loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp án

Chia sẻ: tailieuvn | Ngày: 2016-10-13 08:32:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

2200
Lượt xem
122
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnĐề thi giữa học kì môn Tiếng Anh lớp Thí điểm có đáp ánI. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)1. Her parents still live there .......... her grandparents.A. for B. at C. with D. on2. Lan is ............ than HoaA. tallest B. tall C. taller D. more tall3. ............... do you live?A. Who B. What C. Which D. Where4. .................. are you talking to?A. Who B. What C. Which D. Where5. What ................. your telephone number?A. is B. are C. does D. do6. Nga lives ............. 52 Nguyen Hue Street.A. on B. in C. at D. under7. ............... does your father do?A. When B. Where C. What D. Which8. Tomorrow my family ...................... to Ho Chi Minh City.A. is B. is going to go C.is going D. goes9. My mother takes care ............... sick children.A. about B. in C. at D. of10. He works ................ the farm.A. on B. in C. about D.atDoc24.vn11. Are there .......... pens on the table? Yes, there are.A. any B....
Nội dung tài liệu
Doc24.vnĐề thi giữa học kì môn Tiếng Anh lớp Thí điểm có đáp ánI. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)1. Her parents still live there .......... her grandparents.A. for B. at C. with D. on2. Lan is ............ than HoaA. tallest B. tall C. taller D. more tall3. ............... do you live?A. Who B. What C. Which D. Where4. .................. are you talking to?A. Who B. What C. Which D. Where5. What ................. your telephone number?A. is B. are C. does D. do6. Nga lives ............. 52 Nguyen Hue Street.A. on B. in C. at D. under7. ............... does your father do?A. When B. Where C. What D. Which8. Tomorrow my family ...................... to Ho Chi Minh City.A. is B. is going to go C.is going D. goes9. My mother takes care ............... sick children.A. about B. in C. at D. of10. He works ................ the farm.A. on B. in C. about D.atDoc24.vn11. Are there .......... pens on the table? Yes, there are.A. any B. some C. much D. a12. ........................ beautiful day!A. It B. Which C. Where D. WhatII. Complete the sentences with on, in, at, in front of (2 marks).1. My birthday is....................June eighth.2. live..............Gio Quang.3. get up................6 o'clock every day.4. My house is.............................a lake.III. Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark).My aunt Thuy (live) ................ (1) in Ha Dong. She (work) .....................(2) in hospital in the centreof Ha Noi. Every morning, she (catch) ..................(3) bus to her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the children. She always (say) ............(6) that children (be) ............(7) very lovely. Now she (do) ........................(8) her job with great pleasure. But next year she (go).............(9) to Ho Chi Minh City with her husband She (be)..................(10) very unhappy.IV. Answer the questions (2,5 marks).1. What 's your family name?.......................................................................................2. How do you get to school?.......................................................................................3. How far is it from your house to school?.......................................................................................4. What will you be on your next birthday?Doc24.vn........................................................................................5. Where are you going to go next Sunday?........................................................................................Đáp án I. marks: each sentence is 0,25 m1. 7. C2. 8. B3. 9. D4. 10. A5. 11. A6. 12. DII. marks: each sentence is 0,5 m1. On2. In3. At4. In front ofIII. 2,5 marks: each sentence is 0,25 m1. Lives2. Works3. Catches4. Taking5. LovesDoc24.vn6. Says7. Is8. Is doing9. Will go10. IsIV. 2,5 marks: each sentence is 0,5 m1. My family name is................2. go to school by bike.3. It is about kilometers.4. will be 14 on my next birthday.5. am going to to go to the zoo next Sunday.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến