loading
back to top

đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh lớp 6

Chia sẻ: hazangkute@gmail.com | Ngày: 2016-10-29 16:34:45 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

160
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh lớp 6

đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh lớp 6

đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh lớp 6
Tóm tắt nội dung

Phßng gi¸o dôc thµnh phèTr êng thcs phó xu©n KiÓm tra cuèi n¨m häc 2007 2008–M«n: TiÕng Anh (§Ò 5)I. Chän ®¸p ¸n ®óng ®iÓm)1. How often ______ he read?a. does b. is doing c. is going to do d. to2. She ______ speak English well.a. cans b. is can c. can d. caning3. Phong’s school is not big. It is ______a. handsome b. good c. small d. smaller4. Lan often does homework ______a. in the evening b. on the evening c. at the evening d. of the evening5. They never go to school ______a. in Sunday b. at Sunday c. on Sunday d. of Sunday6. She listens to music ______a. two times week b. week twice c. twice week d. two weeks7. What ______? It is 7.00 ama. is it time b. time it is c. time is it d. it time is8. My class ______.a. on the first floor is b. the first floor is on c. is on the first floor d. is on the floor9. What ______ every morning.a. do he does b. he does do c. does he do d. he do does10. This is my bicycle, and that is ______.a. yours b. your c. you d. your bicycle11. In the...

Nội dung tài liệu

Phßng gi¸o dôc thµnh phèTr êng thcs phó xu©n KiÓm tra cuèi n¨m häc 2007 2008–M«n: TiÕng Anh (§Ò 5)I. Chän ®¸p ¸n ®óng ®iÓm)1. How often ______ he read?a. does b. is doing c. is going to do d. to2. She ______ speak English well.a. cans b. is can c. can d. caning3. Phong’s school is not big. It is ______a. handsome b. good c. small d. smaller4. Lan often does homework ______a. in the evening b. on the evening c. at the evening d. of the evening5. They never go to school ______a. in Sunday b. at Sunday c. on Sunday d. of Sunday6. She listens to music ______a. two times week b. week twice c. twice week d. two weeks7. What ______? It is 7.00 ama. is it time b. time it is c. time is it d. it time is8. My class ______.a. on the first floor is b. the first floor is on c. is on the first floor d. is on the floor9. What ______ every morning.a. do he does b. he does do c. does he do d. he do does10. This is my bicycle, and that is ______.a. yours b. your c. you d. your bicycle11. In the ______ it is often hot.a. spring b. summer c. winter d. fall12. What is the ______ like in the fall? It is cool.a. time b. day c. season d. weather13. Let’s go to the movies tonight. That is good ______.a. opinion b. thought c. idea d. 014. How much sugar do you want? ______, please.a. liter b. can c. kilo d. box15. ______ are fruit.a. vegetables b. bananas c. peas d. beans16. Lan has beautiful teeth. Her teeth are ______.a. not white b. brown c. white d. redII. §äc ®o¹n v¨n råi chän mét ®¸p ¸n thÝch hîp (a; b; hoÆc c) ®Ó hoµnthµnh c¸c c©u sau ®iÓm)Mr. Hai is farmer. He lives in the country. He has some paddy fields andhe produced lot of rice. Near his house, he has small field and he grows fewvegetables. He also has few fruit trees. They produce little fruit. Mr. Hai hassome animals. He has two buffaloes and few cows. He has some chickens.They produce lot of egg. He also has dog and two cats.1. Mr. Hai produced lot of ______.a. rice b. vegetables c. fruits12. Near his house, he has ______.a. some paddy fields b. garden c. small field3. Mr. Hai has ______ animals.a. lot of b. some c. few4. He has two buffaloes and ______ cows.a. few b. lot of c. some5. He also has ______.a. two dogs and cat b. dog and two cats c. dog and catIII. Cho biÕt d¹ng hoÆc th× thÝch hîp cña ®éng tõ trong ngoÆc ®iÓm)1. Do not (waste) ______ electricity.2. There (be) ______ three bedrooms in the house.3. He (go) ______ to school with me every day.4. ______ Thu (watch) ______ TV now?5. What ______ they (talk) ______ about?6. (visit) ______ my aunt tomorrow.7. What time ______ Lan (get) ______ up every morning?8. How much rice ______ your mother (need) ______?2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến