loading
back to top

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 2 năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2017-01-07 07:47:42 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học sinh giỏi địa lý lớp 9   

482
Lượt xem
12
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 2 năm học 2016 - 2017

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 2 năm học 2016 - 2017

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 2 năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ TĨNH GIA THI CH ĐI TUY HỀ SINHỌ GI NHỎ ỈN ĂM CỌ 2016 2017Môn: Đa lý Bài 2ị ốTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giao đ)ờ ềCâu (2 đi m):ể vào các ki th đng Trái Đt quanh tự ặTr i, hãy cho bi t:ờ ếa. Trái Đt chuy đng quanh tr theo ng nào? Nh xét nghiêng,ấ ướ ộh ng nghiêng tr Trái Đt.ướ ấb. Nguyên nhân hi ng mùa và hình thành các mùa trên Trái Đt.ủ ượ ấc. Vào ngày 21/3 và ngày 23/9 nh ng đa ph ng nào trên Trái Đt có ngày và đêmữ ươ ấb ng nhau? sao?ằ ạCâu (3 đi m).ể vào Atlat Đa lí Vi Nam và ki th đã Đa lí tự ựnhiên. Em hãy:a. Ch ng minh sông ngòi ta ph ánh trúc đa hình và nh đi mùa khíứ ướ ủh u?ậb. Thanh Hóa có nh ng th ng sông nào? Cho bi giá tr kinh nó mangữ ủl i? Đa ph ng em ng có sông gì? Sông đó thu th ng sông nào Thanhạ ươ ởHóa.Câu điểm). Trình bày nh ng thành và ch trong vi nâng cao ch tữ ấl ng cu ng nhân dân ta hi nay.ượ ệCâu ,0 điểm 1. vào Atlat Đa lí Vi Nam và ki th đã vùng Trung Em hãy:ự ộa. tên các nh vùng. Nêu nghĩa trí đa lí vùng.ể ủb....
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ TĨNH GIA THI CH ĐI TUY HỀ SINHỌ GI NHỎ ỈN ĂM CỌ 2016 2017Môn: Đa lý Bài 2ị ốTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giao đ)ờ ềCâu (2 đi m):ể vào các ki th đng Trái Đt quanh tự ặTr i, hãy cho bi t:ờ ếa. Trái Đt chuy đng quanh tr theo ng nào? Nh xét nghiêng,ấ ướ ộh ng nghiêng tr Trái Đt.ướ ấb. Nguyên nhân hi ng mùa và hình thành các mùa trên Trái Đt.ủ ượ ấc. Vào ngày 21/3 và ngày 23/9 nh ng đa ph ng nào trên Trái Đt có ngày và đêmữ ươ ấb ng nhau? sao?ằ ạCâu (3 đi m).ể vào Atlat Đa lí Vi Nam và ki th đã Đa lí tự ựnhiên. Em hãy:a. Ch ng minh sông ngòi ta ph ánh trúc đa hình và nh đi mùa khíứ ướ ủh u?ậb. Thanh Hóa có nh ng th ng sông nào? Cho bi giá tr kinh nó mangữ ủl i? Đa ph ng em ng có sông gì? Sông đó thu th ng sông nào Thanhạ ươ ởHóa.Câu điểm). Trình bày nh ng thành và ch trong vi nâng cao ch tữ ấl ng cu ng nhân dân ta hi nay.ượ ệCâu ,0 điểm 1. vào Atlat Đa lí Vi Nam và ki th đã vùng Trung Em hãy:ự ộa. tên các nh vùng. Nêu nghĩa trí đa lí vùng.ể ủb. Vi tr ng ng Trung có nghĩa nh th nào?ệ ế2. Trình bày hi bi em ngành lâm nghi nh Thanh Hóa.ể ỉCâu điểm). Cho ng li sau:ả dân, di tích gieo tr ng, nố ượ vàDoc24.vnbình quân ng th có theo đu ng Đng ng sông ng và cươ ườ ướtrong giai đo 1995 2005ạCác ch sỉ Đng ng sông ngồ cả ướ1995 2005 1995 2005S dân (nghìn ng i)ố ườ 16137 18028 71996 83106Di tích gieo tr ng cây ng th có tệ ươ ạ(nghìn ha) 1117 1221 7322 8383S ng ng th có (nghìn n)ả ượ ươ 5340 6518 26141 39622Bình quân ng th có (kg/ng i)ươ ườ 331 362 363 477a. So sánh tăng tr ng các ch trên Đng ng sông ng c.ố ưở ướb. Phân tích, gi thích quan gi dân vi xu ng th ươ ởĐng ng sông ng.ồ ồCâu (6 điểm). Cho ng ng li sau: ệDi tích và ng lúa ta giai đo 1990 2003 ượ ướ ạNăm Di tích lúa nămệ ả(nghìn ha) ng lúa (nghìn n)ả ượ ấC nămả Chia raV đôngụxuân hè thuụ Vụmùa1990 6042,8 19225,1 7865,6 4090,5 7269,01995 6765,6 24963,7 10736,6 6500,8 7726,32000 7666,3 32529,5 15571,2 8625,0 8333,32003 7449,3 34518,6 16822,9 9390,0 8305,7a. bi thích nh th hi tình hình xu lúa ta trong th iẽ ướ ờgian trên.b. ng li và bi đã hãy rút ra nh ng nh xét thi và gi thích.ừ ả­­­­­­­­­­H T­­­­­­­­­­­Ế(H sinh đc ng Atlat đa lí Vi Nam xu 2009 tr đây)ọ ượ ạDoc24.vnH NG CH BÀI THI CH ĐI TUY HSG NHƯỚ NĂM 2016Ọ 2017Môn: Đa lí Bài 2ị ốCâu dungộ mểCâu a. Nh xét nghiêng và ng nghiêng:ậ ướ­ Trái Đt chuy đng quanh Tr theo ng Tây sangấ ướ ừĐông­ nghiêng và ng nghiêng không đi.ộ ướ ổb. Nguyên nhân hi ng mùa và hình thành các mùa:ủ ượ ự­ Do tr Trái Đt nghiêng và không đi ng trên qu đo, nênụ ướ ạcó lúc Trái Đt ng c, có lúc ng Nam vấ ềphía Tr nên sinh ra các mùa.ặ ờ­ nào ng phía Tr i, góc chi n, nh đcử ượnhi ánh sáng và nhi là mùa nóng đó.ề ầ­ nào không ng phía Tr i, góc chi nh nh nử ậđc ít ánh sáng và nhi là mùa nh đó.ượ ầc. Ngày 21/3 và 23/9 các đa ph ng trên Trái Đt đu cóấ ươ ềngày và đêm dài ng nhauằVì: Ngày 21/3 và 23/9 tia sáng Tr chi th ng góc xu ngặ ốxích đo, đng phân chia sáng vuông góc ph ng xíchạ ườ ẳđo (ho đng phân chia sáng trùng tr Trái Đt).ạ ườ 0,250,250,250,250,250,250,5Câu a. Ch ng minh:ứ­ ng sông ngòi ph ánh trúc đa hình:ạ ướ ị+ Đa hình di tích là đi núi nên sông ngòi ta mang đcị ướ ặđi sông ngòi mi núi: ng n, c, nhi thác gh nh, lòngể ềsông ch xi t. đng ng lòng sông ng cẹ ướ ướch êm đm. ề+ ng nghiêng đa hình cao Tây th Đông Namướ 0,250,25Doc24.vnnên sông ngòi ta ch ch theo ng Tây Đôngướ ướ ắNam: ông Đà, sông ng, sông Mã, sông Ti n, sông u...ồ ậNgoài ra đa hình ta có ng vòng cung nên sông ngòiị ướ ướn ta còn ch theo ng vòng cung: ướ ướ ông Lô, sông Gâm,sông u, sông Th ng, sông Nam...ầ ươ ụ+ mi Trung do đa hình cao phía Tây th phía TâyỞ ềnên sông ngòi ch theo ng Tâyả ướ Đông: ông i, sôngế ảThu n... ồ+ Đa hình ta chia ph p, vì đị ướ ộbào mòn nhanh làm cho sông ngòi ta chia ph p, hàmướ ạl ng phù sa n. ượ ớ- Mạng lưới sông ngòi phản ánh nhịp điệu mùa củakhí hậu:+ Do mưa nhiều, mưa rào tập trung vào một thời gianngắn làm xói mòn địa hình, tạo ra nhiều sông ngòi. Khí hậu chia làm hai mùa: mùa mưa và mùa khô,tuy mùa mưa dài ngắn khác nhau, có sự chênh lệchgiữa miền này và miền khác, song mọi nơi đều cómùa lũ và mùa cạn tương phản rõ rệt. Mùa cư ướsông chi 78­80% ng năm, mùa khô nớ ượ ướ ướ ạchi 20­22% ng năm. ượ ướ ả+ Th gian mùa gi các mi trong có khácờ ướ ựnhau, vì mùa lũa trên các sông cũng có khác bi t. mi nậ ềB lũ tháng 6,7,8; mi Trung vào cu thu đuắ ầđông nên mùa lũ đn mu tháng 10,ế 11, 12; mi Nam lũ vàoềtháng 9, 10. mi ch th th ng, mùa hè nhi u, mùaỞ ườ ềđông ít nên ch sông th th ng. mi Nam khíư ướ ườ 0,250,250,250,250,250,25Doc24.vnh xích đo nên ch sông khá đi hòa. ướ ềb. Sông Thanh Hóa:ở­ Thanh Hóa có th ng sông chính: Sông Mã, sông ch ng,ệ ạsông Yên và sông Ho t.ạ­ Giá tr kinh do sông ngòi Thanh Hóa mang i:ị ạ+ Giá tr th đi n: Đt, Bàn Th ch...ị ạ+ Th i: Cung nủ ước tưới, bồi đắp phù sa, mở rộngđồng bằng.+ Thủy sản: uôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.+ Giao thông: Sông Mã, sông Chu, sông Bạng...+ Du lịch: Suối cá Cẩm Lương...- Tĩnh Gia có các sông: sông Lạch Bạng, sông Yênchảy qua. Sông Lạch Bạng chảy qua vùng núi Tĩnh Gia, quaKhoa Trường rồi đổ ra cửa Bạng, sông dài 34,5 km.Thuộc hệ thống sông Lạch Bạng.+ Sông Yên có chiều dài 94,2 km chảy qua Như Xuân,Nông Cống, Quảng Xương rồi đổ ra biển qua cửa HảiNinh. Thuộc hệ thống sông Yên. 0,250,250,5Câu Thành u: Trong nh ng năm qua ch ng cu ng aự ượ ủng dân đang ng đc thi n, thành đáng kườ ướ ượ ểtrong vi nâng cao ch ng cu ng ng dân là:ệ ượ ườ­ ng bi ch cao đt 90,3% (năm 1999); Thu nh bìnhỉ ườ ậquân đu ng tăng; Ng dân đc ng các ch xã iầ ườ ườ ượ ưở ộngày càng n.ố ơ­ Tu th trung bình ng dân tăng lên đáng Nam gi iổ ườ ớ67,4 và gi 74 tu iữ ổ­ vong, suy dinh ng tr em ngày càng gi m;ỉ ưỡ 0,250,250,250,25Doc24.vnNhi ch nh hi nghèo đy lùi.ề ẩ* ch :ạ ế­ Ch ng cu ng ng dân còn chênh ch gi cácấ ượ ườ ữvùng mi n, gi thành th và nông thôn, gi các ng dân cề ưtrong xã i; Môi tr ng ng nhi đang nhi m.ộ ườ ễ­ Vì nâng cao ch ng cu ng ng dân trên iậ ượ ườ ọmi đt là nhi quan tr ng hàng đu trong chi nề ướ ếl phát tri con ng th kì công nghi hóaượ ườ hi điệ ạhóa. 0,50,5Câu 1. Vùng Trung :ắ ộa. các nh: Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình,ồ ảQu ng Tr Th Thiên Hu ế­ đát kéo dài Tam Đi ch Mã: là gi aả ữB Nam; ngõ hành lang Đông Tây ti vùng sôngắ ểMê Công.b. nghĩa vi tr ng ng Trung :ủ ộ­ Phòng ch ng lũ quét, ch cát bay, cát ch y, ch tácố ếh gió ph tây nam, bão nhi đi...ạ ớ­ môi tr ng sinh thái...ả ườ2. Ngành lâm nghi nh Thanh Hóa:ệ ỉ­ Thanh Hóa là nh di tích ng trong c. Năm 2010, di nỉ ướ ệtích đt có ng là 545 nghìn ha, trong đó có 386 nghìn ha ng tấ ựnhiên. Hi nay nh đang chú tr ng tr ng i, khoanh nuôi,ệ ớchăm sóc và ng, di tích ng tròng liên tăng và đtả ạ159 nghìn ha năm 2010. Xu th khai thác ng nhiên đãế ựgi m, đây là vi làm đúng ng, góp ph gi cân ng sinhả ướ 50 50 50 50 250 25Doc24.vnthái.­ Vi qu lí ng qu gia En, các khu thiênệ ườ ồnhiên Pù Hu, Xuân Liên, Pù Luông và ng đu ngu đcừ ượchú ý.­ Thanh Hóa đang ti phát tri lâm nghi toàn di cế ảb khoanh nuôi, tr ng ng và khai thác lí tàiả ợnguyên ng.ừ 250 25Câu lí li (đn %) ịCác ch sỉ Đng ng sôngồ ằH ngồ cả ướ1995 2005 1995 2005S dânố 100 111,7 100 115,4Di tích gieo tr ng cây ồl ng th có tươ 100 109,3 100 114,4S ng ng th có ượ ươ ựh tạ 100 122,1 100 151,6Bình quân ng th có ươ ựh tạ 100 109,4 100 131,4a. tăng tr ng các ch :ố ưở ố­ Các ch Đng ng sông ng đu có tăng tr ngỉ ưởch so tăng tr ng c, th nh sau:ậ ưở ướ ư­ dân Đng ng sông ng tăng 11,7%, tăngố ướ15,4%. Di tích gieo tr ng cây ng th có Đng ng sôngệ ươ ằH ng tăng 9,3%, tăng 14,4%.ồ ướ­ ng ng th có Đng ng sông ng tăngả ượ ươ ồ22%, tăng 51,5%.ả ướ­ Bình quân ng th có Đng ng sông ng tăngươ ồ9,4%, tăng 31,4%.ả ướb. Phân tích và gi thích quan gi dân vi nả 0,50,50,50,50,50,5Doc24.vnxu ng th Đng ng sông ng.ấ ươ ồ­ Do có nh ng ng trong vi thâm canh cây ng th c, nênữ ươ ựm dù di tích gieo tr ng cây ng th có tăng ch m,ặ ươ ậnh ng ng ng th tăng nhanh. ượ ươ ẫ­ Tuy nhiên do ép dân (dân đông, tăngứ ốnhanh) nên bình quân ng th có theo đu ng tăngươ ườch so c.ậ ướ 0,50,5Câu bi ồ­ Bi đng (di tích) và ch ng (s ng).ể ườ ượCác ng bi khác không cho đi m.ạ ể­ Bi ph đm tính chính xác, tr quan (chia kho ngể ảcách năm 2000 2003 ng n), có ký hi u, có chú thích, tênắ ệbi đ.ể ồ* ý: thi trong các yêu trên thì tr đi (0,25ư ểđ mể )* Nh xét và gi thích:ậ ả­ Di tích và ng lúa ta th 1990ệ ượ ướ 2003 có xuh ng tăng: Di tích lúa tăng nh ng không đnh:ướ ị+ năm 1990 đn năm 2000 tăng (nêu d/c). Vì khai hoang ph cừ ụhoá, ng di tích đt canh tác và do tăng (ch ởđng ng sông Long)ồ ử+ năm 2000 đn năm 2003 gi (nêu d/c). Vì ph đtừ ấnông nghi chuy sang đt chuyên dùng, th (Đb sôngệ ưH ng)ồ­ ng: Liên tăng (nêu d/c). Ch do thâm canh tăngả ượ ếv áp ng ti khoa thu vào xu t.ụ ấ­ Vê mùa :ụ+ đông xuân đóng vai trò ch đo, liên tăng. Do năng xu tụ 03 00,50,50,50,50,5Doc24.vncao nh và tr thành chính.ấ ụ+ hè thu liên tăng và đc đa vào tr ng đi tràụ ượ ạ+ mùa: Có năng xu lúa th so trên.ụ 0,250,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến