loading
back to top

Đề kiểm tra môn toán lớp 10 trường Yên Phong

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-04 20:47:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn toán lớp 10 trường Yên Phong   

52
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn toán lớp 10 trường Yên Phong

Đề kiểm tra môn toán lớp 10 trường Yên Phong

Đề kiểm tra môn toán lớp 10 trường Yên Phong
Tóm tắt nội dung
TR NG THPT ƯỜ QTT TOÁNỔ KI TRA TI TẾNĂM 201Ọ 201 9Môn: Toán 10 Ch ng trình chu nươ ẩĐ CHÍNH TH CỀ Th gian: 120 phút (Không th gian phát )ể ềMã thi ề888Câu Parabol 12xxy có nhỉ làA. )21;43(I B. )43;21(I C. )43;21(I D. )43;21(ICâu Cho hàm ố= +y ax có th là hình bên. Giá tr và là: 2a=- và 3b= 32a=- và 2b=C 3a=- và 3b= 32a và 3b=Câu giao đi th hàm ố22y x= và 2y x= làA. ()()0; 3; 4- B. ()()0; 2; 2- C. ()()1; 3; 4- D. ()()0; 2; 2-Câu Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ch nố ?A. 32 3y x= B. 22 3y x= C. 1y x= D. 2y x= -Câu Hàm ố22 4y x=- ng bi trên:ồ ếA. ()1;- +¥ B. ()1;+¥ C. (); 1- D. ();1- ¥Câu giá tr nào thì ng th ng ườ ẳy m=- Parabol (P) ắ22y x= đi phânạ ểbi có hoành ngệ ươA. 1m< B. 14m>- C. 3m> D. 104m< B. 9m4>- C. 9m4< D. 9m4<-Câu chi ng hình parabol ng ạ212y x=- có chi ngề ộ8 md=. Hãy tính chi cao ng (xem hình minh bên nh)ủ ạA mh=...
Nội dung tài liệu
TR NG THPT ƯỜ QTT TOÁNỔ KI TRA TI TẾNĂM 201Ọ 201 9Môn: Toán 10 Ch ng trình chu nươ ẩĐ CHÍNH TH CỀ Th gian: 120 phút (Không th gian phát )ể ềMã thi ề888Câu Parabol 12xxy có nhỉ làA. )21;43(I B. )43;21(I C. )43;21(I D. )43;21(ICâu Cho hàm ố= +y ax có th là hình bên. Giá tr và là: 2a=- và 3b= 32a=- và 2b=C 3a=- và 3b= 32a và 3b=Câu giao đi th hàm ố22y x= và 2y x= làA. ()()0; 3; 4- B. ()()0; 2; 2- C. ()()1; 3; 4- D. ()()0; 2; 2-Câu Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ch nố ?A. 32 3y x= B. 22 3y x= C. 1y x= D. 2y x= -Câu Hàm ố22 4y x=- ng bi trên:ồ ếA. ()1;- +¥ B. ()1;+¥ C. (); 1- D. ();1- ¥Câu giá tr nào thì ng th ng ườ ẳy m=- Parabol (P) ắ22y x= đi phânạ ểbi có hoành ngệ ươA. 1m< B. 14m>- C. 3m> D. 104m< B. 9m4>- C. 9m4< D. 9m4<-Câu chi ng hình parabol ng ạ212y x=- có chi ngề ộ8 md=. Hãy tính chi cao ng (xem hình minh bên nh)ủ ạA mh= mh=C mh= mh=Câu 10 xác nh hàm ốy 2x= làTrang Mã thi 888ềA. 29;7Dé ù- -ê úë û= B. 79;2Dé ù-ê úë û= C. 79;2Dé ù- -ê úë û= D. 29;7Dé ù-ê úë û=Câu 11 giá tr nào thì ng th ng ườ ẳy m=- Parabol (P) ắ22 1y x= đi phânạ ểbi có hoành âm.ệ ộA. 1m< B. 514m- C. 54m>- D. 1m>-Câu 12 Cho hàm ố()22 khi 21+1 khi 2ì+ -³ï=-íï<îxxf xxx Khi đó ()()2 2+ -f ng:ằA. 83 B. C. D. 53Câu 13 Cho parabol có th nh hình bên. Tìm các giá tr ịm ểph ng trình ươ()2 0- =f có nghi mệA 5>m 5£m .C 3£m 5m< .Câu 14 Hàm ố()2:P ax bx c= bi hàm có giá tr nh nh là ấ34 khi 12x= và nh giá trậ ị1y= khi 1x= Tính ng ổa c+ +A. 1a c+ =- B. 3a c+ C. 2a c+ D. 1a c+ .Câu 15 Hàm ố22 1y x= có th nh hình bên. Tìm các giá trồ ịm ph ng trình ươ22 0x m+ vô nghi mệA 1m> 1m<- .C 1m< 2m<- .Câu 16 Trong các hàm sau, hàm nào là hàm :ố ẻA. 3y x= B. 31y x= C. 31y x= D. 1xyx+=Câu 17 Hàm ố31xyx+=+ có xác nh là:ậ ịA. {} 1-=DR B. [)()3; 1;- ¥=+DC. [)3;¥=- +D D. ()3;¥=- +DCâu 18 Parabol2( 2( 1) 4P x= có nh trên tr hoành khi giá tr ng:ỉ ằA. 1; 3m m=- B. 1; 3m m= C. 1; 3m m= =- D. 1; 3m m=- =-Câu 19 th hàm ố2y ax bx c= đi qua đi mể()1; 1A- ()2;3B ()1; 3C- có ph ng trình là:ươA. 21y x= B. 21y x= C. 23y x= D. 21y x= -Câu 20 Cho hàm ố23 5y mx= tìm hàm ng bi trên ế()2;+¥ Trang Mã thi 888ềA 43m£ 43m< 43m> 34m>Câu 21 Parabol 2y ax bx c= đi qua đi ể()A 0; và giá tr nh nh ng -2 cóạ ạph ng trình làươA. 21y 2x 62=- B. 21y 2x 62= C. 21y 2x 62= D. 21y 2x 62= +Câu 22 Parabol 2y ax bx c= đi qua đi ể()A 8; và có đinh ()I 6; 12- có ph ng trình làươA. 23 36 96y x= B. 22 6y x= C. 236 96y x= D. 212 96y x= +Câu 23 Cho sau ợ– 7;2A=é ùë và )– 3;Bé= +¥ë Tìm nh SAI trong các nh sau:ệ ềA. 3;2B Aé ùÇ -ë B. )7;B AéÈ +¥ë C. 7; 3A Bé ù= -ë D. () 2;B A= +¥Câu 24 Parabol2( :P ax bx c= có nhỉ()1; 3I và đi qua đi ể()0;1A .Khi đó các ốa c+ +là:A. 1+ =-a B. 7+ =a C. 1+ =a D. 3+ =a cCâu 25 th hàm ố2y ax bx c= đi qua đi mể()2; 7M- ()5; 0C- và có tr ng ứ2x=- cóph ng trình là:ươA. 24 5y x= B. 24 5y x= C. 24 5y x= D. 24 5y x=- +Câu 26 Hàm ố322y x= có th là hình nào trong hình sau:ồ ốA. B. C. D.Câu 27 Hàm nào trong ph ng án li kê A, B, C, có th nh hình bên:ố ươ ưA. 1y x= B. 1y x=- C. 1y x= D. 2y x=- +Câu 28 Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm lố ?A 32 1y x= 22 2y x= +C 3y x= 3y x= -Câu 29 giao đi ủ()2: 6P x= tr hoành là:ụA. ()()2; 1; 0M N- B. ()()2; 3; 0M N- C. ()()2; 1; 0M N- D. ()()3; 1; 0M N- Câu 30 Hàm ố23y ax bx= có nh là ỉ()1; 2I Khi đó, tính 2a b- .A. 4a b- B. 4a b- =- C. 5a b- =- D. 5a b- =Trang Mã thi 888ềCâu 31 Hàm nào trong ph ng án li kê A, B, C, có th nh ươ ưhình bên:A 23 1y x=- 22 1y x=- -C 22 1y x= 23 1y x= +Câu 32 Hàm nào sau đây có xác nh là Rố ịA. 23y x= B. 12xyx-=+ C. 22 11-=+xyx D. 213=-yxCâu 33 Cho hàm ố24 5y mx= tìm hàm ng bi trên ế()1;+¥ :A. 12m£ B. 2m< C. 12m> D. 2m>Câu 34 Tìm hàm ố22 12 1+=+ +xyx có xác nh là ¡A. 2m> B. 3m£ C. 1m³ D. 0m .C 0, 0, 0a c< 0, 0, 0a c< .Câu 38 Hàm ố()1 2y x= ngh ch bi trên khi mị ếA. 2m= B. 1m= C. 1m> D. 1m>-Câu 39 Cho hàm ố()2 22 4y m= Tìm hàm có giá tr nh nh ng ằ1- A. 2m =. B.0m= C. 4m =. D. 7m Câu 40 Xác nh parabol ị()2: 2P ax bx= bi parabol đó đi qua ế()1; 5M và ()2; 8N- .A. 2y +. B. 23 2y +. C. 22y +. D. 26 2y x=- .Trang Mã thi 888ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến