loading
back to top

Đê KT 1 tiết và KT địa 6 học kỳ I

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-07-06 14:57:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra 1 tiết địa lí 6   

144
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đê KT 1 tiết và KT địa 6 học kỳ I

Đê KT 1 tiết và KT địa 6 học kỳ I

Đê KT 1 tiết và KT địa 6 học kỳ I
Tóm tắt nội dung
TR NG THCS TT NG NƯỜ ƠT XÃ IỔ KI TRA KÌ NH 2016 2017Ề ỌMôn: lý ịTh gian làm bài 45’ờĐ 1ề ốI. tiêu ki tra:ụ ể- Đánh giá qu sinh nh đi ch nh dung, ph ng pháp ươ ọgiúp sinh cách th iỡ ờ- Ki tra đánh giá ng ki th c, kĩ năng ba nh ậth c.ứ1. Ki th cế Trình bày ki th ph ng ng, Trái tượ ươ ướ ấvà phân các a, ng.ự ươ2. Kĩ năng Rèn luy kĩ năng tr câu và làm bài cách xác nh ph ng ươh ng trên .ướ ồ3.Thái độ Nghiêm túc trong ki tra, th khi phân tích câu iể ỏII. Hình th ki tra:ứ lu 100%ự ậIII. Xây ng ma tr ki tra:ự đấ ộTên ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ộth pấ ộcao ngộTL TL TL1. đỉ ồBi th nào là ệb và nghĩa ồc đó.ủ ng ượnghĩa ồđ tính kho ng cách.ể ảVà ng iượ ạS câuốS đi mố 1,5 1/2 1/2 23,52. Ph ng ngươ ướtrên Kinhả ồđ vĩ và ọđ lí.ộ Hi ng kinh,ể ườvĩ tuy xác ểđ nh ph ng ươh ng chính khi ướbi ng ướ ắho NamạS câuốS đi mố 113. bên ạtrong Trái ủĐ tấ Trình bày ượđ đi oặ ạtrong trái tủ ấS câu ốS đi 124. phân ốcác và ịđ ng trên ươb Trái tề Bi tên các ượl và ạd ng trên trái ươđ tấS câu ốS đi 125. Tác...
Nội dung tài liệu
TR NG THCS TT NG NƯỜ ƠT XÃ IỔ KI TRA KÌ NH 2016 2017Ề ỌMôn: lý ịTh gian làm bài 45’ờĐ 1ề ốI. tiêu ki tra:ụ ể- Đánh giá qu sinh nh đi ch nh dung, ph ng pháp ươ ọgiúp sinh cách th iỡ ờ- Ki tra đánh giá ng ki th c, kĩ năng ba nh ậth c.ứ1. Ki th cế Trình bày ki th ph ng ng, Trái tượ ươ ướ ấvà phân các a, ng.ự ươ2. Kĩ năng Rèn luy kĩ năng tr câu và làm bài cách xác nh ph ng ươh ng trên .ướ ồ3.Thái độ Nghiêm túc trong ki tra, th khi phân tích câu iể ỏII. Hình th ki tra:ứ lu 100%ự ậIII. Xây ng ma tr ki tra:ự đấ ộTên ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ộth pấ ộcao ngộTL TL TL1. đỉ ồBi th nào là ệb và nghĩa ồc đó.ủ ng ượnghĩa ồđ tính kho ng cách.ể ảVà ng iượ ạS câuốS đi mố 1,5 1/2 1/2 23,52. Ph ng ngươ ướtrên Kinhả ồđ vĩ và ọđ lí.ộ Hi ng kinh,ể ườvĩ tuy xác ểđ nh ph ng ươh ng chính khi ướbi ng ướ ắho NamạS câuốS đi mố 113. bên ạtrong Trái ủĐ tấ Trình bày ượđ đi oặ ạtrong trái tủ ấS câu ốS đi 124. phân ốcác và ịđ ng trên ươb Trái tề Bi tên các ượl và ạd ng trên trái ươđ tấS câu ốS đi 125. Tác ng ủn và ngo ạl trong vi Bi th nào là ếhi ng ng ượ ộđ t, núi aấ ửhình thành ịhình trái ặđ tấS câu ốS đi 1,5 11,5T ng câuổ ốT ng đi mổ 1/2 1/21 610IV. KI TRAỀ ỂCâu 1: (1,5 đi m) là gì? có nghĩa gì?ồCâu 2: (1,5 đi m) Núi là gì? ng là gì? ấCâu 3: (2,0 đi m)ể tên và dạ ươ ng trên th gi i?ớ ớCâu 4: (2,0 đi m)ể bên trong Trái chia làm ph đóấ ượ ầlà nh ng ph nào?. Nêu đi dày, tr ng thái và nhi vữ ỏtrái t? ấCâu 5: (2,0 đi m)ể a) có 1: 50.000, hãy cho bi cm trên ng baoồ ớnhiêu mét ngoài th a.ịb) Bi 4000 mét ngoài th ng ng 4cm trên Em hãy choế ươ ồbi đó có bao nhiêu?ế ệCâu 6: (1,0 đi m) Cho mũi tên ch hỉ ng nhớ sau:B cắ Em hãy xác nh các hị ng còn i?ớ ạV. ĐÁP ÁN BI ĐI MỂ ỂCâu dungộ Điểm1 Là gi kho ng cách trên so kho ng cáchỉ ảt ng ng trên th a.ươ 0,75- cho bi thu nh bao nhiêu so iỉ ượ ớth a.ự 0,75 Núi là hình th phun trào ma sâu lên t.ử ướ ấ0,75- ng là hi ng các đá rungộ ượ ịchuy n.ể 0,753 là: Âu, Phi, Nam Ôxtrâylia,ị ỹNam c.ự 1- dạ ươ ng: Thái Bình ươ ng, Tây Dạ ươ ng, ộD ươ ng, Bắ ng ngươ 14 bên trong Trái p: Trái t, pấ ớtrung gian và lõi Trái t. ấ1 cặđi mểL pớ dàyộ Tr ng tháiạ Nhi đệ ộL 70ừkm ch cắ Càng xu ng sâu ốnhi càng cao, ộnh ng đa làư 1000 0C 15 a) Vì cm trên ng 50.000 cm ngoài th nên cmồ ếtrên ng i: 50.000 200.000 (cm)ồ 2000 mét ngoài th a.ị 1b) Ta có 4000 400 000 cm và 400 000cm 100 000cmV có 1:100000 16 cắ Tây cắ Đông cắ Tây Đông Tây Nam Đông Nam Nam 1T nổg 10đ(L ý: Các bài có cách gi khác đúng cho đi đa)ư ốTR NG THCS TT NG NƯỜ ƠT XÃ IỔ KI TRA KÌ NH 2016 2017Ề ỌMôn: lý ịTh gian làm bài 45’ờĐ 2ề ốI. tiêu ki tra:ụ ể- Đánh giá qu sinh nh đi ch nh dung, ph ng pháp cế ươ ọgiúp sinh cách th iỡ ờ- Ki tra đánh giá ng ki th c, kĩ năng ba nh nể ậth c.ứ1. Ki th cế Trình bày ki th ph ng ng, Trái tượ ươ ướ ấvà phân các a, ng.ự ươ2. Kĩ năng Rèn luy kĩ năng tr câu và làm bài cách xác nh ph ngệ ươh ng trên .ướ ồ3.Thái độ Nghiêm túc trong ki tra, th khi phân tích câu iể ỏII. Hình th ki tra:ứ lu 100%ự ậIII. Xây ng ma tr ki tra:ự đấ ộTên ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ộth pấ ộcao ngộTL TL TL1. đỉ ồBi th nào là ệb và nghĩa ồc đó.ủ ng ượnghĩa ảđ tính kho ng ảcách.Và ng iượ ạS câuốS đi mố 1,5 1/2 1/2 23,52. Ph ng ươh ng trên ướ ảđ Kinh vĩ ộđ và aộ ịlí. Xác nhịph ng ngươ ướtrên ?ả Hi ng ườkinh, vĩ tuy ếđ xác nh ịph ng ng ươ ướchính khi bi ếh ng ho cướ ạNamS câuốS đi mố 113. bên ạtrong Trái ủĐ tấ Trình bày ượđ đi ất trong ủtrái tấS câu ốS đi 124. phân ốcác và ịđ ng trên ươb Trái ặĐ tấS câu ốS đi 125. Tác ng ủn và ngo iộ ạl trong vi ệhình thành ịhình ặtrái tấ Bi th nào là ếhi ng ngệ ượ ộđ t, núi aấ ửS câu ốS đi 1,5 11,5T ng câuổ ốT ng đi mổ 1/2 1/21 610IV. KI TRAỀ ỂCâu 1: (1,5 đi m) là gì? có nghĩa gì?ồCâu 2: (1,5 đi m) Núi là gì? ng là gì? ấCâu 3: (2,0 đi m)ể Xác nh ph ng ng trên ?ị ươ ướ ồCâu 4: (2,0 đi m)ể bên trong Trái chia làm ph đóấ ượ ầlà nh ng ph nào?. Nêu đi dày, tr ng thái và nhi lõiữ ớtrái t? ấCâu 5: (2,0 đi m)ể a) có 1: 100.000 hãy cho bi cm trên ng baoồ ớnhiêu mét ngoài th a.ịb) Bi 2000 mét ngoài th ng ng 4cm trên Em hãy choế ươ ồbi đó có bao nhiêu? ệCâu 6: (1,0 đi m) Cho mũi tên ch hỉ ng Nam nhớ sau:Nam Em hãy xác nh các hị ng còn i?ớ ạV. ĐÁP ÁN BI ĐI MỂ ỂCâu dungộ Điểm Là gi kho ng cách trên so kho ng cáchỉ ảt ng ng trên th a.ươ 0,75- cho bi thu nh bao nhiêu so iỉ ượ ớth a.ự 0,75 Núi là hình th phun trào ma sâu lên t.ử ướ ấ0,75- ng là hi ng các đá rungộ ượ ịchuy n.ể 0,75 Xác nh ph ng ng trên ph vào ngị ươ ướ ườkinh tuy n, vĩ tuy n. phía trên, phía kinh tuy ch cácế ướ ỉh ng c, Nam. bên ph và bên trái vĩ tuy ch cácướ ỉh ng Đông, Tây. ướ- Kinh đi là kho ng cách tính ng kinhộ ừtuy đi qua đi đó kinh tuy c. ố- Vĩ đi là kho ng cách tính ng vĩộ ừtuy đi qua đi đó vĩ tuy (Xích o).ế ạ- lí đi chính là kinh vĩ đi đó. 24 bên trong Trái p: Trái t, pấ ớtrung gian và lõi Trái t. ấ1 cặđi mểL pớ dàyộ Tr ng tháiạ Nhi đệ ộL lõiớ 3.000 km Loûng ôû ngoaøi, raén ôû trong Cao nhaát kho ng 5000 0C 15 a) Vì cm trên ng 100.000 cm ngoài th nên 4ồ ếcm trên ng i: 100 000 400 000 cm 4000 métồ ớngoài th a.ị 1b) Ta có 2000 200 000 cm và 200 000cm 50 000cmV có 1: 50 000ậ 16 cắ 1Tây cắ Đông cắ Tây Đông Tây Nam Đông Nam NamT nổg 10đ(L Các bài có cách gi khác đúng cho đi đa)ư

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến