loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-11-10 11:25:23 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi ngữ văn lớp 11   

159
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
I. ỌC HIỂU 3,0 đi ểm ọc đo ạn ăn sau và tr lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4: Dân ta có ột lòng nồng nàn yêu ớc. Đó là ột truyền thống quý báu của ta. ưa ến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm ăng, th tinh th ần ấy lại sôi nổi, nó kết thành ột làn sóng vô cùng mạnh mẽ, ớn, nó ớt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nh ấn chìm tất cả lũ bán ớc và lũ ớp ớc. (H Chí Minh, trong Chí Minh toàn tập ập 6, NXB Sự thật, Hà Nội, 1986) Câu 1. Nêu phương th ức biểu ạt chính đư ợc sử dụng trong đo ạn ăn? (0,5 đi ểm) Câu 2. Hai câu Dân ta có ột lòng nồng nàn yêu ớc. Đó là ột truyền thống quý báu ủa ta” liên ết với nhau bằng phép liên kết nào? (0,5 đi ểm) Câu 3. Đo ạn ăn cập ến nội dung gì? (1.0 đi ểm) Câu Ch ra 02 biện pháp tu từ đư ợc sử dụng và nêu hi ệu quả của nó trong câu ăn: ưa ến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm ăng, th tinh th ần ấy lại sôi nổi, nó kết thành ột làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó ớt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nh ấn chìm tất cả lũ bán ớc và lũ ớp ớc.” 1,0 đi ểm) II. LÀM VĂN 7,0 đi ểm...
Nội dung tài liệu
I. ỌC HIỂU 3,0 đi ểm ọc đo ạn ăn sau và tr lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4: Dân ta có ột lòng nồng nàn yêu ớc. Đó là ột truyền thống quý báu của ta. ưa ến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm ăng, th tinh th ần ấy lại sôi nổi, nó kết thành ột làn sóng vô cùng mạnh mẽ, ớn, nó ớt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nh ấn chìm tất cả lũ bán ớc và lũ ớp ớc. (H Chí Minh, trong Chí Minh toàn tập ập 6, NXB Sự thật, Hà Nội, 1986) Câu 1. Nêu phương th ức biểu ạt chính đư ợc sử dụng trong đo ạn ăn? (0,5 đi ểm) Câu 2. Hai câu Dân ta có ột lòng nồng nàn yêu ớc. Đó là ột truyền thống quý báu ủa ta” liên ết với nhau bằng phép liên kết nào? (0,5 đi ểm) Câu 3. Đo ạn ăn cập ến nội dung gì? (1.0 đi ểm) Câu Ch ra 02 biện pháp tu từ đư ợc sử dụng và nêu hi ệu quả của nó trong câu ăn: ưa ến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm ăng, th tinh th ần ấy lại sôi nổi, nó kết thành ột làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó ớt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nh ấn chìm tất cả lũ bán ớc và lũ ớp ớc.” 1,0 đi ểm) II. LÀM VĂN 7,0 đi ểm Câu (2,0 đi ểm) Hãy vi ết 01 đo ạn ăn (kho ảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về kiến đư ợc nêu trong đo ạn trích phần ọc hiểu: Dân ta có ột lòng nồng nàn yêu ớc ”. Câu (5,0 đi ểm) ảm nhận của anh(chị) về hì nh tư ợng bà Tú trong bài thơ Thương ợ” của nhà th Tr ần Tế ương ---------------- ết ----------------- Thí sinh không đư ợc sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ẠO BẮC NINH TRƯ ỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ CHÍNH THỨC (Đ thi gồm có 01 trang) KIỂM TRA CHẤT ỢNG GIỮA HỌC KÌ NĂM ỌC: 2016 2017 Môn Ng ăn ớp Th ời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát ề)1 ĐÁP ÁN Ph ần Câu ội dung Đi ểm ỌC HIỂU 3.0 Phương th ức biểu ạt chính: Nghị luận 0.5 Phép liên ết: Phép thế Đó là) 0.5 ội dung đo ạn ăn: Kh ẳng ịnh tinh thần yêu ớc của nhân dân ta. Chính tinh th ần yêu ớc giúp nhân dân ta chi ến thắng mọi thù. ọc sinh có thể diễn ạt theo cách khác nhau nh ưng ph ải hợp lý, có ức thuyết phục. Đi ểm 1,0: Trả lời đúng, ầy nội dung trên, hoặc diễn ạt theo cách khác nhưng ph ải hợp lý. Đi ểm 0,5: Trả lời đư ợc nội dung trên. Đi ểm 0,25: Tr lời chung chung ch ưa th ật rõ ý. Đi ểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời. 1.0 I. ọc sinh trả lời đư ợc trong các biện pháp tu từ sau: Bi ện pháp tu từ đư ợc sử dụng trong câu ăn: Ẩn dụ; Đi ệp từ; Li ệt kê; Lặp cấu trúc; Nhân hóa. tr lời đư 01 ện pháp tu từ cho 0.25 đi ểm; Không trả lời ho ặc trả lời sai thì không cho đi ểm) Tác ụng: Kh ẳng ịnh sức mạnh của lòng yêu ớc. ạo nhịp đi ệu sôi nổi, mạnh mẽ cho câu ăn. Th hiện niềm tự hào của Hồ Chí Minh về truyền thống quý báu ủa dân tộc ta. Tr lời đư ợc cả tác dụng nêu trên cho 0.5 đi ểm Tr lời đư ợc 1hoặc trong tác dụng nêu trên cho 0.25 đi ểm) 0.5 0.5 LÀM VĂN 7.0 Hãy vi ết 01 đo ạn ăn (kho ảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ ủa anh/chị về kiến đư ợc nêu trong đo ạn tríc phần ọc hi ểu: Dân ta có ột lòng nồng nàn yêu ớc ”. 2.0 Yêu hình th c: vi 01 đo văn kho ng 200 ch Đo văn có câu đo n, các câu phát tri và câu đo n. Trình bày rõ ràng ạch lạc, không mắc lỗi chính ả, dùng từ, ặt câu… II Yêu ầu về nội dung: Có th trình bày theo nhiều ớng khác nhau nhưng ần ảm bào các ản sau:2 1. Gi ải thích: Lòng ồng nàn yêu ớc: Là tình yê sâu ậm ối với quê hương ất ớc; nỗ lực cố gắng không ngừng dựng xây và phát tri ển ất ớc ngày càng giàu mạnh ơn. =>Kh ẳng ịnh: Lòng yêu ớc là tình cảm thiên liêng cao ủa mỗi ng ời dân Việt Nam 2. Bàn lu ận: Bi ểu hiện lòng yêu ớc nồng nàn của dân ta: Khi có gi ặc ngoại xâm: ăm thù gi ặc sâu sắc; chí quyết tâm đánh đu ổi kẻ thù; Sẵn sàng hi sinh bảo vệ ất ớc ấy một số dẫn chứng những tấm ươn yêu nư ớc: Th ời ưa :Bà Trưng ,Bà Tri ệu, Lê Lợi, Trần ưng ạo.. Th ời Pháp Mỹ xâm ợc: Phan Bội Châu,chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng La Văn ầu… Th ời bình: Tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu cảnh ẹp của non sông ất ớc; thức xây dựng ất ớc giàu ạnh… Phê phán nh ững biểu hiện không thể hiện lòng yêu ớc: Các th lực, tổ chức ng ời Việt Nam trong và ngoài ớc ra sức ch ống phá nhà ớc. Các cá nhân không có thức xây dựng ất nư ớc giàu mạnh.. 3. Bài ọc nhận thức và hành ộng Lòng yêu ớc là ột truyền thống quý báu của dân tộc, là thư ớc đo nhân cách trong con ng ời Việt Nam Yêu nư ớc nh ưng không chấp, bảo thủ (ta về ta tắm ao ta...). Yêu nư ớc không ồng nghĩa với những hành ộng bài ngoại, thủ với những thói quen, tập tục ần thay ổi. Có lòng hào, thức tự tôn dân tộc nh ưng không ằng lòng ới những gì đang có. ỗi ng ời cần thức luôn luôn duy trì và phát triển ất nư ớc, làm cho ất ớc ngày càng giàu mạnh... Yêu nư ớc nh ưng không che gi ấu, ch ấp nhận những thói ật xấu của ng ời Việt Nam, phải ấu tranh, phê phán các hành ộng không thể hiện lòng yêu ớc, làm xấu hình ảnh về ất ớc, con ng ời Việt Nam ất ớc ngày càng tốt ẹp hơn. 0.25 1.5 0.25 nh ận của anh(chị) về hình ợng bà Tú trong bài thơ Thương ợ” của nhà th Tr ần Tế ương 5.0 1. kỹ ăng Trên cơ những hiểu biết về bài th “Thương ợ” của Trần Tế Xương, ọc sinh biết phát hiện và phân tích những ặc sắc nghệ thu ật làm nổi bật chân dung bà Tú. Bài vi ết hoàn chỉnh (MB TB KB); di ễn ạt rõ ràng, lập luận3 ch ặt chẽ kết hợp với phân tích ẫn chứng; chữ viết sach ẹp, không ắc quá nhiều lỗi chính tả, diễn ạt. 2. kiến thức: Lưu ý: Bài làm có th triển khai theo các cách khác nhau song cơ ản phải làm sáng tỏ những nội dung sau: a. bài Gi ới thiệu khái quát về tác giả, tác ph ẩm. Khái quát hình ợng bà Tú b. Thân bài: Bà Tú hi ện lên qua nỗi lòng th ương của ông Tú( Nhà th Tr ần ương) ới nhiều phẩm chất ẹp: Bà Tú là ột phụ nữ tần tảo, vất vả, ảm đang, ết lòng vì ch ồng con (4 câu thơ ầu) câu thơ ầu Quanh năm buôn bán mom sông, Nuôi ăm con ới một chồng. +"quanh năm" >th ời gian làm việc không ng ơi ngh +"mom sông" ịa thế bấp bênh, ầy bất trắc. +"năm con ới một chồng" bà là ngư ời phải một mình lo toan cho gia ình câu thơ òn ẩn chứa tâm sự hua xót ủa ông Tú khi ặt con ối xứng với chồng, ờng nh Tú Xương đang trách mình tr thành gánh nặng cho ng ời vợ làm bà thêm ất vả. câu thơ ti ếp ặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo ặt ớc buổi đông, +"l ặn lội thân cò" cách nói nh ấn mạnh vào sự vất vả, âm thầm hi sinh ủa bà Tú. +'khi quãng ắng", "buổi đông'' >nh ững không gian, thời gian ẩn chứa nhiều nguy hiểm (ca dao: con ơi nh lấy câu này/ Sông sâu ch lội ầy chớ sang) Bà Tú là ột phụ nữ vị tha, giàu ức hi sinh câu ti ếp ột duyên hai nợ âu đành ph ận, Năm ắng ời ưa dám qu ản công +"m ột duyên hai nợ âu đành ph ận" Duyên và là hai khái ni ệm ối ập nhau Theo cách hi ểu dân gian duyên là đi ều ốt ẹp là hòa ợp nhiên còn là gánh ặng là trách nhi ệm mà con ngư ời ta vư ớng ắc ph ải Duyên là may 0.5 1.5 1.04 ắn còn là ủi ro đây khi ấy ông Tú may ắn bà Tú ch hư ởng có ột mà ủi ro ại ấp đôi ức là sung sư ớng thì ít ỏi mà kh ực thì ại nhi .Dù ậy bà coi đó là cái ph ận cái ịnh ệnh mà ông tr ời áp ặt ẵn cho mình Vì th bà cam ch ịu ch ấp nh ận không kêu ca mà âm th ầm ch ịu ựng +"năm ắng..." Bà Tú ẵn sàng vư ợt qua năm ắng mư ời mưa” nh ững ỗi khó khăn tăng ấp ch ồng ch ất bà dám qu ản công” nguy ện gánh vác trách nhi ệm chăm lo gia ình Thái tình cảm của ông Tú Th ấu hiểu,yêu th ương, trân tr ọng, ngợi ca, biết ơn ối với bà Tú.(6 câu ầu bộc lộ gián tiếp qua công vi ệc vất vả của bà Tú, câu cuối bộc lộ ực tiếp qua ti ếng chửi Thói ời” chửi chính mình) => bài th ổi bật lên hình ợng phụ nữ chịu th ương ch ịu khó, vất vả ngày đêm ết lòng ch ăm lo cho cu ộc sống gia ình ồng thời cũng thể hiện sự cảm thông, biết ơn ủa ng ời ch ồng ối với sự hi si nh ặng thầm của vợ. Có th nói, bà Tú ội tụ ầy những ức tính quý báu nhất của ng ời ph nữ Việt Nam. Ngh Thuật xây dựng hình ợng bà Tú: ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ng ăn ọc dân gian(hình ảnh thâ cò ặn lội, sử dụng nhi ều thành ngữ), ngôn ngữ ời sống (cách nói khẩu ngữ, sử ụng tiếng chửi). c. ết bài: Đánh giá ổng quát hình ợng bà Tú của trong bài th “Thương ợ” của nhà th Tr ần Tế ương So sánh liên thực tế về ng ời phụ nữ Việt Na hi ện nay Lưu ý: Giám kh ảo ăn vào tình hình cụ thể bài làm cho đi ểm sát ới trình học sinh. ần khuyến khích những bài viết có sự sáng tạo Đi ểm toàn bài lấy lẻ ến 0.5 đi ểm 0.5 0.5 0.5 0.5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến