loading
back to top

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tin học lớp 10 mã đề 485

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-10-24 16:22:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tin học lớp 10   

107
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tin học lớp 10 mã đề 485

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tin học lớp 10 mã đề 485

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tin học lớp 10 mã đề 485
Tóm tắt nội dung
GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙA THI KỲ NĂM 2016 -Ề Ọ2017 MÔN: TIN 10Ọ Th gian làm bài: 45 phút; tên thí sinh:......................................................................ọ p:...........................................................................ớ Mã thi 01ềI. TR NGHI KHÁCH QUAN.Ắ Ệ(Ch đáp án đúng nh đi vào bên i).ọ ướCâu 1: Trong tin c, thu ng bit th ng dùng:ọ ườA. đo lý máy tính.ể ủB. ch ph nh nh nh máy tính tr trong hai kí hi u, cể ượs ng bi di thông tin trong máy tính là và 1.ử ễC. ch kh năng tr và lý máy tính.ể ủD. ch truy li ng máy tính.ể ạCâu 2: Trong ph vi tin c, bài toán là:ạ ọA. Công vi mà ta tính toán.ệ ầB. vi nào đó mà ta mu máy tính th hi nộ ệC. Thu toán có th gi các bài toán.ậ ảD. yêu mà máy tính th hi n.ộ ệHãy ch ph ng án đúngọ ươCâu 3: đi hành có ch năng:ệ ứA. cho giao ti gi ng dùng và máy tính.ả ườB. Cung các ph ng ti th hi các ch ng trình khác.ấ ươ ươC. Th hi th đi trên Internet.ự ửD. Cung tài nguyên các ch ng trình và ch th hi các ch ng trình...
Nội dung tài liệu
GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙA THI KỲ NĂM 2016 -Ề Ọ2017 MÔN: TIN 10Ọ Th gian làm bài: 45 phút; tên thí sinh:......................................................................ọ p:...........................................................................ớ Mã thi 01ềI. TR NGHI KHÁCH QUAN.Ắ Ệ(Ch đáp án đúng nh đi vào bên i).ọ ướCâu 1: Trong tin c, thu ng bit th ng dùng:ọ ườA. đo lý máy tính.ể ủB. ch ph nh nh nh máy tính tr trong hai kí hi u, cể ượs ng bi di thông tin trong máy tính là và 1.ử ễC. ch kh năng tr và lý máy tính.ể ủD. ch truy li ng máy tính.ể ạCâu 2: Trong ph vi tin c, bài toán là:ạ ọA. Công vi mà ta tính toán.ệ ầB. vi nào đó mà ta mu máy tính th hi nộ ệC. Thu toán có th gi các bài toán.ậ ảD. yêu mà máy tính th hi n.ộ ệHãy ch ph ng án đúngọ ươCâu 3: đi hành có ch năng:ệ ứA. cho giao ti gi ng dùng và máy tính.ả ườB. Cung các ph ng ti th hi các ch ng trình khác.ấ ươ ươC. Th hi th đi trên Internet.ự ửD. Cung tài nguyên các ch ng trình và ch th hi các ch ng trình đó.ấ ươ ươHãy ch phát bi sai.ọ ểCâu 4: th trong đĩa ta làm nh sau:ể ưA. đĩa Ch File New Folder.B. đĩa Ch Refresh.C. đĩa Ch File New Shortcut.D. đĩa Ch View Icon.Hãy ch ph ng án ghép đúng.ọ ươCâu 5: Th các tr qua khi gi bài toán trên máy tính là:ứ ướ ảA. ch và xây ng thu toán, xác nh bài toán, vi ch ng trình, hi ch nh,ự ươ ỉvi tài li u.ế ệB. Xác nh bài toán, vi ch ng trình, ch và xây ng thu toán, hi ch nh,ị ươ ỉvi tài li u.ế ệC. Xác nh bài toán, ch và xây ng thu toán, vi tài li u, vi ch ng trình,ị ươhi ch nh.ệ ỉD. Xác nh bài toán, ch và xây ng thu toán, vi ch ng trình, hi ch nh,ị ươ ỉvi tài li u.ế ệCâu 6: Ngôn ng trình bao m:ữ ồA. ng ngôn ng cao. B. Ngôn ng cao, ngôn ngợ ữmáy.C. Ngôn ng máy, ng ngôn ng cao. D. Ngôn ng máy, ng .ữ ữHãy ch ph ng án đúng ươCâu 7: thù ngành tin là:ặ ọA. Quá trình nghiên và lý thông tin.ứ ửB. Quá trình nghiên và tri khai các ng ng không tách vi phát tri vàứ ểs ng máy tính đi .ử ửC. Quá trình nghiên và lý thông tin cách ng.ứ ộD. Quá trình nghiên và ng ng các công tính toán.ứ ụHãy ch ph ng án đúng.ọ ươCâu 8: Cách nh thoát kh đi hành (t máy)ố ắA. Nh ch Start/Shut Down/ (ho Turn off)/Ok.ấ ặB. đi ng nút Power trên “cây”ắ ấC. Nh ch Start/ Shut Down/Reser/Ok.ấ ọD. Nh ch Start/Shut Down/Stand by/Ok.ấ ọCâu 9: Pascal thu lo i:ộ ạA. Ngôn ng máy.ữ B. ng .ợ ữC. Ngôn ng cao.ữ D. A, B, sai.ả ềCâu 10: Ph th ng là:ầ ốA. Ph giúp gi quy các công vi hàng ngày.ầ ệB. Ph môi tr ng làm vi cho các ph khác.ầ ườ ềC. vi theo hàng.ượ ặD. Giúp ng máy tính thu ti n.ử ơCâu 11: Tin ng ng vào:ọ ượ ụA. Vi gi các bài toán khoa kĩ thu t. B. Vi gi các bài toán qu nệ ảlý.C. Trong ng hóa và đi khi n. D. nh các lĩnhự ảv c.ựCâu 12: đích vi hi ch nh ch ng trình là:ụ ươA. Xác nh Input và Output. B. Phát hi và i.ị ỗC. Mô chi ti bài toán D. A,B và saiả ềCâu 13: Trong nh ng tình hu ng nào sau đây, máy tính th thi công vi conữ ơng i?ườA. Khi phân tích tâm lý con ng i. B. Khi ch đoán nh.ộ ườ ệC. Khi th hi phép toán ph p. D. Khi ch tài li u.ự ệCâu 14 Ph thi theo yêu chung nhi ng là ph m:ầ ườ ềA. ng ng. B. th ng.Ứ C. Đóng gói. D. Công .ụCâu 15: Trong đi hành Windows, ph tên tin dài không quá:ệ ậA. kí B. 255 kí C. 24 kí D. 256 kí .ự ựCâu 16: đi hành: ềA. nút ngu n. B. Nh nút Reset.ậ ấC. Nh ng th phím Ctrl Alt Delete. D. A, và C.ấ ảII. LU NỰ Câu Cho cây th nh hình :ư Hãy cho bi trên cây th có:ế ụa. tên nh ng th có trên cây?ể ụb. Th nào là th c? Th nào là th con th cư ụg c?ốc. tên các có trên cây?ể ệd. Th th bánh là gì? Th con th cư ụbánh bông lan là gì?e. tên các th con 1, th con 2.ể ấD :Bánh bông lanNhân tr ng.docứBánh ngướBánh nặ Bánh m.docềBánh ng t.docọPizza Bông lan chanhBông lan kemBông lan dâuCâu 2: Hãy chuy sau: (Dành cho 10A1)ể 4AEC16 10ơ ốBài làmI. TR NGHI KHÁCH QUAN.Ắ ỆCâu 10 11 12 13 14 15 16Đ/AII. LU NỰ Ậ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN 001:ỀI. TR NGHI KHÁCH QUAN. (4đ. câu 0.25đ)Ắ ỗ(Khoanh tròn vào đáp án đúng nh t).ấCâu 10 11 12 13 14 15 16Đ/A DII. LU N. ẬCâu 1: (6đ).a. Các th có trên cây là: Th c, th con 1, th con 2.ư ấ(1đ)b. Th là: D:ư Th con th gôc là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng. (1đ)ư ước. Các có trên cây là: Bánh m.doc, Bánh ngot.doc, Nhân tr ng.doc (1đ)ệ ứd. Th th Bánh là: Bánh ng.ư ướ Th con th Bánh bông lan là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bôngư ụlan dâu (1,5đ)e. Th con là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng.ư ướ Th con là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bông lan dâu, Bánh n.ư ặ(1,5đ)Đáp án dành cho 10A1:ớCâu 1: (5đ).a. Các th có trên cây là: Th c, th con 1, th con 2.ư ấ(1đ)b. Th là: D:ư ốTh con th gôc là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng. (1đ)ư ước. Các có trên cây là: Bánh m.doc, Bánh ngot.doc, Nhân tr ng.doc (1đ)ệ ứd. Th th Bánh là: Bánh ng.ư ướTh con th Bánh bông lan là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bôngư ụlan dâu (1,5đ)e. Th con là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng.ư ướTh con là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bông lan dâu, Bánh n.ư ặ(1,5đ)Câu 2: (1đ). 6AFC16 4.16 10.16 +15.16 +12.16 1919610S GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙA THI KỲ NĂM 2016 -Ề Ọ2017 MÔN: TIN 10Ọ Th gian làm bài: 45 phút; tên thí sinh:......................................................................ọ p:...........................................................................ớ Mã thi 02ềI. TR NGHI KHÁCH QUAN. (Ch đáp án đúng nh điên vào bênẮ ấd i)ướCâu 1: Trong tin c, thu ng bit th ng dùng:ọ ườA. đo lý máy tính.ể ủB. ch ph nh nh nh máy tính tr trong hai kí hi u, cể ượs ng bi di thông tin trong máy tính là và 1.ử ễC. ch kh năng tr và lý máy tính.ể ủD. ch truy li ng máy tính.ể ạCâu 2: Th có th ch a:ư ứA. Các th con.ư B. Các tinậC. và B.ả D. Ch dung tin.ứ ệCâu Thao tác vào File New Folder trên Windows có nghĩa gì ?.ử ổA. tin B. tên tinạ ậC. Sao chép tin, th D. th iậ ớHãy ch ph ng án đúng.ọ ươCâu 4: ch nào sau đây ch ra khác bi chính xác gi ph ng ngự ụvà ph đi hành.ầ ềA. Ph ng ng nhi không gian trong ng nhi ph hầ ệđi hành.ềB. Ph đi hành nhi nh ph ng ng.ầ ụC. Ph ng ng ph đi hành ch y.ầ ạD. Ph đi hành ph ng ng ch y.ầ ạCâu 5: thù ngành tin là:ặ ọA. Quá trình nghiên và lý thông tin.ứ ửB. Quá trình nghiên và tri khai các ng ng không tách vi phát tri vàứ ểs ng máy tính đi .ử ửC. Quá trình nghiên và lý thông tin cách ng.ứ ộD. Quá trình nghiên và ng ng các công tính toán.ứ ụHãy ch ph ng án đúng.ọ ươCâu 6: Trong các nh sau, nh nào đúng?ệ ềA. đăng nh vào th ng, ng dùng ph th ng xác nh tênể ườ ượ ọng dùng và kh u.ườ ẩB. đăng nh vào th ng, ng dùng ph th ng xác nh tên và tể ườ ượ ậkh ng dùng (đăng kí trong tài kho n).ẩ ườ ảC. đăng nh vào th ng, ng dùng ph th ng xác nh tên máyể ườ ượ ậtính và kh u.ậ ẩD. đăng nh vào th ng, ng dùng ph th ng xác nh tên ng iể ườ ượ ườdùng và tên máy.Câu 7: Ngôn ng nào sau đây máy có th tr ti hi và th hi n?ữ ệA. Ngôn ng cao.ữ B. ng .ợ ữC. Pascal. D. Ngôn ng máyữCâu 8: Ngôn ng trình là:ữ ậA. Ngôn ng giúp máy tính hi con ng i.ữ ườB. Ph ng ti di cho máy tính hi thu toán mà con ng mu máy tínhươ ườ ốth hi n.ự ệC. Công con ng đi khi máy tính.ụ ườ ểD. Ngôn ng mà con ng và máy tính hi u.ữ ườ ểCâu 9: Xác nh bài toán là xác nh:ị ịA. Input và Output bài toán.ủ B. Thu toán bài toán.ậ ủC. Ngôn ng ch ng trình.ữ ươ D. A, và C.ảCâu 10: Ph chia ra làm:ầ ượA. Ph chính và ph ph .ầ ụB. Ph th ng và ph ng ng.ầ ụC. th ng, ti ích và ng ng.ệ ụD. đi hành, ph ng ng, trình biên ch.ệ ịCâu 11: đi hành là: ềA. ch ng trình lý nh máy tính.ộ ươ ủB. Có lúc máy cho khi máy.ặ ắC. Ch ng trình qu lý th ng và đi khi ho ng máy tính.ươ ủD. Ph ng ng.ầ ụCâu 12 Ch năng đi hành là:ứ ềA. Cung các ch ti ích th ng.ấ ốB. tr ng ph cho các thi ngo vi có th khai thác chúng cáchỗ ộthu ti và hi qu .ậ ảC. ch tr thông tin trên nh ngoài, cung các ph ng ti tìmổ ươ ểki và truy thông tin tr .ế ượ ữD. A, và C.ảCâu 13 Trên Windowns, trong th có tin GHICHU.TXT. ng mu nư ườ ốt tin trong nh ng không c. Lý do nào sau đây có th là đúng?ạ ượ ểA. tin ch các kí bi t. B. Tên tin là GHICHU.TXT.ậ ớC. tin ng. D. và có th ra.ậ ảCâu 14: CPU là thi dùng :ế ểA. li vào máyư ệB. Th hi và đi khi vi th hi ch ng trìnhự ươC. tr li D. li máy ra ngoàiư ừCâu 15: Trong đi hành MS-DOS, ph tên tin dài không quá:ệ ậA. kí B. 255 kí C. 24 kí D. 256 kí .ự ựCâu 16: Cách nh thoát kh đi hành (t máy)ố ắA. Nh ch Start/Shut Down/ (ho Turn off)/Ok.ấ ặB. đi ng nút Power trên “cây”ắ ấC. Nh ch Start/ Shut Down/Reser/Ok.ấ ọD. Nh ch Start/Shut Down/Stand by/Ok.ấ ọII. LU NỰ ẬCâu Cho cây th nh hình :ư ẽHãy cho bi trên cây th có:ế ụf. tên nh ng th có trên cây?ể ụg. Th nào là th c? Th nào là th con th cư ụg c?ốh. tên các có trên cây?ể ệi. Th th bánh là gì? Th con th cư ụbánh bông lan là gì?j. tên các th con 1, th con 2.ể ấCâu 2: Hãy chuy sau: (Dành cho 10A1)ể 4AEC16 10ơ ốBài làmI. TR NGHI KHÁCH QUAN.Ắ ỆCâu 10 11 12 13 14 15 16Đ/AII. LU NỰ Ậ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN 001:ỀI. TR NGHI KHÁCH QUAN. (4đ. câu 0.25đ)Ắ ỗ(Khoanh tròn vào đáp án đúng nh t).ấCâu 10 11 12 13 14 15 16Đ/A AII. LU N. ẬCâu 1: (6đ).f. Các th có trên cây là: Th c, th con 1, th con 2.ư ấ(1đ)g. Th là: D:ư Th con th gôc là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng. (1đ)ư ướh. Các có trên cây là: Bánh m.doc, Bánh ngot.doc, Nhân tr ng.doc (1đ)ệ ứi. Th th Bánh là: Bánh ng.ư ướ Th con th Bánh bông lan là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bôngư ụlan dâu (1,5đ)j. Th con là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng.ư ướ Th con là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bông lan dâu, Bánh n.ư ặ(1,5đ)Đáp án dành cho 10A1:ớCâu 1: (5đ).f. Các th có trên cây là: Th c, th con 1, th con 2.ư ấ(1đ)g. Th là: D:ư ốTh con th gôc là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng. (1đ)ư ướh. Các có trên cây là: Bánh m.doc, Bánh ngot.doc, Nhân tr ng.doc (1đ)ệ ứi. Th th Bánh là: Bánh ng.ư ướTh con th Bánh bông lan là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bôngư ụlan dâu (1,5đ)j. Th con là: Bánh bông lan, Pizza, Bánh ng.ư ướTh con là: Bông lan chanh, Bông lan kem, Bông lan dâu, Bánh n.ư ặ(1,5đ)Câu 2: (1đ). 6AFC16 4.16 10.16 +15.16 +12.16 1919610

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến