loading
back to top

Đề kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 8

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-28 10:30:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 8   

166
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 8

Đề kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 8

Đề kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 8Loading...

Tóm tắt nội dung

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII .NĂM HỌC 2014-2015Môn CN 8Nội dung Trọng số Số lượng câu ĐiểmTrọng số TN TLChi tiết máy và lắp ghép –truyền và biến đổi chuyển động 12.35 1(.0.5)Tg3p 1(0.5)Tg3pKỹ thuật điện32.94 2(1)Tg6p 2(3)Tg 15 4(4)Tg6 pChi tiết máy và lắp ghép –truyền và biến đổi chuyển động 20.58 2(1)Tg3p 2(.1)Tg3pKỹ thuật điện5.29 1(0.5)Tg3p 1(0.5)Tg3pTröôøng THCS Traàn PhuùHoï vaø teân: …………………………………….………Lôùp: ………… THI HOÏC KYØ II Naêm hoïc2014- 2015Moân: Coâng Ngheä Thôøi gian: 45 phuùtMaõ ñeà CN2 Maõ phaùch "Ñieåm Nhaän xeùt cuûa GV Giaùm khaûo Maõ phaùchA. TRAÉC NGHIEÄM:4 điểm)I. Khoanh troøn caùc caâu a, c,d maø em cho laø ñuùng: 1. caàu chì coù chöùc naêng gì? a) Baûo veä maïch ñieän b) Caét maïch ñieän Ñoùng maïch ñieän d) Caû hai chöùc naêng a, b2. Haõy choïn caùc ñoà duøng ñieän coù soá lieäu kyõ thuaät döôùi ñaây cho phuø hôïp vôùi ñieän aùp cuûa maïng ñieän trong nhaø. a) Boùng ñeøn 110V 30W b) Quaït 127V 40Wc) Noài côm ñieän 220V 700W d) Caû a,b,c ñeàu söû duïng phuø...

Nội dung tài liệu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII .NĂM HỌC 2014-2015Môn CN 8Nội dung Trọng số Số lượng câu ĐiểmTrọng số TN TLChi tiết máy và lắp ghép –truyền và biến đổi chuyển động 12.35 1(.0.5)Tg3p 1(0.5)Tg3pKỹ thuật điện32.94 2(1)Tg6p 2(3)Tg 15 4(4)Tg6 pChi tiết máy và lắp ghép –truyền và biến đổi chuyển động 20.58 2(1)Tg3p 2(.1)Tg3pKỹ thuật điện5.29 1(0.5)Tg3p 1(0.5)Tg3pTröôøng THCS Traàn PhuùHoï vaø teân: …………………………………….………Lôùp: ………… THI HOÏC KYØ II Naêm hoïc2014- 2015Moân: Coâng Ngheä Thôøi gian: 45 phuùtMaõ ñeà CN2 Maõ phaùch "Ñieåm Nhaän xeùt cuûa GV Giaùm khaûo Maõ phaùchA. TRAÉC NGHIEÄM:4 điểm)I. Khoanh troøn caùc caâu a, c,d maø em cho laø ñuùng: 1. caàu chì coù chöùc naêng gì? a) Baûo veä maïch ñieän b) Caét maïch ñieän Ñoùng maïch ñieän d) Caû hai chöùc naêng a, b2. Haõy choïn caùc ñoà duøng ñieän coù soá lieäu kyõ thuaät döôùi ñaây cho phuø hôïp vôùi ñieän aùp cuûa maïng ñieän trong nhaø. a) Boùng ñeøn 110V 30W b) Quaït 127V 40Wc) Noài côm ñieän 220V 700W d) Caû a,b,c ñeàu söû duïng phuø hôïp.3. Maùy bieân aùp coû chöùc naêng gì? a) Taêng coâng suaát cuûa nhaø maùy phaùt ñieän. B) Taêng ñieän aùpc) Haï ñieän aùp d) Caû b, ñeàu ñuùng.4. ÔÛ nöôùc ta maïng ñieän trong nhaø coù caáp ñieän aùp laø:a) 212V b) 220V c) 210V d) 110VII. Ñieàn töø vaøo choã troáng cho ñuùng nghóa? Coâng taéc ñöôïc laép treân daây (1)…………. trước (2) ……..,sau (3)………………….. 6.B phận chính cuûa ñoäng cô ñieän pha goàm (1) ................................................phaàn quay. (2) ............................. Phaàn ñöùng yeân. 7. Khi duøng buùt thöû ñieän kieåm tra daây (1) ................................. boùng ñeøn buùt thöû ñieän saùng, coøn kieåm tra daây (2) .................................. boùng ñeøn buùt thöû ñieän khoâng saùng.8. Ñieän naêng tieâu thuï ñöôïc tính theo coâng thöùc: …………………B. TÖÏ LUAÄN 1. Tính tieàn ñieän phaûi traû cuûa phoøng ọc lôùp em trong 26 ngaøy, coi moãi ngaøy söû duïng ñieän nhö nhau, theo baûng döôùi ñaây. Cho bieát 1KW hphaûi traû 1.200ñ Baûng tieâu thuï ñieän naêng trong ngaøy: TT Teân ñoà duøng ñieän Coâng uaátñieän (w) Soá löôïng T/ gian söûduïng (h) Tieâu thuï ñieäntrong ngaøy (Wh)1 Quaït tr ần 100 82 Boùng ñeøn huyønh quang 40 22: Veõ sô ñoà nguyeân lyù hoïat ñoäng và nêu cấu tạo cuûa ñeøn oáng huyønh quang. Tröôøng THCS Traàn PhuùHoï vaø teân: …………………………………….Lôùp: ………… THI HOÏC KYØ II Naêm hoïc 2014 2015Moân: Coâng Ngheä Thôøi gian: 45 phuùtMaõ ñeà CN1"Ñieåm Nhaän xeùt cuûa GVA. TRAÉC NGHIEÄM(4 điểm)I Khoanh troøn caùc caâu a,b,c,d maø em cho laø ñuùng 1. Caàu chì coù chöùc naêng gì? a) Ñoùng maïch ñieän b) Caét maïch ñieän Baûo veä maïch ñieän d) Caû hai chöùc naêng a,b2. Haõy choïn caùc ñoà duøng ñieän coù soá lieäu kyõ thuaät döôùi ñaây cho phuø hôïp vôùi ñieänaùp cuûa maïng ñieän trong nhaø. Noài côm ñieän 220V 700W b) Quaït 127V 40Wc Boùng ñeøn 110V 30W d) Caû a,b,c ñeàu söû duïng phuø hôïp.3. Maùy bieân aùp chöùc naêng gì? a) Taêng coâng suaát cuûa nhaø maùy phaùt ñieän. b) Taêng ñieän aùpc) Haï ñieän aùp d) Caû b, ñeàu ñuùng.4. ÔÛ nöôùc ta maïng ñieän trong nhaø coù caáp ñieän aùp laø:a) 220V b) 212V c) 210V d) 110VII. Ñieàn töø vaøo choã troáng cho ñuùng nghóa? Coâng taéc ñöôïc laép treân daây (1)…………. trước (2) ……..,sau (3)…………………..6.B phận chính cuûa ñoäng cô ñieän pha goàm :(1) ................................... phaàn quay. (2) ............................. phaàn ñöùng yeân. 7. Khi duøng buùt thöû ñieän kieåm tra daây (1) ................................. boùng ñeøn buùt thöû ñieän saùng, coøn kieåm tra daây (2) .................................. boùng ñeøn buùt thöû ñieän khoâng saùng.8. Ñieän naêng tieâu thuï ñöôïc tính theo coâng thöùc: ……………………………………………………………….B. TÖÏ LUAÄN: (6 điểm)1. Tính tieàn ñieän phaûi traû cuûa phoøng ọc lôùp em trong 26 ngaøy, coi moãi ngaøy söûduïng ñieän nhö nhau, theo baûng döôùi ñaây. Cho bieát 1KW phaûi traû 1.200ñBaûng tieâu thuï ñieän naêng trong ngaøy: TT Teân ñoà duøng ñieän Coâng uaátñieän (w) Soá löôïng T/ gian söûduïng (h) Tieâu thuï ñieäntrong ngaøy (Wh)1 Quaït tr ần 100 82 Boùng ñeøn huyønh quang 40 32. Veõ sô ñoà nguyeân lyù hoïat ñoäng và nêu cấu tạo cuûa ñeøn oáng huyønh quang.ĐÁP ÁN Maõ ñeà CN1 .TN ỗi 0.5 điểm1a 2c 3d 4M ỗi 0.25 điểm5(1) pha (2) ải (3)cầu chì (1) roto (2) stato7 (1) pha (2) trung tính8 =p.tB .TL1. 64896đ 2.ĐÁP ÁN Maõ ñeà CN2 .TN1a 2c 3d 4b5(1) pha (2) ải6 (1) roto (2) stato(3) cầu chì7 (1) pha (2) trung tính8 =p.tB .TL1. 59904đ 2. GV TRẦN THANH BÌNHTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến