loading
back to top

ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG 1 LỚP 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-08 21:04:47 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG 1 LỚP 11   

34
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG 1 LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG 1 LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG 1 LỚP 11
Tóm tắt nội dung
KI TRA NG GIÁC CH NG 11Ề ƯỢ ƯƠ ỚĐ 2Ề ỐPh tr nghi m:ầ ệCâu 1. Giá tr nh hàm ốsin cos 1sin cos 2x xyx x+ +=+ là:A. 2- B. C. D. 3-Câu 2: Giá tr nh và nh nh hàm sị ố3 siny x= làầ ượA. và B. và C. và -2 D. và 1Câu 3: Giá tr nh hàm ố3 cos 12y xpæ ö= +ç ÷è làA. 2- B. C. D. 3Câu 4. Giá tr nh nh và giá tr nh hàm ố4 sin 1y x= là:ầ ượA. 7v- B. 8v C. 4v D. 2vCâu 5. giá tr hàm ố4 cos sin 6y x= là:A. []3;10 B. []1;11 C. []6;10 D. []1;13-Câu 6. th hàm ốsin4y xpæ ö= +ç ÷è đi qua đi nào sau đây? ểA. 0)4Mp B. ;1)2Np C. 0)4Pp- D. (0; 0)QCâu 7. th hàm ốsin4y xp= đi qua đi nào sau đây? ểA. ;1)4Mp B. ;1)2Np C. (0; )4Pp D.Câu 8. giá tr nào thì ph ng trình ươsin 1x m- có nghi m?ệA. 1m£ B. 0m£ C. 1m³ D. 0m- £Câu 9. Ph ng trình ươcos 0x m- vô nghi khi và ch khi:ệ ỉA. 11mm<-éê>ë B. 1m<- C. 1m- D. 1m>Câu 10. Ph ng trình ươsin 0x m- vô nghi khi là:ệA. 1m<- B. 1m> C. 1m- D. 11mm<-éê>ëCâu 11. Ph ng trình ươ1cos3 2x= có bao nhiêu nghi thu đo ạ[]60 30p p- ?A. 90 B. 31C. 30 D. 15Câu 12. Ph ng trình ươtan 3x= có bao...
Nội dung tài liệu
KI TRA NG GIÁC CH NG 11Ề ƯỢ ƯƠ ỚĐ 2Ề ỐPh tr nghi m:ầ ệCâu 1. Giá tr nh hàm ốsin cos 1sin cos 2x xyx x+ +=+ là:A. 2- B. C. D. 3-Câu 2: Giá tr nh và nh nh hàm sị ố3 siny x= làầ ượA. và B. và C. và -2 D. và 1Câu 3: Giá tr nh hàm ố3 cos 12y xpæ ö= +ç ÷è làA. 2- B. C. D. 3Câu 4. Giá tr nh nh và giá tr nh hàm ố4 sin 1y x= là:ầ ượA. 7v- B. 8v C. 4v D. 2vCâu 5. giá tr hàm ố4 cos sin 6y x= là:A. []3;10 B. []1;11 C. []6;10 D. []1;13-Câu 6. th hàm ốsin4y xpæ ö= +ç ÷è đi qua đi nào sau đây? ểA. 0)4Mp B. ;1)2Np C. 0)4Pp- D. (0; 0)QCâu 7. th hàm ốsin4y xp= đi qua đi nào sau đây? ểA. ;1)4Mp B. ;1)2Np C. (0; )4Pp D.Câu 8. giá tr nào thì ph ng trình ươsin 1x m- có nghi m?ệA. 1m£ B. 0m£ C. 1m³ D. 0m- £Câu 9. Ph ng trình ươcos 0x m- vô nghi khi và ch khi:ệ ỉA. 11mm<-éê>ë B. 1m<- C. 1m- D. 1m>Câu 10. Ph ng trình ươsin 0x m- vô nghi khi là:ệA. 1m<- B. 1m> C. 1m- D. 11mm<-éê>ëCâu 11. Ph ng trình ươ1cos3 2x= có bao nhiêu nghi thu đo ạ[]60 30p p- ?A. 90 B. 31C. 30 D. 15Câu 12. Ph ng trình ươtan 3x= có bao nhiêu nghi thu đo ạ[]99 ;100p p- ?A. 794 B. 396 C. 792 D. 793Câu 13: Nghi ph ng trình ươ()sin cos 1xp= là:A. ,6x kpp=± ÎZ B. ,3x kpp=± ÎZC. ,2x kpp= ÎZ D. ,4x kpp=± ÎZCâu 14. Ph ng trình ươ1 cos 0x+ có nghi làệA. 3kpp± B. 3kpp± C. 3kpp+ D. 23kpp± +Câu 15. ,6x kppì ü=± Îí ýî þZ là nghi ph ng trình nào sau đây?ậ ươA. 3sin2x= B. 3cos 22x= C. tan 1x= D.Câu 16. Ph ng trình ng giác ươ ượcos sin02 sin 1x xx-=- có nghi là :ệA. Vô nghi mệ B. 726x kpp= C. 6x kpp= D. 26x kpp= +Câu 17. Cho ph ng trình ươ0tan(2 10 )x+ 3. Nghi ph ng trình làệ ươA. 50 0+k180 0B. 10 0+k90 0C. 25 0+k90 0D. 3kpp+Câu 18. Cho ph ng trình ươ2 2sin 4x m= ọ[][]; ;a dÈ )a d< là cậ ảcác giá tr ủm ph ng trình có nghi m. Tính ươ ệ2 2a d+ .A. 10 B. 14 C. 29 D. 21Câu 19. Cho ph ng trình ươ23 cos cos 0x x+ Nghi ph ng trình làệ ươA. 2kp B. 2kpp- C. 22kpp+ D. kpCâu 20. Ph ng trình ươ2 tan cot 0x x- có nghi thu kho ng ả;2ppæ ö-ç ÷è là:A. B. C. D. 4Câu 21. nghi ph ng trình ươ2 cos 13xpæ ö+ =ç ÷è ớ0 2xp£ là :A. B. C. D. 1Câu 22. Ph ng trình ươ2 tan cot 0x x- có nghi thu kho ng ả;2ppæ ö-ç ÷è là:A. B. C. D. 4Câu 23. Ph ng trình ươ1sin cos sin 22x x+ có nghi là:ệA. 24x kx kp ppé= +êêê=êë B. 4x kx kpppé= +êê=ë C. 222x kx kpppé= +êê=ë D. 82x kx kpppé= +êêê=êëCâu 24. Đi ki ph ng trình ươ.sin cos 5m x- có nghi là:ệA. 4m³ B. 44mm£ -éê³ë C. 4m- D. 34m³Câu 25. Ph ng trình ươ3 18 cossin cosxx x= có nghi là:ệA. 16 243x kx kp pppé= +êêê= +êë B. 12 23x kx kp pppé= +êêê= +êë C. 26x kx kp pppé= +êêê= +êë D. 223x kx kp pppé= +êêê= +êëPh lu n:ầ ậCâu 1. Gi ph ng trình sinả ươ 2x sin 2x.tan 2x 3.Câu 2. Gi ph ng trình sin2x.(cotx tan2x) 4cosả ươ 2x.Câu 3. Gi ph ng trình tanx tan2x sin3x.cos2x.ả ươCâu 4. Tìm đi ki ph ng trình ươcos 1m m= có nghi m.ệCâu 5. Tìm ph ng trình ươ5 cos sin 1x m- có nghi m.ệCâu 6. Gi ph ng trình ươ()()3 sin cos 0x x-

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến