loading
back to top

Đề kiểm tra vật lí lớp 7 chương 2

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-11-15 18:59:16 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra vật lí lớp 7 chương 2   

361
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra vật lí lớp 7 chương 2

Đề kiểm tra vật lí lớp 7 chương 2

Đề kiểm tra vật lí lớp 7 chương 2
Tóm tắt nội dung

Tr êng THCS Qu¶ng Thanh N¨m häc: 2011-2012Tr êng THCS ………… KiÓm tra ch ¬ng IIHä vµ tªn: ……………… .. Líp 7- Thêi gian 45 phót§iÓm: Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªnC©u1 a.TÇn sè lµ g×? §¬n vÞ cña tÇn sè? b.¢m to,nhá hoÆc trÇm,bæng phô thuéc yÕu tè nµo?C©u T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chá trèng trong c¸c c©u sau:a. ¢m ph¸t ra cµng …… .khi …… ..dao ®éng cña ©m cµng lín.b. ……… cña ©m îc ®o b»ng ®¬n vÞ ®ª xi ben.c. Khi tÇn sè dao ®éng cµng …… .th× ©m ph¸t ra cµng …… ..d. …… .lµ ©m ph¶n x¹ nghe îc c¸ch ©m trùc tiÕp Ýt nhÊt lµ 151 gi©y.C©u T¹i sao ta nãi to xuèng c¸i giÕng s©u,ta nghe îc tiÕng vang?C©u §Ó ®o ®é s©u cña ®¸y biÓn,tõ trªn tµu ng êi ta ph¸t ra sãng siªu ©m vµ nhËn îc ©m ph¶n x¹ sau gi©y.TÝnh ®é s©u cña ®¸y biÓn,biÕt vËn tèc truyÒn©m trong íc lµ 1500m/s.C©u :Mét ng êi ®øng c¸ch môc tiªu 800m vµ b¾n vµo môc tiªu.Viªn ®¹n bay víi vËn tèc 200m/s.Hái:a.Ng êi ®øng gÇn môc tiªu trªn thÊy viªn ®¹n tíi môc tiªu tr íc hay nghe tiÕngsóng næ tr íc.b.Viªn ®¹n r¬i ®óng môc tiªu c¸ch tiÕng næ bao nhiªu...

Nội dung tài liệu

Tr êng THCS Qu¶ng Thanh N¨m häc: 2011-2012Tr êng THCS ………… KiÓm tra ch ¬ng IIHä vµ tªn: ……………… .. Líp 7- Thêi gian 45 phót§iÓm: Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªnC©u1 a.TÇn sè lµ g×? §¬n vÞ cña tÇn sè? b.¢m to,nhá hoÆc trÇm,bæng phô thuéc yÕu tè nµo?C©u T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chá trèng trong c¸c c©u sau:a. ¢m ph¸t ra cµng …… .khi …… ..dao ®éng cña ©m cµng lín.b. ……… cña ©m îc ®o b»ng ®¬n vÞ ®ª xi ben.c. Khi tÇn sè dao ®éng cµng …… .th× ©m ph¸t ra cµng …… ..d. …… .lµ ©m ph¶n x¹ nghe îc c¸ch ©m trùc tiÕp Ýt nhÊt lµ 151 gi©y.C©u T¹i sao ta nãi to xuèng c¸i giÕng s©u,ta nghe îc tiÕng vang?C©u §Ó ®o ®é s©u cña ®¸y biÓn,tõ trªn tµu ng êi ta ph¸t ra sãng siªu ©m vµ nhËn îc ©m ph¶n x¹ sau gi©y.TÝnh ®é s©u cña ®¸y biÓn,biÕt vËn tèc truyÒn©m trong íc lµ 1500m/s.C©u :Mét ng êi ®øng c¸ch môc tiªu 800m vµ b¾n vµo môc tiªu.Viªn ®¹n bay víi vËn tèc 200m/s.Hái:a.Ng êi ®øng gÇn môc tiªu trªn thÊy viªn ®¹n tíi môc tiªu tr íc hay nghe tiÕngsóng næ tr íc.b.Viªn ®¹n r¬i ®óng môc tiªu c¸ch tiÕng næ bao nhiªu gi©y.C©u NÕu nhµ em c¹nh chî,em cã thÓ lµm g× ®Ó gi¶m tiÕng ån?Bµi Lµm§¸p ¸n:C©u 1: a,Sè dao ®éng trong mét gi©y gäi lµ tÇn sè.§¬n vÞ tÇn sè lµ hÐc (Hz). b.¢m to,nhá phô thuéc vµo biªn ®é dao ®éngGi¸o viªn: TrÇn Thanh Ph¸pTr êng THCS Qu¶ng Thanh N¨m häc: 2011-2012 ¢m trÇm,bæng phô thuéc vµo tÇn sè dao ®éng.C©u 2: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chæ trèng.a. To,biªn ®éb. §é toc. Lín(nhá);cao(thÊp)d. TiÕng vangC©u 3: Ta nghe îc tiÕng vang v× tai ta ph©n biÖt îc ©m ph¶n x¹ tõ mÆt -íc,©m ph¶n x¹ tõ thµnh giÕng vµ ©m do ta ph¸t ra.C©u 4:¢m ph¸t ra truyÒn tõ tµu ®Õn ®¸y biÓn mÊt 3:2 =1,5 gi©y.VËy ®é s©u ®¸y biÓn lµ: 1500.1,5=2250(m)C©u 5:a.Ng êi ®øng gÇn môc tiªu sÏ nghe tiÕng sóng tr íc khi thÊy viªn ®¹n r¬i vµo môc tiªu.V× vËn tèc ©m thanh(340m/s) lín h¬n vËn tèc cña viªn ®¹n(200m/s)b.Thêi gian ®Ó tiÕng næ truyÒn ®Õn tai ng êi ®ã:t1 =1vs =35,2340800 gi©yThêi gian mµ viªn ®¹n bay ®Õn môc tiªu:t2 =42008002vs gi©yViªn ®¹n r¬i tróng môc tiªu sau tiÕng næ: t2 -t1 =4-2,35=1,65 gi©y.C©u 6:-X©y dùng lµm hµng rµo xung quanh nhµ-Tr íc s©n nhµ trång mét sè c©y kiÓng-TÊt c¶ cöa trong nhµ ®Òu lµm b»ng kÝnh-Treo rÌm vµ tr¶i th¶m trong nhµ.Gi¸o viªn: TrÇn Thanh Ph¸pTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến