loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-19 18:48:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

856
Lượt xem
25
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016Loading...

Tóm tắt nội dung

SỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian phát đề)Họ và tên: ………….………………………Lớp: 6/…..Mark Teacher’s idea CheckI. Listening.( 2.5 ms)1. Listen and choose the best answer. 1.0m)a. Thuy is ………………….. years old.A. 12 B. 13 C. 14 D. 15b. Thuy is ……………………..A. teacher B. student C. doctor D. nursec. Her brother’s name is ………………A. Nam B. Tuan C. Ba D. Minhd. Minh is ………………….. years old.A. 18 B. 19 C. 20 D.21 2. Listen again and fill in the blanks. 1.5 ms)It is beautiful here. There (1) …………………. river and lake. There is hotel near the (2) ………………………..There is park (3) …………………the hotel. There are trees (4) ………………………. flowers in the (5) ……………………… There is rice paddy near our (6) ………………………II. Reading. (2.5 ms)Minh is sutudent. He is in grade six. He goes to Tran Phu School. He lives in the city with his mother, father and sister. Their house is next to store. On the street, there...

Nội dung tài liệu

SỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian phát đề)Họ và tên: ………….………………………Lớp: 6/…..Mark Teacher’s idea CheckI. Listening.( 2.5 ms)1. Listen and choose the best answer. 1.0m)a. Thuy is ………………….. years old.A. 12 B. 13 C. 14 D. 15b. Thuy is ……………………..A. teacher B. student C. doctor D. nursec. Her brother’s name is ………………A. Nam B. Tuan C. Ba D. Minhd. Minh is ………………….. years old.A. 18 B. 19 C. 20 D.21 2. Listen again and fill in the blanks. 1.5 ms)It is beautiful here. There (1) …………………. river and lake. There is hotel near the (2) ………………………..There is park (3) …………………the hotel. There are trees (4) ………………………. flowers in the (5) ……………………… There is rice paddy near our (6) ………………………II. Reading. (2.5 ms)Minh is sutudent. He is in grade six. He goes to Tran Phu School. He lives in the city with his mother, father and sister. Their house is next to store. On the street, there is restaurant, bookstore and temple. In the neighborhood, there is hospital, factory, museum and stadium. Minh’s father works in the factory. His mother works in the hospital.1. Complete these sentences.(1.5 ms)a. Minh and his family live in the ……………………..b. Their ………………. is next to storec. On the street, there is …………………… bookstore and temple.d. There is hospital in the ……………………………e. Minh’s father works in the ………………………….f. His ……………………… works in the hospital.2. Answer these questions. (1.0m)a. What does Minh do?=> …………………………………………………………………………….b. Which grade is he in?=> …………………………………………………………………………………..c. Which school does he go to?=> ………………………………………………………………………………….d. How many people are there in his house?=> …………………………………………………………………………………III. Writing. (2.5 ms)1. Rearrange these words to make meaningful sentences. (1.0m)a. My/ big/ is school. …………………………………………………………………………..b. There/ twenty/ are/ classrooms …………………………………………………………………………..c. It/ two/ has/ floors. ……………………………………………………………………………d. He/ at/ has breakfast/ six ……………………………………………………………………………2. Answer questions about you. 1.5 ms)a. What do you do? …………………………………………………………………………..b. Which grade are you in? …………………………………………………………………………..c. What do you do after school? …………………………………………………………………………..d. Do you listen to music? ……………………………………………………………………………e. What time do you get up? ……………………………………………………………………………f. Is your house big? …………………………………………………………………………….IV. Grammar.(2.5 ms)1. Supply the corect form of verbs in brackets. (1m)a. They …………………..(go) to school at eleven.b. There……………………( be) well to the left of my house.c. Lan………………………..(read) books after school.d. There ………………………(be) flowers in the park.2. Complete these sentences. Use words in the box.(1.5 ms)a. ……………….. is Phong’s school?- It is in the city.b. What ……………………. is it? It is seven o’clock.c. Tuan takes ……………………. every morning.d. ………………….is Thanh? She is eleven years old.e. Bao listens ………………… music after school.f. …………………do you have English?- have it in Monday and Tuesday. When/ Where/ time/ to/ How old/ showerSỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến