loading
back to top

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 2 năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-19 18:49:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

784
Lượt xem
18
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 2 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 2 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 2 năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung

SỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên: ………….………………………Lớp: 6/…..Mark Teacher’s idea CheckA. Listening.( 2.5 ms)I. Listen and choose the best answer. 1.0m)1. Ba and Lan sometimes go to the ……………………………..a. zoo b. market c. school d. store2. They ………………….. go to the park.a. never b. usually c. often d. always3. They sometimes have ……………….. but not always.a. tent b. kite c. book d. picnic4. They sometimes ………………………… their kites.a. fly b. make c. buy d. do II. Listen again and check True (T) or False (F). 1.5 ms)Statements True (T) False (F)1. They never go camping.2. They go to school by bike.3. They always do their homework.B. Reading. (2.5 ms)M inh likes walking. He often goes walking in the mountains on the weekend. He usuallygoes with two friends. Minh and his friends always wear strong boots and warm clothes. They always take food, water and camping stove. Sometimes,...

Nội dung tài liệu

SỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên: ………….………………………Lớp: 6/…..Mark Teacher’s idea CheckA. Listening.( 2.5 ms)I. Listen and choose the best answer. 1.0m)1. Ba and Lan sometimes go to the ……………………………..a. zoo b. market c. school d. store2. They ………………….. go to the park.a. never b. usually c. often d. always3. They sometimes have ……………….. but not always.a. tent b. kite c. book d. picnic4. They sometimes ………………………… their kites.a. fly b. make c. buy d. do II. Listen again and check True (T) or False (F). 1.5 ms)Statements True (T) False (F)1. They never go camping.2. They go to school by bike.3. They always do their homework.B. Reading. (2.5 ms)M inh likes walking. He often goes walking in the mountains on the weekend. He usuallygoes with two friends. Minh and his friends always wear strong boots and warm clothes. They always take food, water and camping stove. Sometimes, they camp overnight.I. Complete these sentences.(1.0 m) 1. He often goes walking in the ………………………………… 2. He often goes walking on the …………………………………. 3. Minh and his friends always wear ………………………….. and warm clothes. 4. They ……………………………… camp overnight.II. Answer these questions. (1.5m)1. Does Minh like walking? ………………………………………………………………………….2. Who does he usually go with? ………………………………………………………………………….3. What do they take? ……………………………………………………………………………C. Writing. (2.5 ms)I. Rearrange these words to make meaningful sentences. (1.0m)1. I/ hot/ like/ weather=> ………………………………………………………………………….2. It/ cold/ is/ in/ winter/ the=> ………………………………………………………………………….3. She/ going to/ is/ play/ volleyball=> ………………………………………………………………………….4. Tuan/ doing/ is/ homework/ his=> ………………………………………………………………………….II. Answer questions about you. 1.5 ms)1. Do you like sports? …………………………………………………………………………..2. What are you going to do tomorrow? …………………………………………………………………………..3. How often do you listen to music? …………………………………………………………………………..D. Grammar.(2.5 ms)Choose the best answer (A, B, or D) to complete these sentences.1. Let’s …………………….. to the movie. a. go b. goes c. going d. to go2. What are you doing?- ……………………… TV. a. watch b. watching c. am watching d. watches3. What about ……………………… to school? a. walk b. walking c. walks d. to walk4. Hoa usually……………………….. badminton. a. play b. playing c. to play d. plays5. Why don’t we ………………………. to Huong Pagoda? a. going b. go c. goes d. to go6. They ……………………… soccer now. a. are playing b. play c. plays d. playing7. ………………………. do you do in your free time?- play tennis. a. Where b. When c. What d. Who8. am going to …………………….. Hue this summer vacation. a. visiting b. visits c. am visiting d. visit9. ……………………… is she going to stay?- For week. a. How long b. How c. What d. Where10. …………………. sports does Lan play?- She swims a. Where b. Which c. How d. When THE ENDSỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6A. Listening.( 2.5 ms)I. Listen and choose the best answer. 1.0m)1. a2. c3. d4. II. Listen again and check True (T) or False (F). 1.5 ms)1. T2. F3. TB. Reading. (2.5 ms)I. Complete these sentences.(1.0 m) 1. He often goes walking in the mountains 2. He often goes walking on the weekend3. Minh and his friends always wear strong boots and warm clothes.4. They sometimes camp overnight.II. Answer these questions. (1.5m)1. Does Minh like walking? Yes, he does2.Who does he usually go with? He usually goes with two friends3. What do they take? They always take food, water and camping stove.C. Writing. (2.5 ms)I. Rearrange these words to make meaningful sentences. (1.0m)1. I/ hot/ like/ weather=> like hot weather.2. It/ cold/ is/ in/ winter/ the=> It is cold in the winter.3. She/ going to/ is/ play/ volleyball=> She is going to play volleyball.4. Tuan/ doing/ is/ homework/ his=> Tuan is doing his homework.II. Answer questions about you. 1.5 ms)1. Do you like sports? Yes, do/ No, don’t2. What are you going to do tomorrow? am going to ….( go fishing/ watch TV…)3. How often do you listen to music? always/ usually/ often…) listen to music.D. Grammar.(2.5 ms)Choose the best answer (A, B, or D) to complete these sentences.1. a2. c3. b4. d5. b6. a7. c8. d9. a10. bTHE ENDTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến