loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

De kiem tra ky I sinh 7

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-05 18:06:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

115
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. De kiem tra ky I sinh 7

De kiem tra ky I sinh 7

De kiem tra ky I sinh 7Loading...

Tóm tắt nội dung
TRƯỜNG THCS NGỌC MỸ KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN SINH HỌC 7, TIẾT 37HỌ VÀ TÊN:……………………………………………… LỚP:……………………..Điểm Lời nhận xét của giáo viênPhần Trắc nghiệm(2,75đ):I/ Khoanh tròn vào câu đúng nhất.(1,5đ)Câu 1. §Æc ®iÓm chung cña ruét khoang lµ:A. C¬ thÓ ph©n ®èt, cã thÓ xoang; èng tiªu ho¸ ph©n ho¸; b¾t ®Çu cã hÖ tuÇn hoµn..B. C¬ thÓ h×nh trô thu«n hai ®Çu, cã khoang c¬ thÓ ch chÝnh thøc. C¬ quan tiªu ho¸ dµi ®Õn hËu m«n.C. C¬ thÓ dÑp, ®èi xøng hai bªn vµ ph©n biÖt ®Çu ®u«i, ng bông, ruét ph©n nhiÒu nh¸nh, ch cã ruét sau vµ hËu m«n.D. C¬ thÓ ®èi xøng to¶ trßn, ruét d¹ng tói, cÊu t¹o thµnh c¬ thÓ cã hai líp tÕ bµo.Câu 2. Các phần cơ thể của tôm, nhện, châu chấu lần lượt là:A, 3;3;2 B. 2;2;3 C. 3;2;3 D. 2;3;3Câu 3. Các tập tính: bắt mồi tự vệ, dự trữ thức ăn, chăm sóc thế hệ sau đều có các loài:A. Ve sầu, bọ ngựa, ong, kiến B. Tôm, nhện, châu chấu, ongC. Ong, kiến, nhện, tôm D. Nhện, kiến, bọ ngựa, cánh camII/ (1,25 ®iÓm) H·y lùa chän vµ ghÐp c¸c th«ng tin cét sao cho phï hîp víi c¸c...
Nội dung tài liệu
TRƯỜNG THCS NGỌC MỸ KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN SINH HỌC 7, TIẾT 37HỌ VÀ TÊN:……………………………………………… LỚP:……………………..Điểm Lời nhận xét của giáo viênPhần Trắc nghiệm(2,75đ):I/ Khoanh tròn vào câu đúng nhất.(1,5đ)Câu 1. §Æc ®iÓm chung cña ruét khoang lµ:A. C¬ thÓ ph©n ®èt, cã thÓ xoang; èng tiªu ho¸ ph©n ho¸; b¾t ®Çu cã hÖ tuÇn hoµn..B. C¬ thÓ h×nh trô thu«n hai ®Çu, cã khoang c¬ thÓ ch chÝnh thøc. C¬ quan tiªu ho¸ dµi ®Õn hËu m«n.C. C¬ thÓ dÑp, ®èi xøng hai bªn vµ ph©n biÖt ®Çu ®u«i, ng bông, ruét ph©n nhiÒu nh¸nh, ch cã ruét sau vµ hËu m«n.D. C¬ thÓ ®èi xøng to¶ trßn, ruét d¹ng tói, cÊu t¹o thµnh c¬ thÓ cã hai líp tÕ bµo.Câu 2. Các phần cơ thể của tôm, nhện, châu chấu lần lượt là:A, 3;3;2 B. 2;2;3 C. 3;2;3 D. 2;3;3Câu 3. Các tập tính: bắt mồi tự vệ, dự trữ thức ăn, chăm sóc thế hệ sau đều có các loài:A. Ve sầu, bọ ngựa, ong, kiến B. Tôm, nhện, châu chấu, ongC. Ong, kiến, nhện, tôm D. Nhện, kiến, bọ ngựa, cánh camII/ (1,25 ®iÓm) H·y lùa chän vµ ghÐp c¸c th«ng tin cét sao cho phï hîp víi c¸c th«ng tin cét A.§éng vËt nguyªn sinh(A §Æc ®iÓm (B)1. Trïng roi2. Trïng biÕn h×nh3. Trïng giµy4. Trïng kiÕt lÞ5. Trïng sèt rÐt a) Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶ rÊt ng¾n, kÝ sinh thµnh ruét.b) Di chuyÓn b»ng l«ng b¬i, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i vµ tiÕp hîp.c) Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i.d) Kh«ng cã bé phËn di chuyÓn, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i.e) Di chuyÓn b»ng roi, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i.g) Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶, sèng phæ biÕn biÓnP hần B. Tự luận (7,25đ)Câu 1. (2,5)Nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp? Trong số các đặc điểm chung đó thì đặc điểm nào ảnh hưởng đến sự phân bố rộng rãi của chúng? Vì sao?Câu 2.(2,5) Trình bày cấu tạo ngoài của châu chấu? Vì sao châu chấu non phải nhiều lần lột xác mới lớn lên thành con trưởng thành?Câu 3. (2,25đ) Nêu bước mổ giun đất. Khi mổ động vật không xương sống ta cần chúý điều gì?Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến