loading
back to top

De kiem tra trac nghiem chuong I HH 10 co dap an

Chia sẻ: nghiakien123 | Ngày: 2016-11-03 13:39:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

177
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. De kiem tra trac nghiem chuong I HH 10 co dap an

De kiem tra trac nghiem chuong I HH 10 co dap an

De kiem tra trac nghiem chuong I HH 10 co dap an
Tóm tắt nội dung
§Ò KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG HÌNH HỌC 10 ĐỀ 2Họ và tên: ……………………………………….. Lớp …………..Phương án trả lời 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20C©u Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Khẳng định sai là :A.AO BO BC+ =uuur uuur uuur B.AO DC BO+ =uuur uuur uuurC.AO CD BO+ =uuur uuur uuur D.AO BO DC- =uuur uuur uuurC©u Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC có (2; 1) (-1; 2), C(3; 0). Tứ giác ABDC là hình bình hành khi tọa độ đỉnh là cặp số :A. (-2; 3) B. (-4; -3) C. (0; 1) D. (6; -1)C©u Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 1), B(3; 2), C(m 4; 2m 1). Để A, B, thẳng hàngthì bằng :A. -1 B. C. -2 D. 1C©u Cho hình chữ nhật ABCD có AB 2, BC 3. Khi đó ACAB+ bằng :A.102 B.5 C.132 D. 7C©u Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 2) và B(-1;3) cắt trục hoành tại điểmcó tọa độ là :A. (-2; 0) B. (3; 0) C. (5; 0) D. (8; 0)C©u Vectơ tổng QRNPRNPQMN++++ bằng:A.MN B.PN C.MR D.NPC©u Cho ABC §iÓm tho¶ m·n OMCMBMA=-+ th× ®iÓm lµ:A. ®Ønh thø cña h×nh b×nh hµnh nhËn AC vµ BC lµm hai c¹nhB. Ønh thø...
Nội dung tài liệu
§Ò KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG HÌNH HỌC 10 ĐỀ 2Họ và tên: ……………………………………….. Lớp …………..Phương án trả lời 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20C©u Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Khẳng định sai là :A.AO BO BC+ =uuur uuur uuur B.AO DC BO+ =uuur uuur uuurC.AO CD BO+ =uuur uuur uuur D.AO BO DC- =uuur uuur uuurC©u Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC có (2; 1) (-1; 2), C(3; 0). Tứ giác ABDC là hình bình hành khi tọa độ đỉnh là cặp số :A. (-2; 3) B. (-4; -3) C. (0; 1) D. (6; -1)C©u Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 1), B(3; 2), C(m 4; 2m 1). Để A, B, thẳng hàngthì bằng :A. -1 B. C. -2 D. 1C©u Cho hình chữ nhật ABCD có AB 2, BC 3. Khi đó ACAB+ bằng :A.102 B.5 C.132 D. 7C©u Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 2) và B(-1;3) cắt trục hoành tại điểmcó tọa độ là :A. (-2; 0) B. (3; 0) C. (5; 0) D. (8; 0)C©u Vectơ tổng QRNPRNPQMN++++ bằng:A.MN B.PN C.MR D.NPC©u Cho ABC §iÓm tho¶ m·n OMCMBMA=-+ th× ®iÓm lµ:A. ®Ønh thø cña h×nh b×nh hµnh nhËn AC vµ BC lµm hai c¹nhB. Ønh thø cña h×nh b×nh hµnh nhËn AB vµ AC lµm hai c¹nhC. ®Ønh thø cña h×nh b×nh hµnh nhËn AB vµ BC lµm hai c¹nhD. träng t©m ABCC©u Trong mặt phẳng tọa độ Oxy chọn khẳng định đúng. Điểm đối xứng của điểm A(2;-1) A. qua trục hoành là điểm D(-2;-1) B. qua gốc tọa độ là điểm C(-1;2)C. qua điểm M(3; 1) là điểm B(4; 3) D. qua trục tung là điểm E(2;1) C©u Cho ABC Gọi là điểm trên cạnh BC sao cho BM MC Khẳng định đúng là :A.ACABAM5451+= B.ACABAM4341+=C.ACABAM3231+= D.ACABAM4321+=C©u 10 Cho điểm M, N, thoả =uuuur uuurMN MP Để là trung điểm của MP thì giá trị của là :A.12 B. C. -1 D. 2C©u 11 Cho ABC có là trung điểm AB và là trung điểm CI. Hệ thức đúng là :A.MA MB 2MC 0+ =uuuur uuuur uuuur B.MA MB MC 0+ =uuuur uuuur uuuur rC.2MA MB MC 0+ =uuuur uuuur uuuur D.MA 2MB MC 0+ =uuuur uuuur uuuur rC©u 12 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ABC vuông tại có A(4; 0), tâm đường tòn ngoại tiếp là I(1; 0) và đỉnh thuộc tia Oy. Khi đó tọa độ hai đỉnh và là :A. B(-4; 0), C(0; -2 B. B(-3; 0), C(0; 2)C. B(5; 0), C(0; 2)D. B(-2; 0), C(0; )C©u 13 Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Khẳng định đúng là :1A. Vectơ đối của AF là DC B. Vectơ đối của AB là EDC. Vectơ đối của EF là CB D. Vectơ đối của AO là FEC©u 14 Mệnh đề nào sau đây đúng:A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0r thì cùng hướngB. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0r thì cùng phươngC. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phươngD. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướngC©u 15 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 3), B(-3; 4) và G(0; 3). Gọi là điểm sao cho là trọng tâm ABC. Tọa độ điểm là cặp số :A. (2; -1) B. (5; 2) C. (2; 2) D. (2; 0)C©u 16 Cho tứ giác ABCD và điểm tùy ý. Khi đó vectơ 3u MA MB MC= +r uuur uuur uuur bằng:A.3u AC AB= +r uuur uuurB.3u BA BC= +r uuur uuur C.2 3u CA CB= +r uuur uuurD.0u =r rC©u 17 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC có (2; 1) (-1; 2), C(3; 0). Tọa độ trọng tâm củaABC là cặp số :A. 4(1; )3 B.4( 1)3- C. 4( ;1)3 D.4( 1)3-C©u 18 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ho ABC có M(1; 0), N(2; 2), P(-1; 3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Tọa độ ba đỉnh của tam giác là :A. A(-1; 4), B(-1; 2), C(3; -2) B. A(6; 3), B(4; -1), C(-2; 1)C. A(-1; 6), B(-3; 2), C(5; -2) D. A(0; 5), B(-2; 1), C(4; -1)C©u 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ho ), 5;1), 7)a x= =r rr Vectơ 3c b= +r rr nếu :A. 5; 2x -B.5; 2x y= C.15; 2x y= D.15; 2x y= =C©u 20 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm (2; 1) (-1; 2), C(3; 0) và 3v AB BC CA= +r uuur uuur uuur Khẳng định đúng là A.(2; 0)v=r B.( 7; 3)v= -r C.(5; 3)v= -r D.(4; 3)v=r2Đáp án 10B A11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A C3Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến