi th hàm 21 12x 3x3 3y có phương tr ình là A. 2y B. 1y C. 3y D. 0y C©u Cho kh lăng tr ABC.A’B’C’ có th tích là th tích kh chóp C’.ABC là: A. 13 B. 2V C. 12 D. 16 C©u Tìm hàm 23143 mxy 2x A. B. C. D. C©u Giá tr  3302 12 .25 0, .9          ng A. 53 B. 83 C. 23 D. 3313 C©u Ch nh đúng trong các nh sau A.  44 B.  43  C.  42 D.  611 11  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ẠO BẮC NINH TRƯ ỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ CHÍNH THỨC (Đ thi gồm có trang) KI ỂM TRA CHẤT ỢNG GIỮA HỌC KÌ NĂM ỌC: 201 201 Môn :TOÁN ớp 12 Th ời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát ề) Mã thi 176Trang Môn Toán 12 Mã 176 C©u Hàm 212x 34y ng bi trong...
Nội dung tài liệu
Trang Môn Toán 12 Mã 176 Hä, tªn thÝ sinh :. ................................................................. Sè b¸o danh ............................. C©u Tìm hàm 23 1y mx ng bi trong kho ng  0; A. 3m B. 1m C. 1m D. 3m C©u Cho tam giác vuông có ng nh góc vuông và nh huy ng 9. Di tích nh tam giác vuông đó ng A. 32 B. 92 C. 32 D. 35 C©u Ti tuy đi th hàm 21 12x 3x3 3y có phương tr ình là A. 2y B. 1y C. 3y D. 0y C©u Cho kh lăng tr ABC.A’B’C’ có th tích là th tích kh chóp C’.ABC là: A. 13 B. 2V C. 12 D. 16 C©u Tìm hàm 23143 mxy 2x A. B. C. D. C©u Giá tr  3302 12 .25 0, .9          ng A. 53 B. 83 C. 23 D. 3313 C©u Ch nh đúng trong các nh sau A.  44 B.  43  C.  42 D.  611 11  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ẠO BẮC NINH TRƯ ỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ CHÍNH THỨC (Đ thi gồm có trang) KI ỂM TRA CHẤT ỢNG GIỮA HỌC KÌ NĂM ỌC: 201 201 Môn :TOÁN ớp 12 Th ời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát ề) Mã thi 176Trang Môn Toán 12 Mã 176 C©u Hàm 212x 34y ng bi trong kho ng A.  0; B.  0;  C.  2;  D.  0 C©u là di tích đa giác đáy, là chi cao khi đó công th tính th tích kh chóp có đáy là hình bình hành là A. 1.2V B. .V C. 1.3V D. 1.4V C©u 10 Có th chia hình lập ph ương thành bao biêu diện bằng nhau? A. Sáu B. C. Hai D. Vô C©u 11 giao đi đư ng cong y=x 3- 2x 2+2x+1 và đư ng th ng ng A. B. C. D. C©u 12 Cho hàm .13:)( 23 xxyC Đư ng th ng đi qua đi A( 3,1) và có góc ng Xác nh đư ng th ng đó th đi khác nhau A. m B. 0m C. m D. m C©u 13 Trong các hàm sau, nh ng hàm nào luôn ng bi trên ng kho ng xác nh nó: 32 1( 2( )1xy II IIIx   A. và II B. II và III C. Ch D. và III C©u 14 Hàm 22 13 2x xy có giá tr nh trên đo [0;2] là: A. B. 1/3 C. 13/6 D. C©u 15 th sau là hàm nào? -3-2-1123-3-2-1123xy A. 42x xy  B. 23 1y C. 23 1y D. 23 1y Trang Môn Toán 12 Mã 176 C©u 16 ính 40,7531 116    ta đư A. 24 B. 12 C. 18 D. 16 C©u 17 Tìm th hàm 33 3y có hai đi tr M, sao cho tam giác OMN có di tích ng 48 là A. 6m B. 2m C. 3m D. 2m C©u 18 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nh SA vuông góc đáy và 62aSA Kho ng cách ph ng (SBC) ng: A. 22a B. C. 155a D. 77a C©u 19 th hàm 22x 5x 3y A. Có đư ng ti ng là 2x B. Có đư ng ti ng là 2x C. Có đư ng ti ngang là 5y D. Không có ti C©u 20 Cho đư ng cong (C): 2124 y Ti tuy (C) đi có hoành ng là A. 2x 3y B. 4y C. x+4y D. 3y C©u 21 th hàm 3x 21yx  có tâm ng là đi A.  1; 3I B.  3;1I C.  1; 3I D.  1; 3I C©u 22 àm 22y ti A. 2x B. 13x C. 1x D. 1x C©u 23 M, là giao đi hai đư ng cong 2x 5y và 33x 5y Khi đó hoành trung đi đo th ng MN ng A. 52 B. C. D. 32 C©u 24 Khi dài nh hình phương tăng thêm cm th th tích nó tăng thêm 98 cm 2. nh hình phương đă cho là A. cm B. cm C. cm D. cmTrang Môn Toán 12 Mã 176 C©u 25 Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB là tam giác nh tam giác ABC cân C. Hình chi trên ph ng ABC là trung đi nh AB góc nh SC và ph ng đáy ABC ng 30 0. Th tích kh chóp S.ABC là: A. 338 B. 334 C. 328 D. 332 C©u 26 Ch nh đúng trong các nh sau A.    e2 25 B. 24  C. 1,4 21 13 3   D. 1,73 C©u 27 Kim tháp Kê Ai đư xây ng vào kho ng 2500 năm trư Công nguyên. Kim tháp này là kh chóp giác có chi cao 147 m, nh đáy dài 230 m. Th tích nó là: A. 2592100 B. 7776300 C. 3888150 D. 3592100 C©u 28 Th tích kh lăng tr tam giác có nh đáy ng và nh bên ng là A. 332a B. 334a C. 323a D. 336a C©u 29 Tìm th hàm  22 2y có đi tr thành tam giác có tr ng tâm là đi  0; 2G A. B. C. D. C©u 30 Giá tr nh nh hàm 11xyx  trên đo  4; 2 ng A. 35 B. 53 C. 35 D. 53 C©u 31 Tìm hàm 2( 1f mx có hai đi tr ,x th 21 3x A. 2m B. 12m C. 1m D. 32m C©u 32 th hàm 62xyx  có đư ng ti ngang là A. 2y B. 2x C. 4x D. 4y C©u 33 Th tích kh chóp giác có các nh ng là A. 326 B. 332 C. 334 D. 33aTrang Môn Toán 12 Mã 176 C©u 34 giá tr nào thì ph ương tr ình 23 0x có nghi duy nh t. A. 4m B. 4m C. 0m D. 4m C©u 35 Giá tr nh nh hàm 3y trên đo 5;3] là: A. B. C. D. C©u 36 Cho hàm 22 xyx  ti th hàm ng A. B. C. D. C©u 37 Đư ng th ng là ti ng th hàm nào sau đây A. 4x2yx  B. 32x 6y C. 3x 22yx  D. 42x xy  C©u 38 Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là ình ch nh AD 2AB 2a. Tam giác SAD vuông cân và  DSA ABC Kho ng cách gi hai đư ng th ng SA và BD ng A. 63a B. 33a C. 63a D. 3a C©u 39 Cho th dương a. Giá tr rút bi th 116.P là A. B. 8a C. 6a D. C©u 40 Trên kho ng (0; thì hàm 33 1 y A. Có giá tr nh nh ng B. Có giá tr nh ng C. Có giá tr nh ng D. Có giá tr nh nh ng C©u 41 àm 22 3y có giá tr là A. B. C. D. C©u 42 Tìm các giá tr hàm 22x 7y m luôn ngh ch bi trên A. 29m B.  1; 0m C. 29m D.  0;1m C©u 43 Khi tăng dài các nh kh ch nh lên đôi th th tích kh tương ng A. Tăng B. Tăng C. Tăng D. Tăng C©u 44 Ngư ta góc bìa hình vuông hình vuông có nh ng 12 cm, thành hình ch nh không có p. Tính dài bìa ban u, bi ng hình pTrang Môn Toán 12 Mã 176 ch nh có th tích ng 4800 cm 3. A. 42 cm B. 36 cm C. 44 cm D. 38 cm C©u 45 Bi th 53. .x (x 0) vi dư ng lu th là: A. 52x B. 73x C. 23x D. 53x C©u 46 Giao đi th (C 3x 11yx  và đư ng th ng ): 3x 1y là: A. Đi  2; 5M B. Đi  1; 2; 53M   C. (d) và (C) không có đi chung. D. Đi 1; 03M   C©u 47 Cho hàm f(x) xác nh liên trên và có ng bi thiên Kh ng nh nào sau đây là đúng A. Hàm ch ng bi trên kho ng (1; 3) B. Hàm C. Hàm có giá tr ti ng D. Hàm C©u 48 Cho 21 12 2: yx yx x        Bi th rút là: A. B. C. D. 2x C©u 49 đi hàm 4x 20y A. B. C. D. C©u 50 Cho hàm 33 2y có th (C). Tìm đi thu (C) và có hoành dương sao cho ti tuy (C) song song đư ng th ng 9x 6y A. M( 1;2) B. M(1; 2) C. M(2;0) D. M(1;3) ---------------- ----------------- y’  VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBẢNGĐÁPÁNCâu1761771781791801811821831DCDBAACD2CBBAAAAC3BCACDCBA4AAAADDBD5CBACBBDB6DABABACA7ACDCDAAB8BDADCDAA9CDDAACCD10ACABCABA11DDCCCCBB12DDBCDBAA13CCBCCDBD14BBACCDCD15BDBDABDA16ABADDDCC17BADBCACA18ADDDCBDD19DCABDABB20BACCADAC21DCABCDBA22CDBDABDB23BDDADAAA24BBDBCCBC25ACBABBDA26ADCDBDCB27ACCCDCCB28ACADBCAB29DDBDBCDC30BACBBABC31DADDDCAC32DADBADAA33AABCABCD34BBBACCDD35DACCACBA36DACABABC37CDAACABB38CADACCAA39ABDDBBDCVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí40BBBCDDCD41CBBBBDCC42CBCBBCDC43AACABBAD44CDCDABAD45DBCADABB46BBCDBBCB47BCABAAAB48ACABDDDD49CBDAABDC50CABBABDBTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến