loading
back to top

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-08-07 17:59:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11   

55
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11
Tóm tắt nội dung
GDĐT NG THÁPỞ KÌ THI SINH GI VÒNG TR NGỌ ƯỜTR NG THPT CHUYÊNƯỜNGUY QUANG DIÊUỄ Môn NG VĂN 11Ữ ớTh gian làm bài: 180 phútờ (không th gian giao )ể Ngày thi: 18/01/2015 (Đ thi 01 trang)ề ồCâu (8,0 đi m)ểPh chăng ng là không ch i?ả ợCâu 12,0 đi m):ể“Tác ph văn ch nó miêu cu ng ch miêu nóẩ ếkhông ph là ti ng thét kh đau hay ca ng hân hoan, nó không raả ặnh ng câu và tr nh ng câu đó”. (Bi-ê-lin- xki) ỏB ng ki th và tr nghi văn c, anh/ hãy bình lu ki trên.ằ ế- ẾH và tên thí sinh: ________________________ọ báo danh: _________________________ốCh ký GT1:_____________________________ữ Ch ký GT2: _________________________ữKÌ THI SINH GI VÒNG TR NG Năm 2014-2015Ọ ƯỜ ọĐáp án thang đi ểMôn: NG VĂN 11Ữ ớ(g 04 trang)ồA. Yêu chung:ầ1. Có ki th văn và xã đúng n, sâu ng; kĩ năng làm văn t: cế ụrõ ràng, lu ch ch di trong sáng, giàu hình nh và bi m, ít cậ ắl chính .ỗ ả2 ng ch ch nêu nh ng dung n, có tính nh ng, nh tínhướ ướ ịch không nh ng. Giám kh linh ho khi ng. đánh giáứ ượ ầbài làm thí sinh trong...
Nội dung tài liệu
GDĐT NG THÁPỞ KÌ THI SINH GI VÒNG TR NGỌ ƯỜTR NG THPT CHUYÊNƯỜNGUY QUANG DIÊUỄ Môn NG VĂN 11Ữ ớTh gian làm bài: 180 phútờ (không th gian giao )ể Ngày thi: 18/01/2015 (Đ thi 01 trang)ề ồCâu (8,0 đi m)ểPh chăng ng là không ch i?ả ợCâu 12,0 đi m):ể“Tác ph văn ch nó miêu cu ng ch miêu nóẩ ếkhông ph là ti ng thét kh đau hay ca ng hân hoan, nó không raả ặnh ng câu và tr nh ng câu đó”. (Bi-ê-lin- xki) ỏB ng ki th và tr nghi văn c, anh/ hãy bình lu ki trên.ằ ế- ẾH và tên thí sinh: ________________________ọ báo danh: _________________________ốCh ký GT1:_____________________________ữ Ch ký GT2: _________________________ữKÌ THI SINH GI VÒNG TR NG Năm 2014-2015Ọ ƯỜ ọĐáp án thang đi ểMôn: NG VĂN 11Ữ ớ(g 04 trang)ồA. Yêu chung:ầ1. Có ki th văn và xã đúng n, sâu ng; kĩ năng làm văn t: cế ụrõ ràng, lu ch ch di trong sáng, giàu hình nh và bi m, ít cậ ắl chính .ỗ ả2 ng ch ch nêu nh ng dung n, có tính nh ng, nh tínhướ ướ ịch không nh ng. Giám kh linh ho khi ng. đánh giáứ ượ ầbài làm thí sinh trong tính ch nh th trân tr ng nh ng bài vi có ki và gi ngủ ọđi riêng. Ch nh các cách ki gi khác nhau, không có trong ng nệ ướ ẫch m, mi là lí và có thuy ph c.ấ ụ3. ng đi toàn bài là 20,0 đi m, cho 0,25 đi m.ổ ểB. Yêu th :ầ ểCâu (8,0 đi m)ể I. Yêu kĩ năngầ ề- Bi cách làm bài văn ngh lu xã i: ch ch rõ ràng, bi ng ph iế ốh nhi thao tác ngh lu n. Hành văn trôi ch y, lu ch ch ch ng th cợ ựt ch c, thuy ph c; không các di t, dùng ng pháp, chính ả- Đây là bài theo ng tôn tr ng nh ng quan đi m, cách nhìn và nh ngề ướ ữki gi riêng sinh. sinh ph th vi ng tr nghi m, nh nế ậth chính mình.ứ II. Yêu dungầ Ng vi ra quan đi riêng mình và ch ki vănườ ượ ểb phù p. Sau đây là dung.ả 1. Nêu ngh lu n.ượ 2. Gi thíchả- Câu th ch là th hi thái ng, kh ng nh quan ni nhânỏ ệsinh tích c: ng không ph thu c, không chân ch không ngày thángự ểtrôi qua lãng phí, là không m, trông ch vào ng khác.ự ườ3..Bàn lu n.ậ- ng là không ch i:ố ng luôn ph ph u, ng th và cũng là đỗ ườ ểhoàn thi thân cu ng luôn ng, luôn thay. ng không i, ph bi lên trong hoàn nh, th đi đố ươ ểlàm ch cu ng.ủ ng không nên mình vào quá kh và nuôi ng ng lai, ph iố ưở ươ ảs ng mình hi tr t, nh ng tiêu phân u. ướ ấ* ch ch ng minh phù p)ọ ợ- Đây là quan đi ng đúng n, là ng con ng trong xã hi i.ể ườ ạ- Hi nay có nhi ng ng không c, trì tr u.ệ ườ ướ 4. Bài nh th c- hành ng.ọ ộ- ng ph năng ng, sáng o, ng th gian, không th mãn nh ngố ữgì mình đã có và không ng trong ng. Đôi khi cũng ph ng ch i. Trongố ưở ạnhi hoàn nh ph kiên trì, nh thành công.ề ớ- Ph và làm vi xây ng ng lai ng ch c.ấ ươ BI ĐI MỂ Ể- Đi 7-8: Trình bày rõ ràng, thuy ph ngh lu n. Ch cể ượcách gi quy cách đáo. Đáp ng các yêu trên.Văn có gi ng đi uả ệriêng, ch vi ch p. ẹ- Đi 5-6: Đáp ng ph các yêu trên. Bài vi rõ ràng, ng tri nể ượ ướ ểkhai lí nh ng còn ch thao tác ngh lu n. Hành văn trong sáng, ch c,ợ ạcòn vài sai sót trong cách di t.ộ ạ- Đi 3-4: Đáp ng yêu trên, còn di t, chính .ể ượ ả- Đi 1-2: Không hi ho hi còn nhi di t.ể ướ ạ- Đi 0: gi tr ng.ể ắCâu 2: 12,0 đi )ể I.Yêu kĩ năngầ ề- Bi cách làm bài ngh lu văn c, bi ng ki th lí lu văn và cế ọhi tác ph văn gi quy yêu Bài vi có th ng lu đi m,ể ểlu rõ ràng, ch c; bi cách các thao tác gi thích, phân tích, ch ngậ ứminh, so sánh, bình lu n. bài ch ch di loát, không chínhậ ỗt dùng ng pháp.ả II. Yêu ki th cầ ứTrên nh ng hi bi lí lu văn và ki th văn c, sinhơ ọphân tích, bàn lu ki Biê- lin-xki. Bài vi có th tri khai theoậ ượ ểnhi cách khác nhau nh ng nêu các dung sau:ề ượ 1: Nêu ngh lu n.ượ 2: Gi thích ki nả ế- Tác ph văn ch t: không th trong lòng gi mà chìmẽ ượ ịvào lãng quên tr th gian. ướ ờ- nó miêu cu ng ch miêu ph ánh cu ng cách thu túy,ả ầgi n, t, thi ng và tình m. ưở ả- Tác ph đích th ph ch ng:ẩ ự+ ti ng thét kh đau hay ca ng hân hoan: tác ph ph th hi iẩ ỗđ ng m, xót th ng cho nh ng đau, nh ng bi ch con ng i, ng th iồ ươ ườ ờph th hi ng ca, trân tr ng nh ng ni vui, nh phúc và pả ượ ẹc con ng i. ườ+ ra nh ng câu và tr nh ng câu đó,ặ nghĩa là bi suy trănế ưtr bi ra nh ng có nghĩa cho con ng i, cu tìm cách gi iở ườ ảquy t, tìm thoát, đi cho con ng và cu ng ngày n. ườ ơ Nh nh Biêlinxki bàn tr ng và ch năng quan tr ng văn c; đóậ ọlà thông qua vi nh th c, ph ánh th gi xung quanh, tác ph ph th hi nệ ệđ nh ng ng, tình con ng i, ng th góp ph gi quy cượ ưở ườ ượnh ng quan tr ng nhân sinh.ữ ủÝ 3: Bàn lu n:ậ- Nh th và ph ánh ng trong văn không tách vi th hi tậ ưt ng, tình m, khát ng nhà văn con ng và cu ng.ưở ướ ườ ốCh năng văn là ph ánh cu ng, nh ng đó không ph là ph nứ ảánh bàng quan, lãnh mà ch ng trong đó bao tình m, lí ng aạ ướ ưở ủng ngh sĩ.ườ ệ- Ti ng nói ng, tình trong văn ch có th giế ưở ượ ảthông qua nh ng hình ng ngh thu giá tr Nói cách khác ng, tình aữ ượ ưở ủnhà văn ph chuy ng nh ng hình ng và hình th ngh thu phùả ượ ượ ậh p, có lay ng.ợ ộ- Tác ph văn mãi ng hành con ng khi nó ch ng nh ng suy ,ẩ ườ ưtrăn tr nhà văn tr nh ng nhân sinh và gi nh ng thôngở ướ ữđi th mĩ nh làm cho cu ng ngày càng n.ệ ơ* Phân tích ch ng minh aẫ Có th minh a:ể Truy Ki Th Xuânệ ồH ng Th Ch ng tù Hai tr Chí Phèo...)ươ ườ ẻÝ 4: Đánh giá:- Đây là ki đúng n, phù ng, quan đi nhi nhà văn, nhà phêế ưở ềbình tr nay: “ừ ướ Giá tr tác ph ngh thu tr là ch giá tr tị ướ ưt ng nó. Nh ng là ng đã rung lên các cung tình m, chưở ưở ượ ứkhông ph là cái ng th ng trên trang gi y”. ưở Nguy Kh i)ễ Nhà văn ph “ả nặ vào cu ng “ộ ra đón nh nh ng vang ng iở ”,sáng tác ng cái tâm và cái tài ng ngh sĩ thì tác ph có th neo uằ ườ ậđ trong tâm gi .ượ ả- dung nhân văn ch ng là trong nh ng giá tr làm nên ng choộ ươ ốtác ph m...ẩBI ĐI M:Ể Ể- Đi 11 12:ể+ Nh th sâu ngh lu n, đáp ng dung đáp án ra.ậ ặ+ lu ch ch sáng o, văn trong sáng.ậ ờ+ cân i, lí. Không sai sót các câu, dùng chính .ố ả* Đi 9-10:ể- Đáp ng khá nh ng yêu đáp án nêu ra. Bài vi có lu đi rõ ràng vàứ ểcó thuy ph cao.ứ ụ- Di ch c, lu ch ch .ễ ẽ- lí, còn vài sai sót nh di t.ố ạ* Đi 6-7:ể- Có ra hi bài vi đáp ng các yêu Phân tích kháỏ ượ ềphù yêu bài.ợ ề- Văn vi gàng, lu khá ch ch .ế ẽ- rõ ràng, không quá cách vi câu, dùng chính .ố ả* Đi 4-5:ể- Hi dung nh ng ch sâu. Phân tích ch th thuy tể ph vàụch làm rõ ề- rõ nh ng ch n. nhi di t. ạ* Đi 2-3: ể- Không yêu thang đi trên.ạ ể- Đi 0: gi tr ng.ỏ ắ- T-Ế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến