loading
back to top

Đề thi đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2015

Chia sẻ: nguyennuong | Ngày: 2016-03-24 09:35:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi và đáp án ngữ văn   

301
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2015

Đề thi đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2015

Đề thi đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2015Loading...

Tóm tắt nội dung
BỘ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO ẠO ĐỀ THI CHÍNH TH ỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TRUNG ỌC PH THÔNG QU ỐC GIA ĂM 2015 Môn thi: NG ĂN Th ời gian làm bài: 80 phút, không th ời gian phát đề I. PH ẦN ĐỌC HI ỂU (3,0 điể Đọc đoạn th sau và th ực hi ện các yêu ầu câu đế câu 4: Chúng tôi đứng đây trầ trụi giữa trời Cho bi ển không còn hoang ạnh Đứa đồng chua Đứa vùng đất ặn Chia nhau nỗi nh nhà Hoàng hôn tím ngát xa kh ơi Chia nhau tin vui ột cô gái làng kh ểnh ăng, hay hát Vầng tr ăng lặn dướ chân ều bạt ắt lên chúng tôi nh ếnh nhoáng vàng Chúng tôi coi th ường gian nan Dù đồng đội tôi, có ngườ ngã trước mi ệng cá ập Có ngườ bị vùi ưới cơn bão tợn Ngày mai đảo sẽ nhô lên quốc Vi ệt Nam, ột lần nữa nối li ền Hoàng Sa, Tr ường Sa Nh ững quần đảo long lanh nh ngọc dát Nói chẳng đủ đâu, tôi ph ải hát Một bài ca ằng nhịp trái tim tôi Đảo à, đảo i! Đảo Thuy ền Chài, 1982 (Trích Hát về ột hòn đảo Tr ần Đă ng Khoa, Trườ ng Sa, NXB ăn họ c, 2014, tr.51) Câu 1. Đoạ th trên đượ viết theo th th nào? Câu 2. Cuộc...
Nội dung tài liệu
BỘ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO ẠO ĐỀ THI CHÍNH TH ỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TRUNG ỌC PH THÔNG QU ỐC GIA ĂM 2015 Môn thi: NG ĂN Th ời gian làm bài: 80 phút, không th ời gian phát đề I. PH ẦN ĐỌC HI ỂU (3,0 điể Đọc đoạn th sau và th ực hi ện các yêu ầu câu đế câu 4: Chúng tôi đứng đây trầ trụi giữa trời Cho bi ển không còn hoang ạnh Đứa đồng chua Đứa vùng đất ặn Chia nhau nỗi nh nhà Hoàng hôn tím ngát xa kh ơi Chia nhau tin vui ột cô gái làng kh ểnh ăng, hay hát Vầng tr ăng lặn dướ chân ều bạt ắt lên chúng tôi nh ếnh nhoáng vàng Chúng tôi coi th ường gian nan Dù đồng đội tôi, có ngườ ngã trước mi ệng cá ập Có ngườ bị vùi ưới cơn bão tợn Ngày mai đảo sẽ nhô lên quốc Vi ệt Nam, ột lần nữa nối li ền Hoàng Sa, Tr ường Sa Nh ững quần đảo long lanh nh ngọc dát Nói chẳng đủ đâu, tôi ph ải hát Một bài ca ằng nhịp trái tim tôi Đảo à, đảo i! Đảo Thuy ền Chài, 1982 (Trích Hát về ột hòn đảo Tr ần Đă ng Khoa, Trườ ng Sa, NXB ăn họ c, 2014, tr.51) Câu 1. Đoạ th trên đượ viết theo th th nào? Câu 2. Cuộc sống gian khổ và hi ểm nguy trên đả của ng ười lính được miêu tả qua những từ ngữ hình nh nào? Câu 3. Chỉ ra và nêu hi ệu quả của bi ện pháp tu đượ sử dụng trong câu th ơ: Nh ững quần đảo long lanh như ngọc dát Câu 4. Đoạn th cho anh/ch tình ảm gì đố với nh ững ng ười lính đảo? (Trình bày kho ảng đế dòng) Đọc đoạn trích sau và th ực hi ện các yêu ầu câu đến câu 8: Hội ch ứng vô ảm hay nói cách khác là ăn bệ nh tr ảm xúc tr ước ni ềm vui, nh ất là ỗi đau ủa ngườ khác, vố là một ặt trong hai phươ ng diện ấu trúc ản ch ất Con Ngườ của ỗi sinh th ng ười. Tính “con” và tính “ng ười” luôn luôn hì nh thành, phát tri ển ỗi con ng ười từ khi ọt lòng cho đến khi nhắ mắ xuôi tay. Cái thi ện và cái ác luôn luôn song hành theo từng ước đi, qua ừng ch ỉ, hành vi ủa ỗi con ngườ trong mối quan ới ộng đồng, ới cha ẹ, anh ch em, ạn bè, bà con làng xóm, đồng bào, đồng lo ại. Trong cuộ hành trình lâu dài, gian kh ủa ột đờ ng ười, cái ất và cái được không ph ải đã đượ nh ận ra ột cách dàng. ất ột đồng xu, ột mi ếng ăn, ất ột ph ần th ể, ất ột ật ữu, con ng ười nh ận bi ết ngay. Như ng có những cái ất, cái được nhi ều khi lạ không dễ gì cảm nh ận đượ ngay. Nh ường bướ cho ột già cao tu ổi, nhườ ng chỗ cho bà có con nh trên tàu xe chậ chội, bi ếu ột vài đồng cho ng ười hành kh ất,... có ất có được nh ưng không ph ải ai ũng đã nh ận ra cái gì mình đã thu được; có khi là th ăng hoa trong tâm ồn thi ện và nhân ái. Nói nh ột nhà vă lớn, ngườ ta chỉ lo túi ti ền ng đi nh ưng ại không bi ết lo tâm hồ mình đang ơi ạn, khô héo ần. Tôi mu ốn đặt ấn đề là cùng ới báo động nh ững hi ểm ọa trông thấ y, cần báo động hi ểm ọa không trông thấ hay khó trông th ấy. Hi ện nay đã có quá nhi ều ấu hi ệu và ki ện tr ầm tr ọng ủa hi ểm ọa vô ảm trong xã hộ ta, nhất là trong tu ổi tr ẻ. 1/2Bạo ực đã xuấ hiện dữ dằn nh ững tháng ngày ần đây báo hi ệu ngu ồn ốc sâu xa xu ống ấp nghiêm tr ọng nhân ăn, bệ nh vô ảm. (Trích Nguồn ốc sâu xa ủa hi ểm ọa, Bài ập Ng ăn 12 Tập ột, NXB Giáo ục Vi ệt Nam, 2014, tr.36-37) Câu 5. Chỉ ra phương th ức bi ểu đạ chính được sử dụng trong đoạ trích. Câu 6. Theo tác gi ả, ngu ồn gốc sâu xa ủa nạn bạ lực xu ất hi ện gầ đây là gì? Câu 7. Tác giả đã thể hi ện thái độ gì khi bàn hi ểm ọa vô ảm trong xã hội hi ện nay? Câu 8. Anh/Ch suy ngh nh th nào khi có nh ững ngườ “chỉ lo túi ti ền ỗng đi nh ưng ại không bi ết lo tâm ồn mình đang ơi ạn, khô héo dần”? (Trình bày khoảng đến dòng) II. PHẦN LÀM ĂN (7,0 điể Câu (3,0 điể Có ki ến cho ằng: Việc rèn luyệ kĩ ăng ống ũng cần thi ết nh việc tích ũy kiến th ức. Anh/Ch hãy viế bài văn ngh lu ận (kho ảng 600 ch ữ) bày suy ngh ủa mình về vấn đề trên. Câu (4,0 điể Ng ười àn bà ỗng chép mi ệng, con ắt nh ang nhìn su ốt đờ mình: Giá tôi đẻ ít i, hoặ chúng tôi ắm đượ một chi ếc thuyề rộng ơn, ngày cách ạng đỡ ói kh ch tr ướ kia vào các ắc, ông trờ làm động biển su ốt hàng tháng, cả nhà vợ ch ồng con cái toàn cây ương ồng lu ộc ch ấm muố i... Lão ta tr ước ồi ảy nh ăm có lính ng ụy không? Tôi ỗng hỏ một câu nh lạc đề Không chú à, ũng nghèo kh ổ, túng qu ẫn đi vì tr ốn lính bỗ ng mụ đỏ ặt nh ưng cái lỗ chính là ám đàn bà thuy ền đẻ nhi ều quá, mà thuy ền ại ch ật. ậy sao không lên mà Đẩ hỏ i. Làm nhà trên đất ột ch âu có th làm được cái ngh thuy ền ướ vó? ngày cách ạng ề, cách ạng đã ấp đất cho nh ưng ch ẳng ai ở, vì không nghề đượ c! trên thuy ền có bao giờ lão ta đánh ch không? Tôi hỏ i. Bất lúc nào th ấy kh quá là lão xách tôi ra ánh, cũng nh àn ông thuy ền khác uố ng rượu... Giá mà lão ống ượu... thì tôi còn đỡ kh ổ... Sau này con cái ớn lên, tôi ới xin được vớ lão... đưa tôi lên bờ mà ánh... Không th nào hiể được, không thể nào hiểu đượ c! Đẩu và tôi cùng ột lúc th ốt lên. Là ởi vì các chú không ph ải là đàn bà, ch ưa bao gi các chú bi ết nh th nào là nỗ vất ủa ngườ đàn bà trên ột chi ếc thuyề không có đàn ông... Ph ải, ph ải, bây gi tôi đã hi ểu, ất ng Đẩ trút ột ti ếng th dài đầy chua chát, trên thuy ền phả có ột ng ười đàn ông... dù ắn man ợ, tàn ạo? Ph ải Ng ười àn bà đáp ũng có khi bi ển động sóng gió ch chú? Lát lâu sau lạ ới nói ti ếp: Mong các chú cách ạng thông ảm cho, đám đàn bà hàng chài thuy ền chúng tôi ần phả có ngườ đàn ông để chèo ch ống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấ ng đặng mộ sắp con nhà nào ũng trên ướ ch ục đứ a. Ông trờ sinh ra ngườ đàn bà là để đẻ con, ồi nuôi con cho đến khi khôn lớ cho nên phải gánh ấy cái kh ổ. àn bà thuyền chúng tôi ph ải ống cho con chứ không thể ống cho mình nh trên đất đượ c! Mong các chú ượng tình cho cái sự lạc ậu. Các chú đừng ắt tôi nó! ần đầu tiên trên khuôn ặt xí ủa ch ợt ửng sáng lên như một ườ ại, trên chi ếc thuyề cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi ống hòa thu ận, vui ẻ. đờ ch có ột lúc nào th ật vui không? Đột nhiên tôi ỏi. Có ch ứ, chú! Vui nhấ là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó đượ ăn no... (Trích Chiếc thuy ền ngoài xa Nguy ễn Minh Châu, Ngữ ăn 12, Tậ hai, NXB Giáo ục Vi ệt Nam, 2015, tr.75-76) ảm nh ận ủa anh/ch nhân vậ người đàn bà hàng chài trong oạn trích trên. Từ ó, bình lu ận ng ắn gọ về cách nhìn nh ận cu ộc số ng và con ng ười của nhà ăn Nguy ễn Minh Châu trong tác ph ẩm Chi ếc thuy ền ngoài xa ------Hết------ Thí sinh không được sử dụ ng tài li ệu. Cán coi thi không giả thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ............................................................; báo danh: ................................................ 2/2BỘ GIÁO ỤC VÀ ĐÀO ẠO ĐỀ THI CHÍNH TH ỨC KỲ THI TRUNG ỌC PH THÔNG QU ỐC GIA ĂM 2015 ÁP ÁN THANG ĐIỂ Môn thi: NG VĂN (Đ áp án Thang điểm ồm có 02 trang Ph ần Câu Nộ dung Điể ĐỌ HI ỂU 3,0 Đoạn th đượ viết theo th th tự do. 0,25 Cu ộc ống gian khổ và hiểm nguy trên đảo ủa ng ười lính đượ miêu tả qua nhữ ng ng ữ, hình ảnh: trần tr ụi gi ữa tr ời, lề ạt, gian nan có ng ười ngã tr ước mi ệng cá ập có ngườ bị vùi ưới cơn bão tợ n... 0,25 Bi ện pháp tu đượ sử ụng trong câu th là so sánh. (0,25 iể Hi ệu quả làm ổi ật đẹ ủa nh ững qu ần đả o; th hi ện tình yêu, ni ềm hào về biển đả o. (0,25 điể 0,50 Bày đượ tình ảm chân thành, sâu ắc dành cho nh ững ng ười lính đảo. 0,50 Ph ươ ng th ức bi ểu đạ chính là ngh lu ận. 0,25 Theo tác gi ả, ngu ồn gố sâu xa ủa ạn bạ lực xu ất hi ện gầ đây là do ệnh vô ảm, do xu ống ấp nghiêm trọ ng về thức nhân ăn. 0,25 Thái độ củ tác giả khi bàn hi ểm ọa vô cả m: lo ng ại, tră trở... 0,50 Thể hiện đượ suy ngh chân thành, sâu ắc trướ hiện ượng: có nh ững ng ười ch lo túi ti ền ỗng đi nh ưng ại không bi ết lo tâm ồn mình đang ơi ạn, khô héo dầ n”. 0,50 LÀM ĂN Vi ết bài ăn ngh lu ận bày suy nghĩ về ấn đề Vi ệc rèn luy ện ăng ng cũ ng cần thi ết nh việc tích ũy ki ến thức 3,0 a. Đảm bảo ấu trúc bài nghị luận 0,25 Có đủ các ph ần bài, thân bài, ết bài. bài nêu được vấn đề thân bài triển khai đượ vấn đề kết bài kết lu ận đượ vấn đề b. Xác định đúng ấn đề cầ nghị luận 0,50 Vi ệc rèn luy ện kĩ năng ống cũ ng cần thi ết nh vi ệc tích ũy ki ến th ức. c. Tri ển khai vấ đề ngh lu ận thành các lu ận điể m; ận dụ ng tốt các thao tác ập lu ận; ết ợp ch ặt ch gi ữa lí và ẫn ch ứng; rút ra bài ọc nh ận th ức và hành độ ng II Gi ải thích: Từ vi ệc gi ải thích khái ni ệm kĩ ăng ống và kiế th ức, thí sinh nêu khái quát nộ dung kiến. Bàn lu ận Kh ẳng định ki ến nêu ra là đúng hay sai, ợp lí hay không ợp lí. Bày thái độ, suy ngh ki ến bằ ng nh ững lí ẽ, ẫn ch ứng phù ợp, có ức thuyế phục. 0,25 1,25 12Phần Câu Nội dung Điể m- Bài ọc nh ận th ức và hành động: Rút ra bài ọc phù ợp cho ản thân. 0,25 d. Sáng ạo 0,25 Có cách di ễn đạ sáng ạo, th hi ện suy ngh sâu ắc, ới ấn đề ngh lu ận. e. Chính ả, dùng từ đặt câu 0,25 Đảm ảo quy ắc chính ả, dùng từ đặt câu. Cảm nh ận nhân ật ng ười đàn bà hàng chài trong oạ trích. Từ ó, bình lu ận ng ắn ọn cách nhìn nh ận cu ộc ống và con ng ười của Nguy ễn Minh Châu trong tác ph ẩm Chi ếc thuy ền ngoài xa 4,0 a. Đảm bảo ấu trúc bài nghị luận 0,25 Có đủ các ph ần bài, thân bài, ết bài. bài nêu được vấn đề thân bài triển khai đượ vấn đề kết bài kết lu ận đượ vấn đề b. Xác định đúng ấn đề cầ nghị luận 0,50 Nhân ật ng ười đàn bà hàng chài trong đoạn trích; cách nhìn nh ận cu ộc ống và con ng ười của nhà ăn Nguyễ Minh Châu trong tác ph ẩm Chi ếc thuy ền ngoài xa c. Triển khai ấn đề ngh lu ận thành các luậ điể m; th hi ện ảm nhậ sâu ắc và ận ụng ốt các thao tác ập luậ n; kết ợp chặ chẽ gi ữa lí và ẫn ch ứng Gi ới thi ệu khái quát về tác giả, tác ph ẩm, đoạn trích và nhân ật ng ười đàn bà hàng chài. ảm nh ận về nhân ật ng ười đàn bà hàng chài trong đo ạn trích: cuộ đờ i, phậ (nghèo kh ổ, ất ạnh...); tính cách, ph ẩm ch ất (cam ch ịu, giàu đứ hi sinh, th ấu tr ải lẽ đời...); ngh thu ật xây ựng nhân ật... Bình lu ận về cách nhìn cu ộc ống và con ng ười ủa nhà ăn Nguy ễn Minh Châu trong tác phẩ Chi ếc thuy ền ngoài xa Khám phá ản ch ất cu ộc ống và con ng ười góc độ th ằng cái nhìn đa di ện, nhi ều chi ều (cuộ sống ủa ng ười dân chài còn nhi ều ngh ịch lí, nhân vậ người đàn bà ừa nh ẫn nh ục đế ức phi lí ừa có nh ững ph ẩm ch ất đẹ đẽ ...). Đánh giá cách nhìn cu ộc ống và con ng ười củ nhà ăn trong tác ph ẩm. 0,50 1,25 0,75 d. Sáng ạo 0,50 Có cách di ễn đạ sáng ạo, th hi ện suy ngh sâu ắc, ới ấn đề ngh lu ận. e. Chính ả, dùng từ đặt câu 0,25 Đảm ảo quy ắc chính ả, dùng từ đặt câu. ĐIỂ TOÀN BÀI THI II 10,00 điể --------- ết ---------

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến