loading
back to top

Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 324

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-07-06 14:45:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi môn lịch sử 2018   

179
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 324

Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 324

Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 324
Tóm tắt nội dung
Trang 1/4 Mã đề thi 324BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: LỊCH SỬThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 324Câu 1: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốcViệt Nam” là. mục đích của phong trào Đông du.A. chủ trương của Việt Nam Quang phục hội.B. chủ trương của Hội Duy tân.C. mục đích của phong trào Duy tân.DCâu 2: Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?. Cơ bản được phục hồi.A. Phát triển xen lẫn suy thoái.B. Bước đầu suy thoái.C. Có bước phát triển nhanh.DCâu 3: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?. Tiểu thương.A. Nông dân.B. Tiểu tư sản.C. Thợ thủ công.DCâu...
Nội dung tài liệu
Trang 1/4 Mã đề thi 324BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: LỊCH SỬThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 324Câu 1: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốcViệt Nam” là. mục đích của phong trào Đông du.A. chủ trương của Việt Nam Quang phục hội.B. chủ trương của Hội Duy tân.C. mục đích của phong trào Duy tân.DCâu 2: Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?. Cơ bản được phục hồi.A. Phát triển xen lẫn suy thoái.B. Bước đầu suy thoái.C. Có bước phát triển nhanh.DCâu 3: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?. Tiểu thương.A. Nông dân.B. Tiểu tư sản.C. Thợ thủ công.DCâu 4: Nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 là gì?. Thực hiện ngay công cuộc đổi mới đất nước.A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.C. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.DCâu 5: Ngày 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ đểthực hiện nhiệm vụ gì?. Chống giặc dốt.A. Khai giảng các bậc học.B. Bổ túc văn hóa.C. Cải cách giáo dục.DCâu 6: Tháng 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) nướcNga trong bối cảnh. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.B. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.C. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị.DCâu 7: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 1945 là. Bắc Sơn Võ Nhai.A. Bắc Kạn.B. Thái Nguyên.C. Tân Trào Tuyên Quang.DCâu 8: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần vương Việt Nam cuối thế kỷ XIX?. Hương Khê.A. Yên Bái.B. Yên Thế.C. Thái Nguyên.DCâu 9: Một trong những hệ quả tích cực của toàn cầu hóa là. giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo.A. giúp các nước giữ nguyên cơ cấu kinh tế.B. thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.C. giải quyết triệt để những bất công xã hội.DCâu 10: Năm 1953, thực dân Pháp gặp khó khăn nào trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?. Bước đầu để mất quyền chủ động.A. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp.B. Mỹ cắt giảm nguồn viện trợ.C. Bị Mỹ ép kết thúc chiến tranh.DCâu 11: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học kỹ thuật nào dưới đây?. Chế tạo thành công bom nguyên tử.A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.B. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông.C. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng.DCâu 12: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1973) xác định là gì?. Tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất.A. Chỉ đấu tranh chính trị để thống nhất đất nước.B. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.C. Giải phóng miền Nam trong năm 1975.DCâu 13: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ(6 1946) nhằm. tạo điều kiện để quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật.A. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia dân chủ.B. tránh việc cùng lúc phải chống lại nhiều thế lực ngoại xâm.C. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.DCâu 14: Nội dung nào phản ánh đúng âm mưu của Mỹ Đông Dương trong những nămkhông1951 1954?. Quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.A. Từng bước thay chân quân Pháp.B. Đưa quân đội tham chiến trực tiếp.C. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.DCâu 15: (1975), đTrong chiến dịch Hồ Chí Minh ịa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dânlàViệt Nam nông thôn.A. trung du.B. rừng núi.C. đô thị.DCâu 16: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyềnnăm 1945 kết thúc khi. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.A. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.B. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.C. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.DCâu 17: Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ khi Chiến tranhkhônglạnh chấm dứt đến năm 2000?. Các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp.A. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới.B. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.C. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.DCâu 18: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) là gì?. Các thế lực phát xít lên cầm quyền một số nước Âu Mỹ.A. Chính sách theo “chủ nghĩa biệt lập” của Mỹ và Anh.B. Quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản.C. Mâu thuẫn gay gắt giữa phe Đồng minh với phe phát xít.DCâu 19: Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủtư sản Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX là. thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.A. phong trào còn mang nặng tính tự phát.B. không gắn cứu nước với canh tân đất nước.C. chưa sử dụng nhiều phương pháp đấu tranh.DCâu 20: Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước và cách mạng ởViệt Nam những năm đầu thế kỷ XX đều. có sự kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.A. do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.B. xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc.C. không bị động trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.DCâu 21: Hiệp ước Patơnốt (1884) được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốcđánh dấu. thực dân Pháp thiết lập xong bộ máy cai trị Việt Nam.A. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam.B. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam.C. các vua nhà Nguyễn hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp.DCâu 22: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sauChiến tranh thế giới thứ hai là. buộc Mỹ phải chấm dứt Chiến tranh lạnh với Liên Xô.A. làm xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông Tây châu Âu.B. góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.C. tạo cơ sở hình thành các liên minh kinh tế quân sự.DTrang 2/4 Mã đề thi 324Câu 23: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đếnnăm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.A. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.B. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên tất cả các lĩnh vực.C. Làm chậm quá trình giành thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.DCâu 24: Những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất(1897 1914) của thực dân Pháp đã. làm cho tầng lớp tư sản Việt Nam trở thành một giai cấp.A. giúp các sĩ phu phong kiến chuyển hẳn sang lập trường tư sản.B. thúc đẩy phong trào công nhân bước đầu chuyển sang tự giác.C. tạo điều kiện cho sự hình thành khuynh hướng cứu nước mới.DCâu 25: Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam trongcuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là. lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công.A. kết hợp tiến công và khởi nghĩa của lực lượng vũ trang.B. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng.C. kết hợp đánh thắng nhanh và đánh chắc, tiến chắc.DCâu 26: Trong bối cảnh Hiệp ước Hoa Pháp được ký kết (tháng 1946), Chính phủ nước Việt NamDân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương gì?. Chiến đấu chống thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc.A. Phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.B. Hòa hoãn và nhân nhượng có nguyên tắc với thực dân Pháp.C. Hòa với thực dân Pháp để đánh quân Trung Hoa Dân quốc.DCâu 27: Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10 1930 củaĐảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?. Đề ra phương hướng chiến lược.A. Xác định phương pháp đấu tranh.B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.C. Xác định giai cấp lãnh đạo.DCâu 28: Nội dung đổi mới về kinh tế Việt Nam (từ tháng 12 1986) và Chính sách kinh tế mới(NEP, 1921) nước Nga có điểm tương đồng là. xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước.A. thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực.B. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và giao thông vận tải.C. xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiểm soát bằng pháp luật.DCâu 29: Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranhlạnh là. tư bản tài chính xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới.A. các trung tâm kinh tế tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời.B. sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU).C. sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.DCâu 30: Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam là một cuộc cách mạng. có tính dân chủ điển hình.A. không mang tính bạo lực.B. chỉ mang tính chất dân tộc.C. không mang tính cải lương.DCâu 31: Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giớiđều tập trung vào. hội nhập quốc tế.A. ổn định chính trị.B. phát triển quốc phòng.C. phát triển kinh tế.DCâu 32: Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 1975), nhân dân Việt Nam đãgiành thắng lợi bằng việc. lấy số lượng quân đông thắng vũ khí chất lượng cao.A. dùng sức mạnh của vật chất đánh thắng sức mạnh của chí và tinh thần.B. lấy lực thắng thế, lấy ít thắng nhiều về quân số.C. dùng sức mạnh của nhiều nhân tố thắng sức mạnh quân sự và kinh tế.DTrang 3/4 Mã đề thi 324Câu 33: Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 được biểu hiện chỗ. không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp.A. hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.B. lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng.C. diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng thấy.DCâu 34: Sự ra đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava(1955) là hệ quả trực tiếp của. các cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới.A. chiến lược Ngăn đe thực tế của Mỹ.B. xung đột vũ trang giữa Tây Âu và Đông Âu.C. cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động.DCâu 35: Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 1954, quân đội và nhân dân Việt Namthực hiện kế sách gì để đối phó với kế hoạch Nava?. Đánh điểm, diệt viện.A. Lừa địch để đánh địch.B. Đánh vận động và công kiên.C. Điều địch để đánh địch.DCâu 36: Trong thời kỳ 1954 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trởthành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”?. Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực, hai phe.A. Phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ.B. Hiệp định Giơnevơ chia cắt Việt Nam thành hai miền.C. Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Việt Nam.DCâu 37: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng giá trị của chiến thắng Đường số 14 Phước Long(tháng 1975) đối với việc củng cố quyết tâm và hoàn thành kế hoạch giải phóng miền Nam củaĐảng Lao động Việt Nam?. Trận trinh sát chiến lược.A. Trận nghi binh chiến lược.B. Trận mở màn chiến lược.C. Trận tập kích chiến lược.DCâu 38: Một trong những điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiếnchống đế quốc xâm lược (1945 1975) Việt Nam là có sự kết hợp. tác chiến trên cả ba vùng rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị.A. hoạt động của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.B. đấu tranh đồng thời trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao.C. phong trào đấu tranh nông thôn với phong trào đấu tranh thành thị.DCâu 39: Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó “nhân hòa” là yếu tốquan trọng nhất. Đâu là yếu tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căncứ địa vào năm 1941?. Có phong trào quần chúng tốt từ trước.A. Mọi người đều tham gia Việt Minh.B. Sớm hình thành các Hội Cứu quốc.C. Có lực lượng du kích phát triển sớm.DCâu 40: Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là. cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).A. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp Việt Nam (1954).B. cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959).C. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).D------------------------ HẾT ------------------------Trang 4/4 Mã đề thi 324

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến