loading
back to top

ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC LỚP 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-08 21:05:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC LỚP 11   

72
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC LỚP 11
Tóm tắt nội dung
KI TRA NG GIÁC ƯỢTr nghi mắ ệCâu 1. 040x= là nghi ph ng trình nào sau đây?ệ ươA. ()02 tan 10 1x- =- B. ()2 0sin 45 0x+ =C. ()02 cos 35 1x- D. ()02 cot 35 0x- =Câu 2. Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ch n?ố ẵA. siny x=- B. cos siny x= C. 2cos siny x= D. cos siny x=Câu 3. Giá tr nh hàm ốsin cos 1sin cos 2x xyx x+ +=+ là:A. 2- B. C. D. 3-Câu 4. giá tr hàm ố4 cos sin 6y x= là:A. []3;10 B. []1;11 C. []6;10 D. []1;13-Câu 5. Hàm nào sau đây ng bi trên ế;2ppæ öç ÷è A. siny x= B. cosy x= C. tany x= D. coty x=Câu 6. th hàm ốsin4y xp= đi qua đi nào sau đây? ểA. ;1)4Mp B. ;1)2Np C. (0; )4Pp D. 0)4Qp-Câu 7. Hàm nào sau đây ngh ch bi trên ế; 02pæ ö-ç ÷è A. siny x= B. cosy x= C. tany x= D. coty x=Câu 8. Hàm ốcos 4y x= là hàm tu hoàn chu kì ng bao nhiêu?ố ằA. 2p B. pC. 2p D. 4pCâu 9. Hàm ốsin5xy= là hàm tu hoàn chu kì ng bao nhiêu?ố ằA. 10p B. 5p C. 5p D. 2pCâu 10. Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ?ố ẻA. tan |y x= B. tan 2y x= C. cot |y x= D. 2coty x=Câu 11. Trong các hàm sau đây, hàm...
Nội dung tài liệu
KI TRA NG GIÁC ƯỢTr nghi mắ ệCâu 1. 040x= là nghi ph ng trình nào sau đây?ệ ươA. ()02 tan 10 1x- =- B. ()2 0sin 45 0x+ =C. ()02 cos 35 1x- D. ()02 cot 35 0x- =Câu 2. Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ch n?ố ẵA. siny x=- B. cos siny x= C. 2cos siny x= D. cos siny x=Câu 3. Giá tr nh hàm ốsin cos 1sin cos 2x xyx x+ +=+ là:A. 2- B. C. D. 3-Câu 4. giá tr hàm ố4 cos sin 6y x= là:A. []3;10 B. []1;11 C. []6;10 D. []1;13-Câu 5. Hàm nào sau đây ng bi trên ế;2ppæ öç ÷è A. siny x= B. cosy x= C. tany x= D. coty x=Câu 6. th hàm ốsin4y xp= đi qua đi nào sau đây? ểA. ;1)4Mp B. ;1)2Np C. (0; )4Pp D. 0)4Qp-Câu 7. Hàm nào sau đây ngh ch bi trên ế; 02pæ ö-ç ÷è A. siny x= B. cosy x= C. tany x= D. coty x=Câu 8. Hàm ốcos 4y x= là hàm tu hoàn chu kì ng bao nhiêu?ố ằA. 2p B. pC. 2p D. 4pCâu 9. Hàm ốsin5xy= là hàm tu hoàn chu kì ng bao nhiêu?ố ằA. 10p B. 5p C. 5p D. 2pCâu 10. Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ?ố ẻA. tan |y x= B. tan 2y x= C. cot |y x= D. 2coty x=Câu 11. Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ch n?ố ẵA. cot |y x=- B. coty x= C. cot 4y x= D. tan 2y x=Câu 12. ớ0x< <2p thì hàm nào sau đây nh giá tr âm?ố ịA. tan( )y xp= B. sin( )y xp= C. cot( )y xp= D. cos( )y xp= +Câu 13. Ph ng trình ươ02xsin 60 03æ ö- =ç ÷è có nghi rad là :ệ ướ ịA. 3x kpp= B. 32 2kxp p= C. 32 2kxp p=± D. kp=Câu 14. Ph ng trình ươtan 3x=- có bao nhiêu nghi thu kho ng ả()2017 2017p p- ?A. 4033 B. 2017 C. 4034 D. 4035Câu 15. Ph ng trình ươcot 20 1x= có bao nhiêu nghi thu đo ạ[]50 0p- ?A. 980 B. 51C. 981 D. 1000Câu 16. Ph ng trình ng giác ươ ượcos 3x cos15p= có nghi là :ệA. 215kpp=± B. 2x45 3kp p=± C. 2x45 3kp p-= D. 2x45 3kp p= +Câu 17. ng trình ươsin 14xpæ ö+ =ç ÷è có bao nhiêu nghi thu đo ạ[]; 2p ?A. B. C. D. 3Câu 18. Ph ng trình ươtan tanx x= có bao nhiêu nghi thu kho ng ả()0; 2018p ?A. 2018 B. 4036 C. 2017 D. 4034Câu 19. Ph ng trình ươsin01 cosxx=+ có nghi làệA. kp B. 2kp C. (2 1)2kp+ D. (2 1)kp+Câu 20. Trong các ph ng trình sau ph ng trình nào có nghi m:ươ ươ ệA. sin 2x= B. 1cos 44 2x= C. sin cos 1x x+ D. 2cot cot 0x x- =Câu 21. Cho ph ng trình ươcos 5x m= đo ạ[];a là các giá tr ủm đểph ng trình có nghi m. Tính ươ ệ3a b+ .A. B. 2- C. 193 D. 5Câu 22. Cho ph ng trình ươ23 cos cos 0x x+ Nghi ph ng trình làệ ươA. 2kp B. 2kpp- C. 22kpp+ D. kpCâu 23. Ph ng trình ươ2 tan cot 0x x- có nghi thu kho ng ả;2ppæ ö-ç ÷è là:A. B. C. D. 4Câu 25. Đi ki ph ng trình ươ.sin cos 5m x- có nghi là:ệA. 4m³ B. 44mm£ -éê³ë C. 4m- D. 34m³Câu 26. Cho ph ng trình ươ2sin sin 0x x+ .Nghi ph ng trình làệ ươA. kp B. 22kpp+ C. 22kpp- D. 2kpp- +Câu 27. Nghi ph ng trình sin cos là :ệ ươA. 2x kp= B. 24x kpp= C. 222x kx kppp=éêê= +ë D. 2424x kx kppppé= +êêê=- +êëCâu 28. Ph ng trình ng giác: ươ ượ2sin cos 0x x- có nghi là:ệA. 2kp p=- B. 22kpp=- C. x6kpp= D. Vô nghi mệCâu 29. Nghi ng bé nh ph ng trình ươ ươ22 sin sin 0x x+ là :A. 12xp= B. 56xp= C. 6x p=D. 2x p=Câu 30. Ph ng trình ươ2cot cot 0x x- có bao nhiêu nghi thu kho ng ả()0; 17p ?A. 102 B. 51C. 101 D. 100Câu 31. Tìm ph ng trình cosể ươ 2x sinx có nghi m.ệA. 54- B. 14-£ 1. C. 54-£ 1. D. 54-£ 1.Câu 32. Tìm ph ng trình cos2x cosx có nghi m.ể ươ ệA. 98- B. 98- C. 98- D. 58-

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến