loading
back to top

Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4

Chia sẻ: tranhaquynhnhunhu | Ngày: 2016-12-01 20:07:55 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4   

79
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4

Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4

Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4Loading...

Tóm tắt nội dung

Name: ……………………………… ENGLISH TEST 02Class: ............ Time: 60 minutesA. Listening: (2 points)I. Listen and choose the best answer: (1 point)1. Miss Hien: Hi, Nam. ……(1)………. Nam: Hello, Miss Hien. I’m fine, thank you. And you? Miss Hien: I’m fine, ………(2)……….2. Tony: Is that girl new? Tom: ……(3)……………. Tony: Is she Linda? Tom: ………..(4)……………Your answer: (1) A. I’m Miss Hien B. How are you?(2) A. Thank you B. Thanks(3) A. Yes, she is B. No, she isn’t(4) A. Yes, she is B. No, she isn’tII. Listen and write to complete each sentence: (1 point)1. Mai: Is that your friend? Nam: ………………………………………….. Mai: …………… he new? Nam: don’t know.2. Hi. I’m Nam. ……………………………………… She is my friend. And …………………………………………… She is my friend too.B. Vocabulary: (3 points)I. Complete each word: 0, point)1. _his 2. th_t 3. _pell 4. na_eII. Leave one unnecessary letter to complete one word: (0, point) 1. naime ……….. 2. yoqur ………. 3. hows ………… 4. finje …………..III. Choose the best answer: (2 point)1. Hello, ………………...

Nội dung tài liệu

Name: ……………………………… ENGLISH TEST 02Class: ............ Time: 60 minutesA. Listening: (2 points)I. Listen and choose the best answer: (1 point)1. Miss Hien: Hi, Nam. ……(1)………. Nam: Hello, Miss Hien. I’m fine, thank you. And you? Miss Hien: I’m fine, ………(2)……….2. Tony: Is that girl new? Tom: ……(3)……………. Tony: Is she Linda? Tom: ………..(4)……………Your answer: (1) A. I’m Miss Hien B. How are you?(2) A. Thank you B. Thanks(3) A. Yes, she is B. No, she isn’t(4) A. Yes, she is B. No, she isn’tII. Listen and write to complete each sentence: (1 point)1. Mai: Is that your friend? Nam: ………………………………………….. Mai: …………… he new? Nam: don’t know.2. Hi. I’m Nam. ……………………………………… She is my friend. And …………………………………………… She is my friend too.B. Vocabulary: (3 points)I. Complete each word: 0, point)1. _his 2. th_t 3. _pell 4. na_eII. Leave one unnecessary letter to complete one word: (0, point) 1. naime ……….. 2. yoqur ………. 3. hows ………… 4. finje …………..III. Choose the best answer: (2 point)1. Hello, ……………… Kate.A. my name B. C. I’m D. me2. What …………. this?A. is B. are C. am D. it3. ……………. to meet you.A. Nine B. Hi C. Fine D. Nice4. Is that Nam? ……………………………..A. Yes, is it B. No, it isn’t C. Yes, it isn’t D. No, It is5. How ………. you spell your name?A. am B. are C. do D. is6. How are you? …………………………A. My name is Lan B. L-A-N C. Fine, thanks D. Yes, it is7. ............ is Quan. Hello, Quan. Nice to meet you.A. This B. That C. She D. It8. ………………………… No, it isn’t. Mark:A. What’s your name? B. How are you? C. Is that Phong? D. This is PhongC. Reading and Grammar: (3 points)I. Match the sentence in group to group to complete one correct sentence:(1 point)Group Group B1. Hi. I’m Mai a. Fine, thanks.2. How are you? b. Hello. I’m Tina3. Is that Lan? c. T-O-N-Y4. How do you spell your name? d. No, it isn’t. It’s Mai.Your answer: 1+…….. 2+……….. 3+…….. 4+…….II. Complete the following passage using the given words: (1 point)hi my how yesPeter: Hello. (1)……………. name’s Peter.Quan: (2)…………………., Peter. My name’s Quan?Peter: Nice to meet you, Quan. (3)………….. do you spell your name?Quan: Q-U-A-N.Peter: Is that Miss Lien?Quan: (4) ……………., it is.III. Find out the mistake: (1 point)1. My name are Lan2. How are you? I’m Mai, thank you.3. Nice for meet you.4. Is that Nam? No, it is. It’s Phong.D. Writing: (2 points) Reorder the words to complete the following sentence1. name Billy My is. ………………………………………………………………………………..2. name? What’s your ………………………………………………………………………………..3. How you? are …………………………………………………………………………………4. I’m thank/ fine, you. ………………………………………………………………………………….5. Nice meet you, too. to …………………………………………………………………………………6. am Bob. Hello Jane, …………………………………………………………………………………7. it No, It’s isn’t. Phong. …………………………………………………………………………………8. that Is Mary? ………………………………………………………………………………….-----------The end---------THE KEY OF ENGLISH TEST 2A. Listening: (2 points)I. Listen and choose the best answer: (0, 25× pt)1. Miss Hien: Hi, Nam. How are you Nam: Hello, Miss Hien. I’m fine, thank you. And you? Miss Hien: I’m fine, thanks.2. Tony: Is that girl new? Tom: Yes, she is. Tony: Is she Linda? Tom: Yes, she is.II. Listen and write to complete each sentence: (0, 25 pt)1. Mai: Is that your friend? Nam: No, he isn’t. Mai: Is he new? Nam: don’t know.2. Hi. I’m Nam. This is Mai. She is my friend. And this is Nga. She is my friend too.Key: I. (1) (2) (3) (4) AII. (1) No, he isn’t (2) Is (3) This is Mai (4) This is NgaB. Vocabulary: (3 points)I. Complete each word: (0, 125 0, 25 pt)1. his 2. th 3. pell 4. na eII. Leave one unnecessary letter to complete one word: (0, 125 0, 25 pt) 1. naime name. 2. yoqur your 3. hows how 4. finje fineIII. Choose the best answer: (0, 25 pts)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CC. Reading and Grammar: (3 points)I. Match the sentence in group to group to complete one correct sentence:(0, 25 pt)1+ 2+ 3+ 4+ DII. Complete the following passage using the given words: 0, 25 pt)(1) My (2) Hi (3) How (4) Yes III. Find out the mistake: (0, 25 pt)1. are 2. Mai 3. for 4. isD. Writing: (2 points) Reorder the words to complete the following sentence: (0, 25 pts)1. My name is Billy. 2. What’s your name ?3. How are you 4. I’m fine, thank you.5. Nice to meet you, too. 6. Hello Jane, am Bob.7. No, it isn’t. It’s Phong. 8. Is that Mary ?-------------The end--------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến