loading
back to top

De kiem tra Sinh hoc kho Lop 8

Chia sẻ: ailaiaiailatoi@gmail.com | Ngày: 2016-11-05 16:36:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

97
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. De kiem tra Sinh hoc kho Lop 8

De kiem tra Sinh hoc kho Lop 8

De kiem tra Sinh hoc kho Lop 8Loading...

Tóm tắt nội dung
§Ò kiÓm tra häc kú IM«n: Sinh häc 8N¨m häc 2008-2009I- §Ò bµiC©u (2 ®iÓm )M« lµ g×? KÓ tªn c¸c lo¹i m« chÝnh trªn c¬ thÓ ng êi vµ nªu chøc n¨ng cña tõng lo¹i m« ®ã?C©u (2 ®iÓm )Thµnh phÇn ho¸ häc cña ¬ng cã nghÜa g× ®èi víi chøc n¨ng cña ¬ng?V× sao ¬ng ®éng vËt îc hÇm (®un s«i l©u) th× bë?C©u ®iÓm)ViÕt s¬ ®å chuyÒn m¸u kh«ng g©y kÕt dÝnh hång cÇu?C¸c nguyªn t¾c cÇn tu©n thñ khi truyÒn m¸u?C©u ®iÓm )§Æc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña phæi lµm t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi khÝ?C©u 5: ®iÓm )Lo¹i thøc ¨n gluxit, lipit îc tiªu ho¸ d¹ dµy nh thÕ nµo?§¸p ¸n- BiÓu ®iÓmC©u (2 ®iÓm)- Nªu ®óng kh¸i niÖm m« (0,5 ®iÓm)- Nªu ®ñ lo¹i m« chÝnh: m« biÓu b×, m« liªn kÕt, m« c¬, m« thÇn kinh (0,5 ®iÓm)- Nªu ®óng chøc n¨ng cña mçi lo¹i m« trªn. (1 ®iÓm)C©u (2 ®iÓm)- Nªu îc thµnh phÇn ho¸ häc cña ¬ng: chÊt h÷ c¬ (cèt giao) vµ chÊt v« c¬ (chÊt kho¸ng)- Nªu ®óng:+ Thµnh phÇn h÷u c¬ lµ chÊt kÕt dÝnh ®¶m b¶o tÝnh ®µn håi cña ¬ng Thµnh phÇn v« c¬ lµm t¨ng ®é cøng r¾n cña ¬ng- T¸c dông: gióp ¬ng v÷ng ch¾c phï hîp...
Nội dung tài liệu
§Ò kiÓm tra häc kú IM«n: Sinh häc 8N¨m häc 2008-2009I- §Ò bµiC©u (2 ®iÓm )M« lµ g×? KÓ tªn c¸c lo¹i m« chÝnh trªn c¬ thÓ ng êi vµ nªu chøc n¨ng cña tõng lo¹i m« ®ã?C©u (2 ®iÓm )Thµnh phÇn ho¸ häc cña ¬ng cã nghÜa g× ®èi víi chøc n¨ng cña ¬ng?V× sao ¬ng ®éng vËt îc hÇm (®un s«i l©u) th× bë?C©u ®iÓm)ViÕt s¬ ®å chuyÒn m¸u kh«ng g©y kÕt dÝnh hång cÇu?C¸c nguyªn t¾c cÇn tu©n thñ khi truyÒn m¸u?C©u ®iÓm )§Æc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña phæi lµm t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi khÝ?C©u 5: ®iÓm )Lo¹i thøc ¨n gluxit, lipit îc tiªu ho¸ d¹ dµy nh thÕ nµo?§¸p ¸n- BiÓu ®iÓmC©u (2 ®iÓm)- Nªu ®óng kh¸i niÖm m« (0,5 ®iÓm)- Nªu ®ñ lo¹i m« chÝnh: m« biÓu b×, m« liªn kÕt, m« c¬, m« thÇn kinh (0,5 ®iÓm)- Nªu ®óng chøc n¨ng cña mçi lo¹i m« trªn. (1 ®iÓm)C©u (2 ®iÓm)- Nªu îc thµnh phÇn ho¸ häc cña ¬ng: chÊt h÷ c¬ (cèt giao) vµ chÊt v« c¬ (chÊt kho¸ng)- Nªu ®óng:+ Thµnh phÇn h÷u c¬ lµ chÊt kÕt dÝnh ®¶m b¶o tÝnh ®µn håi cña ¬ng Thµnh phÇn v« c¬ lµm t¨ng ®é cøng r¾n cña ¬ng- T¸c dông: gióp ¬ng v÷ng ch¾c phï hîp chøc n¨ng n©ng ®ì c¬ thÓ (0,5 ®iÓm)C©u 3: (2 ®iÓm)- ViÕt ®óng s¬ ®å truyÒn m¸u kh«ng g©y kÕt dÝnh hång cÇu (cã chó thÝch )- Nguyªn t¾c truyÒn m¸u .+ Lµm xÐt nghiÖm tr íc ®Ó lùa chän lo¹i m¸u truyÒn cho phï hîp, tr¸nh tai biÕn.+ Tr¸nh nh©n m¸u bÞ nhiÔm t¸c nh©n g©y bÖnh.C©u (2 ®iÓm)- §Æc ®iÓm cÊu t¹o phæi gióp t¨ng bÒ mÆt trao ®æi khÝ Bao bäc phæi cã cã líp mµng gi÷a lµ líp dÞch máng gióp phæi më réng vµ xèp.- Sè îng phÕ nang lín (7000- 8000triÖu) cÊu t¹o nªn phæi lµm diÖn tÝch bÒ mÆt trao®æi khÝ ®¹t tíi 70 -80 2.C©u 5: (2 ®iÓm)Trong d¹ dµy- Thøc ¨n glu xÝt tiÕp tôc îc tiªu ho¸ mét phÇn nhá giai ®o¹n ®Çu thµnh êng Mant«z¬ nhê enzim amilaza ®· îc trén ®Òu víi thøc ¨n tõ khoang miÖng v× dÞch vÞ chøa HCl lµm PH xuèng thÊp (2-3)ch îc trén ®Òu víi thøc ¨n.- Thøc ¨n lipÝt kh«ng îc tiªu ho¸ d¹ dµy v× trong dÞch vÞ kh«ng cã men tiªu ho¸ lipÝtTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến