loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Chia sẻ: nguyenkhanhlinh | Ngày: 2016-10-04 10:32:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

2868
Lượt xem
101
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2016 - 2017 có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO………………. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ INĂM HỌC: 2016-2017MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 45 phútI. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from therest. (1 mark):1. A. ch air B. ch ool C. cou ch D. ch ildren2. A. metimes B. ment C. st ve D. cl se3. A.biolog B. geograph C. ph sics D. fl 4. A. omework B. ouse C. our D. ere II.Choose the best words by circling the letter A,B,C or D. (2 marks)1. How …….. is it from your house to school?A. far B. long C. old D. tall2. What ……… intelligent boy!A. the B. C.an D. is3. Would you like some coffee?- __________A. Yes, please B. Of course C. No, thanks D. Both and are correct.4. This car is the ……. expensive of the four car.A. Best B. more C. good D. most5. They enjoy ……..TV.A. to watch B. watching C. to watching D. watched6. …………..work on farm.A. doctor B. farmer C. teacher D. journalist7. She is very happy …….. you again.A. meet B. meets C. to meet D. meeting8....
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO………………. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ INĂM HỌC: 2016-2017MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 45 phútI. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from therest. (1 mark):1. A. ch air B. ch ool C. cou ch D. ch ildren2. A. metimes B. ment C. st ve D. cl se3. A.biolog B. geograph C. ph sics D. fl 4. A. omework B. ouse C. our D. ere II.Choose the best words by circling the letter A,B,C or D. (2 marks)1. How …….. is it from your house to school?A. far B. long C. old D. tall2. What ……… intelligent boy!A. the B. C.an D. is3. Would you like some coffee?- __________A. Yes, please B. Of course C. No, thanks D. Both and are correct.4. This car is the ……. expensive of the four car.A. Best B. more C. good D. most5. They enjoy ……..TV.A. to watch B. watching C. to watching D. watched6. …………..work on farm.A. doctor B. farmer C. teacher D. journalist7. She is very happy …….. you again.A. meet B. meets C. to meet D. meeting8. He is in class 7A and …………………………. am I.A. too B. so C. but D. byIII. Give the correct form of the verbs in the bracket. (2 marks) 1. Trang (not have) any friends in Ha noi. 1…………………… 2. Some boys and girls (play) marbles at the moment. 2…………………… 3. The students (visit) their old teacher next week 3……………………1Doc24.vn 4. Mr Nam usually watch) TV in his free time 4…………………..IV. Fill in the blanks with the correct form of the words in the capital letters:(1 mark): Today Lien is not………………..because she misses her parents HAPPINESS2. Living in the city is………….…..than living in the countryside NOISY 3. In electronics, we learn to repair .........................appliances. HOUSE4.My ......................is tall and beautiful. TEACHV. Read the passage carefully then answer the questions: (2 marks)Linda lives with her parents in big house in HCM City. She is from England. She is thirteen. Shehas blue eyes and black hair. She is studying at International Language School. She can speakFrench, English and Vietnamese. But she doesn’t speak Vietnamese fluently. She often goes toFrench speaking club on Sunday mornings. She likes Vietnamese people very much because theyare friendly.1. Where is Linda from?.........................................................................................2. How many languages can she speak?........................................................................3. Does she speak Vietnamese fluently?.......................................................................4. Why does she like Vietnamese people?..................................................................VI. Arrange the following words to make correct sentences. (1 mark).1. play/ will/ soccer/ this/ afternoon/ they.…………………………………………………………………………………2.my/ is/ favorite/ English/ subject.…………………………………………………………………………………VII. Complete the following sentences with the suggested words. (1 mark).1.It difficult/ find/ apartment Ho Chi Mih City?……………………………………………………………………………………..2. They/ listen/ music/ ow.……………………………………………………………………………………..----------The end----------2Doc24.vnPHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀOTẠO .......................... HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016–2017Môn: TIẾNG ANH 7A. Hướng dẫn chung:1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh. Linhhoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm. Tùy theo mức độ sai phạm mà trừ điểm từng phầncho hợp lí, tuyệt đối tránh cách chấm đếm cho điểm một cách máy móc, khuyến khích những bàiviết có tính sáng tạo. 2. Việc chi tiết hóa điểm số của các (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểmcủa mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. Làm tròn điểm số sau khi cộng điểmtoàn bài (lẻ 0.25 làm tròn thành 0.5; lẻ 0.75 làm tròn thành 1.0).B. Đáp án và thang điểm:I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from therest. (1 mark): Mỗi câu chọn đúng cho 0,25 điểmCâu 4Đáp án CII. Choose the best words by circling the letter A,B,C or D. (2 marks)Mỗi câu chọn đúng cho 0,25 điểmCâu 8Đáp án BIII. Give the correct form of the verbs in the bracket. (2 marks) Mỗi động từ chia đúng cho 0,5 điểm 1. doesn’t have 2. are playing 3. will visit 4. watches IV. Fill in the blanks with the correct form of the words in the capital letters:3Doc24.vn(1 mark): Mỗi từ biến đổi đúng cho 0,25 điểm1. happy 2. noisier 3. household 4. teacherV. Read the passage carefully then answer the questions: (2 marks) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm 1. She is from England. 2. She can speak three languages. 3. No, she doesn’t. 4. She likes Vietnamese people very much because they are friendly. VI. Arrange the following words to make correct sentences. (1 mark):Mỗi câu sắp xếp đúng cho 0,5 điểm1. They will play soccer this afternoon.2. My favorite subject is English /English is my favorite subject. VII. Complete the following sentences with the suggested words.(1 mark):Mỗi câu hoàn thành đúng cho 0,5 điểm1. Is it difficult to find an apartment in Ho Chi Minh City?2. They are listening to music ow.---------- The end ----------4Doc24.vn5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến