loading
back to top

đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 10 có đáp án

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2017-01-14 04:30:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 10 có đáp án    đề kiểm tra 1 tiết vật lý 10   

184
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 10 có đáp án

đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 10 có đáp án

đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 10 có đáp án
Tóm tắt nội dung

đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 10 có đáp án

Nội dung tài liệu

GIAO ĐAO HA TINHƠ ATR NG THPT ANHƯƠ Ki thi Kh sat ch ng ki năm 2016­a ươ o2017Môn thi: Li 10 th gian 45 phut)ơH va tên:………………………………………….S bao danh:o ô……I. Tr nghi đi m) êCâu 1. Quang đng đi đc trong chuy đng th ng đuươ ươ êA. ngh ch c. B. ngh ch th gian chuy ni êđng. ôC. thu c. D. thu th gian chuy ni êđng.ôCâu 2. Ph ng trinh chuy đng th ng bi đi đuươ êA. x0 t. B. x0 v0 12 2. C. x0 v0 t. D. v0 12 at.Câu 3. Công th đnh lu II Niu nư ơA. ⃗a=⃗Fm B. ⃗F=m⃗v C. ⃗F=⃗am D. m=⃗Fa .Câu 4. Trong công th tinh chuy đng th ng nhanh đuư êv v0 at thiA. luôn ng. B. luôn ng. ươ ươC. luôn cung v. D. luôn ng v.â ươ ơCâu 5. do khi ch đt th gian 4s g=10m/sô 2). cao aô uv khi đu laâ ơA. 160m. B. 20m. C. 40m. D. 80m.Câu 6. Công th tinh quang đng đi đc trong chuy đng th ng bi đi đuư ươ ươ êA vt. B. v0 at. C. s=v0t+at2 D. s=v0t+12at2 .Câu 7. Chuy đng nao đây đc coi la do uê ươ ươ êđc th ?ươ ơA. cai la cây ng. B. ch iC. khăn tay. D. ph n.ô Ma 01êCâu 8. hanh khach ng trong toa tau H, nhin qua th toa tau bênô âc nh va ch lat sân đu chuy đng nh nhau. toa tau nao ch ?a aA. tau đng yên, tau ch y. B. tau ch y, tau đng yênư ưC. hai tau đu ch y. D. A, va đu đung.a êCâu 9. chi thuy bu ch ng dong sông sau gi đi đc quangô ươ ươđng 10km. khuc trôi theo dong sông sau phut trôi đc 100m. cươ ươ ôc thuy bu so dong lau ươA. 12km/h. B. 10km/h. C. 43,3km/h. D. 8km/h.Câu 10. chuy đng th ng bi đi đu co ph ng trinh đô ươ ôx 20 2, ph ng trinh laươ âA. v=4+20t B. 20 t. C. 20 t. D. 20 t.Câu 11. chuy đng ch đu đi đc ba đo đng liên ti pô ươ ươ êb ng nhau tr khi dung i. Th gian đi trên đo đng gi la 2s. Th gian điă ươ ươ ơtrên đo đng cu laa ươ ôA. 2s. B. 2√ )s. C. (√ )s. D. (√ )s.Câu 12. Treo co kh ng m=0.5kg vao lo xo, khi cân ng lo xoâ ươ ăgi 2.5cm. g=10m/sa 2. ng lo xoô uA. 5N/m. B. 50N/m. C. 200N/m. D. 7.5N/m.II. Ph lu đi m).â êCâu 13. co kh ng m=4kg đang đng yên trên san ngang ch uô ươ itac ng ư⃗F co F=4N theo ph ng ngang. ươ1. qua ma sat va môi tr ng.o ươa. tim gia t.ô âb. tinh va quang đng đi đc sau 10s.â ươ ươ2. ma sat tr gi va ph ng ngang la ươ ăμ=0.05 g=10m/sâ 2). Tim gia t.ô âCâu 14. co kh ng m=2kg đang đng yên trên san ngangô ươ thich tac ng ư⃗ ng lên ph ng ngang goc ươ lam tâtr t. ma sat tr gi va ph ng ngang la ươ ươ 0.5 yâg=10m/s 2). Khi F=25N tim đi ki goc chuy đng tr trênê ươm ph ng ngang.ă GIAO ĐAO HA TINHƠ ATR NG THPT ANHƯƠ Ki thi Kh sat ch ng ki năm 2016­a ươ o2017Môn thi: Li th gian 45 phut)ơH va tên:………………………………………...S bao danh:o ô………I. Tr nghi đi m) êCâu 1. Trong chuy đng th ng đuê êA. quang đng đi đc thu c.ươ ươ ôB. thu c.o ôC. thu th gian chuy đng.o ôD. quang đng đi đc thu th gian chuy đng.ươ ươ ôCâu 2. Trong công th tinh chuy đng th ng ch đuư êv v0 at thiA. luôn ng v. B. luôn âm. ươ ơC. luôn cung v. D. luôn âm.â ơCâu 3. Công th nao sau đây la công th liên gi c, gia va quangư ôđng đi đc chuy đng th ng nhanh đuươ ươ êA. v0 =√ as. B. v2+v02=2as C. v0 =√ as. D. v2−v02=2as .Câu 4. Bi th đnh lu III Niu nê ơA. ⃗FBA =⃗FAB B. FBA=−FAB C. ⃗FBA =−⃗FAB D.FBA FAB.Câu 5. do cao xu ng đt thi co v. Công th cô ưtinh theo cao laâ ôA. v=2gh B. v=√gh C. v=√2gh D. =√ hg.Câu 6. Chuy đng nao đây đc coi la do uê ươ ươ êđc th ?ươ ơA. viên bi. B. ch iC. khăn tay. D. cai la cây ng.ô uCâu 7. Quy vươ0 la cac th đi tâ ê0 t. Bi th gia laê Ma 02êA. v0t t0 B. 2− v02t t0 C. v0t t0 D. v0t t0.Câu 8. Đng Trai Đt, ta th yư âA. Tr đng yên, Trai Đt quay xung quanh Tr i, Trăng quay quanhă ăTrai Đt.âB. Tr va Trai Đt đng yên, Trăng quay quanh Trai Đt.ă âC. Trai Đt đng yên, Tr va Trăng quay quanh Trai Đt.â âD. Tr đng yên, Trai Đt va Trăng quay quanh Tr i.ă ơCâu 9. chi thuy bu ch ng dong sông sau gi đi đc quangô ươ ươđng 8km. khuc trôi theo dong sông sau phut trôi đc 100m. cươ ươ ôc thuy bu so dong lau ươA. 8km/h. B. 10km/h. C. 43,3km/h. D. 12km/h.Câu 10. chuy đng th ng bi đi đu co ph ng trinh chuy đngô ươ ôx=−5+10t+t2 đn ng la met va giây ). lu nao sau đây rut ra tơ ưph ng trinh la đungươA. gia a=1m/sô 2. B. sau 1s la v=12m/s.â ôC. sau 1s la ơ∆x=−11m D. quang đng đi sau 1s laươs=6m.Câu 11. chuy đng ch đu đi đc ba đo đng liên ti pô ươ ươ êb ng nhau tr khi dung i. Th gian đi trên đo đng gi la 1s. Th gian điă ươ ươ ơtrên đo đn cu laa ươ ôA. 2s. B. (√ )s. C. (√ )s. D. (√ )s.Câu 12. Treo co kh ng m=0.5kg vao lo xo, khi cân ng lo xoâ ươ ăgi 2.5cm. g=10m/sa 2. ng lo xoô uA. 5N/m. B. 50N/m. C. 200N/m. D. 7.5N/m.II. Ph lu đi m).â êCâu 13. co kh ng m=4kg đang đng yên trên san ngang ch uô ươ itac ng ư⃗F co F=4N theo ph ng ngang. ươ1. qua ma sat va môi tr ng.o ươa. tim gia t.ô âb. tinh va quang đng đi đc sau 10s.â ươ ươ2. ma sat tr gi va ph ng ngang la ươ ăμ=0.05 g=10m/sâ 2). Tim gia t.ô âCâu 14. co kh ng m=2kg đang đng yên trên san ngangô ươ thich tac ng ư⃗F ng lên ph ng ngang goc ươ ăα lam tâtr t. ma sat tr gi va ph ng ngang la ươ ươ ăμ=0.5 yâg=10m/s 2). Khi F=25N tim đi ki goc uα chuy đng tr trênê ươm ph ng ngang.ă GIAO ĐAO HA TINHƠ ATR NG THPT ANHƯƠ Ki thi Kh sat ch ng ki năm 2016­a ươ o2017Môn thi: Li th gian 45 phut)ơH va tên:………………………………………….S bao danh:o ô……I. Tr nghi đi m)ă êCâu 1. Ph ng trinh chuy đng th ng bi đi đuươ êA. x=x0+a.t B. x=v0.t+12at .C. x=x0+v0.t D. x=x0+v0.t+12at2 .Câu 2. do khi ch đt th gian 6s g=10m/sô 2). cao aô uv khi đu laâ ơA. 180m. B. 20m. C. 40m. D. 80m.Câu 3. Chuy đng nao đây đc coi la do uê ươ ươ êđc th ?ươ ơA. viên bi B. ch iC. khăn tay. D. cai la cây ng.ô uCâu 4. chi thuy bu ch ng dong sông sau gi đi đc quangô ươ ươđng 6km. khuc trôi theo dong sông sau phut trôi đc 100m. cươ ươ ôc thuy bu so dong lau ươA. 8km/h. B. 10km/h. C. 43,3km/h. D. 12km/h.Câu 5. chuy đng th ng bi đi đu co ph ng trinh đô ươ ôx 20 2, ph ng trinh laươ âA. v=4+20t B. v=20+4t C. v=8+20t D. v=20+8t .Câu 6. hanh khach ng trong toa tau H, nhin qua th toa tau bênô âc nh va ch lat sân đu chuy đng nh nhau. toa tau nao ch ?a aA. tau đng yên, tau ch y. B. tau ch y, tau đng yênư ưC. hai tau đu ch y. D. A, va đu đung.a êCâu 7. Công th tinh quang đng đi đc trong chuy đng th ng bi đi đuư ươ ươ êA s=v0t+at2 .. B. s=v0t+at C. s=v0t+12at2 D. s=vt Ma 03êCâu 8. chuy đng ch đu đi đc ba đo đng liên ti ngô ươ ươ ănhau tr khi dung i. Th gian đi trên đo đng gi la 3s. Th gian đi trênươ ươ ơđo đng cu laa ươ ôA. 2s. B. (√ )s. C. 3√ )s. D. 2√ )s.Câu 9. Quang đng đi đc trong chuy đng th ng đuươ ươ êA. ngh ch c. B. ngh ch th gian chuy ni êđng. ôC. thu th gian chuy đng. D. thu c.i ôCâu 10. Công th đnh lu II Niu nư ơA. =⃗ am B. m⃗ v. C. =⃗ Fm D. m=⃗Fa .Câu 11. Treo co kh ng m=0.5kg vao lo xo, khi cân ng lo xoâ ươ ăgi 2.5cm. g=10m/sa 2. ng lo xoô uA. 5N/m. B. 200N/m. C. 50N/m. D. 7.5N/m.Câu 12. Trong công th tinh chuy đng th ng nhanh đuư êv v0 at thiA. luôn ng. B. luôn ng. ươ ươC. luôn cung v. D. luôn ng v.â ươ ơII. Ph lu đi m).â êCâu 13. co kh ng m=4kg đang đng yên trên san ngang ch uô ươ itac ng ư⃗ co F=4N theo ph ng ngang. ươ1. qua ma sat va môi tr ng.o ươa. tim gia t.ô âb. tinh va quang đng đi đc sau 10s.â ươ ươ2. ma sat tr gi va ph ng ngang la ươ ăμ=0.05 g=10m/sâ 2). Tim gia t.ô âCâu 14. co kh ng m=2kg đang đng yên trên san ngangô ươ thich tac ng ư⃗F ng lên ph ng ngang goc ươ ăα lam tâtr t. ma sat tr gi va ph ng ngang la ươ ươ ăμ=0.5 yâg=10m/s 2). Khi F=25N tim đi ki goc uα chuy đng tr trênê ươm ph ng ngang.ă ăS GIAO ĐAO HA TINHƠ ATR NG THPT ANHƯƠ Ki thi Kh sat ch ng ki năm 2016­a ươ o2017Môn thi: Li th gian 45 phut)ơH va tên:………………………………………….S bao danh:o ô……I. Tr nghi đi m)ă Câu 1. Quy vươ0 la cac th đi tâ ê0 t. Bi th gia laê ôA. v0t t0 B. 2− v02t t0 C. v0t t0 D. v0t t0.Câu 2. chuy đng th ng bi đi đu co ph ng trinh chuy đngô ươ ôx=−5+10t+t2 đn ng la met va giây ). lu nao sau đây rut ra tơ ưph ng trinh la đungươA. gia a=1m/sô 2. B. sau 1s la v=12m/s.â ôC. sau 1s la ơ∆x=−11m D. quang đng đi sau 1s laươs=6m.Câu 3. Công th nao sau đây la công th liên gi c, gia va quangư ôđng đi đc chuy đng th ng nhanh đuươ ươ êA. v2−v02=2as B. v2+v02=2as C. v0 =√ as. D. v0 =√ as.Câu 4. Chuy đng nao đây đc coi la do uê ươ ươ êđc th ?ươ ơA. cai la cây ng. B. ch iC. viên bi. D. khăn tay.ô ôCâu 5. do cao xu ng đt thi co v. Công th cô ưtinh theo cao laâ ôA. v=2gh B. v=√2gh C. v=√gh D. =√ hg.Câu 6. chi thuy bu ch ng dong sông sau gi đi đc quangô ươ ươđng 8km. khuc trôi theo dong sông sau phut trôi đc 100m. cươ ươ ôc thuy bu so dong lau ươA. 8km/h. B. 10km/h. C. 43,3km/h. D. 12km/h. Ma 04êCâu 7. Treo co kh ng m=0.5kg vao lo xo, khi cân ng lo xo gi nâ ươ a2.5cm. g=10m/sâ 2. ng lo xoô uA. 5N/m. B. 50N/m. C. 200N/m. D. 7.5N/m.Câu 8. Trong chuy đng th ng đuê êA. quang đng đi đc thu th gian chuy đng.ươ ươ ôB. thu c.o ôC. thu th gian chuy đng.o ôD. quang đng đi đc thu c.ươ ươ ôCâu 9. Đng Trai Đt, ta th yư âA. Tr đng yên, Trai Đt quay xung quanh Tr i, Trăng quay quanhă ăTrai Đt.âB. Tr va Trai Đt đng yên, Trăng quay quanh Trai Đt.ă âC. Tr đng yên, Trai Đt va Trăng quay quanh Tr i.ă ơD. Trai Đt đng yên, Tr va Trăng quay quanh Trai Đt.â âCâu 10. Bi th đnh lu III Niu nê ơA. ⃗FBA =−⃗FAB B. FBA=−FAB C. ⃗FBA =⃗FAB D.FBA FAB.Câu 11. chuy đng ch đu đi đc ba đo đng liên ti pô ươ ươ êb ng nhau tr khi dung i. Th gian đi trên đo đng gi la 4s. Th gian điă ươ ươ ơtrên đo đn cu laa ươ ôA. 2s. B. (√ )s. C. (√ )s. D. (√ )s.Câu 12. Trong công th tinh chuy đng th ng ch đuư êv v0 at thiA. luôn ng v. B. luôn âm. ươ ơC. luôn âm. D. luôn cung v.â ơII. Ph lu đi m).â êCâu 13. co kh ng m=4kg đang đng yên trên san ngang ch uô ươ itac ng ư⃗ co F=4N theo ph ng ngang. ươ1. qua ma sat va môi tr ng.o ươa. tim gia t.ô âb. tinh va quang đng đi đc sau 10s.â ươ ươ2. ma sat tr gi va ph ng ngang la ươ ăμ=0.05 g=10m/sâ 2). Tim gia t.ô âTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến